Spider-Man: High Definition Trilogie (Blu-ray Disc)

Spider-Man: The High-Definition Trilogy / 1Pokud z hol­ly­wood­ské zamilo­vanos­ti pro fil­mové série vzešla ale­spoň jed­na dobrá věc, je to ta, že ještě než se z fil­mu stane trhák, musí her­ci a člen­ové štábu větši­nou podep­sat smlou­vu o účasti v dalších pokračováních snímku. To zna­mená, že pokud jste si zamilo­vali chláp­ka, který hrál Spi­der-Mana v prvním dílu, budete mít jis­to­tu, že ve třetím dílu uvidíte toho samého. Podob­ně také tal­en­ty v zákulisí zůstá­va­jí čas­to dlouho ve vleku a dodá­va­jí sériím jed­not­ný tón, příst­up a prove­dení, což je rys pro nedáv­nou kine­matografii poměrně neobvyklý.

Možná to je důvod, proč se mi série Spi­der-Mana zdá být pod­manivější, než řekněme staré snímky Bat­mana z konce osmdesátých a začátku devadesátých let. Mís­to sady pokračování, jež na sebe navazu­jí, se nám před­stavi­la řád­ka chlapů v bat­manovském kostý­mu, která byla vede­na různý­mi režiséry (a každý měl viditel­ně odliš­nou vizi); v pří­padě Spi­der-Mana je větši­na tvůrčího týmu na palubě této lodi od prvního dne. Za kamer­ou vždy najdeme Sama Raim­i­ho, v kostý­mu Spi­der-Mana pak Tobey­ho Maguira, a dokonce vedle­jší role a zápletky byly zpra­cov­ány s ohle­dem k možné trilogii. Díky tomu nevy­pada­jí filmy o Spi­der-Manovi jako hromád­ka propo­jených epi­zod, ale spíše jako jeden soudržný šesti­hodi­nový snímek rozdělený do tří dobře navržených a skvěle rozvrstvených jednání.

Velký podíl na úspěších filmů má samozře­jmě Sam Rai­mi. Objevil se na scéně v roce 1981 se svým kla­sick­ým kul­tovním snímkem The Evil Dead a násle­du­jících dvacet let zdokon­alo­val své fil­mařské umění, až v roce 2002 zakotvil u Spi­der-Mana; není pouhým kul­tovním režisérem, který měl zkrát­ka štěstí, ale uzná­vaným fil­mařem, jenž konečně našel pro­jekt, na který se tak dlouho připravoval.

První díl byl dokon­alým komerčním skloubením ikon­ick­ého, kla­sick­ého komiksového příběhu a režiséra s napros­to unikát­ní vizuál­ní vní­mavostí, jež je na míru střižená pro podob­ný mater­iál. Co je důležitější – Rai­mi jas­ně prokázal zápal pro postavy příběhu, které převyšu­jí viditel­ně počí­tačově upravené prvky, jež potěší každého divá­ka – staly se jas­ným startérem celé série. Ve výsled­ku Spi­der-Man vydělal na celém světě téměř mil­iar­du dolarů, přesto nepů­sobí jako cyn­ické vítězství obchodu nad látk­ou, ale přináší tri­umf zcela upřím­né pop­uli­stické kinematografie.

Pro­tože všich­ni čtenáři Spi­der-Mana nejspíše zna­jí, neb­udu vás nudit reka­pit­u­lací zápletky trilo­gie. Mís­to toho jen pochválím Raim­i­ho a jeho stálé scénáristy za promyšlenost kon­strukce příběhu. Na trilogii Spi­der-Mana je neob­vyk­lé, že každý jeho díl sice fun­gu­je dobře jako samostat­né dobro­družství, ale ještě sil­něji citově rezonu­je jako celek. Rai­mi a jeho společní­ci obsadili do prvního fil­mu kval­it­ní herce a vytvořili pro ně mod­e­ly chování, které se rozvi­nou v druhém díle; na kon­ci třetího pokračování se pak vyřeší všech­ny otevřené sou­vis­losti příběhu. Je to vskutku vítaný příst­up, který respek­tu­je inteligen­ci diváků a sou­visí spíše s pro­pra­co­v­aný­mi literární­mi díly, jako jsou romány Pán prstenů nebo Har­ry Pot­ter, než s fil­movou školou ve sty­lu tak se do toho pustíme, když už máme tu možnost, která je tradičnější a častější v tom­to průmys­lu. Kdy­by jen George Lucas sle­doval Raim­i­ho tvor­bu při natáčení před­cháze­jících dílů Hvězd­ných válek, nemuseli jsme být nikdy vys­taveni prob­lémům Midi-Chlo­ri­anů a Jar Jar Binkse.

Jeden fenomén, který, jak se zdá, sdílí Spi­der-Man s jiný­mi fil­mový­mi trilo­gie­mi (včet­ně původ­ních Hvězd­ných válek), se skrývá v tom, že druhý díl série je nejlepší. Jak krit­i­ci, tak divá­ci se shodli, že Spi­der-Man 2 byl nej­napí­navější, emo­ce­mi nabitou a nejvíce vzrušu­jící částí série. Podob­ně jako se Luke Sky­walk­er probí­jel dílem Impéri­um vrací úder, nacházíme i zde něco zvláště poutavého na hrdi­novi, který je na dně, pro­tože se právě dozvěděl bolest­nou prav­du o své min­u­losti, a zdá se, že ztratil vše. Poté, když obra­zov­ka zčerná, nemůžeme se dočkat třetího pokračování, které uza­vře celý děj. Ve Spi­der-Manovi 2 se sítě kolem Petera Park­era stahu­jí skutečně těs­ně a všech­ny kom­p­likace jsou tak pikant­ní, že Spi­der-Man 3 může jen bledě závidět.

Na tom však příliš nezáleží. Spi­der-Man je nejen jed­na z nejlepších komiksových adap­tací, jaké kdy Hol­ly­wood při­nesl, ale je také nej­soudržnější. První snímek je pře­plněný výk­la­dy, zatím­co třetí díl je zatížený velkým počtem záporných hrdinů a zbytečný­mi vedle­jší­mi zápletka­mi. Ale to je jen slovíčkaření, pro­tože celkově přináší trilo­gie Spi­der-Mana skvělou vzrušu­jící jíz­du — půso­bivé oživení hrdiny, který se již stal iko­nou, a až přek­va­pivě sil­ný zážitek jen zvyšu­jí účinek snímku po jeho opako­vaném zhléd­nutí. Co více si přát od komiksové série uve­dené obrazovce?

Video: Zvětšujeme obraz

Spider-Man: The High-Definition Trilogy / 2Přestože Sam Rai­mi spolupra­co­v­al na trilogii s různý­mi kam­era­many (Bill Pope pro první a posled­ní díl, Don Burgess pro druhý), ste­jně jako samot­né filmy, také vizuál­ní pojetí Spi­der-Mana je konzis­tent­ní. Rai­mi vytvořil vel­mi grafický, tro­ufalý styl, který se stal pojítkem toho­to pod­niku; vše je umoc­něno, když máme konečně možnost vidět všech­ny tři snímky v řadě na Blu-ray. Ať už si pustíte kterýkoli z těch­to tří disků, jen těžko rozpoznáte nějaký rozdíl.

Sony uved­la všech­ny tři díly v 1080p/AVC MPEG‑4 videu, přičemž každé pokračování dosta­lo vlast­ní dvou­vrstvý disk BD-50 (sto­jí za připomínku, že disk se Spi­der-Manem 3 obsahu­je nějaké bonusy, jed­ná se však převážně o audio mater­iál, který nez­abere příliš mís­ta). Spi­der-Man je samozře­jmě nejs­tarší ze série a chvíle­mi to je i vidět. Zejmé­na barvy mi nepři­pada­jí tak odvážné jako v násle­du­jících dílech a jsou chvíle­mi sil­ně přesycené a vypada­jí mírně roz­mazaně. Obraz druhého a třetího dílu je sta­bil­nější, přestože jak jsem uvedl ve své recen­zi Spi­der-Mana 3 (všim­něte si, že disk je shod­ný s tím, který je obsažen v sérii, a to i co se týče trans­feru), přináše­jí všech­ny tři kousky ostrý obraz s has­noucí­mi bílý­mi, což však otupu­je barvy. Nej­viditel­nější je to v prvním dílu, který vypadá jem­něji než druhé dva.

Obec­ně lze říci, že všech­ny tři trans­fery uspě­ly v oblasti hloubky obrazu i detailu, které jsou pří­mo hvězd­né. V trilogii určitě najdeme úseky, jež mohou lehce posloužit jako demo mater­iál. Vzh­le­dem k mé osob­ní averzi k sil­ně kon­trast­ním trans­fer­ům na mě nejvíce zapů­so­bi­ly tmavší scény, které přináše­jí pří­jem­nější barvy a vytváře­jí tak hladší a přirozenější obraz. Rozlišení ve stínech je také skvělé ve všech třech sním­cích a detai­ly jsou viditel­né i v tlu­mených inter­iérech. Možná nejza­jí­mavějším vizuál­ním rozdílem mezi snímky je pos­tup­né vylepšování počí­tačových efek­tů. Nejrušivějším prvkem prvního Spi­der-Mana je pro mě přílišné spoléhání na kinet­ické roz­mazání, které občas dodá­va­lo pohy­bům postav (zejmé­na v akčních scénách) vel­mi měkkou a neza­ostře­nou kvalitu.

Nech­ci však vyvolá­vat dojem, že by první nebo druhý snímek přináše­ly špat­ný zážitek. Zcela naopak. Rozdí­ly v barvách, kon­trastu a ostrosti jsou min­imál­ní a jako celek přináše­jí tyto filmy vynika­jící trans­fer. Mys­lím si, že Rai­mi a jeho posád­ka při dokončování závěrečného dílu zdokon­alili už tak půso­bivou vizuál­ní pale­tu, již před­stavili v prvním snímku, takže větši­na mých připomínek se týká původ­ního zdro­je každého dílu. Řekl bych, že fanouš­ci Spi­der-Mana budou touto sadou více než potěšeni.

Poznám­ka: Spi­der-Man 2 je uve­den ve dvou verzích – původ­ním kino-vydání a rozšířeném vydání, jež bylo nazváno Spi­der-Man 2.1. Možnost zvolit si vybra­nou verzi najdete v úvod­ním menu disku a kvali­ta obou verzí je napros­to shod­ná. Také jsem si všiml, že po výběru 2.1 verze nás neobtěžu­jí žád­né časové prodlevy, takže výsled­ný pře­chod je napros­to hladký.

Audio: Hodnotíme zvuk

Speci­fi­ka zvuku v našich třech dílech Spi­der-Mana se jak­si liší. Ačkoli všech­ny tři filmy nabíze­jí Dol­by True­HD track, Spi­der-Man 3 je jako jed­iný uve­den také s nekom­p­ri­movaným PCM track­em. Navíc tech­nické infor­ma­ce, které Sony nabídl, odhalu­jí fakt, že přestože jsou True­HD tracky pro všech­na tři pokračování kódová­na v 48 kHz/24-bit, skutečné zdro­je Spi­der-Mana 2 a Spi­der-Mana 3 jsou v 48 kHz/24-bit, kdež­to původ­ní Spi­der-Man je kódován v 48 kHz/16-bit. Jiný­mi slovy je první snímek vzes­tup­ně konvertovaný.

Dobrou zprávou je, že navz­do­ry těm­to nes­rov­nalostem je jen obtížné před­stavit si, že by si jich běžný divák všiml. Nikdy mě nijak neruši­lo (ani se nijak nepřipomí­na­lo), když jsem poslouchal Spi­der-Mana s jeho slabším 16-bitovým zdro­jem. Mís­to toho jsem byl zcela nadšen zvukem všech tří snímků, který mi ve skutečnos­ti při­padal napros­to ohromující.

Zvuková pale­ta celé trilo­gie Spi­der-Mana byla nád­h­erně natoče­na a zpra­cov­á­na. Čis­to­ta a hmatatel­ný real­is­mus plného tónového spek­tra jsou prvotříd­ní. Jak se dalo čekat, nízké basy vámi skutečně zatře­sou a sub­woofer má plné ruce práce ve všech třech dílech. Na zdro­ji navíc neob­jevíme žád­né slyšitel­né zvukové defek­ty. U fil­mu se zvukovým designem tak duni­vým jako ten­to jsem byl obzvlášť potěšen fak­tem, že dial­o­gy nej­sou nikdy zastíněny. V mix­ech je zjevně věnová­na pozornost i nej­menším detailům, a pro­to i ty nejtišší scény nabíze­jí vel­mi kval­it­ní výsledek.

Spider-Man: The High-Definition Trilogy / 3Samozře­jmě, že prvot­ním lákadlem snímků o Spi­der-Manovi je jejich komiksová kvali­ta, která vás obklopí. Sam Rai­mi byl vše­mi chválen za své kreativní pohy­by kamer, ale jen málok­do mu vzdal hold za pozornost, kter­ou věno­val zvuku. Jak Spidey poskaku­je po okolí nebo když se něk­terý ze záporáků v jakémkoli pokračování před­staví v masové ničivé scéně, efekt zvukové stěny je vždy nabitý silou. Sur­roundy jsou jako samostat­ná posta­va — diskrét­ní efek­ty jsou vysoce aktivní a časté a hlad­ké pře­chody mezi kaná­ly vytváře­jí hrozivé, plně důvěry­hod­né 360 stupňové zvukové pole.

Jeden z důvodů, proč byly snímky o Spi­der-Manovi tak dobře při­jaty Blu-ray fanoušky, je, že jsou v kinech vždy aku­stick­ým husarským kouskem. Přestože Sony při­nesl pro tuto sadu lehce nesourodé audio, konečný výsledek nabízí zážitek, který se vyrovná nejlepším sound­track­ům, jaké můžete slyšet.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Jed­iným skutečným krokem vedle je, že Sony odstranil všech­ny bonusy z vydání Spi­der-Mana a Spi­der-Mana 2. Ano, přibalil do sady dvoud­iskovou verzi Spi­der-Mana 3, ale kvůli tomu působí bonusový balík ještě nevyváženěji. Je to vel­mi přek­va­pivý tah, pro­tože dřívější stan­dard def­i­n­i­tion DVD verze prvních dvou snímků byly nabité bonusy, takže stu­dio mělo k dis­pozi­ci celou kni­hovnu zábavného bonusového materiálu.

Kaž­dopád­ně závěrečný díl se skutečně povedl — zde je tedy přehled kom­plet­ního bonusového mater­iálu ke Spi­der-Manovi 3; ten­to výčet jste si mohli přečíst už v mé recen­zi na samostat­né vydání Spi­der-Mana 3.

Poznám­ka: Bonusy jsou rozděle­ny na dvou dis­cích; pro úče­ly této recen­ze budu disk s filmem samot­ným nazý­vat disk jed­na a bonusový disk jako disk dva.

Bonusy na prvním disku otevíra­jí dva audio komen­táře. V prvním uvidíme Sama Raim­i­ho s Tobey Maguirem, Kirsten Dun­stovou, Jame­sem Francem, Topherem Gracem, Bryce Dal­las Howar­dovou a Thomasem Haden­em Churchem, ve druhém se setkáme s pro­du­cen­ty Avi Ara­dem, Grantem Cur­tisem a Lau­rou Ziskin, edi­torem Bobem Murawskim a super­vi­zorem speciál­ních efek­tů Scot­tem Stokdykem.

Na prvním disku dále najdeme 6 min­u­tový kolo­toč Pit­o­mostí (Bloop­ers) a fešácký výběr z Foto­ga­lerie (Pho­to Gal­leries), rozdělený na pět částí: Režisér a her­ci (Direc­tor & Cast, 16 obrazů), Kres­by (Paint­ings, 21 obrazů), Sochy (Sculp­tures, 10 obrazů), Speciál­ní efek­ty (Spe­cial Effects (20 obrazů) a Náčr­ty (Sketch­es, 34 obrazů).

První disk uza­vírá klip na Sig­nal Fire od Snow Patrol a kino upoutávky na filmy Divoké vlny, Casi­no Royale, Ghost Rid­er a Across the Uni­verse (který v době psaní této recen­ze na Blu-ray disku ještě nevyšel) od stu­dia Sony.

Poznám­ka: Na rozdíl od druhého disku, který přináší všech­ny pří­davky v high def­i­n­i­tion, je všechen bonusový mater­iál na prvním disku uve­den jen v 480i/MPEG‑2 videu. Bohužel, pro­tože kvali­ta je viditel­ně slabá.

Když se pře­suneme k druhé­mu disku, dostaneme se k pravé­mu vrcholu bonusového mater­iálu. Sony vytvořil skvělý dlouhý doku­ment, rozdělený do třinác­ti kapi­tol, který se svý­mi 126 min­u­ta­mi vel­mi při­b­ližu­je délce fil­mu samotného. 

Bonusy Zrn­ka písku: Tvor­ba Sand­mana (Grains of Sand: Build­ing a Sand­man, 13 min­ut), Přepra­cov­ání Gob­li­na (Re-Imag­ing the Gob­lin, 11 min­ut) a Skry­to v černé: Tvor­ba Ven­o­ma (Cov­ered in Black: Cre­at­ing Ven­om, 16 min­ut) nám před­stavu­jí tři hlavní záporáky filmu.

Dalších pět bonusových kousků je věnováno přípravám akčních scén: Zavěšení: Gwen Sta­cy a hroutící se pod­la­ha (Hang­ing On: Gwen Sta­cy and the Col­laps­ing Floor, 10 min­ut), Soubo­je, létání a řízení: Práce kaskadérů (Fight­ing, Fly­ing and Dri­ving: The Stunts, 19 min­ut), Vod­ní stě­na (Wall of Water, 7 min­ut), Cleve­land: Honič­ka na Euclid Avenue (Cleve­land: The Chase on Euclid Avenue, 7 min­ut) a New York: Od mrako­drapů k bočním uličkám (New York: From Rooftops to Back­streets, 13 minut). 

Zaš­mod­r­chané pavučiny: Milost­né tro­júhel­níky Spi­der-Mana 3 (Tan­gled Webs: The Love Tri­an­gles of Spi­der-Man 3, 9 min­ut) prozk­oumává pod­ceňo­vaný prvek všech Spi­der­manových filmů — jejich srdce.

Na kon­ci doku­men­tu nalezneme ještě dvě části z post-pro­dukce. Ve střižně (Inside the Edit­ing Room, 4 min­u­ty) je vel­mi krátk­ou návštěvou u edi­to­ra Boba Murawski­ho; Nau­ka o zvuku (The Sci­ence of Sound, 16 min­ut) přináší rozhovor se skla­datelem Christo­pherem Youngem.

Spider-Man: The High-Definition Trilogy / 4Druhý disk dále naservíroval kom­plet­ní Ad Cam­paign galerii, která přináší tři domácí trail­ery ke snímku Spi­der-Man 3 a reklam­ní kom­pi­laci z Pro TV Inter­na­tion­al, jež nabízí osm full-screen­ových reklam z rozličných zámořských oblastí. 

Pokud se chcete dozvědět více info­mací o jed­notlivých bonusech, podíve­jte se na naši recen­zi snímku Spi­der-Man 3.

Poznám­ka: Jak si můžete všim­nout, v recen­zi samostat­ného vydání Spi­der-Mana 3 jsem bonusový balík ohod­notil čtyř­mi hvězdička­mi. Vzh­le­dem k širší­mu záběru této sady jsem však hod­no­cení snížil jen na dvě hvězdičky, pro­tože by mělo odrážet hod­no­tu bonusů sady jako celku. Kdy­by Sony zacházel s první­mi dvě­ma snímky rovno­cen­ně, určitě bych vydání udělil lep­ší hodnocení.

Blu-ray bonusy: Máme tu nějaké exkluzivní lahůdky?

Bohužel tu nena­jdeme žád­né Blu-ray pří­davky. Tipo­val bych, že si je Sony schovává pro vydání Spi­der-Man: High Def­i­n­i­tion Trilo­gie 2.0 … ?

Závěrečné zhodnocení

Konečně se trilo­gie Spi­der-Mana objevila na high def­i­n­i­tion, sesklá­daná do milé Blu-ray série. Tato sada je rozho­du­jící; chlubí se sil­ným obrazem a zvukem v ref­er­enční kval­itě. Jed­iným zklamáním je nepří­tom­nost bonusů z prvních dvou dílů řady. Pokud pro vás bonusy nej­sou důležité, tak po tom­to vydání rov­nou skočte… pokud však čekáte na defin­i­tivní vydání této řady na Blu-ray, je mi líto, že musím říct, že tato jí není.

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv