Harry Potter a Kámen mudrců (Blu-ray Disc)

Harry Potter and the SorcererKdyž Warn­er prvně ohlásil, že hodlá Har­ry­ho Pot­tera a Kámen mudr­ců převést na fil­mová plát­na, zás­tupům Pot­terových fanoušků se zata­jil dech a nap­jatě očeká­vali, až bude zveře­jněno jméno muže, který celý pro­jekt natočí. Očekávání byla pří­mo závrat­ná a mluvi­lo se o mno­ha špičkových režisérech (včet­ně Steve­na Spiel­ber­ga a Tima Bur­tona). Když bylo svě­tu odhaleno závěrečné rozhod­nutí, že režie se ujme Chris Colum­bus — zdat­ný kormidel­ník snímků Andrew — člen naší rodiny a Noční dobro­družství — přek­vapení bylo viditel­né u příznivců Pot­tera i fil­mových kri­tiků. Bude Colum­bus schopen ukočírovat tak náročný úkol? Neš­lo jen o věrné pře­ne­sení milo­vané kni­hy J. K. Rowlin­gové na obra­zovku, ale také o vytvoření nad­pozem­ského zážitku, který by mohl stát jako samostat­né dílo fan­ta­sy žánru. 

Zdá se však, že Colum­bus splnil ale­spoň jeden z úkolů. Har­ry Pot­ter a Kámen mudr­ců se s úctou ohlíží ke své­mu mateřské­mu tex­tu a nijak závažně se neod­chy­lu­je od výtvoru Rowlin­gové. Zároveň se však nikdy neo­drazí ze země tak, jak by skvělý fil­mový kousek měl. Přese všech­no jde o vel­mi podařený film — takový, který je zábavný a dobře zpra­co­v­aný, i když pojatý jako tem­at­ická atrakce studia.

Pro­tože všich­ni čtenáři pravděpodob­ně zna­jí zák­lad­ní děj příběhu, vynechám popisování zápletky; jen řeknu, že Kámen mudr­ců byl od začátku plánován stát se průkop­níkem celého pot­terovského průmys­lu, a pro­to nese na rame­nou obrovské břímě, pro­tože nás musí seznámit s celým novým světem Har­ry­ho Pot­tera. Musí vysvětlit, kdo jsou muglové, jak fun­gu­je kouzel­ný klobouk a jak pro­jít stě­nou na vlakovém nádraží, aby se člověk dostal do Školy čar a kouzel v Bra­davicích — vše pod tak­tovk­ou původ­ních před­stav Rowlin­gové. Navz­do­ry všem vysvětlu­jícím překážkám odvedl scénárista Steve Kloves obdi­vuhod­nou prá­ci, pro­tože udržel celistvý příběh, aniž by nás přetěžo­val podrob­nos­t­mi kouzel­nictví. Není divu, že Kloves násled­ně adap­to­val většinu knih o Har­rym na fil­mová plát­na — díky své­mu jem­né­mu přís­tupu dokázal udržet rovnováhu mezi fil­mový­mi výstřed­nos­t­mi a knižní­mi sklony Rowlingové.

Kámen mudr­ců je důležitý také tím, že nám musí před­stavit mno­ho klíčových postav, které se objeví v celé sed­midíl­né sérii o Har­rym Pot­terovi. Rowlin­gová smlu­vně zaváza­la stu­dio, že musí obsazo­vat pouze brit­ské herce, aby ztvárnili starous­edlíky jejího svě­ta; stu­dio tak shromáždi­lo prvotříd­ní dospělé herce, kteří pode­přeli výkony méně zkušených mladých aktérů. Jednoduše řečeno jde snad o nejbarvitější skupinku her­ců, které můžete ve fil­mu vidět. Objeví se tu Mag­gie Smith (pro­fe­sor­ka Min­er­va McG­o­na­gall), Rob­bie Coltrane (jako Rubeus Hagrid), Julie Har­ris (paní Mol­ly Weasley­ová) a obzvláště vynika­jící Richard Har­ris (jako Albus Brum­bál). Přestože Har­ry Pot­ter nese nálep­ku dět­ský fan­ta­sy snímek, toto mazaně posklá­dané herecké složení urazi­lo dlouhou ces­tu, ručí však za to, že i dospělí ve snímku naj­dou mno­ho, co podráždí jejich fantazii.

Bezpochy­by je to právě přá­tel­ství třech mladých her­ců, které se sta­lo klíčovým prvkem soudržnos­ti všech sed­mi pokračování. Postavy Har­ry­ho (Daniel Rad­cliffe), Hermiony Grangerové (Emma Wat­son) a Rona Weasley­ho (Rupert Grint) se během fil­mu stanou vaši­mi miláčky; ke cti režiséra Colum­ba musíme říct, že je při jejich prvním vys­toupení na obra­zovce nijak neome­zo­val. Dal Rad­clif­fovi, Wat­sonové i Grin­tovi při pro­je­vu vol­nou ruku, aby půso­bili přirozeně a přesvědčivě, a pomohl jim stát se zají­mavý­mi a důvěry­hod­ný­mi hrdiny navz­do­ry jejich nezkušenos­ti (Rad­cliff nikdy předtím nehrál). Colum­bus ste­jně tak nikdy nedo­vo­lil, aby se styl stal důležitějším než příběh, a nade vše vyzvedl respekt k hrdinům románu J. K. Rowlingové.

Bohužel právě ten­to respekt také zabránil Kameni mudr­ců, aby se stal odlišným filmem v pravém slo­va smys­lu — prostě vsadil na jis­to­tu, a pro­to není nijak zvlášť úžas­ný. Colum­bus a Kloves jsou tak otrocky závis­lí na původ­ním tex­tu, že film nepů­sobí jako jejich autorské dílo. Na rozdíl od Spiel­ber­ga, které­mu se stále daří nakaz­it i nejkomerčnější pro­jek­ty svou odliš­nou vní­mavostí, větši­na Kamene mudr­ců vypadá, že by ji mohl natočit kdokoli. Tak obdi­vuhod­ný zápal rozhod­ně má své zás­luhy na věrnos­ti a uspoko­jení fil­mové verze ve vztahu ke knize Rowlin­gové, ale na druhé straně nás ujišťu­je, že není a nemůže být ničím víc.

Pro fanoušky Har­ry­ho Pot­tera jde však o snímek, který musí vidět. Vel­mi dobře umetl ces­tičku nad­cháze­jícím (a podle mého názoru o mno­ho lep­ším) kapi­tolám, které jsou čím dál složitější a tmavější, jak se příběh vyvíjí. Kámen mudr­ců je navíc nád­h­erným výkonem všech úrovní pro­dukce, od skvělých prostředí natáčení a kostýmy, přes úžas­nou kameru Johna Sealea, po další skvělý výkon hudeb­ního skla­datele Johna Williamse. Ačkoli bych byl osob­ně raději, kdy­by Colum­bus více zarisko­val při míšení vizí Rowlin­gové se svý­mi, Kámen mudr­ců zůstává úcty­hod­ným a chvíle­mi až dech beroucím napí­navým prvním dílem pro­jek­tu, který se stal jed­ním z nejlepších fan­ta­sy značek Hollywoodu.

Video: Zvětšujeme obraz

Co do vizuál­ního designu jsem Har­ry­ho Pot­tera a Kámen mudr­ců vždy považo­val za nejs­labší článek celé série. Před­pok­ládám, že to není velkým přek­vapením vzh­le­dem k pos­tup­ně stále více bezs­tarost­né­mu přís­tupu fil­mařů k látce, ale první díl ve výsled­ku postrádá bohaté kon­trasty a hluboké barvy pozdějších pokračování. Warnero­va stan­dard­ní DVD vydání Kamene mudr­ců niče­mu nepo­mohla, pro­tože při­nes­la měkký a zrnitý trans­fer, který byl dalek mater­iálu ref­er­enční kval­i­ty, ve který doufali všich­ni fandové.

Harry Potter and the SorcererS takovou min­u­lostí je tato Blu-ray edice jas­ným krokem vpřed, ale ti, kteří čeka­jí zázračně obrod­ný trans­fer, budou stále trochu zklamáni.

Warn­er uvedl Har­ry­ho Pot­tera a Kámen mudr­ců v původ­ním poměru 2.40:1, v jakém jste film mohli vidět v kině, a 1080p/VC‑1 videu (jde o ste­jné kódování, jaké je na HD DVD vydání). Snímek byl původ­ně natočen na Super35 pásku, pro­to tu můžete zaz­na­me­nat nápad­né zrnění — nej­viditel­nější je ve tmavých scénách nebo scénách se sytý­mi bar­va­mi. Kon­trast je také výrazný nejméně ze všech pot­terovských filmů a přináší plo­chost v kra­jních tónech šedé. Černé bravy zůstá­va­jí sta­bil­ní, což pěkně zvýrazňu­je obraz. Hloub­ka a detai­ly jsou na high def­i­n­i­tion skutečně skvělé, a to zejmé­na v častých uvádějících záběrech, které odhalu­jí tex­tu­ry struk­tur a kostýmů, jež byly na DVD tak měkké a kašovité. Repro­dukce barev je však více prob­lem­at­ická. Kámen mudr­ců přináší vel­mi teplé zabar­vení, které však chvíle­mi zanechává vel­mi popletené odstíny barev (zejmé­na odstíny pleti). Příliš nepomáhá ani to, že je film zahalený mlhou; kvůli využití mlhy a fil­trů vzniká jem­nost, která zapříčiňu­je další zvětrávání příběhu. Obraz je přesto pěkně ostrý a díky Warneru to nepřehnal s rozostřením hran (i když jsem si všiml občas­ných haló efek­tů). Podob­ně také kvali­ta kódování je skvělá, bez viditel­ných kom­pri­mačních arte­fak­tů. Můžete si být jisti, že Kámen mudr­ců nepřináší fan­ta­stický tro­jrozměrný obraz, který mě tak uchvátil ve fil­mu Har­ry Pot­ter a Fénixův řád, ale přesto nabízí pří­jem­né vylepšení opro­ti stan­dard def­i­n­i­tion DVD vydání.

Audio: Hodnotíme zvuk

Pro­tože nejsem zrov­na nadšeným fanouškem vizuál­ního pojetí Kamene mudr­ců, mám výhrady také ke zvukové­mu designu fil­mu. Zvuk film je na můj vkus příliš pot­lačený a určitě postrádá agre­siv­i­tu násle­du­jících dílů. Abych byl upřím­ný, Kámen mudr­ců přináší ze všech pokračování nejméně akce, ale i v oblasti sous­tavnos­ti okol­ní atmos­féry bych si před­stavo­val lep­ší výkon.

Ten­to nekom­p­ri­movaný PCM 5.1 Sur­round track (48 kHz/16-bit) zpra­co­v­al mater­iál s lehkostí a odpovídá Dol­by True­HD 5.1 Sur­round tracku (tak­též 48 kHz/16-bit) z HD DVD verze. Přestože se mi stále zdá, že sound­track fil­mu mohl být více zahalu­jící, nemůžu říct, že by neš­lo o živý mix. Kouzel­nické šprýmy vel­mi čas­to zaplňu­jí zad­ní kaná­ly. Pole­tování košťat, zapalování svící a všech­ny druhy diskrét­ních efek­tů poskaku­jí všude po zvukovém poli. Zobrazení je vynika­jící, hlad­ké pře­chody a síla sur­roundů se pěkně propo­ju­jí s před­ní­mi kaná­ly a vytváře­jí dojem hloubky a síly. Nád­h­erná hud­ba Johna Williamse je vel­mi výrazná a pěkně se pro­líná celým příběhem. Právě tišší pasáže fil­mu jsou pro mě neza­jí­mavé a mám dojem, že jejich pot­lačená kvali­ta zvuku by se měla vylepšit.

Všech­ny ostat­ní prvky zvuku jsou úžas­né. Nízké basy jsou půso­bivé a plní sub­woofer momen­ty nabitý­mi silou; také poc­it jas­nos­ti a real­i­ty dynam­ick­ého rozpětí je prvotříd­ní. Dial­o­gy jsou pěkně vyváže­ny, takže hla­sitost nepřed­stavu­je žád­ný prob­lém. Williamso­va hud­ba je při­tažlivá, pro­tože i neja­gre­sivnější orchestrál­ní kousky přináše­jí teplý a hlad­ce ply­noucí zvuk. Když odléd­nete od mých výhrad k využití sur­roundů, ten­to track vás jis­to­jistě potěší.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Warn­er vytvořil pěkný bonusový balík pro původ­ní DVD vydání Kamene mudr­ců v roce 2002, a přestože uplynu­lo už pět let, stu­dio zře­jmě necítí potře­bu nabíd­nout při tom­to high def­i­n­i­tion debu­tu něco nového. Jde o napros­to ste­jný balík bonusů jako na stan­dard def­i­n­i­tion verzi, a i když jsou solid­ní, působí již dost zas­tarale. Musím Warn­er pochválit ale­spoň za nápravu chyb min­u­losti — starý sys­tém menu byl podob­ný hře a bylo neu­věřitel­ně frus­tru­jící se jím pro­drat; dostat se jen ke speciál­ním bonusům byla pří­mo otrocká práce. Ten­to nemo­torný sys­tém však byl naštěstí zamít­nut a všech­ny násle­du­jící bonusy jsou lehce přís­tup­né z úvod­ního menu Blu-ray disku.

 • Bonus Hledání Kamene (Cap­tur­ing the Stone, SD, 16 min­ut) je natočen v prostředí k fil­mu Har­ry Pot­ter a Tajem­ná kom­na­ta; přináší rozhovor s režisérem Chrisem Columbem a scénáris­tou Stevem Klovem z roku 2001, který nabízí pěkný pohled na to, co auto­ry ved­lo ke zfil­mování románu a jak vybírali herce do rolí. Není tu však nic, co by větši­na fanoušků Har­ry­ho Pot­tera už roky neznala.
 • Dále tu máme sedm doplňu­jících scén (Addi­tion­al Scenes, SD, 9 min­ut). Ste­jně jako na starém DVD ani tady není nabíd­nut žád­ný doplňu­jící kon­text; fanouš­ci kni­hy však okamžitě rozpoz­na­jí výz­nam jed­notlivých scén. Nemys­lím si, že by něk­terá z těch­to scén byla příliš výz­nam­ná, obzvláště když samot­ný film trvá úcty­hod­ných 152 minut.
 • Harry Potter and the SorcererRočen­ka postav (Year­book Charak­ter Clips, SD) je asi nejzbytečnějším bonusem starého DVD; každý klip je krátkým ses­tři­hem a přináší pohled na deset hlavních postav fil­mu, a to Har­ry­ho Pot­tera, Hermionu Grangerovou, Rona Weasley­ho, Dra­ca Mal­foye, Oliv­era Woo­da, Sea­muse Finni­gana, Nevila Long­bot­toma, Per­cy­ho Weasley­ho, madam Hoo­chovou a Filce Stonea.
 • Kolem svě­ta: Více­jazyčný klip (Around the World: Mul­ti-Lan­guage Clip, SD) je legračním lehkovážným kouskem. Uvádí jedi­nou scénu, avšak v osmi různých jazy­cích. Je roz­tomilé podí­vat se, jak pot­terovská děc­ka mlu­ví špat­ně nad­abo­vaný­mi hlasy, ale je skutečně dobrým nápa­dem uka­zo­vat dětem, že cizí řeči jsou nehorázně legrační?
 • Bonus Lekce fam­fr­pálu (Lessons in Quid­ditch, SD, 3 min­u­ty) byl původ­ně navržen jako odmě­na za úspěšné zvlád­nutí hry na původ­ním DVD, takže tady lehce vypadl z kon­tex­tu. Ať tak nebo tak, jde o další ses­třih fil­mových ukázek oblíbeného sportu.
 • Na závěr bonusového balíku tu máme dva trail­ery k fil­mu Har­ry Pot­ter a Kámen mudr­ců; oba jsou bohužel uve­de­ny jen v stan­dard definition.

Závěrečné hodnocení

Poc­tivý začátek dnes leg­endárního fil­mového průmys­lu, Har­ry Pot­ter a Kámen mudr­ců, se možná nevznáší ve výšinách nejlepších fan­ta­sy filmů, ale je dost dobrý na to, aby v nás vyvolal zájem podí­vat se i na další kapi­toly příběhu. Totéž jsem cítil ohled­ně toho­to Blu-ray vydání. Video, audio i bonusy jsou solid­ní, ale jsou pouhou předehrou blížící se velkoleposti.

Komentáře (3)

 1. Portál Blu-ray.CZ » Harry Potter a Tajemná komnata (Blu-ray Disc)11:25 27.12.2007:

  Pokud byl Har­ry Pot­ter a Kámen mudr­ců pojat tak, že měl umést ces­tičku násle­du­jícím lep­ším dílům, Har­ry Pot­ter a Tajem­ná kom­na­ta přináší okamžik, kde by se měli fil­maři uvol­nit a začít vyprávět vlast­ní příběh. Ten­to snímek je ve všech ohledech lep­ší než první díl (ani ten však nebyl nejhorší); je zábavnější, fan­taz­i­jně pestře­jší a poutavější. Přestože se neod­vážím tvrdit, že jde o nejlepší pot­terovský snímek, Tajem­ná kom­na­ta defin­i­tivně urči­la správný směr celé série […]

 2. Portál Blu-ray.CZ » Harry Potter a Vězeň z Azkabanu (Blu-ray Disc)01:09 28.12.2007:

  […] stranách Atlantiku. Ale čím více se další pokračování vzdalu­jí od dět­ských snímků Kámen mudr­ců a Tajem­ná kom­na­ta, tím více si cením toho­to dospí­va­jícího epo­su J. K. Rowlingové. […]

 3. Portál Blu-ray.CZ » Harry Potter a Ohnivý pohár (Blu-ray Disc)01:21 2.2.2008:

  […] které film nabízí. Ačkoli není film tak oslnivý jako Tajem­nou kom­natu a Kámen mudr­ců. Při dalším srovnávání můžeme zjis­tit, že stan­dard def­i­n­i­tion DVD verze je vedle tohoto […]

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv