Harry Potter a Ohnivý pohár (Blu-ray Disc)

Harry Potter and the Goblet of Fire / 1Har­ry Pot­ter je více než jen nejoblíbenější čar­o­děj — je kul­turním fenoménem dosahu­jícím neskon­alých rozměrů. Po světě se pro­da­lo přes 325 mil­iónů výtisků původ­ní série knih J. K. Rowlin­gové, vznikla podle nich fil­mová sága, nejméně pět video­her a přes 400 dalších pro­duk­tů se značk­ou Har­ry­ho Pot­tera. Samot­ná fil­mová série dosáh­la mezi knižní­mi adap­tace­mi vůbec nejvyšších výdělků — ve světě má v součas­nos­ti vyděláno 3,5 mil­iard dolarů, takže porazi­la i Pána prstenů, jehož trilo­gie vydělala jen 2,9 mil­iard. Pokud to není kou­z­lo, tak vskutku nevím, jak jinak to nazvat.

Ve čtvrtém dílu série je Har­ry (Daniel Rad­cliffe) nezávisle na své vůli vybrán, aby se zúčast­nil Tur­na­je tří kouzel­níků, nebezpečné soutěže, které se větši­nou účast­ní jen starší stu­den­ti. Soutěžící při­je­dou z kouzel­nick­ých škol z celého svě­ta; a zdá se, že lás­ka kvete na každém rohu, takže Har­ry, Hermiona (Emma Wat­son) a Ron (Rupert Grint) klopý­ta­jí přes neohra­bané dospívání ke slad­kým výsled­kům prvních lásek. Na pozadí však cítíme stále pří­tom­né zlo na vzes­tupu. Spik­len­ci nakonec ovlivní události tak, že opět otevřou ces­tu k ovlád­nutí svě­ta lor­du Volde­mor­tovi — klíčové­mu, přesto nev­iděné­mu zlo­du­chovi série, který je zod­pověd­ný za smrt Har­ry­ho rodičů i jeho jizvu na čele. 

Jako vždy je tím nejza­jí­mavějším na čtvrtém pokračování série per­fek­t­ní výběr her­ců pro kaž­dou postavu. Herecké hvězdy vyloži­ly vlast­ní charak­ter na stůl a předved­ly výkony, které zachyti­ly nuance a celou složi­tost dobře pro­pra­co­v­aných postav z kni­hy pro děti. Tři teenageři ukotvili své výkony real­i­stick­ý­mi city i navz­do­ry všem kouzel­ným zak­lí­nadlům v pozadí. Každý z nich působí jako dospí­va­jící ztra­cený ve světě, kde není možné vyjádřit své poc­i­ty a stra­ch z odmít­nutí. Vedle­jší role jsou také ztvárněny skvěle, ačkoli to vypadá, jako by si každá posta­va odehrála své a zase se odsunula do pozadí příběhu. Pro diváky, kteří nev­iděli před­chozí snímky, může být pří­val doslo­va stovek postav skliču­jící, pro­tože tem­po vyprávění neposky­tu­je příliš pros­toru pro úvod nebo shrnutí děje.

Tem­at­icky děti z bra­davické školy určitě vyrost­ly. Nad každým se vznáší cynis­mus a neblahé tušení, což ještě vyostřu­je napětí celé zápletky. Volde­mort je jako blížící se černá díra v živ­otě všech postav, takže jeho zjevení se v závěru fil­mu je pro­tkáno sil­ným pocitem zkázy. Samozře­jmě vynika­jící Ralph Fiennes na tom má velký podíl, pro­tože se mu podaři­lo skvěle zahrát důvěry­hod­nou, zuřivou nenávist hořící v jeho vyku­lených očích.

Celkově jsem si tem­ný tón fil­mu docela uží­val — určitě při­blížil celou sérii dospělým divákům. Ovšem podob­ně jako ve Vězni z Azk­a­banu příliš neladil s dět­ský­mi prvky fil­mu. Ke každé­mu okamžiku, kdy Har­ry boju­je s drakem nebo spous­tou vod­ních stvoření, tu najdeme pro­tik­lad­ný moment s komick­ý­mi obrazy odz­naků měnících vzh­led, barevným kouřem a vtip­ný­mi násled­ky chyb­ného použití magie. Chápu, že jde o klíčové prvky toho­to fik­tivního ves­míru a nejoblíbenější úseky kni­hy, ale ve výsled­ku vše působí, jako by si film nebyl jistý svou iden­ti­tou. Udržel si prvky, díky nimž byly první díly tak jem­né a rozverné, ale při­dal tolik tem­no­ty, že vše vypadá, jako by tato dvě odlišná pojetí bojo­vala o nadvládu.

Skutečně se mi líbi­ly scény z kouzel­nick­ého tur­na­je (drak, démon­ické mořské pan­ny, bludiště ze živého plo­tu), tichý vývoj Har­ry­ho neohra­baného boje o lásku a náh­lé setkání s Volde­mor­tem. Byl jsem nap­jatý, když musel Har­ry pod­stoupit testování svých schop­nos­tí, a se zau­jetím jsem přih­lížel, kdykoli film odklonil pozornost od tance, soutěži v oblíbenos­ti a škol­ního šaškování. Ve fyz­icky i psy­chicky tvrdých okamžicích můžeme obje­vit pří­mo kinet­ick­ou energii a naštěstí pro mě tyto okamžiky Ohnivé­mu poháru dominují.

V krátkosti, Har­ry Pot­ter a Ohnivý pohár je mým nejoblíbenějším dílem série — nalezneme tu vynika­jící scény, které mě dokonale rozechvě­ly. A přestože mě občas ruši­la nesoudržnost motivů fil­mu a jeho takř­ka nulové směřování děje, fanouš­ci ságy se budou nejspíše třást ve svých křeslech při každém zvratu a vychut­na­jí si zvlášt­ní směsi­ci tem­no­ty a výstřednosti.

Video: Zvětšujeme obraz

Tato Blu-ray edice Ohnivého poháru je uve­de­na v ostrém 1080p/VC‑1 trans­feru (je shod­ný jako na HD DVD vydání), který vys­tavu­je na odiv každý kamínek a prasklinku, které film nabízí. Ačkoli není film tak oslnivý jako Tajem­nou kom­natu a Kámen mudr­ců. Při dalším srovnávání můžeme zjis­tit, že stan­dard def­i­n­i­tion DVD verze je vedle toho­to vydání pouze smetím na poličce mezi ostat­ní­mi filmy.

Černé jsou pevné, barvy zářivé, detai­ly tex­tur ohro­mu­jící a nat­u­ral­i­stické výtvory počí­tačové tech­niky jsou zkrát­ka nád­h­erné. Jed­iný pohled na scénu během Brum­bálo­va úvod­ního proslovu vás ohromí malinký­mi svíčka­mi, kom­p­liko­vanou výšivk­ou na kostýmech a dokon­alým vyobrazením deště, hvězd a skal. Pak tu máme souboj s drakem, kde jsou kož­natá kříd­la, drolící se kame­ny, dře­vo a ská­ly v zák­ladech stadiónu zacha­ce­ny nád­h­erně živě — mohl bych pokračo­vat stránky a stránky dále popisem tech­nick­ých chuťovek pouze této scény.

Harry Potter and the Goblet of Fire / 2Zdroj je dokon­alý; nesetkáme se tu s arte­fak­ty, šumy nebo prob­lem­at­ick­ým roz­drcením barev. Něk­teré výraznější scény s ani­mační­mi úprava­mi vypada­jí na high def­i­n­i­tion uměle­ji, než půso­bi­ly na stan­dard def­i­n­i­tion, ale docela mě přek­va­pi­lo, že ostat­ní počí­tačové efek­ty vypadaly naopak věro­hod­něji. Drak, pod­vod­ní stvoření podob­ná chobot­nicím, venkovní záběry školy, to vše přináší velký účinek a dodává iluzi vítaný poc­it ukotvení. Záběry bra­davické školy vypada­jí fan­ta­sticky (zejmé­na dlouhý pohled, který dosáhne až Soví věže) — pokud byste chtěli, můžete lehce spočí­tat všech­ny cih­ly na budově.

Na začátku roku jsem měl možnost psát recen­zi na HD DVD vydání dovezené z Británie (původ­ně bylo uve­de­no na trh v listopadu 2006), v níž jsem si stěžo­val na nes­rov­nalosti v jasu a kon­trastu, jež se objevily v něko­li­ka klíčových scénách. Přestože nemám toto vydání po ruce pro přímé srovnání, zdá se, že Blu-ray vydání oprav­i­lo většinu prob­lémů, které jsem našel na dovozní verzi. Tmavší scény jsou stále ve srovnání se světlý­mi exter­iéry jem­nější, ale jde takř­ka o nez­natel­ný rozdíl, který nijak nepod­kopává úroveň celého trans­feru. Celkově vypadá Ohnivý pohár při svém zámořským debu­tu skutečně pozoruhod­ně, i když trochu plaše na pěti­hvězdičkové hodnocení.

Audio: Hodnotíme zvuk

Stu­dio Warn­er zase uděla­lo v oblasti zvuku krok kupře­du svým high def­i­n­i­tion vydáním Har­ry­ho Pot­tera a Ohnivého poháru. Zatím­co větši­na před­chozích Blu-ray disků přinášela jen stan­dard­ní Dol­by Dig­i­tal tracky (640 kb/s), každý z dílů Pot­tera se může pochlu­bit ohro­mu­jícím upgra­dem. Již Fénixův řád nabídl půso­bivé zvukové potěšení; Ohnivý pohár se pyšní sil­ným PCM 5.1 sur­round track­em (48 kHz/16-bit/4.6 Mb/s), díky němuž zní Har­ry­ho osud zálud­něji než kdy předtím.

Nepotře­bu­jete cvičený sluch na to, abyste rozpoz­nali hluboké basy, jas­né dial­o­gy a další půso­bivé vlast­nos­ti toho­to PCM mixu. Efek­ty a hud­ba jsou pěkně vyváže­ny na každém kanálu — zad­ní repro­duk­to­ry přetéka­jí aktiv­i­tou a dodá­va­jí jem­nou atmos­féru tišším scénám a chaotický shon napí­navějším bitevním scénám. Ještě důležitější je, že agre­sivní účast LFE repro­duk­toru udržu­je dynamiku plnou rozví­je­jících se basových tónů, které jsem cítil ještě dříve, než si jejich efek­tu všim­ly mé uši. Svěží hud­ba fil­mu je prosáknu­ta pří­valem mag­ick­ých výbuchů a výkřiků všech postav, takže by zvukové pole moh­lo půso­bit přelid­něně; zvukový design však stavil vše dohro­mady tak, jak to má být, takže jsem nikdy nepřeslechl jedi­nou rep­liku — dokonce i když postavy sot­va šep­taly. Na film, jenž se vznáší v tak fan­ta­stick­ých výškách, pomáhá zvukový balík uzem­nit každý efekt, takže nikdy nepřipomíná přehnanou videohru.

Harry Potter and the Goblet of Fire / 3Jedi­nou věcí, která zamezu­je Ohnivé­mu poháru dosáh­nout zvukových výšin Fénixo­va řádu, jsou otravné prob­lémy s hla­sitostí. Ve scénách jako při soubo­ji s drakem zní všech­no ste­jně hla­sitě — drolící se kame­ny, tlukot křídel a řev dra­ka zastíra­jí každý kanál. Efekt by měl zmást posluchače, ale sil­ná zvuková odpověď pracu­je na úkor aut­en­tic­i­ty. Tato všezahrnu­jící úroveň hla­sitosti není tech­nick­ou chy­bou — netoužím po tom slyšet věci ve skutečné hla­sitosti ve srovnání s dial­o­gy — ale výsled­ný efekt je v Ohnivém poháru bez nápadu. V dalších fan­ta­sy filmech jako Pán prstenů nebo původ­ních dílech Hvězd­ných válek nechali designéři těžší momen­ty spoči­nout na ramenech sub­wooferu, takže vibrace přináše­ly ste­jný efekt jako zvuk z více kanálů. Nemějte stra­ch, jde o min­imál­ní prob­lém, všiml jsem si ho však, aniž bych po něm pátral.

Připomínky stra­nou, fanouš­ci budou oprav­du potěšeni, až uslyší, jak dobře zní Ohnivý pohár na tom­to high def­i­n­i­tion vydání. Ten­to Blu-ray disk pokraču­je ve svém zvyku pří­mo zos­tu­zo­vat tech­nické prezen­tace stan­dard­ních DVD vydání.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Warn­er možná vytáhl trum­fy v oblastech obrazu a zvuku toho­to Blu-ray vydání, ale bonusový balík nepřináší žád­né vylepšení; jednoduše převzal všech­ny bonusy, jež se objevily na Speciál­ní DVD edi­ci (tedy kromě inter­ak­tivní triv­ia hry a traileru k video­hře). Mater­iál z natáčení je rozdělen do osmi dobře orga­ni­zo­vaných částí, čímž se pří­davky vyh­nu­ly opakování infor­ma­cí a věnu­jí se vše­mu, co by divá­ci mohli chtít vědět.

  • Rozhovory s her­ci (Con­ver­sa­tions with the Cast, HD, 31 min­ut) jsou samotářským doku­mentem, jenž přináší nefor­mál­ní kon­verzaci Rad­clif­fa, Wat­sonové a Grin­ta, kter­ou uvádí Richard Cur­tis, scénárista snímků Not­ting Hill a Čtyři svat­by a jeden pohřeb. Tře­baže je posled­ních deset min­ut věnováno přáním diváků, kteří vyhráli soutěž, a dostali tak možnost zapo­jit se do rozhovoru a položit her­cům něko­lik otázek, první dvace­timin­u­tov­ka diskuze je skvělým výkonem mladých her­ců. Wat­sonová mlu­ví nejvíce, Rad­cliffe vypadá z tria nej­plaše­ji, ale působí jako největší pro­fe­sionál, kdež­to Grint povětši­nou sedí stra­nou a souh­las­ně přikyvu­je. Bav­i­lo mě, jak se her­ci v tom­to smys­lu podobali svým fil­movým postavám; kladené otázky však byly špičkové a odpově­di pečlivé. Navíc jde o jed­iný pří­dav­ek uve­dený v plném 1080p videu a anamor­fick­ém poměru obrazu 16:9.
  • Sez­namte se se šampióny (Meet the Cham­pi­ons, SD, 13 min­ut) je solid­ním bonusem o her­cích a jejich postavách, který je vtip­ný ste­jně jako upřím­ný. Jde o typ­ické ráno herce ve vedle­jší roli, od jeho probuzení po chvíli, kdy nalíčený a v kostý­mu vstoupí na scénu. Díky nepřipraveným rozhovorům a ses­tři­hům ze zákulisí se podaři­lo vytvořit skutečně zábav­nou podívanou.
  • Harry Potter and the Goblet of Fire / 4Bonus Zamyšlení nad čtvrtým dílem (Reflec­tions on the Fourth Film, SD, 13 min­ut) podtrhu­je atmos­féru snímku ohléd­nutím zpět na celou sérii, jež je prezen­tová­na ses­tři­hem zachy­cu­jícím herce v době, kdy byli ještě malé děti pracu­jící na Kameni mudr­ců. Ten­to kousek má pod čepicí, pro­tože umožňu­je mladým her­cům rozpome­nout se, odkud přišli. Jde o skvěle doplňu­jícího společní­ka ke Cur­ti­sovu inter­view, který nám při­nese širší pohled na sérii jako celek.
  • Ten, jehož jméno nes­mí být vysloveno (He Who Must Not Be Named, SD, 11 min­ut) je bonusem, který sle­du­je běžný den herce Ral­pha Fien­nese. Kam­era jej sle­du­je z jeho maskérny na plac, kde soustředěně ztvárnil Volde­mor­ta. Jeho komen­táře a návrhářská práce na vzh­le­du postavy jsou poutavé a vyzved­ly bonus do vyšší ligy.
  • Har­ry ver­sus drak (Har­ry vs. The Horn­tail, SD, 6 min­ut) popisu­je navrhování a počí­tačovou real­izaci dra­ka a scénu, v níž se s ním Pot­ter utká, aby získal zlaté vejce. Ten­to stan­dard­ní bonus je pří­jem­ným pok­oukáníčkem, i když se trochu ztrácí pod tíhou zná­mosti informací.
  • Příliš hluboko (In Too Deep, SD, 9 min­ut) je zají­mavějším kouskem než před­chozí bonus. Ten­to krátký pří­dav­ek přináší detail­ní popis ani­mací vytvořeného prostředí, které muse­lo překonat výzvu vod­ního prostředí. Zkoumá kom­bi­nování skutečných záběrů natočených v vod­ní nádrži a počí­tačově vytvořeného pod­vod­ního svě­ta; ve výsled­ku scény nikdy nepů­so­bi­ly příliš technicky.
  • Bludiště (The Maze, SD, 7 min­ut) je rych­lým pohle­dem zaměřeným na prak­tické efek­ty a jejich schop­nost vyvolat přesvědčivější reakce her­ců. Byl jsem ohromen, když jsem viděl, že živý plot byl postaven naži­vo a kon­trolován ručně; přese všech­no i ten­to bonus trpí příliš­nou známostí.
  • Přípra­va na škol­ní ples (Prepar­ing for the Yule Ball, SD, 9 min­ut) je nud­ným, zbytečným pří­davkem, který ukazu­je rodin­nou atmos­féru a zábavu při natáčení. Nikdy nepů­sobí, že by měl nějaký speciál­ní účel, a slouží pouze jako pohled na to, jak si mladí her­ci uží­vali natáčení filmu.
  • Vys­třižené scény (Delet­ed Scenes, SD, 10 mnut) přináše­jí sbírku osmi scén; pouze nízké rozlišení je drob­ným zklamáním. Bonus je plný objasňování zápletky, nesou­vis­lých romantick­ých mez­i­her a úděs­ného poč­tu pís­ní. Nejhorší ze sbírky je také nejdelším příspěvkem — jde o scénu, kde postarší neohra­baná rock­ová skupina hra­je na bra­davick­ém ple­su. Ten­to zároveň bolest­ný a veselý zážitek působí jako z jiného fil­mu. Pokud by tato scé­na zůsta­la ve snímku, změni­la by se můj požitek ze sle­dování na hrozivé váhání.
  • Na závěr tu máme upoutávku k fil­mu (SD, 2 minuty).

Blu-ray bonusy: Máme tu nějaké exkluzivní lahůdky?

Zatím­co HD DVD edice čtvrtého dílu Har­ry­ho Pot­tera obsahu­je bonusový track In-Movie Expe­ri­ence, tato Blu-ray verze nen­abízí žád­né exk­luzivní bonusy.

Závěrečné hodnocení

Har­ry Pot­ter a Ohnivý pohár je dalším pří­jem­ným high def­i­n­i­tion vydáním divácky oblíbené série. Film samot­ný je jednoduše mým nejoblíbenějším ze všech pot­terovských snímků a rád se na něj podívám opako­vaně. Toto high def­i­n­i­tion vydání fil­mu se chlubí ohro­mu­jícím trans­fer­em, tro­ufalým PCM mix­em a decent­ní sbírk­ou bonusů. Přízniv­ci duál­ního for­má­tu si možná vyber­ou spíše HD DVD verzi snímku kvůli její­mu bonusové­mu tracku In-Movie Expe­ri­ence, ale i bez něj zůstává Blu-ray edice sil­ným vydáním, které jis­to­jistě potěší všech­ny fanoušky.

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv