Harry Potter a Tajemná komnata (Blu-ray Disc)

Harry Potter and the Chamber of Secrets / 1Pokud byl Har­ry Pot­ter a Kámen mudr­ců pojat tak, že měl umést ces­tičku násle­du­jícím lep­ším dílům, Har­ry Pot­ter a Tajem­ná kom­na­ta přináší okamžik, kde by se měli fil­maři uvol­nit a začít vyprávět vlast­ní příběh. Ten­to snímek je ve všech ohledech lep­ší než první díl (ani ten však nebyl nejhorší); je zábavnější, fan­taz­i­jně pestře­jší a poutavější. Přestože se neod­vážím tvrdit, že jde o nejlepší pot­terovský snímek, Tajem­ná kom­na­ta defin­i­tivně urči­la správný směr celé série.

Tajem­ná kom­na­ta byla natáče­na okamžitě po Kameni mudr­ců, pro­to zůsta­la větši­na fil­mařského štábu ste­jná jako u jejího před­chůd­ce. Vrátil se režisér Chris Colum­bus, ste­jně jako scénárista Steve Kloves a všich­ni her­ci. Velká odpověd­nost, kter­ou nes­li Colum­bus a Klove při natáčení prvního dílu, se pro­jevila tak, že se oba příliš zaměřili na nej­posled­nější mag­ické drob­nos­ti tex­tu Rowlin­gové; v Tajem­né kom­natě nej­sou sice ještě plně nezávis­lí, ale určitě jsou více sebevě­domí a pohy­bu­jí se za hran­ice­mi pouhého pře­ne­sení papírové před­lo­hy na plátno. 

Zvraty děje v Tajem­né kom­natě se nijak neblíží tem­notě posled­ních dílů ságy Rowlin­gové, ale tón fil­mu už poz­i­tivně utlu­mu­je výstřelky Kamene mudr­ců. Je otázk­ou, jestli Rowlin­gová bude tak­to pokračo­vat u každého pokračování; Tajem­ná kom­na­ta opaku­je mno­ho zák­lad­ních scénářů a tem­at­ick­ých motivů prvního příběhu, ale přidává příběhu hloubku odhalováním nových tajem­ství. Har­ry (Daniel Rad­cliffe) se naučí ovlá­dat nové síly, ale také se dostane do větších prob­lémů — Rowlin­gová zkušeně vyobrazu­je magii jako pro­tik­lad ado­les­cence. Také Har­ry­ho vztah k Hermioně (Emma Wat­son) a Ronovi (Rupert Grint) je zamotanější a přináší více emocí, přičemž čas­to odhalu­je mučivé narážky na budoucí kom­p­likace. Rowlin­gová také zhmot­ni­la role dospělých postav a zapo­ji­la je do příběhu, což při­nes­lo přek­va­pivě zvučný efekt; obzvlášť viditel­ní jsou Hagrid Rob­bieho Coltrana a Brum­bál Richar­da Har­rise, kteří se nakonec oba stali Har­ry­mu učiteli (i když vel­mi rozdílnými).

Ještě lep­ší je, že Colum­bus a jeho tým fil­mových kouzel­níků konečně při­pustili, aby se do obrazu Tajem­né kom­naty vplíži­lo trochu tem­no­ty. Ačkoli je prostředí ste­jné jako v prvním dílu (jde o pěkný náv­dav­ek toho­to přís­tupu natáčení hned po sobě), na okra­jích obra­zovky je skry­to více tem­ných zák­outí; hlavní kam­era­man Roger Pratt obarvil své záběry ponuře­jší­mi bar­va­mi. V akci také rozpoznáme hmatatel­ný poc­it nebezpečí a Har­ry­ho před­stavy jsou více sur­re­al­i­stické, tělesnější a děsivější než cokoli, co jste mohli vidět v Kameni mudr­ců. Dokonce i opaku­jící se prostředí, kde probíhá utkání — známé hřiště fam­fr­pálu — je nap­jatější a lépe zpra­co­v­ané co do speciál­ních efektů.

Přese všech­no není Tajem­ná kom­na­ta per­fek­t­ním filmem. Jejích 166 min­ut je naplněno toli­ka nad­bytečný­mi kousky tex­tu, že větši­na důležitých scén z kni­hy působí jako nucené do spěchu. Přestože je obdi­vuhod­né, že se Colum­bus a Kloves věnu­jí i nej­menším detailům látky, což ocení zejmé­na kul­tovní fan­dové Pot­tera, vypadá to, že ani u Tajem­né kom­naty se fil­maři příliš nepoučili v tom, že dokonce i ve světě Har­ry­ho Pot­tera někdy méně zna­mená více.

Přesto jako úvod do bohatších, celistvějších témat, které ovlád­nou násle­du­jící díly série, je Tajem­ná kom­na­ta prvním dílem, který mě skutečně zau­jal. Kámen mudr­ců položil solid­ní zák­la­dy, ale pro mě je to právě snímek Tajem­ná kom­na­ta, kde se Har­ry Pot­ter pevně ujme kormidla.

Video: Zvětšujeme obraz

Ste­jně jako film samot­ný je také vizuál­ní pojetí Har­ry­ho Pot­tera a Tajem­né kom­naty jas­ným krokem kupře­du opro­ti Kameni mudr­ců. Stále sice nedosahu­je styl­i­stick­ých výšin násle­du­jících snímků, přesto nový kam­era­man Roger Pratt naplnil Tajem­nou kom­natu boha­tou pale­tou barev, které tvoří cen­trál­ní prvek toho­to high def­i­n­i­tion transferu.

Warn­er při­nesl 1080p/VC‑1 kódování (ste­jné jako na HD DVD) orá­mované správným poměrem obrazu 2.40:1. Podob­ně jako v Kameni mudr­ců je i tady pří­tom­no zrnění a měkkost, ale jinak je zdroj v dokon­além tvaru. Pryč je mlžný vzh­led prvního snímku — je nahrazen obrazem, který se chlubí výrazně lep­ší hloubkou a jas­nos­tí, zejmé­na v rozlehlých záběrech. Při­blížení jsou také sytější, a přestože film stále přináší hře­jivé vizuál­ní pojetí opro­ti dalším pokračováním, je ve srovnání s prvním snímkem rozhod­ně živější. Odstíny pleti jsou lehce vylepšené, takže obliče­je her­ců už netr­pí kalným a neurčitým leskem původ­ního filmu.

Repro­dukce barev přináší nejz­natel­nější rozdíl. Tmavé odstíny pří­mo vyskaku­jí z obrazu, zvláště čer­vené a mod­ré a vel­mi čas­to uží­vané zelené motivy. Výrazné barvy naštěstí nema­jí žád­né nedostatky, jako jsou prob­lémy se sytostí barvy nebo prosakováním barev. Kódování samo o sobě je také špičkové, takže nepřináší žád­né prob­lem­at­ické kom­pri­mační arte­fak­ty ani obtěžu­jící rozostření hran. Vel­mi pěkný transfer.

Audio: Hodnotíme zvuk

Harry Potter and the Chamber of Secrets / 2Warn­er nabídl i u druhého pokračování Har­ry­ho Pot­tera dvo­ji­ci tracků ve vysokém rozlišení; Blu-ray disk přináší PCM 5.1 Sur­round mix, zatím­co HD DVD se chlubí srov­natel­ným Dol­by True­HD 5.1 Sur­round track (oba s 48 kHz/16-bit). Oba mixy jsou docela půso­bivé, a jas­ně těží ze sil­ného využití sur­roundů a sous­tavné agresivity.

Co je na pot­terovských filmech nejzábavnější z pohle­du zvukového designu, je, že kouzel­né prostředí skvěle pasu­je ke zvukovým manévrům. Sur­roundy oží­va­jí, i když je real­is­mu věnová­na jen malá pozornost, a přes­ně tak to má být. Diskrét­ní efek­ty neustále bzučí jen tak pro radost, zatím­co agre­sivnější scény nabíze­jí nefalšo­vaný efekt zvukové stěny (fam­fr­pálový zápas a Har­ry­ho ses­t­up do Tajem­né kom­naty jsou nejlepší­mi ukázka­mi). Sous­tavná atmos­féra působí hravě dokonce i v tišších scénách a hud­ba Johna Williamse je opět krás­ně rozlože­na ve zvukovém poli, přičemž jed­notlivé nástro­je jsou v mixu efek­tivně směrovány na různé kanály.

Dynami­ka je také sta­bil­ní — možná ještě lep­ší než v Kameni mudr­ců. Viděl jsem oba filmy hned po sobě, tak nevím, jestli jsem si jen zvykl na brit­ský přízvuk, ale dial­o­gy na mě půso­bi­ly čistěji a jako­by lépe vyslovo­vané; využití hlubokých basů během fam­rf­pálových zápasů bylo také sil­nější. Vyvážení je opět skvělé — žád­né prvky mixu (dial­o­gy, efek­ty i hud­ba) spolu nesoupeří o nad­vlá­du. Jednoduše shrnu­to je Tajem­ná kom­na­ta napí­navým zvukovým zážitkem.

Poznám­ka: Ačkoli se Warn­er snažil nabíd­nout srov­natel­né tracky ve vysokém rozlišení na obou for­mátech nové gen­er­ace, můžeme mezi nimi nalézt rozdí­ly, když při­jde řeč na druhot­né audio možnos­ti. Za prvé, všech­ny druhot­né tracky na Blu-ray vydání jsou kódovány ve stan­dard­ním Dol­by Dig­i­tal sur­roundu, když­to HD DVD přináší EX sur­round. Za druhé, zatím­co HD DVD vydání přináší tit­ulky ve čtyřech jazy­cích, tato Blu-ray verze jich nabízí téměř tucet — na kom­plet­ní nabíd­ku se můžete podí­vat v sek­ci detai­ly disku na levé straně této recenze.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Toto vydání Tajem­né kom­naty přináší všech­ny bonusy, jež byly uve­de­ny na DVD vydání z roku 2003, a je trochu kulatější než bonusový balík Kamene mudr­ců; to však bohužel nezachrání vše. (Warn­er neu­tratil ani korunu za to, aby vylepšil zas­taralý mater­iál, a uvádí tak všech­ny bonusy v pouhém 480i/p/MPEG‑2 videu.)

 • Jako první tu máme Rozhovor s J. K. Rowlin­govou a Stevem Klovesem (A Con­ver­sa­tion with J.K. Rowl­ing and Steve Kloves, SD, 16 min­ut). Pro Rowlin­govou je to poprvé, co se objevila na něk­terém z pot­terovských disků; probírá hlavní body děje Tajem­né kom­naty a přá­tel­sky pošťuchu­je Klovese.
 • Bonus Výs­tav­ba scény: Magie fil­mařů (Build­ing a Scene: Film­mak­ing Mag­ic, SD, 17 min­ut) byl původ­ně na starém DVD nazván Brum­bálo­va kancelář (Dumbledore’s Office). Přináší pěkný pohled na pro­dukční design Tajem­né kom­naty. Přestože název je trochu zavádějící (vlast­ně neu­vidíme jedi­nou scénu ve fázi výs­tav­by), jde o úvod, který jistě zau­jme děti a který popisu­je zák­la­dy tvoření natáčecího prostředí, osvětlení a kostýmů.
 • Harry Potter and the Chamber of Secrets / 3Další na řadě jsou Rozhovory se stu­den­ty, pro­fe­so­ry a ostat­ní­mi (Inter­views with Stu­dents, Pro­fes­sors and More, SD, 20 min­ut). Jed­ná se v zásadě o video rozhovory, kde vás čeká asi dvacet otázek, jež byly polože­ny různým členům štábu. Poté se můžete podí­vat se na krátk­ou (větši­nou asi min­u­tovou) video odpověď. Účast­níky jsou: Daniel Rad­cliffe, Rupert Grint, Emma Wat­son, Tom Fel­ton, Richard Har­ris, Mag­gie Smith, Rob­bie Coltrane, Ken­neth Branagh a Jason Isaacs.
 • Vys­třižené scény (Delet­ed Scenes, SD, 18 min­ut) jsou zásad­nější než mater­iál vys­třižený z Kamene mudr­ců. Těch­to 18 scén přináší mno­ho detailů o postavách fil­mu, a dokonce i oprav­du skvělé scény (včet­ně záběrů z fam­fr­pálu). Je půso­bivé, že si Warn­er dělal prob­lémy s dokončením i těch­to scén, takže se co do kval­i­ty vyrov­na­jí samot­né­mu filmu.
 • První rok na Škole čar a kouzel v Bra­davicích (Year One at Hog­warts, SD, 2 min­u­ty) je jednodu­chou reka­pit­u­lací děje prvního dílu — jako by všich­ni, kteří se díva­jí na Tajem­nou kom­natu, nev­iděli Kámen mudr­ců ale­spoň desetkrát…
 • Na závěr tu máme upoutávku k fil­mu, uve­de­nou však jen ve stan­dard definition.

Závěrečné hodnocení

Sebevě­domější, fan­tastičtější a poutavější než Kámen mudr­ců — snímek Har­ry Pot­ter a Tajem­ná kom­na­ta dokázal, že směr, kterým se série vydala, je tím správným, a pěkně připrav­il půdu pro další (a dokonce napí­navější) pokračování. Také toto Blu-ray vydání je krokem kupře­du; chlubí se lep­ším obrazem, zvukem i bonusy než jeho před­chůd­ce. Je lehké ten­to snímek fanouškům doporučit a skutečně sto­jí za to se na něj podívat.

Komentáře (3)

 1. Portál Blu-ray.CZ » Harry Potter a Kámen mudrců (Blu-ray Disc)11:30 27.12.2007:

  Bonus Hledání Kamene (Cap­tur­ing the Stone, SD, 16 min­ut) je natočen v prostředí k fil­mu Har­ry Pot­ter a Tajem­ná kom­na­ta; přináší rozhovor s režisérem Chrisem Columbem a scénáris­tou Stevem Klovem z roku 2001, který nabízí pěkný pohled na to, co auto­ry ved­lo ke zfil­mování románu a jak vybírali herce do rolí. Není tu však nic, co by větši­na fanoušků Har­ry­ho Pot­tera už roky neznala […]

 2. Portál Blu-ray.CZ » Harry Potter a Vězeň z Azkabanu (Blu-ray Disc)01:10 28.12.2007:

  […] Ale čím více se další pokračování vzdalu­jí od dět­ských snímků Kámen mudr­ců a Tajem­ná kom­na­ta, tím více si cením toho­to dospí­va­jícího epo­su J. K. Rowlin­gové. Har­ry Pot­ter a vězeň z Azkabanu […]

 3. Portál Blu-ray.CZ » Harry Potter a Ohnivý pohár (Blu-ray Disc)23:56 31.12.2007:

  […] odiv každý kamínek a prasklinku, které film nabízí. Ačkoli není film tak oslnivý jako Tajem­nou kom­natu a Kámen mudr­ců. Při dalším srovnávání můžeme zjis­tit, že stan­dard def­i­n­i­tion DVD […]

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv