The Invisible (Blu-ray Disc)

The Invisible / 1The Invis­i­ble (Nev­iditel­ný) si vlast­ně v dnešní době plné remaků a pokračování vel­mi neob­vyk­le pro­tiřečí — snaží se být inteligent­ním nad­přirozeným hororem pro mládež. I když film se svý­mi vypravěčský­mi ambice­mi není vždy úspěšný, nav­do­ry jeho chy­bám se mi orig­i­nali­ta jeho vizí zdála dost působivá.

Film je založen na nepříliš známém románu Matse Wahla Den Osyn­lige (Nev­iditel­ný, česky dosud nevyš­lo). Justin Chatwin (Vál­ka světů, tele­vizní Ztraceni) zde ztvárnil stu­den­ta posled­ního ročníku střed­ní školy Nic­ka Powella, ctižá­dos­tivého spiso­vatele, který před sebou má zář­nou budouc­nost. Jenomže odhalí příliš mno­ho tajem­ství kolem zločinu, který spáchal gang spolužáku vedený zlou dívči­nou Annie Newtonovou (Mar­gari­ta Levie­va). Annie se bojí, aby ji nevyzradil, a tak zor­ga­nizu­je brutál­ní útok při kterém je Nick zabit. 

A právě tady se The Invis­i­ble odchýlí od běžných klišé z hororů pro mládež. Nick by mohl tře­ba pov­s­tat z hrobu v pobodě zom­bie a pom­stít svou vraž­du, nebo se cho­vat jako Car­rie a zničit matu­rit­ní ples třídy. Jenomže film tu jako­by přeřadí na jinou rychlost a změní se spíše na med­i­ta­tivní dra­ma. Nick se vzbudí a zjistí, že je uvězněn v přízračné samotě, nikdo jej nes­lyší ani nev­idí — ani rod­i­na včet­ně jeho podi­vně rez­er­vo­vané matky (Mar­cia Gay Harde­n­ová), ani jeho pokry­tecký rádo­by pří­tel Pete (Christo­pher Mar­quette). Jako řízením iron­ick­ého osudu má Nick jed­iné duchovní spo­jení s Annie a tu musí přesvědčit k přiznání. Je to jeho jed­iná nadě­je na vykoupení.

Jako tril­er není film moc úspěšný. Námět ze svě­ta mezi živ­otem a smrtí je sice poutavý, scénář (autoři jsou Chris­tine Roumová a Mark Davis, zkušení autoři tele­vizních serálů) ale kom­p­liku­je časté vysvět­lování, vzpomínky ve vzpomínkách a nepří­jem­né snové pasáže. Důvěru ve vyprávěný příběh dále sráží to, že divák je větši­nou buď dva kroky za, nebo dva kroky před postava­mi při roz­plétání záhady, což navíc snižu­je nadšení z vrchol­ného odhalení na konci.

The Invis­i­ble na mě přesto zafun­go­val, asi hlavně díky tomu, že zkoumá mezi mládeží běž­nou, tře­baže mor­bid­ní, věc — před­stavy o vlast­ní smr­ti. Nick se nachází ve své vlast­ní real­itě a právě tady příběh začne být poněkud exis­ten­cional­i­stický. A právě tady pro vás může film být fascin­u­jící. Prokazu­je, že převzetí zod­pověd­nos­ti za vlast­ní jed­nání je klíč ke spáse. Na teenagerovský snímek je The Invis­i­ble ojed­inělý v tom, že nikdy neobě­tu­je porozumění za lev­né strašení diváků a své mladé (i dospělé) hrdiny vykres­lu­je jako tro­jrozměrné postavy s pocho­pitel­ný­mi lid­ský­mi stra­chy a obavami.

Snímek režíru­je David Goy­er, jehož jed­iný před­chozí film v kinech byl Blade: Trin­i­ty. The Invis­i­ble je daleko pro­pra­co­v­anější výkon, který snad do budouc­na naz­naču­je i lep­ší. Fil­mu prospívá také půso­bivá kam­era Gabriela Beris­taina (Dolores Clai­borne), evoku­jící hud­ba od Mar­ca Bel­tra­mi a celkově výborné herecké výkony. Pův­a­by fil­mu jsou možná malé, ale je jich tu dost na to, aby se The Invis­i­ble (ale­spoň pro mě) zařadil mezi černé koně. V době cyn­ick­ých předělávek a rychlovek pro prachy se jej rozhod­ně vyplatí vyhledat.

Video: Zvětšujeme obraz

The Invisible / 2Dis­ney snímek The Invis­i­ble uvádí na 1080p/AVC MPEG‑4 videu a v jeho původ­ním poměru 2,40:1 pro kina. Je to nes­mírně rafi­no­vaná prezen­tace, která sebevě­domě zachy­cu­je náladovou (a čas­to zas­mušilou) kameru.

Film je styl­i­zo­vaný dost tmavě a trans­fer má hluboké černé a dobře přizpů­sobený, sil­ný kon­strast. Barvy jsou záměrně bez sat­u­race, se sil­ným nádechem z mod­rých fil­trů, který vše halí do stu­deného až mrazivého oblaku. To samozře­jmě neprospívá pleťovým tónům (nevy­pada­jí moc přirozeně), ale omezená pale­ta kar­mínově čer­vených a lesních zelených tónů je obzvlášť půso­bivá. Trans­fer se přesto nepropadá do ponurosti. Prokreslení stínů je velice přesvědčivé, detai­ly a hloub­ka jsou neustále sil­né, a to i v těch nejt­mavších scénách.

The Invis­i­ble však bohužel trpí nejhrubším doost­řováním hran, jaké jsem u tit­u­lu od Dis­ney kdy viděl. I když je obraz neu­věřitel­ně ostrý, na tvrdých hranách je čas­to vidět halo. Je tu také přek­va­pivě hod­ně hor­i­zon­tál­ního chvění, a to už od úvod­ní scény, během dlouhého pohy­bu kamery podél velkého stolu na oslavě před vysokým plotem je toto moiré hod­ně rušivé. Zdá se mi to být dost velký nedostatek, takže kvůli tomu snižu­ji své hod­no­cení videa o dobrý bod, i když ostat­ní stránky prezen­tace jsou skvělé.

Audio: Hodnotíme zvuk

Je tu pro vás připrave­na nekom­p­ri­movaná stopa PCM (48kHz/24-bit/6,9mbps) a Dol­by Dig­i­tal (640kbps), obě pros­torové v 5.1. The Invis­i­ble je větši­nou jem­ný tril­er, nepok­ouší se o přehnané šokové efek­ty a další běžné zvukové triky. Jako takový vás sice neo­drovná, ale věnu­je pozornost detailům, což vytváří zpo­ma­lo­vací a efek­t­ní atmosféru.

Zvukový design je chytře vytvořený, používá podi­vné atonál­ní narážky, pot­lačené okolí a alter­na­tivní roková hud­ba pomáhá zhmot­nit zad­ní zvukové pole. Sice to není nijak mohut­né, ale při slušném nas­tavení hla­sitosti to zvyšu­je zamýšle­nou tajem­nost. K dobru tomu­to jem­nější­mu přís­tupu slouží také to, že je čas­to obtížné určit, odkud zvuky přicháze­jí. Vytváří to strašidel­nou a proměn­livou atmos­féru — osvěžu­jící změ­na opro­ti obvyk­lé hla­sitosti většiny hororů. The Invis­i­ble je také dobře nahraný, má čistý zvuk v celém rozsahu frekvencí a zdravé, hluboké basy. Dial­o­gy jsou hezky vyrov­nané a nesetkal jsem se s prob­lémy s úrovní hlasitosti.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

The Invis­i­ble není hit u pok­laden kin, což možná vysvětlu­je, proč ani na Blu-ray ani na stan­dard DVD (oba disky vycháze­jí ve ste­jný den) nej­sou pod­stat­né bonusy.

Mezi bonusy není žád­ný doku­ment nebo jiný snímek o tvor­bě fil­mu, takže tu mezeru musí vyplnit dva zvukové komen­táře. Jsou ale podi­vně osazeny — režisér David Goy­er a jed­na ze dvou scénáristů Chri­tine Roumová jsou v první stopě, zatím­co druhý scénárista Mick Davis dostal druhou stopu jenom pro sebe. Je to dost frus­tru­jící rozhod­nutí, pro­tože oba komen­táře se dost táh­nou a mohly být ses­tříhány do jed­no­ho celku (Roumová a Davis se nes­ne­sou, nebo co?). Takhle ale Goy­er a Roumová moc nem­lu­ví o prob­lémech na place, spíše se zaměrili na příběh a vizuál­ní styl fil­mu. Davis nepřidává nic moc zají­mavějšího. Celkově tyto komen­táře asi zau­j­mou jenom nejzary­tější fanoušky.

The Invisible / 3Jed­iný další větší bonus je sbír­ka třinác­ti vys­třižených scén, které celkem trva­jí asi 14 min­ut. Větši­na z nich jednoduše rozšiřu­je stá­va­jící scény a doplňu­jí drob­né stříp­ky k postavám. Goy­er a Roumová opět doplňu­jí volitel­ným komen­tářem. Vizuál­ní strán­ka toho­to mater­iálu je vynika­jící — je uve­den v plném 1080p/AVC MPEG‑4 videu.

Dále tu máme dvě hudeb­ní videa: live verze pís­ně The Kill od 30 Sec­onds to Mars a Tak­ing Back Con­trol od Spar­ta. První klip zau­jme přede­vším fanoušky hororů, neboť je to poc­ta Kubrick­o­vo Osví­cení a je to navíc dost dobrá skladba.

Na závěr tu máme dva trail­ery na Piráti z Karibiku: Na kon­ci svě­ta a Deja Vu. Bohužel zde není trail­er na The Invis­i­ble.

Blu-ray bonusy: Máme tu nějaké exkluzivní lahůdky?

Nej­sou tu žád­né Blu-ray bonusy, kromě u Dis­ney běžné Vit­ríny fil­mu, která nabízí přímý příst­up k nejlepším HD scénám ve filmu.

Závěrečné zamyšlení

The Invis­i­ble je takový malý podi­vný nad­přirozený tril­er. Není zcela úspěšný jako dra­ma pro ado­les­cen­ty, ani jako záha­da, ale mě ste­jně zau­jal. Toto Blu-ray vydání určitě potěší fanoušky fil­mu, díky jeho sil­né­mu trans­feru a sound­tracku, a dokonce i něko­li­ka bonusům. I když The Invis­i­ble nemůžu z celého srd­ce doporučit, toto dobré Blu-ray vydání rozhod­ně sto­jí za podívání, až budete mít chuť na něco trochu jiného.

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2021 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2021 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv