Auta (Blu-ray Disc)

Cars / 1V roce 1995 vpadl do kin Příběh hraček a Pixar dostal možnost vychut­nat si nača­tou jíz­du neza­s­tavitel­ných trháků. Živ­ot brou­ka, Příšerky s.r.o., Příběh hraček 2, Hledá se Nemo, Úžasňákovi — všech­ny tyto megahi­ty sklidi­ly pochvaly kri­tiků a získaly mno­há ocenění (mezi nimi přehršle sošek Oscarů). Vskutku, s tak sil­ným sez­namem úspěšných tit­ulů by se zdá­lo, že stu­dio nemůže šláp­nout vedle.

Když však v roce 2006 přišla do kin Auta, stu­dio naje­lo svým roz­jetým vlakem na první překážku. Nemylte se — snímek je stále trhákem — ten­tokrát však byli krit­i­ci méně hor­liví ve své chvále, výdělky kin neby­ly úplně závrat­né a jednoduše řečeno se snímku nepo­daři­lo zau­j­mout před­sta­vivost diváků ste­j­nou měrou, jako to dokázaly všech­ny filmy Pixaru předtím; snímek tak zanechal něk­teré diváky na pochy­bách, jestli je Pixar skutečně nepřemožitelný. 

Zatím­co Auta možná nej­sou snímkem jako Příběh hraček nebo Hledá se Nemo, ve srovnání s 99% ani­movaných braků, které se prohnaly kiny v posled­ní době, jsou fan­ta­stické — chytrý, vtip­ný, krás­ně kon­cipo­vaný a okou­zlu­jící snímek plný upřím­ných citů a skutečného napětí. Jed­ná se o další mno­hovrstevný příběh Pixaru, který přináší aktuál­ní a závažné téma.

Film vytváří alter­na­tivní real­i­tu, které je ste­jná jako ta naše, jen oby­dlená auty namís­to lidí. Do toho­to kouzel­ného svě­ta vstupu­je sekáč Blesk McQueen (hlas mu propůjčil Owen Wil­son), který je hvěz­dou žijící v nejrych­le­jší dráze závod­ního okruhu. Vlast­ně je dost aro­gant­ní — bezohled­ný ve světě pravidel sportu, demor­al­izu­jící ke své posád­ce a neustále touží po vše­moc­ných dolarech, které mu přináší smlou­va se spon­zorem. Přestože, jako všich­ni vel­cí hrdi­nové Pixaru, má Blesk možná mno­ho chyb, je v jádru slušným chláp­kem (tedy, auto­mo­bilem) … zvláště když sešláp­ne plyn až na podlahu.

Přes­ně to se stane, když nečekaná objížď­ka zavede Bles­ka do Kar­danové Lho­ty, zapomenutého měs­ta duchů skry­tého u Sil­nice 66. Blesk se dostane do potíží a snaží se najít správ­nou ces­tu z bryn­dy, ale nakonec ste­jně skončí sil­ně poškozený na vrakovišti. Pouze barvití oby­vatelé míst­ního městeč­ka mu mohou pomo­ci — jsou jimi pro­tivný míst­ní lékař a soud­ce Dok­tor Hud­son (Paul New­man), majitelé autodíl­ny fixo­vaní na Fer­rari Lui­gi (Tony Shaloub) a Gui­do (Gui­do Qua­roni), postarší hip­pie auto­bus od Volk­swa­genu Fill­more (George Car­lin), a samozře­jmě nevy­h­nutel­ný objekt milost­ného záj­mu, zaoblené Porsche jménem Sal­ly Car­rera (Bon­nie Hunt). Prvně v živ­otě je Blesk donu­cen zpo­ma­lit a vychut­nat si celou jíz­du, ne jen její cíl — opustí však Kar­danovou Lho­tu jako změněný auto­mo­bil, nebo zůs­tane sobecký a hladový po hon­bě za slávou a bohatstvím?

Na snímek Auta bylo navršeno mno­ho kri­tiky. Blesk McQueen není dost sym­pat­ický. Postavy jsou příliš čer­nobílé. Příběh nas­tavil přehnaně výchovný tón. A navíc je film příliš dlouhý (je to pro ani­movaný snímek neob­vyk­lé, ale Auta trva­jí téměř dvě hodiny). Všech­no je prav­da, ale ani jed­na z těch­to připomínek mě nijak neobtěžo­vala. Co záleží na tom, že je Blesk zpočátku tak trochu hlupák? Jen to pomoh­lo, aby jeho nápra­va v závěru vyzněla ještě pohnutěji. Něk­teří kri­tizu­jí těžkopád­né prvky příběhu — ano, téma ve sty­lu zas­tav a rozh­léd­ni se není tak vznešené jako motivy jiných filmů Pixaru, ale na druhou stranu není přes­lazené jako něk­teré nejvíce ceněné klasiky od Dis­n­eye. Co se týče tem­pa snímku, je film skutečně příliš dlouhý, ale přesto obdi­vu­ji Pixar za to, že vyzd­vihl příběh nad ostat­ní prvky fil­mu — kdy­by se tak při pok­lid­ném druhém jed­nání v Kar­danové Lhotě nesta­lo, Blesko­vo rozhod­nutí v závěru fil­mu by vyzně­lo naprázd­no. V této podobě může být velký závod na kon­ci předčas­ným závěrem, ale mez­itím nás auta už nato­lik zau­jala, že ve chvíli, kdy je vše za námi, přináší snímek sil­nou ránu, která se dala očekávat.

Příběh stra­nou, Auta jsou nes­porně dalším vizuál­ním husarským kouskem Pixaru. Pozornost věno­vaná detailům, foto-real­i­stické povrchy, smyšlené vizuál­ní roz­mary — na každý záběr je radost pohledět. Pixar je také expertem na dotváření neza­pomenutel­ných postav pomocí drob­ných prvků, jim­iž jsou tře­ba způ­sob, jakým Blesk vždy trochu vyplazu­je jazyk jako pes, nebo nád­h­erně zpra­co­v­ané nes­náze starous­edlíků Kar­danové Lho­ty. Hlasové tal­en­ty jsou také skvělé a Wil­son, Huntová, Shaloub a zejmé­na New­man (sám herec naz­načil, že toto vys­toupení je zře­jmě jeho posled­ní fil­movou rolí) vytváře­jí napros­to jedinečné tro­jrozměrné postavy. Je to dojem soudržné myšlenky, který popohnal stu­dio Pixar míle před jeho rivaly a bezpochy­by dokázal, že pokud je ani­mace vytváře­na srd­cem, nemá chlad v takovém natáčení šanci.

Ve srovnání s neod­disku­to­vatel­ný­mi klasika­mi jako Příběh hraček nebo Hledá se Nemo budou Auta asi vždy vypa­dat jako slabší výkon ener­gick­ého Pixaru. Kéž by však každý slabší film byl tak plný před­sta­vivosti, vášně, srdečnos­ti a čiré lid­skosti. Když přehléd­neme drob­né nedokon­alosti, nabízí Auta veselou, inteligent­ní a vel­mi zábav­nou jíz­du, kter­ou sto­jí za to absolvo­vat, i přes námitky něk­terých lidí. Rozhod­ně si ten­to film na Blu-ray disku nenechte ujít.

Video: Zvětšujeme obraz

Snímky Pixaru uve­dené na stan­dard­ních DVD jsou prak­ticky bezchyb­né: Příběh hraček, Živ­ot brou­ka, Hledá se Nemo, Úžasňákovi — jsou to demo disky jeden za druhým. Když vyšla Auta min­ulý rok na DVD, získala tak­též skvělá hod­no­cení, i když se objevily stížnos­ti na občas­né rozostření hran, což pak ved­lo ke speku­lacím, že ste­jný osud možná potká i Blu-ray vydání.

Nemějte stra­ch. Auta jsou uve­de­na v 1080p/AVC MPEG‑4 videu (s původ­ním poměrem 2.40:1) a vypada­jí na Blu-ray disku napros­to fan­ta­sticky. Nemám jedi­nou výtku — každičký pix­el je umístěn přes­ně tam, kde má, a všech­ny prvky této prezen­tace jsou pří­mo ukázkové. Snímek nabízí čistý trans­fer z dig­itál­ního na dig­itál­ní, nemůžeme tu tedy mlu­vit o žád­ném zdro­ji, takže nemusíme ani hle­dat žád­né kazy. Pixar uvedl Auta v extrém­ně uhlazeném a zářivém balení, takže do mixu neby­la přidá­na žád­né záměrná degradace obrazu (umělé zrnění, apod.). Úroveň detailu a ostrost obrazu je výjimečná – pokud v celém fil­mu najdete jed­iný záběr, který bude vypa­dat jinak než třídi­men­zionál­ně, napište a my to všem řekneme.

Barvy jsou tak­též nád­h­erné. Snímky od Pixaru jsou vždy potěšením pro oči a ať už máme jakékoli pochyb­nos­ti o příběhu Aut, nemůžu popřít, že jde o jeden z nejlépe vypada­jících výkonů stu­dia. Zamilo­val jsem si tmavé zák­lad­ní barvy, které jsou přiděle­ny jed­notlivým autům, a ele­gant­ní využití osvětlení v nočních záběrech — ten­to trans­fer září jako neony. Odstíny barev jsou napros­to stálé a nej­sou poškozeny šumy, roz­mazáním nebo neostrostí. Nejlepší na všem je, že AVC kódování lehce stačí nárokům fil­mu. Dokonce ani světlé exter­iéry, inten­zivní barvy a rych­lé závod­ní akce nepřináše­jí nek­val­it­ní odstupňování barev či mac­roblock. Konečně, rozostření hran není prob­lémem — nevím, co divá­ci viděli na DVD, ale tady jsem žád­né chy­by nenašel. Tato prezen­tace je napros­to bezchyb­ná, což zna­mená plných pět hvězdiček.

Audio: Hodnotíme zvuk

Auta sen­za­čně také znějí. Dis­ney uvedl film s nekom­p­ri­movaným PCM 5.1 Sur­round mix­em (48 kHz/24-bit/6.9 Mb/s) a pro­plou­vá kolem díky úžas­ně obklop­u­jící­mu zvukové­mu designu. Kdy­by jen všech­na vydání nové gen­er­ace zněla podob­ně dobře.

Vysoce agre­sivní sur­roundy jsou tre­fou do černého. Nena­jdeme tu mdlý okamžik, pro­tože diskrét­ní efek­ty jsou soudržné, čas­to až pozoruhod­né. Při závodech jsou pedá­ly skutečně sešláp­nu­ty až na pod­lahu — hluk davu, zvuky aut a další efek­ty se mísí a vytváře­jí efekt plného 360 stupňového zvukového pole. Směrování, přes­nost umístění a trans­par­ent­nost zobrazení jsou prvotříd­ní. Prosakování atmos­féry a hud­by fil­mu je zábavné a živé, takže i v tišších pasážích zní film poutavě a svěže.

Tech­nické speci­fikace jsou také špičkové. Řev motorů přináší sou­vis­lý hukot nízkých basů a nevzpomenu si na okamžik, kdy jsem naposled slyšel mix, který by podob­ně bez přestávky zaměst­ná­val sub­woofer. Pro­tože byla Auta vytvoře­na kom­plet­ně ve studiu, zní každý prvek tracku křišťálově čistě. Nahrané dial­o­gy jsou tak­též per­fek­t­ní a hlasové vyvážení je napros­to přes­né. Neměl jsem abso­lut­ně žád­né prob­lémy s hla­sitostí — jen jsem si sedl a vychut­nal jíz­du. Auta celkově přináše­jí sound­track na demo úrovni.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Cars / 2DVD vydání snímku Auta při­nes­lo záleži­tost pro Pixar dost neob­vyk­lou. Pro­tože šetři­lo na bonusech, půso­bi­lo spíše jako zahří­vací kolo pro skutečně speciál­ní edi­ci; rozhod­ně se nemoh­lo srovná­vat s plně nabitý­mi disky Příběhu hraček a Úžasňákových. Co však bylo špat­nou zprávou pro fandy DVD, je dobrou zprávou pro Blu-ray příznivce. Vypadá to, že Pixar čekal s vydáním skvělého bonusového mater­iálu až na high def­i­n­i­tion verzi Aut. Máme tu tedy ste­jné bonusy jako na před­chozím DVD (pěkně vylepšené, v 1080p videu), přesto hlavním lákadlem je obrovské množství exk­luzivních Blu-ray bonusů. Nejprve se však pojďme podí­vat na DVD bonusy, které byly pře­sunuty také na ten­to disk.

Věci uvádí do pohy­bu 16 min­u­tový bonus Inspirace pro Auta (Inspi­ra­tion for Cars) — jed­ná se o milý road trip s Johnem Las­seterem z Pixaru, který zpra­cov­á­val Sil­ni­ci 66, a pro­to navštívil různá měs­ta a závod­ní okruhy, aby získal inspiraci. Ten­to kousek pojed­nává o příběhu a popisu­je, jak se osob­ní zážitky Las­setera a jeho rodiny staly skuteč­nou před­lo­hou snímku Auta.

Dále tu máme čtyři vys­třižené scény (Delet­ed Scenes), které celkově trva­jí 10 min­ut a jsou uve­de­ny jen v při­b­ližné podobě (povětši­nou nedokončené, jen v podobě náčrtů). Jak mnozí pocítí na vlast­ní kůži, prostřed­ní část sekce Auta se vel­mi loudá, a je tak jas­né, proč byly tyto záběry vys­třiže­ny. Výpravná zajížď­ka s Bleskem na parkoviště veře­jných služeb je milá, ale zbytečná; dokres­lu­je však romantický příběh Ramone. Přesto si fanouš­ci fil­mu určitě budou chtít prohléd­nout i ten­to bonus.

Jed­iným dalším bonusem z DVD jsou dva krátké pří­davky od Pixaru, a to Hospo­dyně a duch svět­la (Mater and the Ghost­light, 7 min­ut) a Kapela jed­no­ho muže (One Man Band, 8 min­ut), který byl nomi­nován na Oscara. Oba budou určitě fandy Pixaru zají­mat, pro­tože ani­mační styl se lehce odchýlil od stereo­ty­pu a obrátil pozornost spíše ke kla­sice třicátých let než něče­mu mod­erní­mu. Bonus One Man Band je zají­mavý tím, že je uve­den zcela bez dialogů — Pixar opět dokázal, že je mis­trem vyprávění příběhů pomocí vizuál­ních vodítek. Oba kousky prostě sto­jí za zhlédnutí.

Bohužel tu nena­jdeme upoutávku na Auta, ale můžete se podí­vat na ukázky z jiných Blu-ray tit­ulů od Dis­n­eye, jako jsou Robin­sonovi, blížící se snímek Kouzel­ná romance a Rata­touille od Pixaru.

Blu-ray bonusy: Máme tu nějaké exkluzivní lahůdky?

Všech­ny výtky k jinak výjimečné­mu vydání si odbudu hned zkra­je — nenáviděl jsem menu na tom­to disku. Už od začátku mě zlo­bi­ly dlouhé prodlevy, těžko čitel­né názvy a jednoduše divné označení možnos­tí menu. Dokonce i menu obje­vu­jící se v reál­ném čase jsou jak­si hloupá, pro­tože se musíte pohy­bo­vat naho­ru a dolů jen v malém překry­tí, mís­to aby nabíd­ly velký rámeček, v němž si můžete vybírat z kom­plet­ní nabíd­ky možností.

Tak schvál­ně, pusťte si disk a podíve­jte se na krátké úvod­ní Blu-ray video (natočené tvůr­ci zázraků pro Pixar, Andrewem Stan­tonem a Johnem Las­seterem), po němž se objeví hlavní menu. Před­staví se vám však dvě možnos­ti, a to Navš­tivte Kar­danovou Lho­tu (Vis­it Radi­a­tor Springs) a Exkurze po ani­mačních studiích Pixaru (Tour Pixar Ani­ma­tion Stu­dios) — no dobrá, ale co mají ty názvy zna­me­nat? Je mrzuté, když nás stu­dia nutí dešifrovat jejich hiero­gly­fy, aby­chom zjis­tili, jak se dostat k zák­lad­ním prvkům ovládání (jako jsou vol­ba audia a tit­ulků). Musel jsem si všech­no prok­likat, abych zjis­til, kde vlast­ně jsem a jak­ou — pokud vůbec nějak­ou — vnitřní logiku má sys­tém nabídek na disku. Až pak mi doš­lo, že obě možnos­ti nabíze­jí pouze výběr mezi dvě­mi odlišný­mi designy menu — obě vám tedy umožní příst­up ke stan­dard­ním funkcím, jako jsou přehrání fil­mu, výběr audia, apod.; jed­iným rozdílem mezi těmi­to designy je odlišné umístění bonusů na disku.

Jak­mile však najdete sek­ci s Blu-ray bonusy, zjistíte, že je pěkně rozsáh­lá a přináší půso­bivou kval­i­tu. Je tu uve­de­na větši­na bonusů, na něž se divá­ci těšili už při prvním vydání, jsou ostře natočené a úhled­ně zpracované.

Kromě menu Pixar nabídl také dvě další ces­ty k bonusům, a to ve spo­ji­tosti s filmem jako takovým. První možnos­tí je otevřít si každý bonus samostat­ně a pohřbít se tak v šílených možnos­tech menu a sub­menu. Druhou ces­tou je využití doporučo­vaného režimu Cine-Explore. Kom­bin­u­je for­mát obraz v obraze s hlad­kým větvením; vše je přís­tup­no přes BD-Java rozhraní a přináší možnost zvolit si ze dvou přehrá­vacích režimů. Režim Auto je jednoduchý — klikněte na něj a podob­ně jako při In-Movie Expe­ri­ence tracku od Dis­n­eye se usaďte do křes­la a sle­du­jte nerušený průběh snímku, který je na disku před­nas­tavený. Druhou možnos­tí je Man­u­al — objeví se roz­tomilá grafická tab­ul­ka, která přináší bonusový mater­iál pod různý­mi názvy (včet­ně audio komen­tářů, pro­dukční práce, vys­třižených scén a dalších bonusů). Když se film spustí a je k dis­pozi­ci nějaký vhod­ný bonus, rozsvítí se v tab­ulce přís­lušná ikona. Podob­ně jako funkce U‑Control od stu­dia Uni­ver­sal na HD DVD si také tady můžete vybrat bonusy, které chcete vidět, až během snímku. Pokud je mater­iál ve vyskaku­jícím for­má­tu (jako práce pro­dukce), ukáže se v podobě obrazu v obraze, jiné druhy mater­iálu (jako vys­třižené scény) budou pra­co­v­at jako větvící se miniatu­ra, která vás zavede k přís­lušné­mu klipu a poté vrátí zpět do fil­mu v okamžiku, kdy jste jej opustili. Jak asi odhad­nete, režim Man­u­al od vás požadu­je výkon. Po chvíli mi to přiš­lo už jako hod­ně práce opro­ti možnos­ti Auto, kdy jen kliknete a žvýkáte si pop­corn. Ať už se vydáte kter­oukoli ces­tou, tyto Blu-ray bonusy za to rozhod­ně stojí.

Jako první tu máme dva na sobě nezávis­lé audio komen­táře v plné délce fil­mu. Las­seter se prvního ujal sám, zatím­co druhý komen­tář je pře­plněný pro­dukční track s dvaceti čle­ny fil­mařského týmu (ve skutečnos­ti, když se všich­ni na tracku před­staví, objeví se tab­ul­ka s fotografie­mi, abyste dokáza­li říct, kdo je kdo). Prohlédl jsem si oba komen­táře a nemám připomínek. Nena­jdeme v nich jed­iný okamžik ticha a kom­bi­nace Las­setera, který roze­bírá příběh, a zcela tech­nické povahy pro­dukčního tracku pokrývá každý před­stavitel­ný aspekt Aut. Las­seterův track je obzvláště poutavý, pro­tože jeho záli­ba ve světě a postavách fil­mu, jež vytvořil, je viditel­ně hluboce osob­ní (jeho otec dokonce vlast­nil obchod s auty, když byl Las­seter dítě).

Exk­luzivní bonusy pokraču­jí mater­iálem z natáčení, přes­něji sed­mi kousky ze zákulisí naz­vaný­mi Krátké doku­men­ty (Doc­u­men­tary Shorts). Každý běží asi 5 min­ut a zaměřu­je se na speci­fické aspek­ty fil­mu, jako je prostředí natáčení, hereché obsazení, ani­mace a další chuťovky. Sekce se jmenu­jí: Kar­danová Lho­ta (Radi­a­tor Springs), Navržení postav (Char­ac­ter Design), Ani­mace a hraní (Ani­ma­tion and Act­ing), Skutečný svět závodů: Jak se stát vítězem krok za krokem (Real World Rac­ing: Get­ting Geeky with the Details), Hud­son Hor­net, Grafi­ka (Graph­ics) a Prohlíd­ka Muzea Drrel­la Wal­tri­pa (Drrell Wal­trip Muse­um Tour). V nabíd­ce je také nepře­berné množství kousků z Umění pro­dukce (Pro­duc­tion Art­work), které popisu­jí všech­no od raných nákresů aut po hrubé zpra­cov­ání prostředí. Přestože mi v paměti uví­z­lo jen málo infor­ma­cí, skalní fanouš­ci ani­mace budou ten­to bonus určitě milovat.

Cars / 4Další v řadě je vys­třižená scé­na (Delet­ed Scene) poj­men­o­vaná Ško­la dopravy (Traf­fic School). Ten­to bonus trvá asi 4 min­u­ty a podob­ně jako vys­třižené scény uve­dené na DVD je tato sice nád­h­erná, ale snad­no pochopíme, že kvůli už tak pře­tažené délce fil­mu musela být odstraně­na. Sto­jí za zmínku, že tato scé­na neby­la nikdy real­i­zová­na, takže je uve­de­na jen ve for­mě hrubých náčrtů doprovozených zvuky a hlasy nahraný­mi speciál­ně k tomu­to účelu.

Poznám­ka: Je tu uve­den také alter­na­tivní doslov k fil­mu a přestože tech­nicky není skry­tou funkcí (East­er Egg), prak­ticky je ten­to bonus skry­tý v bonusovém sub­menu pod položk­ou Kar­danová Lho­ta – je rozkošný a rozhod­ně sto­jí za to se po něm poohlédnout.

Přestože mater­iál zmíněný výše by sám o sobě jako HD bonusový balík udělal dojem, obsahu­je toto Blu-ray vydání ještě vyspělou BD-Java hru naz­vanou Carfind­er (Naj­di auto). Všim­něte si, že ten­to kousek není součástí režimu Cine-Explore, hra však trvá celou dobu promítání fil­mu. Po spuštění se vám během fil­mu před­staví tři různé výzvy (všech­ny auto­mat­icky vyskočí v pře­dem určených momentech zakó­dovaných na disku). V prvním úkolu se objeví malé rozhraní s různý­mi druhy aut. Musíte vybrat správné auto k tomu, které se objevilo ve fil­mu. Když pro­jdete, vaše správné odpově­di budou přidány do Show­roomu (Před­váděcí míst­nos­ti), která se později ještě zapo­jí do hry. Ve druhém úkolu obra­zov­ka zam­rzne a vy máte omezený čas na to, abyste našli určitý typ auta schovaného v obrazu — čím rych­le­jší budete, tím více bodů získáte. Nakonec tu máme třetí úkol, v němž vám budou ukázány tři obrazy ste­jného auta, které se jen nepa­trně liší. Musíte najít správ­nou vari­antu a přiřa­dit ji ke vybrané­mu autu na obra­zovce. Opět, čím rych­le­jší jste, tím více bodů získáte.

A teď o Show­roomu. Když v prvním úkolu odhalíte více aut, při­da­jí se vám do vaše­ho skladiště aut. Čím jste lep­ší, tím více aut se vám podaří odem­knout — a to vám umožní příst­up k inter­ak­tivním infor­ma­cím o každém druhu a mod­elu auta. Tak napřík­lad, po úspěšném přidání auta do Show­roomu si můžete přečíst jeho detail­ní příběh, podí­vat se na něj z okruhu celých 360 stupňů nebo prozk­oumat dřívější verze dopravního prostřed­ku, které však byly vyřazeny. Krásné.

Exk­luzivní bonusový balík toho­to disku završu­je stan­dard­ní Vit­rí­na fil­mu (Movie Show­case) od Dis­n­eye, která vybrala tři kapi­toly z fil­mu, které prokazu­jí demo kval­i­tu (podle úsud­ku stu­dia). Vzh­le­dem k tomu, že celý film je gigantick­ou ukázk­ou demo mater­iálu, je ten­to bonus zcela zbytečný.

Závěrečné shrnutí

Auta možná nedosahu­jí emo­ciál­ních výšin snímků Hledá se Nemo nebo Příběh hraček, ale stále jsou dokonale okou­zlu­jícím a nád­h­erným ani­movaným filmem, který potěší jak děti, tak dospělé. Toto Blu-ray vydání — jed­no z prvních od Pixaru na tom­to for­má­tu — je také fan­ta­stické. Video a audio jsou prvotříd­ní a Dis­ney udělal vše pro­to, aby se ujis­til, že toto Blu-ray vydání zboří všech­ny lim­i­ty v oblasti exk­luzivních bonusů a inter­ak­tiv­i­ty. Má jed­iná výt­ka se týká frus­tru­jícího designu menu na disku, ale o to tady nejde — pokud jste si ještě nevy­brali váš demo disk, tak teď máte jedineč­nou příležitost.

Komentáře (2)

  1. Portál Blu-ray.CZ » Ratatouille (Blu-ray Disc)02:46 14.12.2007:

    […] mé nedávné recen­zi snímku Auta jsem opěvo­val jeho pěti­hvězdičkovou kval­i­tu obrazu. Je těžko tomu uvěřit, ale Ratatouille […]

  2. Portál Blu-ray.CZ » Piráti z Karibiku: Na konci světa (Blu-ray Disc)00:53 17.12.2007:

    […] Pirátů z Karibiku, kino-upoutávky na filmy Lov­ci pok­ladů: Kni­ha tajem­ství, The Game Plan a Auta od […]

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv