Poslední bariéra ochrany Blu-ray disků prolomena

  • 11.11.2007
  • Petr Rutzenstorfer

Speciál­ní ochrana Blu-ray disků s názvem BD+ (BD-Plus) byla po měsí­ci od vydání prvního tit­u­lu úspěšně pro­lom­e­na. S řešením přišla svě­tově proslulá fir­ma Slysoft, která se touto prob­lematik­ou velice aktivně zabývá. Zaměst­nan­ci společnos­ti prostřed­nictvím inter­ne­tového fóra potvrdili, že nejnovější beta verze aplikace Any­D­VD HD 6.1.9.6 ten­to ochran­ný sys­tém skutečně dokáže obe­jít a je nyní konečně možné zálo­ho­vat jed­notlivé tit­u­ly na pevný disk, např. za pomo­ci pro­gra­mu Any­D­VD Rip­per (součást Any­D­VD HD). Poté už je velice snad­né vytvořit libo­vol­né množství 1:1 kopií filmů ve vysokém rozlišení na další média — jak na Blu-ray, tak i na HD DVD disky atp.

Any­D­VD HD totiž dokáže odstran­it regionál­ní kódování, ochranu autorských práv a HDCP (tech­nolo­gie ochrany obsahu ve spo­jení s HDMI). V této fázi soft­ware umožňu­je obe­jít vešk­eré součas­né ochrany Blu-ray, HD DVD či kla­sick­ých DVD disků a nadále s nimi pra­co­v­at. Uži­va­tel si též může přehrát film ve for­má­tu Blu-ray prostřed­nictvím HTPC za pomo­ci pop­ulárního přehrá­vače Pow­erD­VD 7.3.3104 firmy Cyber­Link v kom­bi­naci s výše zmíněným Any­D­VD HD, které pracu­je na pozadí a dešifru­je disk „za letu” (On-The-Fly), tím jsou zásahy uži­vatele minimální.

Vyplatí se to vůbec?

Určitě ano. Slysoft nabízí tri­al (zkušeb­ní) verzi pro­gra­mu zdar­ma na dobu 21 dní, po jejímž uplynutí je možné pro­dukt zak­oupit for­mou licenčního klíče. Cena plné verze Any­D­VD HD vyjde na při­jatel­ných 79 USD (kla­sické Any­D­VD + HD update), v pře­poč­tu cca 1400 Kč. Garan­továny jsou také celoživ­ot­ní upgrady a tech­nická pod­po­ra. Při této ceně ho považu­je převážná část mul­ti­mediál­ních uži­vatelů za dokon­alý nástroj, který jim prá­ci s disky výrazným způ­sobem zpří­jem­ní. Pod­porován je zatím pouze oper­ační sys­tém Windows.

Co je to BD+ a na jakém principu pracuje?

BD+ je exper­i­men­tál­ní DRM mech­a­nis­mus, který se stal součástí vysokoka­pac­it­ních disků Blu-ray, jehož cílem je zajis­tit užívání obsahu v souladu s licenční­mi pod­mínka­mi. Po vložení daného tit­u­lu do přehrá­vače či jiného zařízení se spustí ve Vir­tu­al Machine speciál­ní aplikace běžící na pozadí, která kon­trolu­je, zdali jsou data na disku stále uza­mče­na. Při podezření z pokusu o zkopírování disku, či jiných zásahů do obsahu, může zas­tavit jeho přehrávání.

Ten­to sys­tém byl využit zatím pouze u filmů Den poté nebo v nejnovějším pokračování komiksové adap­tace Fan­ta­stická čtyř­ka a Sil­ver Surfer. Ochranu je o to těžší pro­lomit z důvo­du, že kód je pro každý tit­ul speci­fický a po vysunutí disku se vymazává z paměti. Jejím zdoláním je zře­jmé, že sys­tém, dohlíže­jící na uza­mčení HD obsahu, byl soft­warem Any­D­VD HD zdárně překonán pomocí hojně použí­vané metody zvané reverzní inženýrství.

BD+ slouží jako nad­stavbová ochrana k šifrování AACS, které chrání jak Blu-ray tak i HD DVD tit­u­ly a bylo pro­lomeno již v dub­nu toho­to roku. Úspěch zaz­na­me­nal pro­gramá­tor vys­tupu­jící pod přezdívk­ou muslix64, který byl schopen získat dešifrovací klíče k HD DVD tit­ulům. Ve většině pří­padů byl ochran­ný sys­tém vždy překonán díky nedostatečné­mu zabezpečení přehrá­vače (viz. AACS). Prin­cip je jednoduchý, disk může mít sebelepší šifrování, vždy je ale nut­né ho nějakým způ­sobem rozšifrovat, aby šel přehrát. Toho se dá krás­ně vyžít v nez­abezpečeném nebo nedostatečně zabezpečeném přehrá­vači (takových bude na trhu vždy určitě množství) a ochranu se tak pokusit obejít.

Odkud vlastně BD+ pochází a v čem spočívá kámen úrazu?

Ten­to mech­a­nis­mus od firmy BD+ Tech­nolo­gies LLC si vyžá­dala na Blu-ray disky fil­mová společnost 20th Cen­tu­ry Fox, právě z jejich stu­dia pocháze­jí výše uve­dené fil­mové tit­u­ly. BD+ byl považován za výrazně lep­ší sys­tém než všech­ny stá­va­jící ochrany pro­ti kopírování a dopo­sud tomu tak také bylo. Vedení firmy Slysoft ale nyní Foxu vzkazu­je, že BD+ neposky­tu­je žád­ná pokročilá zabezpečení, ba naopak spíše obtěžu­je platící zákazníky se starší­mi přehrá­vači. Zároveň žáda­jí, aby začal vydá­vat své tit­u­ly na HD DVD, pro­tože stále zůstává spous­ta lidí, kteří jsou ochot­ni za filmy platit. Prob­lém BD+ spočívá v tom, že něk­teré stol­ní přehrá­vače jej vůbec nepod­poru­jí, řešením tak zůstává v nejlepším pří­padě upgrade firmwaru, který do nich tuto funkci imple­men­tu­je. Potíže s přehráváním se začaly objevo­vat právě s pří­cho­dem tit­u­lu Fan­ta­stická čtyř­ka a Sil­ver Surfer.

Jaká je nynější situace?

Blu-ray Disc Asso­ci­a­tion se ke stá­va­jící situaci zatím nijak nevyjádři­la. Jed­no je ale jisté, momen­tál­ní klíčový rozdíl mezi for­má­ty Blu-ray a HD DVD byl nenávrat­ně smazán. Ste­jně jako komu­ni­ta, která pro­lomi­la AACS, Slysoft si své tajem­ství střeží, aby z něj nemohli těžit jiní vývo­jáři. Vypuštění kódu si společnost jednoduše nemůže dovolit. Pro­lomení BD+ je jistě pro každého milovní­ka vysoce kval­it­ního HD videa skvělou zprávou, fil­mové společnos­ti jsou ale opět nuce­ny při­jít s ještě radikál­nějším řešením, na něž opět doplatí zejmé­na plno­právní zákazní­ci. Ti si musí pořídit velice drahé čtecí vybavení disků, dále zaplatí nemalou částku za orig­inál­ní Blu-ray tit­ul a ve finále doma zjistí, že jim vlast­ně daný film nejde vůbec přehrát.

Co bude dál?

Nyní lze očeká­vat právní bitvu mezi BD+ Tech­nolo­gies a Slysoft­em. Podob­nou jako si možná pamatu­jete z doby před cca tře­mi lety mezi Macro­vi­sion a Light­ning UK! (vývo­jářem leg­endárního free­ware DVD Decrypter, který umožňo­val vel­mi jednoduše kopírovat libo­vol­ně chráněné DVD a stal se prak­ticky nedosažitel­ným vzorem pro vývoj komerčních kopírovacích nástrojů).

Pokud se Slysof­tu podaří tuto bitvu ustát, dalším krokem ochrany, o kterém se speku­lu­je, může být tře­ba on-line kon­tro­la nebo jedinečnost každého disku. Ale zře­jmě se nedočkáme toho, že by disky neby­lo možné kopírovat.

Posled­ní možnost, která ještě zbývá, je odstranění dig­itál­ních ochran a nást­up nového obchod­ního mod­elu (viz. spolupráce Apple a EMI na službě iTunes). To by ovšem man­ažeři fil­mového průmys­lu museli přiz­nat, že vešk­eré prostřed­ky dosud vynaložené na ochranu pro­ti kopírování byly spotře­bovány samoúčel­ně a bez viditel­ného výsledku.

Zdro­je: www.dvdtown.com, arstechnica.com, www.hydrapinion.com

Komentáře (2)

  1. teddy23:58 26.2.2008:

    pove­dený článek

  2. petrib08:52 3.3.2008:

    to by ovšem museli man­ažeři fil­mového průmys­lu přiz­nat, že jsou nekom­pe­tent­ní nenažraná žába na prameni

Přidejte komentář
Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv