Harry Potter a Vězeň z Azkabanu (Blu-ray Disc)

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban / 1Dříve jsem řekl, že pot­terovská série vypadá jako rozbředlý Pán prstenů určený pro mládež po obou stranách Atlantiku. Ale čím více se další pokračování vzdalu­jí od dět­ských snímků Kámen mudr­ců a Tajem­ná kom­na­ta, tím více si cením toho­to dospí­va­jícího epo­su J. K. Rowlin­gové. Har­ry Pot­ter a vězeň z Azk­a­banu je třetím dílem série, přesto prvním, který se val­nou částí přik­lání k tem­né­mu podsvětí bra­davické školy a nech­val­ně známé­mu odkazu nejslavnějších absol­ven­tů školy.

Har­ry (Daniel Rad­cliffe), Ron (Rupert Grint) a Hermiona (Emma Wat­son) se vrace­jí do třetího ročníku výcviku v čar­o­dějnictví a kouzel­nictví a hned se dozví­da­jí, že zlo­duch Sir­ius Black (Gary Old­man) uprchl z věznice Azk­a­ban. Dříve důvěry­hod­ný spo­jenec zlého čar­o­dě­je Volde­mor­ta teď zoufale hledá Har­ry­ho, aby dokončil prá­ci, kter­ou načal jeho mis­tr. K Har­ry­ho úlevě jsou stvoření zvaná mozko­moři vys­lá­na do školy, aby chráni­la stu­den­ty a zajala možného vra­ha. Mozko­moři však mají na Har­ry­ho zvlášt­ní vliv, který zpochy­bňu­je jejich pravou moti­vaci. Nic není, jak se jeví na první pohled, a Har­ry začíná pátrat po odpovědích na otázky kolem smr­ti svých rodičů, děsivé pří­tom­nos­ti Blac­ka a neustále se zje­vu­jící hrozbě v podobě lor­da Voldemorta. 

Režisér Alfon­so Cuarón (Mex­i­cká jíz­da, Potom­ci lidí) pře­bral otěže po režiséru Chrisi Colum­bovi a nabízí složitější příběh Har­ry­ho dospívání. Cuarónovy sebevě­domé před­stavy Pot­tero­va svě­ta zahrnu­jí a spo­ju­jí téma­ta Rowlin­gové s vize­mi, které prozk­oumal již v jiných dílech, což mu dovolu­je změnit tón fil­mu, aniž by půso­bil odtrženě od Colum­bo­va přís­tupu. Vskutku, jed­iný pohled na kine­matografii snímku potvrdí chválu vrše­nou na pojetí Cuaró­na — bohaté barvy prvních dvou filmů byly nahrazeny jed­no­barevným chla­dem, ale vše působí jako přirozený vývoj, který ohledu­plně vyobrazu­je Har­ry­ho narůs­ta­jící neshody s okol­ním světem. Nejlepší ze vše­ho je, že Cuarón přiměl dospí­va­jící herce k hlubším hereck­ým výkonům. Naši tři mladí hrdi­nové si sáh­li na dno svých osob­nos­tí a dali vol­ný průnik nevyužité agre­si, kter­ou neumějí defi­no­vat a která jednoduše čeká, až bude puště­na ze řetězu.

Starší divá­ci budou navíc potěšeni zjištěním, že Black a mozko­moři nej­sou zká­zonos­ný­mi prvky ságy — celá ško­la se zdá být jako zahale­na tem­ným stínem Volde­mor­ta a jeho nohsledů. Téměř v každé scéně můžeme vysle­dovat hmatatel­né napětí a teplé roz­mazání prvních dvou snímků tu není zdale­ka tak obtěžu­jící. Tyto díly zříd­kakdy přináše­ly více než předzvěst ponurých událostí, které mají Har­ry­ho potkat v budouc­nu; Vězeň z Azk­a­banu však odvedl v tom­to ohle­du mno­hem lep­ší prá­ci a uspoko­jil tak starší diváky fil­mu, jako jsem napřík­lad já, kteří chtějí od této fan­ta­sy více než květ­naté kouzel­né for­mule a udi­vu­jící zázraky.

Moje největší výt­ka je spíše otázk­ou vkusu. Na každý přek­va­pu­jící zvrat a hrozivě vypada­jící vývoj je tu něko­lik bezs­tarost­ných scén odvádějících pozornost, takže ve výsled­ku nepů­sobí Vězeň z Azk­a­banu jako celek soudržně. Nev­iním z toho Cuaró­na — ovšem navrá­tivši se scénárista Steve Kloves opět spadl do pasti, když se snažil zachytit všech­ny divácky oblíbené okamžiky kni­hy. Zatím­co lep­ší vyvážení moh­lo vést ke čtyřhodi­nové­mu fil­mu, závěrečný ses­třih Vězně z Azk­a­banu je pravděpodob­ně příliš krátký na to, aby si poradil s rozd­vo­je­nou pova­hou svět­la a tem­no­ty. Momen­ty, které by půso­bi­ly na postavy fil­mu vel­mi trau­mat­icky, jsou násle­dovány nezbed­nos­t­mi na škol­ním dvoře, což navozu­je poc­it, jako by děti zcela zapom­ně­ly na vše, co se sta­lo. Zkrá­cená pova­ha fil­mu nevy­h­nutel­ně narušu­je citovou důvěry­hod­nost Har­ry­ho a jeho společníků, což vyúsťu­je v poc­it nevy­rov­nanos­ti délky a motivů filmu.

Abych to shrnul, ani napí­navý příběh, tmavější pojetí a také něko­lik špičkových hereck­ých výkonů nemo­hou zachránit Vězně z Azk­a­banu, aby nepů­so­bil jako dílo s krizí iden­ti­ty. Fanouš­ci kni­hy a světlých prvků prvních dvou filmů budou mít větší pochopení, ale já osob­ně jsem si stále přál, aby příběh přestal mrhat časem kvůli nedůležitým vedle­jším zápletkám a soustředil se na cíl. Ať tak nebo tak, Vězeň z Azk­a­banu zůstává dobrým kouskem, který lehce strčí do kap­sy oba před­chozí díly.

Video: Zvětšujeme obraz

Vězeň z Azk­a­banu je uve­den v oslňu­jícím 1080p/VC‑1 kódování (je shod­né jako na HD DVD), které se vel­mi při­b­ližu­je kval­itě pěti­hvězdičkového trans­feru snímku Har­ry Pot­ter a Fénixův řád. Blu-ray vydání doslo­va rozseka­lo svůj stan­dard def­i­n­i­tion pro­tějšek — při přímém srovnání vypadá DVD jako otrhaný pom­ník zapomenuté éry.

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban / 2High def­i­n­i­tion trans­fer zpra­co­v­al Cuarónovy ledové odstíny se ste­j­nou bohatostí a přes­nos­tí jako zák­lad­ní barvy. Vězeň z Azk­a­banu přináší zaned­bané barvy častěji než před­chozí dva snímky, ale pěkně nasycené odstíny pleti a pří­jem­ný kon­trast spo­ji­ly síly, aby dodaly kine­matografii přirozený vzh­led. Nejvíce na mě zapů­so­bi­ly den­ní, světlem zal­ité exter­iéry — dokonce i když děc­ka sto­jí v nejas­ném svě­tle pod zataže­nou oblo­hou, je kvali­ta obrazu napros­to ohro­mu­jící; chlubí se ostrý­mi hrana­mi a mno­ha ohro­mu­jící­mi tro­jrozměrný­mi záběry. Noční záběry a pochmurné inter­iéry jsou ve své pod­statě více fil­mové (něk­teré by se daly označit i za měkčí), ale obraz přesto stále před­vádí spous­tu jas­ných tex­tur a složitých detailů, které zavřou pusy i největším hnidopichům.

A ještě lépe — stu­dio Warn­er Broth­ers při­nes­lo čistý trans­fer, který netr­pí zdro­jový­mi šumy, arte­fak­ty, ani pro­tivným rozostřením hran — a to je už slušný výsledek, když uvážíme, že film obsahu­je přízem­ní mlhu, šedou oblo­hu a obrovské množství ani­mačních zásahů. Všiml jsme si tří pří­padů mdlých pře­chodů barev v dálce během obzvláště mlžného počasí; ty však nijak nenarušu­jí celkové vyznění fil­mu. Vězeň z Azk­a­banu se pyšní skvěle vypada­jícím trans­fer­em, který přitáhne fanoušky fil­mu i nováčky pot­terovského průmys­lu. Není sice úplně bezchyb­ným demo mater­iálem jako Fénixův řád, ale rozhod­ně překon­al Kámen mudr­ců a ještě více vzadu sto­jící Tajem­nou kom­natu.

Audio: Hodnotíme zvuk

Toto Blu-ray vydání Vězně z Azk­a­banu přináší agre­sivní PCM 5.1 sur­round track (48 kHz/16-bit/4.6 Mb/s), který výrazně stupňu­je efekt tem­ného tónu snímku. Ačkoli začátek fil­mu nabízí tišší scény z Har­ry­ho poby­tu doma, brzy vše nabere otáčky a změní se na LFE kanálu v zážitek, který vtiskne každé­mu prvku na obra­zovce přesvědčivou váhu. Půso­bivé uspořádání basových tónů dá vaše­mu sub­wooferu pořád­ně zabrat — neustále jsem žasl nad hro­mo­bitím hýba­jících se kamenů, těžký­mi svisty černé magie a máváním křídel léta­jících stvoření. Na druhé straně nej­sou vysoké tóny ječení a vrzání zatěžovány žád­ný­mi výškový­mi prob­lémy. Ještě pod­stat­nější je, že tónický real­is­mus efek­tů působí tak sil­ně, že mi běhal mráz po zádech a dovo­lil mi plně se ponořit do napí­navých scén filmu.

Dial­o­gy jsou srozu­mitel­né a dobře vyvážené, nenechá­va­jí nic na před­sta­vivosti. Zvukové pole na tom­to Blu-ray vydání se rozevírá více než na stan­dard­ním DVD — jem­né efek­ty jsou slyšitel­nější, prostředí je charak­ter­is­tičtější a pohyb mezi kaná­ly hladší. Scény v přírodě z toho vytěži­ly nejvíce a neustále jsem slyšel efek­ty navíc, které jsem nepostřehl na DVD. Nezměrné šustění listů naplňu­je lesy, zatím­co pozem­ní miny suchých větviček vybuchu­jí rov­nou pod došla­pu­jící­ma nohama. Podob­ně se také nád­h­erná hud­ba Johna Williamse pro­líná celým zvukovým polem — strun­né nástro­je pře­bíha­jí po před­ních kanálech, kdež­to doprovod­né žesťové nástro­je jsou výrazné ve všech směrech.

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban / 4Jedi­nou překážk­ou, která Vězni z Azk­a­banu brání získat plných pět hvězdiček v hod­no­cení zvuku, je, že nepřináší ste­jně rázný příst­up jako Fénixův řád. Přesto bych byl ned­balý, kdy­bych nezmínil jed­nu osob­ní výtku, kter­ou mám k tomu­to tracku; občas je tu totiž lehce pokřivené směrování. Našel jsem asi tucet scén, v nichž se zdá­lo, jako by se dial­o­gy a další efek­ty při zesílení hud­by pře­sou­valy na kaná­ly vpra­vo nebo vle­vo. Napřík­lad si pozorně poslech­něte scénu, kde je Ron zatažen pod vrbu Mlátičku — zvuky, které by měly přicházet pří­mo z cen­trál­ního kanálu jsou klid­ně přes­měrovány do stran. Je to zvlášt­ní (i když možná záměrná) změ­na, kter­ou pravděpodob­ně zachytí jen uši nejpřís­nějších audiofilů. Celkově jde však o vel­mi dobrý počin.

Poznám­ka: Nekom­p­ri­movaný PCM track na tom­to Blu-ray vydání zní ste­jně jako Dol­by True­HD mix na HD DVD. Pokud je tam nějaký rozdíl, nebyl znatel­ný ani pro mé uši.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Podob­ně jako high def­i­n­i­tion verze Kamene mudr­ců a Tajem­né kom­naty, také Vězeň z Azk­a­banu obsahu­je všechen bonusový mater­iál ze zákulisí, který byl uve­den na stan­dard­ním DVD; nepřináší však žád­nou z inter­ak­tivních her staršího vydání. Přesto se moje největší stížnost týká toho, že bonusový balík postrádá tolik potřeb­ný komen­tář nebo doku­ment z natáčení.

  • Prvním bonusem jsou Rozhovory se scvrk­lý­mi hlava­mi (Shrunk­en Head Inter­views, SD, 44 min­ut); nejvy­dat­nější bonus je také tím nejlepším. Je rozdělen do sed­mi částí (s úvo­dem a možnos­tí přehrát všech­ny najed­nou) a nabízí rozhovory s mno­ha her­ci a čle­ny štábu. Každá skupin­ka posky­tu­je spous­tu infor­ma­cí ze zákulisí, které pomáha­jí vytvořit si úsudek o sty­lu Cuaró­na a jeho snaze naplnit film tem­no­tou. Zatím­co se otázky stáče­jí spíše k povrch­ním prvkům, každý je oso­bitý a odpovídá uvol­něně stylem určeným spíše dospělé­mu pub­liku. Jed­iný­mi věc­mi na obtíž je mod­erá­tor a nedostatek zapo­jení klíčových fig­ur. (J. K. Rowlin­gová? Ne. Cuarón? Ani náhodou.)
  • Harry Potter and the Prisoner of Azkaban / 3Bonus Tvor­ba před­stav (Cre­at­ing the Vision, SD, 12 min­ut) je kouskem z pre-pro­dukce, který obsahu­je rozhovory s autork­ou J. K. Rowlin­govou, režisérem Alfon­sem Cuarónem a něko­li­ka pro­du­cen­ty. Účast­ní­ci mlu­ví o výzvách při přetváření obsahu románu, detailech vzniku pro­jek­tu a posunu vizuál­ního tónu fil­mu tak, aby nez­tratil tem­at­ick­ou spo­ji­tost s dřívější­mi díly. Bohužel ten­to kousek vyznívá jako stručná reklam­ní povin­nost a určitě nepřináší takovou hloubku infor­ma­cí, do níž by měl komen­tář zasahovat.
  • Jak vyk­ou­zlit scénu (Con­jur­ing a Scene, SD, 16 min­ut) je decent­ní sbírk­ou rych­lých rozhovorů, které mapu­jí, jak líčení a speciál­ní efek­ty přived­ly k živ­o­tu jed­notlivé postavy. Mým nejoblíbenějším kouskem je úsek, kde Gary Old­man popisu­je svou přeměnu na Sir­iuse Blacka.
  • Dále tu máme Vys­třižené scény (Delet­ed Scenes, 5 min­ut). Nikdy jsem nečetl kni­hy o Har­rym Pot­terovi, takže jsem v této kolek­ci typ­ick­ých scén pravděpodob­ně přehlédl něk­teré legit­im­ní úseky pod­stat­né pro fanoušky. Mys­lím si, že scény jsou zají­mavé, ale žád­ná nepřináší pod­stat­né infor­ma­ce k postavám nebo příběhu.
  • Péče o mag­ická stvoření (Care of Mag­i­cal Crea­tures, SD, 5 min­ut) je rych­lým výletem do svě­ta cvičitele zvířat z natáčení a jeho zaměst­nanců. Nena­jdeme tu mno­ho infor­ma­cí, ale celý bonus je zaměřen pří­mo na mladší publikum.
  • Disk obsahu­je také upoutávky (SD, 6 min­ut) k filmům Kámen mudr­ců, Tajem­ná kom­na­ta i Vězeň z Azk­a­banu, všech­ny ve stan­dard definition.
  • Zkouš­ka sboru (Choir Prac­tice, SD, 2 min­u­ty) je krátkým před­stavením sboru, které, věřte nebo ne, nabízí povrch­nější zážitek než samot­né upoutávky na film.

Závěrečné hodnocení

Vězeň z Azk­a­banu posunul pojetí série lep­ším směrem, ale drob­né nes­rov­nalosti mě zanechaly jak­si chlad­ným. Fanouš­ci Pot­tera, nemějte však stra­ch — rozhod­ně se jed­ná o solid­ní Blu-ray vydání. Přestože jsem nebyl nijak ohromen hube­nou por­cí bonusů na disku, pozoruhod­ný trans­fer a ener­gický PCM audio mix dokonale zachráni­ly situaci. Warn­er pokraču­je ve svém sty­lu, takže zachází s každým dra­ho­cen­ným filmem s péčí a respek­tem, které si zaslouží.

První komentář

  1. Portál Blu-ray.CZ » Harry Potter a Ohnivý pohár (Blu-ray Disc)23:54 31.12.2007:

    […] docela uží­val — určitě při­blížil celou sérii dospělým divákům. Ovšem podob­ně jako ve Vězni z Azk­a­banu příliš neladil s dět­ský­mi prvky fil­mu. Ke každé­mu okamžiku, kdy Har­ry bojuje […]

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv