2001: Vesmírná odysea (Blu-ray Disc)

2001: A Space Odyssey / 1Ves­mírnou odyseu jsem poprvé viděl během posled­ního ročníku na střed­ní škole. Měl jsem chuť na Kubric­ka a tak jsem poz­val něko­lik přá­tel na tu sci-fi klasiku, o které jsem tolik slyšel. Během fil­mu bylo v míst­nos­ti cítit téměř hmatatel­né nadšení, každý z nás byl zcela zau­jatý těmi nejpoutavější­mi vize­mi, které kdy byly ve fil­mu vytvoře­ny. Když na kon­ci běže­ly tit­ulky, byli jsme větši­nou napros­to ohromení pocitem, že jsme viděli něco zcela neobyče­jného.

Film vytvořil spiso­va­tel Arthur C. Clarke spolu s režisérem Stan­ley Kubrick­em. 2001: Ves­mírná odysea začíná krátk­ou miniatur­ou o lid­ské evolu­ci. Zvířecí skupina pralidí žije v neustálém stra­chu, dokud nenarazí na černý, obdél­níkový mono­lit. Po setkání s tím­to zařízením z jiného svě­ta jeden z tvorů nevysvětlitel­ně vynalezne první nástroj a použi­je jej jako kyj k ochraně svého kmene. Film najed­nou přeskočí do budouc­nos­ti, kdy lidé obý­va­jí ves­mír na lodích a orbitál­ních stan­icích. Na povrchu měsíce je ve výkopu objeven záměrně ukry­tý mono­lit, zcela ste­jný jako ten, který na začátku fil­mu nale­zli pralidé. 

O dva roky později, dva piloti — Dave Bow­man (Keir Dul­lea) a Frank Poole (Gary Lock­wood) — přepravu­jí na lodi Dis­cov­ery One tři věd­ce k Jupiteru. Loď řídí vrchol­ný výtvor v oblasti umělé inteligence, super­počí­tač HAL 9000 (hlas mu propůjčil Dou­glas Rain). Posád­ka se k HALovi chová jako ke své­mu členu, HAL s nimi mlu­ví a napodobu­je lid­ské chování a inteligen­ci. Všech­no je zdán­livě ruti­n­ní, dokud HAL nenarazí na infor­ma­ci o tajném obje­vu na měsí­ci. Když Dave zapoc­hy­bu­je o HALově spolehlivosti, počí­tač zahájí vzpou­ru.

2001: Ves­mírnou odyseu je tře­ba chá­pat jako intelek­tuál­ní počin spíše než pří­mou zábavu, neboť Kubrick zde pouze využívá kulisy sci-fi a klade závažné otázky vědomí, exis­tence a inteligence. Fanouš­ci akce se nedočka­jí výstřelů a explozí, Odysea je záměrně odměřené dobro­družství mys­li, které vyžadu­je trpělivost, zamyšlení a sebe­poznání. Jak je zná­mo, režisér odmítl podat svou inter­pretaci fil­mu, chtěl diváky přimět k vyvození vlast­ních závěrů. Krátce řečeno, film od svých diváků vyžadu­je vysok­ou úroveň přemýšlení a inteligence, což se v mod­erní fil­mařině zříd­ka vidí.

S jis­to­tou mohu říci, že kolem Ves­mírné odysey je téměř vše pod­nět­né a netyp­ické. Postavy jsou až bolest­ně nat­u­ral­i­stické, vztahy jsou chlad­né a skliču­jící a konec je mno­hoz­načný a exper­i­men­tál­ní. Kubrick se brzy rozhodl, že film bude přede­vším never­bál­ní zážitek a výsled­kem je tajem­ný a podi­vuhod­ný tichý snímek. Ticho je zdůrazněno kla­sick­ou hud­bou, tech­nick­ým vtip­kováním astro­nautů, hučením a zvuky lodi a HALovým pří­jem­ným hlasem.

Kubrick je jed­iný režisér, u jehož filmů se cítím jako lout­ka na provázcích a toto je jed­iný film, po kterém se mi hla­va točí kolem doko­la po každém jeho shléd­nutí. Vždy­cky si mys­lím, že už už prstem vnímám puls Kubrick­o­va metod­ick­ého šílen­ství, pak si ale opět uvě­domím, že myšlenky v tom­to fil­mu asi nikdy zcela nepochopím. V naší tech­no­log­icky pokročilé době mě neustále ohro­mu­je, že futur­i­stický snímek vytvořený v roce 1968 je stále ještě jeden z nejpřesvědčivějších fil­mových labyrin­tů všech dob.

Už před lety jsem vzdal hád­ky o pod­statě fil­mu s těmi, kdo jej považu­jí za zdlouhavý a úmorný. Smířil jsem se s tím, že film bude navždy rozdělo­vat diváky na ty, kteří jej milu­jí a ty, kteří jej nes­ne­sou. Ať už si o něm vy osob­ně mys­líte coko­liv, 2001: Ves­mírná odysea vám bude po shléd­nutí doslo­va strašit v hlavě. Mys­lím si ale, že 2001–ku by měl každý fil­mový fanoušek vidět ale­spoň jed­nou za živ­ot.

Video: Zvětšujeme obraz

2001: Ves­mírná odysea je na Blu-ray i DVD uve­de­na s identick­ým 1080p/VC-1 trans­fer­em. Je to tak zjevný upgrade obra­zové kval­i­ty, že fanouš­ci budou vrnět nadšením. Barvy jsou velkolepé, bohaté a sta­bil­ní od začátku do konce — pleťové tóny jsou per­fek­t­ně sat­ur­ované a primární barvy jsou smělé a zářivé. Mod­ré a čer­vené byly od posled­ních DVD vydání nejvíce vylepše­ny, úžas­ná je ale vlast­ně celá pale­ta. Mil­erád také potvrdím, že kon­trast je napros­to správný, úrovně černé jsou až ink­ous­tové a prokreslení stínů odhalu­je množství prvků, které byly dříve zahale­ny v tem­notě.

2001: A Space Odyssey / 2Prokreslení jem­ných detailů nasadi­lo novou laťku pro kat­a­l­o­gová vydání v high def­i­n­i­tion. Jistě všim­nete každé nedokon­alosti na tvářích, vlasy jsou zřetel­ně odliše­ny a hvězd­ná pole jsou bez­vad­ná. Něko­likrát jsem zas­tavil přehrávání, abych si mohl prohléd­nout přirozeně umazanou pokožku her­ců a jejich popraskané nehty. V trans­feru je něko­lik scén, které jsem si celé pustil znovu prostě pro­to, abych prozk­oumal kom­p­liko­vané kulisy a prostředí. Poprvé jsem byl schopen přečíst všech­ny ty malé tex­ty, které Kubrick ve fil­mu state­gicky rozmístil. Asi jsem pos­edlý, ale tyto drob­né detai­ly mě dokonale fascin­u­jí a dřív jsem si je nemohl užít. Všim­něte si čiré prázd­no­ty v počátečních scénách, elek­tron­iky ves­mírných stan­ic a drobounkých škrábanců na lodích nad Zemí. Vypadám teď sice jako milovník pří­davných jmen, ale ten­to trans­fer prostě nelze jinak pop­sat, je nád­h­erný.

Tisk je ve vynika­jící kondi­ci a nekazí jej měkkost, doost­řování hran, škrábance ani rozpty­lu­jící šum. Není tu ani náz­nak viditel­nos­ti jed­notlivých čtverečků, které trápí Mechan­ický pomer­anč a trans­fer lehce překoná nové, dvoud­iskové Spe­cial Edi­tion DVD (ste­jně jako kteréko­liv jiné, dřívější vydání fil­mu pro domácí kina). Během sle­dování toho­to Blu-ray jsem hledal něco, na co bych si mohl postěžo­vat, mohu ale s radostí oznámit, že jsem nenašel vůbec nic. 2001: Ves­mírná odysea nasadi­la příštím kat­a­l­o­gov­ým vydáním v high def­i­n­i­tion úplně novou laťku. Na film starý téměř čtyřicet let není toto high defi­tion vydání nic menšího než dar z nebes.

Audio: Hodnotíme zvuk

Toto Blu-ray vydání 2001: Ves­mírné odysey obsahu­je nekom­p­ri­movanou PCM 5.1 pros­torovou stopu (48kHz/24-bit/6,9Mbps) a stan­dard­ní Dol­by Dig­i­tal 5.1 mix (640kbps). Nevšiml jsem si žád­ného rozdílu mezi těmi­to dvě­ma stopa­mi — obě znějí lépe než kdyko­liv předtím a posky­tu­jí poc­tivý zážitek, který ještě obo­hacu­je původ­ní Kubrick­ovu verzi.

2001: A Space Odyssey / 3Kla­sická hud­ba ve fil­mu otevírá zvukové pole a rezonu­je solid­ní­mi basy a sta­bil­ní­mi výška­mi. Dial­o­gy jsou jiskřivé a mají dobrou pri­or­itu, HALův kone­jšivý hlas zvukové paletě domin­u­je. Ostré zvuky jako zvířecí vrčení a mechan­ické syčení mají zřetel­ný dopad, zatím­co klid­nější scény na lodi jsou pro­lože­ny pečlivě přirozenou atmos­férou. Ten­tokrát jsem si poprvé všiml důvtip­né vypra­co­v­anos­ti zvukového designu — drob­né vrčení, ozvěny v lodi a chladící větráky v těžkém ves­mírném stro­ji byly pro mé uši nové. Ste­jně jako u čis­to­ty jem­ných částí video trans­feru, ten­to high def­i­n­i­tion audio balíček mi odhalil množství detailů, které mi dříve tolikrát unikly. Rád také slyším, že stopy zde zní o dost plněji než mix na nedávno vydaném dvoud­iskovém Spe­cial edi­tion DVD.

Jed­iné, co by moh­lo fanoušky součas­ných mod­erních filmů zkla­mat, je obec­ně dopře­du směrované zvukové pole. Původ­ní šestikanálová stereo zvuková stopa byla remixová­na pro 5.1 pros­tor, ale zad­ní kaná­ly jsou pouze omezeně pří­tom­ny, což akustiku nepřirozeně zesilu­je. Nála­da zvukového designu je jas­ný výtvor 60.let, zřetel­né to je ve znění hlasů (přip­sat to lze přede­vším původ­ní nahrávce spíš než čemuko­liv jiné­mu). Přesto si jenom stěží dokážu před­stavit, že by 2001: Ves­mírná odysea mohla znít ještě lépe než zní tady.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Toto vydání převádí kom­plet­ní sadu bonusů, která se objevila na konkurenčním dvoud­iskovém Spe­cial edi­tion DVD a 2001: Ves­mírná odysea na Blu-ray tedy obsahu­je skutečné bohat­ství bonusového mater­iálu. Puristům možná neposkytne ten abso­lut­ní zážitek, v který doufali (mnozí se modlili za tech­nický komen­tář nebo track, který by film kri­t­icky rozpit­val), ale fanouš­ci mohou být jen ztěží zklamáni.

Nejdříve nám her­ci Keir Dul­lea a Gary Lock­wood posky­tu­jí přá­tel­ský komen­tář. Vyhýba­jí se neu­váženým diskuzím o kul­turních násled­cích fil­mu nebo jeho inter­pretaci, spíše poutavě hov­oří o Kubrick­ovi, pro­duk­ci, atmos­féře na place a také o reakcích na film. Podělí se s námi o množství dobrých anek­dot a celkově se pro­je­vu­jí jako pří­jem­ní chlapí­ci. Nedozvěděl jsem se sice nic moc nového o samot­ném fil­mu, ale bylo zají­mavé si poslech­nout jejich osob­ní zážitky ze zákopů. Jed­iný nedostatek je, že ti dva zjevně nej­sou moc zkušení v nahrávání komen­tářů, a tak občas přeskočí očivid­ně zají­mavé scény či téma­ta, o kterých bych rád slyšel něco víc.

Nejlepší snímek v tom­to vydání je podle mého názoru čistě zvukový bonus, který doku­men­tu­je Rozhovor s Kubrick­em z roku 1966, vedený Jere­my Bern­steinem (1966 Kubrick Inter­view Con­duct­ed by Jere­my Bern­stein, 77 min­ut). Ten­to notoricky vyhýbavý režisér své pověsti zůstává věrný, Bern­stein (fyzik a zkušený pisa­tel pro New York­er) jej ale v rozhovoru dobře udržu­je. Přek­va­pi­lo mě, že Kubrick se vůbec nechová jako ten chvas­toun, za kterého jej v pozdějších letech čas­to označo­vali. Jeho odpově­di jsou povětši­nou promyšlené a zdvořilé, dokonce vyz­dradil trošinku víc, než jsem čekal. Fanouš­ci by si ten­to skvost neměli nechat ujít.

2001: Tvor­ba mýtu (2001: The Mak­ing of a Myth, 43 min­ut) je tele­vizní doku­ment. Obsahu­je rozhovory s her­ci a štábem, autorem Arthurem C. Clarkem a čet­ný­mi pro­du­cen­ty a pro­fe­sioná­ly. Snímek vám poskytne půso­bivý pohled na vliv, který film i po desetiletích má na Hol­ly­wood a celý svět. Doku­men­tu­je původ­ní kri­t­ické reakce, násled­né prohlášení 2001-ky za mis­tro­vské dílo a směsi­ci dalších fak­tů, které mě fas­ci­no­valy od začátku do konce.

Sto­jíme na rame­nou Kubric­ka: Dědictví 2001-ky (Stand­ing on the Shoul­ders of Kubrick: The Lega­cy of 2001, 21 min­ut) se zaměřu­je čistě na to, jakým způ­sobem film ovlivnil nesčet­né režiséry a fil­maře. Obsahu­je rozhovory s proslulý­mi režiséry jako George Lucas a Stephen Spiel­berg. Je to vlast­ně ces­ta kul­tovním fenoménem, který James Cameron označil jako Film, který neměl fun­go­vat a přesto fun­gu­je.

Zkoumání fil­mu uza­víra­jí tři další snímečky. Vize budouc­nos­ti z min­u­losti: Pro­roctví odysey (Vision of a Future Passed: The Prophe­cy of 2001, 22 min­ut) je zábavný pohled na tech­nolo­gie, které film před­pověděl (či pod­nítil) a také na vize, které se ještě mají splnit. Pohled za budouc­nost (A Look Behind the Future, 23 min­ut) je archivní mater­iál o kulisách použitých ve fil­mu. Co je tam venku? (What is Out There?, 21 min­ut) zahrnu­je diskuze o ves­míru a možnos­ti inteligent­ního živ­ota na jiných plan­etách. Všech­ny tyto snímky jsou sice hezké, ten čas za to ale moc nestál. Milovnící kom­plet­ního přehle­du asi ocení jejich uve­dení zde, mě se ale zdá­ly trochu suché a opaku­jící se.

Na závěr jsme dospěli ke snímku, který ukazu­je Speciál­ní efek­ty a rané umělecké návrhy (FX and Ear­ly Con­cep­tu­al Art­work, 10 min­ut), dále k mon­táži fotografií Kubric­ka naz­vané Podíve­jte: Stan­ley Kubrick! (Look: Stan­ley Kubrick!, 4 min­u­ty) a úplně nakonec k traileru pro kina.

Poznám­ka: Všech­ny výše zmíněné video snímky jsou uve­de­ny pouze v 480i/p videu.

Závěrečné zamyšlení

2001: A Space Odyssey / 42001: Ves­mírná odysea rozhod­ně není pro každého — ale podle mého názoru je to nejdůležitější sci­ence fic­tion snímek v celé fil­mové his­torii. Ovlivnil film jak jej dnes známe a zaslouží si všech­no to uznání a poplácávání po jeho tichých rame­nou. Podob­ně i toto Blu-ray je vydání, které musíte mít. Obsahu­je oslnivý trans­fer, ze kterého Vám odpadne čelist, pro­pra­co­v­anou PCM zvukovou stopu a hojnost bonusového mater­iálu. Je to upgrade v každém smys­lu toho slo­va a peníze za disk se mi oprav­du utráce­ly lehce.

6 komentářů

 1. Portál Blu-ray.CZ » Mechanický pomeranč (Blu-ray Disc)23:52 23.11.2007:

  […] Mechan­ický pomer­anč v high def­i­n­i­tion debu­tu­je s identick­ý­mi trans­fery v 1080p/VC-1 na Blu-ray a HD DVD. Toto vydání je také první s původ­ním poměrem 1,66:1. Je to sice lehký upgrade opro­ti konkurenční dvoud­iskové speciál­ní edi­ci na DVD, ale kvali­ta obrazu není tak úžas­ná jako na remas­terovaném high def­i­n­i­tion vydání Osví­cení nebo 2001: Ves­mírné odysey. […]

 2. Portál Blu-ray.CZ » Robinsonovi (Blu-ray Disc)06:33 26.11.2007:

  […] množství psy­cho­log­ick­ého humoru, občas­né odkazy k náročnějším filmům (včet­ně 2001: Ves­mírná odysea) a sbírku inteligent­ních par­o­dií, včet­ně té, která nabízí pohled na zpí­va­jící žáby i […]

 3. Portál Blu-ray.CZ » Olověná vesta: Vydání Deluxe (Blu-ray Disc)12:03 27.11.2007:

  […] pěti tit­ulů vydaných vrám­ci nové Kubrick­ovy high def­i­n­i­tion sbírky (sez­nam zahrnu­je snímky 2001: Ves­mírná odysea, Mechan­ický pomer­anč, Spalu­jící touha a Osví­cení) se Olověné vestě dosta­lo nej­menšího […]

 4. Portál Blu-ray.CZ » Spalující touha (Blu-ray Disc)18:10 29.11.2007:

  […] které Warn­er vydává v high def­i­n­i­tion jako součást své Kubrick­ovy kolekce (která zahrnu­je 2001: Ves­mírnou odyseu, Mechan­ický pomer­anč, Olově­nou ves­tu a Osví­cení), je Spalu­jící touha sice nejm­ladší, […]

 5. Portál Blu-ray.CZ » Blízká setkání třetího druhu (Blu-ray Disc)01:43 4.12.2007:

  […] Tře­baže byla Lucaso­va nos­tal­gická ves­mírná série v té době úspěšnější (a sta­la se nejvlivnějším fil­movým fenoménem druhé poloviny dvacátého sto­letí), dnes je více ceněno Spiel­ber­go­vo laskavé vyprávění o prvním kon­tak­tu s mimozemšťany. Vskutku, během třiceti let, kdy Lucaso­va trilo­gie získala špat­nou pověst kvůli bíd­ně při­jatým novým dílům, jež před­cháze­jí ději původ­ní trilo­gie, se Blízká setkání zařadi­la k výpravným dílům tak výz­nam­ným, rev­olučním a vzbuzu­jícím úctu, jako jsou Metrop­o­lis, 2001: Ves­mírná odysea a Blade Run­ner […]

 6. Portál Blu-ray.CZ » Sunshine (Blu-ray Disc)00:50 13.2.2008:

  Exis­tu­jí dva druhy sci-fi filmů. Za prvé zas­taralé série s hyper­mod­erní­mi speciál­ní­mi efek­ty (omlou­vám se Geor­gi Lucaso­vi) a za druhé snímky, které se skutečně pok­ouší před­stavit mož­nou budouc­nost. Nechápe­jte mě špat­ně — boje se světel­ný­mi meči mě baví jako každého jiného, ale i sci-fi film s chy­ba­mi může být hod­not­ný, jestliže se jeho tvůr­ci skutečně pokusí nas­tolit teorie o možném vývo­ji lid­st­va. Nejlepší přík­la­dy sci-fi žán­ru (2001: Ves­mírná odysea, Blade Run­ner) zapada­jí přes­ně do kat­e­gorie sci-fi pro přemýšlivé diváky […]

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2017 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2017 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv