Blízká setkání třetího druhu (Blu-ray Disc)

Close Encounters of the Third Kind / 1Rok 1977 se v amer­ick­ých kinech stal mezníkem v his­torii sci­ence fic­tion. Ačkoli byl ten­to žánr ovládán podřad­ný­mi braky, pre­miéra dvou trháků vše změni­la — byly jimi Hvězd­né války George Lucase a Blízká setkání třetího druhu od Steve­na Spiel­ber­ga.

Tře­baže byla Lucaso­va nos­tal­gická ves­mírná série v té době úspěšnější (a sta­la se nejvlivnějším fil­movým fenoménem druhé poloviny dvacátého sto­letí), dnes je více ceněno Spiel­ber­go­vo laskavé vyprávění o prvním kon­tak­tu s mimozemšťany. Vskutku, během třiceti let, kdy Lucaso­va trilo­gie získala špat­nou pověst kvůli bíd­ně při­jatým novým dílům, jež před­cháze­jí ději původ­ní trilo­gie, se Blízká setkání zařadi­la k výpravným dílům tak výz­nam­ným, rev­olučním a vzbuzu­jícím úctu, jako jsou Metrop­o­lis, 2001: Ves­mírná odysea a Blade Run­ner.

V době uve­dení do kin stan­ul Spiel­bergův film tváří v tvář divákům, kteří očeká­vali fan­ta­stický příběh hlavního proudu. Snoubil dis­ney­ovský smysl pro okou­zlení a ide­al­is­mus s metafyz­ick­ým prozk­oumáváním víry a nábožen­ství. Šlo o první film mod­erního věku, jenž při­nesl nový obraz duchovně vyššího prin­cipu v podobě mimozem­ského kon­tak­tu. Hlavní hrdi­na Spiel­ber­go­va fil­mu, děl­ník Roy Neary (Richard Drey­fuss) z před­městí. je obyče­jným mužem, který se ocitne v neobyče­jné situaci. Jako mno­ho kla­sick­ých, nábožen­sky založených postav, také on se stává vyděděncem; je vyloučen ze společnos­ti, odtržen od rodiny, přá­tel a spolupra­cov­níků a spá­su nachází až po setkání s učed­níky, kteří sdíle­jí ste­jné před­stavy a duchovní cestu.

Leg­endární fil­mová kri­tič­ka Pauline Kael nap­sala o Blízkých setkáních, že nepřináše­jí nic zásad­ního, žád­nou sci­ence fic­tion z Pop­ulární mechaniky, ale blaže­nou tech­nologii — tyto stro­je z ves­míru jsou pří­mo božské. Když se blíží vyvr­c­holení fil­mu na Devil’s Tow­er (Ďáblově hoře), při němž je navázán první kon­takt (jde o jed­nu z mno­ha sekvencí, jež vám vez­mou dech), vzdá se náš hrdi­na svého živ­ota a svět­ské zod­pověd­nos­ti — jako muž, manžel a otec — aby pos­toupil k vyšší kval­itě vědomí. Ten­to netyp­ický závěr vyvolal za ta léta ohromení u mno­ha diváků, největší možná u samot­ného Spiel­ber­ga, jenž pak pře­hod­notil postavení fil­mu mezi svý­mi ostat­ní­mi díly. Je to film, který mě zasáhl nejvíce ze všech, říká sám v jed­nom z bonusů. Ale ani Spiel­ber­go­va vlast­ní rozpol­cenost nijak nes­nižu­je sta­tus fil­mu jako jed­no­ho z nejin­teligent­nějších, nejz­dob­nějších a nej­fan­tastičtějších sci­ence fic­tion eposů, jaký byl kdy natočen.

Samozře­jmě, jak je zvykem u podob­ných sci-fi mezníků (včet­ně Star Wars a Blade Run­nera), objevilo se na scéně více verzí Blízkých setkání, takže pokud jste se ještě nikdy s filmem nesetkali, může být obtížné vybrat si. Tady je tedy přehled. Blízká setkání vyšla 17. pros­ince roku 1977 v délce 135 min­ut a sta­la se okamži­tou sen­za­cí. Spiel­berg však přesto nebyl zcela spoko­jen s výsled­ným pro­duk­tem — urych­lení post­pro­dukčních plánů a tlak ze strany stu­dia zužitko­vat lukra­tivní prázd­ni­nové období vysokých výdělků jej přived­ly k tomu, že o verzi uve­dené v kinech mlu­ví jako o prá­ci dokončo­vané za pochodu.

O tři roky později, v roce 1980, poskyt­la Colum­bia Spiel­ber­govi tehdy nes­lýchanou možnost vrátit se ke své­mu epo­su a přepra­co­v­at jej do podo­by Speciál­ní edice. Film byl zkrá­cen na 132 min­ut, pro­tože Spiel­berg odstranil celé scény, jiné uprav­il a přepra­co­v­al a dokončil něko­lik snových záběrů — to všech­no stá­lo přes mil­ion dolarů. Doho­da však byla o něčem jiném — Colum­bia donu­ti­la Spiel­ber­ga natočit nový rozšířený závěr, který nás zavede do nitra mateřské lodi; tato scé­na byla sice pro­fe­sionál­ně natoče­na, nepřidává však nic k příběhu a Spiel­berg ji v násle­du­jících třiceti letech sil­ně veře­jně kri­ti­zo­val. Přes všech­ny změny zůsta­la Speciál­ní edice dalším nedokon­alým vydáním.

Nakonec se Spiel­berg vrátil ke své­mu nedokončené­mu kousku potřetí — a pravděpodob­ně naposledy — v roce 1997 a vytvořil defin­i­tivní verzi naz­vanou Režisérský ses­třih. Znovu byly přidány a přepra­cov­ány něk­teré scény a zbytečné záběry zevnitř lodi byly vys­třiže­ny. Výsled­kem je nejt­mavější a nejlepší verze fil­mu (navíc má nejoblíbenější) a díky tomu se zdá, že je kni­ha Blízkých setkání je už defin­i­tivně uzavřena.

Ať už máte raději kter­oukoli verzi, toto Blu-ray vydání vás jis­to­jistě potěší, pro­tože obsahu­je všech­ny tři verze snímku, kaž­dou přepra­co­v­anou a dos­tup­nou z jed­no­ho disku. Spiel­bergův hit — v kterékoli podobě — musí vidět každý fil­mový fan­da, takže pokud jste ještě neměli tu příleži­tost, už pro vás není vyhnutí.

Video: Zvětšujeme obraz

Když ten­to snímek Steve­na Spiel­ber­ga vyšel poprvé na for­má­tu nové gen­er­ace, byla hlavně na Blu-ray vydání klade­na vysoká očekávání; možná trochu nel­og­icky, pro­tože Blízká setkání nej­sou tím druhem fil­mu, který by někdy mohl vypa­dat zcela zářivě a čistě.

Přesto Blízká setkání nikdy nevy­padala lépe než tady v 1080p/AVC MPEG‑4 kódování; film zůstal na dnešní měřít­ka poměrně zrnitý. Zrnění se obje­vu­je v celém snímku a chvíle­mi je vel­mi sil­né. Kam­era­man Vil­mos Zsig­mond odvedl půso­bivou prá­ci, ale nat­u­ral­i­stické využití svě­tel kom­bi­no­vané s rych­lý­mi záběry jen zvyšu­je zrnění a měkkost obrazu. Také tu najdeme něko­lik pří­padů roz­mazání a bílých skvrn na zdro­ji, které však nej­sou příliš časté a neruší podívanou.

Přese všech­no jde stále o exce­lent­ní prezentaci toho­to výjimečního fil­mu. Nikdy jsem neza­žil, aby Blízká setkání při­nes­la tak živé barvy. Nemísí se (zejmé­na čer­vené a mod­ré) a mís­to toho září sytostí a čis­to­tou, která je nejpů­so­bivější při speciál­ních efek­tech fil­mu. (Obrovská mateřská loď na kon­ci fil­mu je skutečným pok­oukáníčkem). Černé jsou sta­bil­ní, ačkoli chvíle­mi se mi zdá­lo, že něk­teré záběry vypada­jí ve střed­ních polo­hách ploše a postrá­da­jí dimen­zion­al­i­tu. Trans­fer si však zachovává hloubku a byl jsem skutečně ohromen množstvím detailů viditel­ných v tak tmavém fil­mu (odvážil bych se tip­nout si, že dobré tři čtvrtiny fil­mu se odehrá­va­jí v noci). Hlavní kom­pri­mační arte­fak­ty, jako pos­ter­i­zace nebo mac­roblock, nej­sou nijak prob­lem­at­ické, ale vel­mi čas­to je obraz rušen šumy (jsou větši­nou k nerozeznání od zrnění).

Přináše­jí tedy Blízká setkání trans­fer v ref­er­enční kval­itě? Nejspíše ne, i když je to způ­sobeno pova­hou mater­iálu. Nalezneme tu úseky, které přináše­jí skutečně demo kval­i­tu a celkově je obtížné před­stavit si, že by mohl film vypa­dat lépe než tato Blu-ray prezentace.

Audio: Hodnotíme zvuk

Sony nám nabízí Blízká setkání se dvě­mi možnos­t­mi zvuku ve vysokém rozlišení: Dol­by True­HD a — poprvé u toho­to stu­dia — DTS-HD Loss­less Mas­ter Audio (vypadá to, že pod­po­ra DTS pro svého otce Steve­na Spiel­ber­ga není nijak otře­se­na). Oba remixy ve vysokém rozlišení s 48 kHz/24-bit kódováním jsou ostu­dou pro bohatší snímky, pro­tože Blízká setkání nepřináše­jí tak mod­erní sound­track, jakým byl svého času v roce 1977 při uve­dení do kin, drží až neu­věřitel­ně dobře.

Aku­sticky má snímek trochu rozd­vo­je­nou osob­nost. První polov­ina upřed­nos­tňu­je dial­o­gy (a jako vždy se kla­sická hud­ba Johna Williamse před­stavu­je jako samostat­ná posta­va fil­mu), zatím­co druhá polov­ina se zaměřu­je na mimozem­ské návštěvníky. Když se tedy mimozemšťané objeví, track se předvede v plné síle. Scé­na, v níž se Roy Neary ve svém pick-upu prvně setká s léta­jícím talířem, servíru­je nejin­ten­zivnější hluboké basy, jaké jsem kdy na domácím kině slyšel. Oba tracky přináše­jí zvuk, při němž můj sub­woofer vibroval pří­mo na zemi — tato scé­na, spolu se závěrem v mateřské lodi je pravým testem pro vybavení vaše­ho domácího kina. Pokud to vaše domácí kino vydrží, tak toto Blu- ray vydání fil­mu Blízká setkání neztišujte.

Zbytek mixu je už trochu zas­tarale­jší. Rozsah dynamiky fil­mu působí omezeně, a přestože není úplně nek­val­it­ní, je to sil­ně vidět (tedy slyšet). Mix nikdy nepů­sobí expanzivním dojmem, který přináše­jí mod­erní tracky. Dial­o­gy jsou lim­i­to­vané, a přestože jsou srozu­mitel­né, nej­sou tak výrazné, jak bych si před­stavo­val. Také Williamso­va hud­ba je pěkně rozprostře­na ve zvukovém poli, ale co do výstižnos­ti příliš neuspěla. Sur­roundy jsou celkově aktivní, ovšem opět se to týká větši­nou jen okamžiků, kdy se na scéně objeví UFO. Zvuk na pozadí je možné pěkně lokali­zo­vat, takže nikdy nepřináší hlad­k­ou zvukovou stěnu, která se vysky­tu­je na většině audio prezen­tací s vysokým rozlišením.

Tře­baže Blízká setkání nepřináše­jí demo kval­i­tu ve všech okamžicích, když zaber­ou, dejte si na ně pozor. Najdeme tu momen­ty, které vám zatře­sou domem.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Po dlouhém čekání je snímek Blízká setkání dos­tup­ný v podobě pravé Závěrečné edice, která se chová přes­ně podle plánů (Sony vydala tuto novou verzi snímku na Blu-ray i na HD DVD ve ste­jný den). Měl jsem ten­to film už na toli­ka různých for­mátech, že se už trochu ztrácím, ale s čistým svě­domím můžu říct, že ten­to disk nevynechal žád­ný z bonusů. Všech­ny ses­tři­hy fil­mu jsou uve­de­ny na prvním disku, přičemž druhý se stal domovem pro všech­ny doku­men­ty, vys­třižené scény a upoutávky z dřívějších vydání. Navíc tu máme čer­stvý bonusový mater­iál natočený ke třicáté­mu výročí snímku a také nějaké Blu-ray bonusy.

Začneme s bonusy, které přináše­jí tři rozdíl­né komen­táře z rozdíl­ných období his­to­rie fil­mu. Vraťme se zpátky na začátek — bonus Podíve­jte se na nebe (Watch the Skies) je okou­zlu­jícím nos­tal­gick­ým 6 min­u­tovým reklam­ním bonusem z roku 1977. Ačkoli sám tyto věci nenávidím, ten­to je pořád­nou peck­ou — i když je vyprávění lac­iné, celý ses­třih z natáčení se mi líbil a mys­lím jsem jej nikde jinde nev­iděl. Mno­ho infor­ma­cí se tu nedozvíte, ale je hezké, že Sony uvedl i ten­to bonus.

Close Encounters of the Third Kind / 2To pravé oře­chové najdeme na rozsáh­lém 97 min­u­tovém bonusu Tvor­ba Blízkých setkání (The Mak­ing of Close Encoun­ters), jenž byl poprvé uve­den v roce 1997, aby oslav­il dvacetileté výročí fil­mu. Původ­ně byl vydán jen na laserdisku (na DVD se objevil až do roku 2001) a bylo jas­né, že není kon­cipo­vaný pro inter­ak­tivní for­mát. Jed­ná se o stat­ický, lineární doku­ment (pro­duko­vaný dlouhodobým Spiel­ber­gov­ým spolupra­cov­níkem Lau­rentem Bouzereau), ale přes­ně toho druhu, který mám rád — shrnu­je příběh jednoduše a pří­mo, bez zbytečných drob­nos­tí. Jistě, je str­nulý a těžkopád­ný (připravte se na mno­ho hostů), ale zachytil kul­tu­ru, která pod­stupu­je obrovsk­ou změnu, která vytvoři­la nový kon­cept mimozem­ské inteligence a odkloni­la se od orga­ni­zo­vaného nábožen­ství a bal­an­co­v­ala na pokra­ji tech­no­log­ické rev­oluce v oblasti speciál­ních fil­mových efektů.

Obzvláště Spiel­berg je vým­lu­vný a popisu­je, jak riskant­ní jeho práce ve skutečnos­ti byla. Nebyl tehdy ještě zlatým klukem Hol­ly­woodu a Blízká setkání se sta­la jeho nejosob­nější prací až do doby Schindlero­va sez­na­mu. Jeho víra v pro­jekt hraniči­la s pos­ed­lostí a příhod­ně sou­visela s úkolem pro­tag­o­nisty jeho fil­mu, Royem Nearym. Vzpomínky her­ců a členů štábu, včet­ně Richar­da Drey­fusse, Melindy Dil­lon, Teri Garr, Boba Bal­a­bana a kam­era­mana Vil­mose Zsig­mon­da, uště­pačně komen­tu­jí čas­to křehký stav mys­li jejich režiséra a popisu­jí prostředí, ve kterém hrá­ly velk­ou roli emoce. Dále tu máme rozsáhlou (i když ne pří­mo tech­nick­ou) diskuzi o zlo­mových speciál­ních efek­tech, které stále oslňu­jí diváky i přes stáří jejich počí­tačově upraveného vyobrazení. Čisté umění oklamání zraku, kon­troly nad tím, kde a co divák uvidí … ty dny jsou defin­i­tivně pryč, stěžu­je si Spiel­berg. Tvor­ba Blízkých setkání je mon­u­mentem tehde­jší doby.

Třetí a posled­ní doku­ment je nový, vytvořený pro tuto závěreč­nou edi­ci. Steven Spiel­berg: 30 let Blízkých setkání (Steven Spiel­berg: 30 Years of Close Encoun­ters) trvá 22 min­ut a přináší rozhovor pouze s režisérem. Bohužel však nen­abízí nic nového — věnu­je se všem tématům, jež byla zmíně­na už v před­chozích doku­mentech, a nepřináší nový úhel pohle­du. Přesto je pěkné mít nejnovější verzi doku­men­tu v plné délce, takže pokud nemáte čas nebo touhu prodírat se celým mater­iálem na disku, stačí podí­vat se na ten­to bonus a máte vystaráno.

Poznám­ka: Starší doku­men­ty jsou natoče­ny ve stan­dard def­i­n­i­tion, takže jsou uve­de­ny v poměru 4:3 a 480i/MPEG‑2 videu, zatím­co 30 let Blízkých setkání je uve­de­no v plném 1080i/MPEG‑2 videu.

Dále tu máme sedm vys­třižených scén (Delet­ed Scenes), jež dohro­mady běží asi 10 min­ut. Něk­teré jsou jen rozšířením stá­va­jícího mater­iálu, zatím­co jiné scény se neob­je­vu­jí v žád­né ze tří verzí fil­mu. Jejich kvali­ta je bohužel vel­mi slabá, pro­tože jak vid­no jde o narych­lo ses­bírané scény, které byly dos­tup­né (jsou uve­de­ny v 480i/MPEG‑2 videu). Sto­jí za zmínku, že tu nena­jdeme funkci Play All, což je docela překvapením.

A závěrem poznám­ka k půso­bivé­mu bonusové­mu balíku. Obal obsahu­je disky, ale navíc také něko­lik dalších položek. Nejprve tu máme malý plakát (naz­vaný Pohled sho­ra (A View from Above)), který v podobě tab­ulky zachy­cu­je různé změny a alter­nace prove­dené ve verzích snímku. Dále se vám dostane do ruk­ou poměrně zásad­ní 64 stránková brožu­ra Col­lectible Book­let. Ačkoli nepřináší mno­ho tex­tu (obsahu­je sot­va něko­lik fakt a zák­lad­ní úda­je o her­cích), může se chlu­bit sbírk­ou fotografií z natáčení, které jsem nikde jinde nev­iděl. Všech­ny upomínkové před­mě­ty jsou zabale­ny v pevné schránce, pěkné a zářivé, která per­fek­t­ně odpovídá kla­sick­é­mu umění fil­mu. Jde vskutku o atrak­tivní balík.

Blu-ray bonusy: Máme tu nějaké exkluzivní lahůdky?

Před uve­dením toho­to Blu-ray vydání Blízkách setkání na trh bylo ohlášeno, že bude obsa­ho­vat Srovnání náčrtů (Sto­ry­board Com­par­i­son), což však byla infor­ma­ce pro­daná sil­ně pod cenou. Ve skutečnos­ti tu máme celou sek­ci naz­vanou Zkoumání (Explo­ration), která přetéká mater­iálem, z něhož většinu jsem nikdy nev­iděl. Dělí se do více než dvanác­ti různých částí (každá je uve­de­na jako pře­dem edi­to­vaný video ses­třih), které dohro­mady vytváře­jí nád­h­erně sou­vis­lý a rozsáh­lý balík. Celková doba trvání je téměř 90 min­ut — no to je tedy hod­ně obrázků!

Poznám­ka: Tyto galerie jsou uve­de­ny v 1080/MPEG‑2 videu, ale pro­tože je mno­ho fotografií v nes­tandard­ních velikostech, neočekáve­jte, že vždy zakryjí celý rám obra­zovky v poměru 16:9.

Srovnání náčrtů (Sto­ry­board Com­par­i­son) porovnává přípravy s dokončený­mi záběry pěti klíčových scén fil­mu (doplněný­mi o pro­dukční zvuky) — Roy­o­vo první setkání (Roy’s First Encounter), Crescen­do Sum­mit 1, Crescen­do Sum­mit 2, Únos Bar­ry­ho (Barry’s Kid­nap­ping) a Přistá­vací plocha (Land­ing Site). Celkově trvá ten­to bonus přes 20 min­ut. Je tu uve­de­na také galerie mapu­jící vyvr­c­holení fil­mu, rozdělená do dvou sekcí — Závěrečná sekvence 1 (End Sequence 1) a Závěrečná sekvence 2 (End Sequence 2). Přináše­jí přímý pohled na přípravy a běží celkově asi 34 minut.

Zbytek bonusů tvoří ses­tři­hy fotografií. Obrazy z průzku­mu (Loca­tion Scount­ing Pic­tures, 8 min­ut, 49 obrazů), Nákresy mateřské lodi (Morhet­ship Draw­ings, 2 min­u­ty, 12 obrazů), Ze zákulisí (Behind the Scenes, 8 min­ut, 52 obrazů), Pro­dukční tým (Pro­duc­tion Team, 2 min­u­ty, 15 obrazů), Portré­tová galerie her­ců (Cast Por­trait Gallery, 3 min­u­ty, 24 obrazů), Natáčení Speciál­ní edice (Film­ing the Spe­cial Edi­tion, 4 min­u­ty, 26 obrazů) a svým způ­sobem skvělá sekce Mar­ket­ing (14 min­ut, 87 obrazů) přináše­jí tuny a tuny raných kon­cep­tů, fotografií z pre­miéry fil­mu a dokonce fotografie z obchodování a lob­by z doby vydání původ­ního ses­tři­hu fil­mu. Skutečně úžasné.

Close Encounters of the Third Kind / 3Dalším pěkným přek­vapením je, že částí Blu-ray bonusů jsou i tři upoutávky na Blízká setkání — první kla­sická na původ­ní vydání z roku 1977, jed­na na Speciál­ní edi­ci z roku 1980 a jed­na pro Režisérský ses­třih z roku 1997. Byl jsem ohromen kval­i­tou všech tří trail­erů; všech­ny byly převe­de­ny do 1080p/MPEG‑2 videa a vypada­jí dost dobře.

Nakonec tu máme posled­ní bonus, který není dokonce ani zmíněn na pře­balu — je jím tit­ulková verze Pohle­du sesho­ra (A View from Above). Jed­ná se o tiště­nou verzi bonusu zmíněného výše; aktivu­jte bonus a podle toho, na kter­ou verzi snímku se díváte, se objeví barevné poznámky, které popisu­jí různé změny prove­dené v daném ses­tři­hu. Jde o skvělý a pěkný pří­dav­ek na už tak nabitém disku.

Závěrečné hodnocení

Snímek Blízká setkání třetího druhu vylep­tal nes­maza­tel­nou stopu do pově­domí diváků a je jen těžko uvěřit, že je to už třicet let, co byl poprvé uve­den na plát­nech kin. Film vyšel už ve spoustě různých verzí (všech­ny jsou uve­de­ny na tom­to Blu-ray vydání); ať už prefer­u­jete kter­oukoli, snímek zůs­tane povznáše­jícím zážitkem, který je jed­noz­načným mezníkem žán­ru sci­ence fic­tion. Toto první high def­i­n­i­tion vydání je Závěreč­nou edicí v pravém slo­va smys­lu – neza­žil jsem, že by ten­to film někdy vypadal nebo zněl lépe a bonusy přináše­jí skvělou směs starších i nových kousků. Navrch tu máme pří­jem­nou sadu Blu-ray bonusů – za tu cenu je to skutečně skvělé vydání. Pane Spiel­ber­gu, jsem pří­mo u vytržení z toho, že Blízká setkání konečně vyšla na high def­i­n­i­tion, a nemůžu se dočkat, co to bude příště.

První komentář

  1. Portál Blu-ray.CZ » Legenda o Zorrovi00:12 15.1.2008:

    […] Nej­sou tu žád­né trail­ery na filmy se Zor­rem, pouze reklam­ní snímek na Blízká setkání třetího druhu (v 1080p).

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv