Harry Potter a Ohnivý pohár (Blu-ray Disc)

Harry Potter and the Goblet of Fire / 1Har­ry Pot­ter je více než jen nejoblíbenější čar­o­děj — je kul­turním fenoménem dosahu­jícím neskon­alých rozměrů. Po světě se pro­da­lo přes 325 mil­iónů výtisků původ­ní série knih J. K. Rowlin­gové, vznikla podle nich fil­mová sága, nejméně pět video­her a přes 400 dalších pro­duk­tů se značk­ou Har­ry­ho Pot­tera. Samot­ná fil­mová série dosáh­la mezi knižní­mi adap­tace­mi vůbec nejvyšších výdělků — ve světě má v součas­nos­ti vyděláno 3,5 mil­iard dolarů, takže porazi­la i Pána prstenů, jehož trilo­gie vydělala jen 2,9 mil­iard. Pokud to není kou­z­lo, tak vskutku nevím, jak jinak to naz­vat.

Ve čtvrtém dílu série je Har­ry (Daniel Rad­cliffe) nezávisle na své vůli vybrán, aby se zúčast­nil Tur­na­je tří kouzel­níků, nebezpečné soutěže, které se větši­nou účast­ní jen starší stu­den­ti. Soutěžící při­je­dou z kouzel­nick­ých škol z celého svě­ta; a zdá se, že lás­ka kvete na každém rohu, takže Har­ry, Hermiona (Emma Wat­son) a Ron (Rupert Grint) klopý­ta­jí přes neohra­bané dospívání ke slad­kým výsled­kům prvních lásek. Na pozadí však cítíme stále pří­tom­né zlo na vzes­tupu. Spik­len­ci nakonec ovlivní události tak, že opět otevřou ces­tu k ovlád­nutí svě­ta lor­du Volde­mor­tovi — klíčové­mu, přesto nev­iděné­mu zlo­du­chovi série, který je zod­pověd­ný za smrt Har­ry­ho rodičů i jeho jizvu na čele. Pokračo­vat »

Harry Potter a Vězeň z Azkabanu (Blu-ray Disc)

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban / 1Dříve jsem řekl, že pot­terovská série vypadá jako rozbředlý Pán prstenů určený pro mládež po obou stranách Atlantiku. Ale čím více se další pokračování vzdalu­jí od dět­ských snímků Kámen mudr­ců a Tajem­ná kom­na­ta, tím více si cením toho­to dospí­va­jícího epo­su J. K. Rowlin­gové. Har­ry Pot­ter a vězeň z Azk­a­banu je třetím dílem série, přesto prvním, který se val­nou částí přik­lání k tem­né­mu podsvětí bra­davické školy a nech­val­ně známé­mu odkazu nejslavnějších absol­ven­tů školy.

Har­ry (Daniel Rad­cliffe), Ron (Rupert Grint) a Hermiona (Emma Wat­son) se vrace­jí do třetího ročníku výcviku v čar­o­dějnictví a kouzel­nictví a hned se dozví­da­jí, že zlo­duch Sir­ius Black (Gary Old­man) uprchl z věznice Azk­a­ban. Dříve důvěry­hod­ný spo­jenec zlého čar­o­dě­je Volde­mor­ta teď zoufale hledá Har­ry­ho, aby dokončil prá­ci, kter­ou načal jeho mis­tr. K Har­ry­ho úlevě jsou stvoření zvaná mozko­moři vys­lá­na do školy, aby chráni­la stu­den­ty a zajala možného vra­ha. Mozko­moři však mají na Har­ry­ho zvlášt­ní vliv, který zpochy­bňu­je jejich pravou moti­vaci. Nic není, jak se jeví na první pohled, a Har­ry začíná pátrat po odpovědích na otázky kolem smr­ti svých rodičů, děsivé pří­tom­nos­ti Blac­ka a neustále se zje­vu­jící hrozbě v podobě lor­da Volde­mor­ta. Pokračo­vat »

Harry Potter a Tajemná komnata (Blu-ray Disc)

Harry Potter and the Chamber of Secrets / 1Pokud byl Har­ry Pot­ter a Kámen mudr­ců pojat tak, že měl umést ces­tičku násle­du­jícím lep­ším dílům, Har­ry Pot­ter a Tajem­ná kom­na­ta přináší okamžik, kde by se měli fil­maři uvol­nit a začít vyprávět vlast­ní příběh. Ten­to snímek je ve všech ohledech lep­ší než první díl (ani ten však nebyl nejhorší); je zábavnější, fan­taz­i­jně pestře­jší a poutavější. Přestože se neod­vážím tvrdit, že jde o nejlepší pot­terovský snímek, Tajem­ná kom­na­ta defin­i­tivně urči­la správný směr celé série.

Tajem­ná kom­na­ta byla natáče­na okamžitě po Kameni mudr­ců, pro­to zůsta­la větši­na fil­mařského štábu ste­jná jako u jejího před­chůd­ce. Vrátil se režisér Chris Colum­bus, ste­jně jako scénárista Steve Kloves a všich­ni her­ci. Velká odpověd­nost, kter­ou nes­li Colum­bus a Klove při natáčení prvního dílu, se pro­jevila tak, že se oba příliš zaměřili na nej­posled­nější mag­ické drob­nos­ti tex­tu Rowlin­gové; v Tajem­né kom­natě nej­sou sice ještě plně nezávis­lí, ale určitě jsou více sebevě­domí a pohy­bu­jí se za hran­ice­mi pouhého pře­ne­sení papírové před­lo­hy na plát­no. Pokračo­vat »

HD DVD krátkodobě vedou">Prodeje HD DVD krátkodobě vedou

  • 23.12.2007
  • Jirka Pech

Dokonce i Ralph Fiennes se chytá za hlavuPodle zpráv stu­dia Uni­ver­sal, se prode­jům HD DVD nebý­vale daří na úkor Blu-ray disků. Dva velké trháky posled­ních týd­nů, Bour­neo­vo ultimá­tum a Har­ry Pot­ter a Fénixův řád, před­stih­ly v prode­jích svo­je Blu-ray pro­tějšky.

V prvním týd­nu vydání (od 11. pros­ince) se pro­da­lo 60 tisíc disků Bour­neo­va ultimá­ta, což je dvakrát tolik, než co dokázal během svého prvního týdne Blu-ray trhák Spi­der-Man 3. Zatím nej­sou k dis­pozi­ci prode­jní data k celé Bour­neovské trilogii, která vyšla jako dárkový balíček a zaručeně také přidá nějaká poz­i­tivní čís­la pro HD DVD. Pokračo­vat »

Harry Potter a Kámen mudrců (Blu-ray Disc)

Harry Potter and the SorcererKdyž Warn­er prvně ohlásil, že hodlá Har­ry­ho Pot­tera a Kámen mudr­ců převést na fil­mová plát­na, zás­tupům Pot­terových fanoušků se zata­jil dech a nap­jatě očeká­vali, až bude zveře­jněno jméno muže, který celý pro­jekt natočí. Očekávání byla pří­mo závrat­ná a mluvi­lo se o mno­ha špičkových režisérech (včet­ně Steve­na Spiel­ber­ga a Tima Bur­tona). Když bylo svě­tu odhaleno závěrečné rozhod­nutí, že režie se ujme Chris Colum­bus — zdat­ný kormidel­ník snímků Andrew — člen naší rodiny a Noční dobro­družství — přek­vapení bylo viditel­né u příznivců Pot­tera i fil­mových kri­tiků. Bude Colum­bus schopen ukočírovat tak náročný úkol? Neš­lo jen o věrné pře­ne­sení milo­vané kni­hy J. K. Rowlin­gové na obra­zovku, ale také o vytvoření nad­pozem­ského zážitku, který by mohl stát jako samostat­né dílo fan­ta­sy žán­ru. Pokračo­vat »

Piráti z Karibiku: Na konci světa (Blu-ray Disc)

Pirates of the Caribbean: At World’s End / 1Po svěžesti a nad­sázce Prokletí Černé per­ly mohl být druhý díl jen horší — a přes­ně taková Truh­la mrtvého muže také byla. Hlučná a chaotická, pře­plněná zbytečný­mi zápletka­mi do té míry, že se sta­la nes­rozu­mitel­nou, neschop­ná uza­vřít vlast­ní vyprávění s min­imál­ním uspoko­jením, sig­nal­izu­jící neúspěch chabého, rádo­by napí­navého závěru ve sty­lu nejs­labších ser­iálů čtyřicátých let. Tak slabý druhý díl nemohl příliš vylepšit pověst třetího pokračování naz­vaného Piráti z Karibiku: Na kon­ci svě­ta, který se objevil v kinech min­ulé léto; ani jsem se neobtěžo­val jít se na něj podí­vat do kina. Pokračo­vat »

Ratatouille (Blu-ray Disc)

Ratatouille / 1Když Pixar ohlásil uve­dení snímku Rata­touille mezi nový­mi pro­jek­ty, byl jsem hod­ně skeptický. Ani­movaný film o krysách, které vaří ve fran­couzské restau­raci? Zní to napros­to nechut­ně a upřím­ně řečeno jako komerční sebevraž­da. Jak chcete pro­dat poten­ciál­ně intelek­tuál­ské a jas­ně zahraniční téma masám Amer­ičanů? Tře­baže jsem byl velkým fanouškem dřívějších hvězd­ných tit­ulů Pixaru, ten­tokrát jsem nečekal, že by se snímek stal hitem.

Pokračo­vat »

Paprika (Blu-ray Disc)

Paprika / 1Větši­na filmů ve mně nezanechá poc­it, že bych byl hloupý. Nikdy jsem neměl prob­lémy pocho­pit sci-fi hlavolamy jako Don­nie Darko, ani­movanou blázniv­inu Tekkon Kink­treet nebo fan­taz­i­jní výle­ty ve sty­lu Maza­cí hlavy. Ale japon­ský režisér Kon Satoshi (Per­fect Blue, Mil­le­ni­um Actress a Tok­i­jští kmotři) mě docela zmátl svým nejnovějším oceněným celovečerním ani­movaným filmem s názvem Papri­ka.

Děj je zasazen do blízké budouc­nos­ti, v níž byla vytvoře­na exper­i­men­tál­ní pomůc­ka zvaná DC Mini, která dovolu­je věd­cům a psy­chologům vstupo­vat do lid­ských snů, nahrá­vat a ovlivňo­vat je. Během vývo­je toho­to zařízení jej dobromyslná dok­tor­ka Atsuko Chi­ba (hlas jí propůjči­la Megu­mi Hayashibara) tajně použí­vala, aby poradi­la něk­terým pacien­tům; jed­ním z nich byl i detek­tiv Kon­akawa Toshi­mi (Akio Oht­su­ka). Vstupo­vala do jeho mys­li v podobě dívky Papriky a pomáha­la mu vypořá­dat se s jeho noční­mi můra­mi, jež obtěžo­valy jeho vědomí. Když je však ten­to vynález ukraden záhad­ným teror­is­tou, který chce zařízení využí­vat ke zlu, stane se říše snů vel­mi nebezpečným místem. S pomocí detek­ti­va Toshim­i­ho a svých kolegů musí dok­tor­ka Atsuko/Paprika vstoupit do tem­ných zák­outí teror­is­tovy mys­li a za kaž­dou cenu ho zas­tavit. Pokračo­vat »

Kolekce: Smrtonosná past (Blu-ray Disc)

Die Hard Collection / 1Za posled­ních dvacet let se John McClane stal ikon­ick­ou součástí akčních filmů a jen těžko si vzpomen­eme na doby, kdy ještě nebyl vylep­tán do diváck­ého pově­domí. Vše zača­lo Smrtonos­nou pastí a pokračo­va­lo v dalších třech dílech; hlavní hrdi­na se ukázal být nejvytr­vale­jší postavou toho­to vrtošivého žán­ru. Vedle Jamese Bon­da a Indi­any Jonese nena­jdeme snad žád­né jiné akční hrdiny, kteří vytr­vali tak dlouho a zůstali stále milováni pub­likem. McClane znovu defi­no­val hran­ice akčních arche­typů, pro­tože při­nesl do žán­ru teplý, humorný, nepřed­ví­datel­ný a téměř podi­vín­ský smysl mužské odvahy. Pokračo­vat »

Smrtonosná past 4.0 (Blu-ray Disc)

Live Free or Die Hard / 1Když jsem prvně zaslechl, že se Bruce Willis pokusil oživ­it Johna McClanea a skomíra­jící sérii Smrtonos­né pasti jejím čtvrtým pokračováním, jen jsem se smál. Nedokázal jsem si před­stavit žád­ného hrdinu vzdálenějšího dnešní­mu divákovi. A navíc, je to už dvacet let, co se objevila první Smrtonos­ná past a žád­ný z násle­du­jících dílů (Smrtonos­ná past 2 v roce 1990 a Smrtonos­ná past 3 v roce 1995) nijak pod­stat­ně nerozv­in­ul charak­ter hlavního hrdiny; zůstal tím drsným, čer­nobílým vtipálkem se zbraní. Jaký tedy může být smysl natočení čtvrtého dílu, než aby se stal posled­ním cyn­ick­ým výkonem Willise, jemuž dochází dech, a chtěl by pro­to natočit ještě jeden trhák, než ode­jde do domo­va důchod­ců pro kdysi slavné akční hrdiny. Pokračo­vat »

Oldboy (Blu-ray Disc)

Oldboy / 1Old­boy je kri­tik­ou uzná­vané kore­jské krim­inál­ní dra­ma, v roce 2004 oceněné hlavní cenou na fes­ti­valu v Cannes. Old­boy nejenomže posou­vá hran­ice, zobrazu­je také zcela nová fil­mová tabu s pokroucený­mi zábrana­mi. Opa­trní by měli být divá­ci se srdeční­mi potíže­mi, migré­na­mi a těhot­né ženy.

Zcela průměrný obchod­ník Oh Dae-su (Min-sik Choi) se vzbudí z opice a zjistí, že se ocitl v dokonale uza­vřené cele a nemá žád­nou možnost kon­tak­tu s vnějším světem. Nemá ani nej­menší tušení, proč je vězněn. Pat­náct let v tom­to podi­vném žaláři zevnitř vyh­nívá, zdokon­alu­je své tělo, trénu­je svou mysl a pos­tup­ně se mění v šedi­vého bojovní­ka pos­edlého pom­stou. Když je nevysvětlitel­ně prop­uštěn, vydá se do ulic hle­dat člově­ka odpověd­ného za své věznění. Setká se s mladou dívk­ou Mido (Hye-jeong Kan­gová) a vytvoří si k ní okamžité pouto. Mido je une­se­na člověkem, který Dae-sua věznil a on se tak střetne s objek­tem své nenávisti, se záhad­ným mužem jménem Woo-jin (Ji-tae Yu). Woo-jin Dae-suovi řekne, že musí odhalit důvody svého věznění, jinak Mido zemře. Pokračo­vat »

Auta (Blu-ray Disc)

Cars / 1V roce 1995 vpadl do kin Příběh hraček a Pixar dostal možnost vychut­nat si nača­tou jíz­du neza­s­tavitel­ných trháků. Živ­ot brou­ka, Příšerky s.r.o., Příběh hraček 2, Hledá se Nemo, Úžasňákovi — všech­ny tyto megahi­ty sklidi­ly pochvaly kri­tiků a získaly mno­há ocenění (mezi nimi přehršle sošek Oscarů). Vskutku, s tak sil­ným sez­namem úspěšných tit­ulů by se zdá­lo, že stu­dio nemůže šláp­nout vedle.

Když však v roce 2006 přišla do kin Auta, stu­dio naje­lo svým roz­jetým vlakem na první překážku. Nemylte se — snímek je stále trhákem — ten­tokrát však byli krit­i­ci méně hor­liví ve své chvále, výdělky kin neby­ly úplně závrat­né a jednoduše řečeno se snímku nepo­daři­lo zau­j­mout před­sta­vivost diváků ste­j­nou měrou, jako to dokázaly všech­ny filmy Pixaru předtím; snímek tak zanechal něk­teré diváky na pochy­bách, jestli je Pixar skutečně nepře­možitel­ný. Pokračo­vat »

Letec (Blu-ray Disc)

The Aviator / 1Leg­endární režisér Mar­tin Scors­ese, jak se zdá, v posled­ních něko­li­ka letech změnil směr záj­mu. Zatím­co jeho dřívější díla prozk­oumá­vala chování morál­ně pochyb­ných postav poražených vlast­ní ctižá­dostí, jeho nedávné snímky se zaměřu­jí na postavy, jež povs­tanou a opět pad­nou kvůli vznešenějším cílům, než jaký­mi jsou oni sami. Skry­tá iden­ti­ta, Gangy New Yorku, Letec — každý z těch­to filmů se dočkal jáso­tu kri­tiků a bezpoč­tu nom­i­nací a získu různých ocenění; Letec se však stal nej­trag­ičtějším a nejkom­plexnějším příběhem, který se zrodil ve Scors­ese­ho mys­li.

Pokračo­vat »

Blízká setkání třetího druhu (Blu-ray Disc)

Close Encounters of the Third Kind / 1Rok 1977 se v amer­ick­ých kinech stal mezníkem v his­torii sci­ence fic­tion. Ačkoli byl ten­to žánr ovládán podřad­ný­mi braky, pre­miéra dvou trháků vše změni­la — byly jimi Hvězd­né války George Lucase a Blízká setkání třetího druhu od Steve­na Spiel­ber­ga.

Tře­baže byla Lucaso­va nos­tal­gická ves­mírná série v té době úspěšnější (a sta­la se nejvlivnějším fil­movým fenoménem druhé poloviny dvacátého sto­letí), dnes je více ceněno Spiel­ber­go­vo laskavé vyprávění o prvním kon­tak­tu s mimozemšťany. Vskutku, během třiceti let, kdy Lucaso­va trilo­gie získala špat­nou pověst kvůli bíd­ně při­jatým novým dílům, jež před­cháze­jí ději původ­ní trilo­gie, se Blízká setkání zařadi­la k výpravným dílům tak výz­nam­ným, rev­olučním a vzbuzu­jícím úctu, jako jsou Metrop­o­lis, 2001: Ves­mírná odysea a Blade Run­ner. Pokračo­vat »

Mr. Brooks (Blu-ray Disc)

Kevin Cost­ner jako séri­ový vrah? Mr. Brooks / 1Doopravdy?

Ano, je to tak. Od fil­mu Mr. Brooks jsem očeká­val max­imál­ně snad zábavné cvičení v kýčovi­tosti a myslel jsem, že Cost­ner bude pobíhat oko­lo, zkoušet obliče­je jako Han­ni­bal Lecter a pěkně si u toho naběhne. V této hlavní roli se mi ale Cost­ner zdál nejenom věro­hod­ný a patřičně hrozivý, dokonce i film samot­ný je pod­manivým (i když přesto trochu nedokon­alým) návratem k tomu­to v posled­ní době poněkud unavené­mu žán­ru. Jsem dlouhodobý fanoušek hororů a v součas­nos­ti mě málok­terý z nich dokáže přek­va­pit. Při sle­dování Mr. Brookse se mi ale značně zrychlil puls, což už je vlast­ně velká pochvala. Pokračo­vat »

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv