Smrtonosná past 4.0 (Blu-ray Disc)

Live Free or Die Hard / 1Když jsem prvně zaslechl, že se Bruce Willis pokusil oživ­it Johna McClanea a skomíra­jící sérii Smrtonos­né pasti jejím čtvrtým pokračováním, jen jsem se smál. Nedokázal jsem si před­stavit žád­ného hrdinu vzdálenějšího dnešní­mu divákovi. A navíc, je to už dvacet let, co se objevila první Smrtonos­ná past a žád­ný z násle­du­jících dílů (Smrtonos­ná past 2 v roce 1990 a Smrtonos­ná past 3 v roce 1995) nijak pod­stat­ně nerozv­in­ul charak­ter hlavního hrdiny; zůstal tím drsným, čer­nobílým vtipálkem se zbraní. Jaký tedy může být smysl natočení čtvrtého dílu, než aby se stal posled­ním cyn­ick­ým výkonem Willise, jemuž dochází dech, a chtěl by pro­to natočit ještě jeden trhák, než ode­jde do domo­va důchod­ců pro kdysi slavné akční hrdiny.

Smrtonos­ná past 4.0 se však ukáza­la být přek­vapením. Přináší kla­sické dějové prvky Smrtonos­né pasti, jež všich­ni fanouš­ci série rozpoz­na­jí, přesto však dokáza­la vytvořit přek­va­pivě citlivý příběh hrdiny McClanea; je beze­s­poru nejlepším pokračováním od doby prvního dílu. Pověst­nou třešničk­ou na dor­tu budiž divákovi roz­dováděné akční scény natočené ve spoluprá­ci s nejlepší­mi kaskadéry.

Smrtonos­ná past 4.0 začíná o vík­endu 4. čer­vence (tj. Den nezávis­losti), kdy se celá Ameri­ka dostane do ohrožení. Neznámý geniál­ní krim­inál­ník právě zor­ga­ni­zo­val výprodej zboží a bez zjevného motivu ovládl národ­ní počí­tačový sys­tém. Co je ještě záhad­nější — vys­lal kádr ozbro­jenců s úkolem zneškod­nit nejlepší hack­ery v zemi; jeden z nich jim však unikne. Je jím Mike Far­rell (Justin Long), který se nedopatřením zapletl do ohavných plánů zloduchů.

Odd­ělení FBI, jež se zabývá počí­tačový­mi zločiny, povolá na pomoc McClanea, který stále pracu­je u newyorské poli­cie. Podle starých zvyků mu svěří ochranu Far­rel­la, malého vtip­ku­jícího chytrolí­na, který nevezme zbraň do ruky, aby si stra­chy necvrn­kl (voilá — a máme tu slabšího parťá­ka). Díky McCla­neově snad věšteck­ým schop­nos­tem se mu podaří ochránit Far­rel­la před jis­tou smrtí a oba zůs­tanou naživu dost dlouho na to, aby odhalili iden­ti­tu muže v pozadí. Je jím Thomas Gabriel (Tim­o­thy Olyphant), posled­ní z řady bláznů, kteří pod­nika­jí morál­ní misi za vyk­oupení celého lid­st­va. V nap­jaté atmos­féře po útocích z 11. září je Gabriel odd­aným patri­otem, který vymyslel kom­plet­ní (tře­ba psy­chotické) etické řešení — pokusí se zachránit Ameriku tím, že ji nechá bal­an­co­v­at na pokra­ji tech­no­log­ick­ého kolapsu.

Samozře­jmě, neby­la by to Smrtonos­ná past, aby McClane neměl prob­lémy v rod­ině. Jeho bývalá žena (Bon­nie Bedelia, kter­ou už sil­ně postrádám) se na plát­ně neob­jevila od druhého dílu; přesto má McClane ještě dceru Lucy (Mary Eliz­a­beth Win­stead), jež, podob­ně jako její mat­ka, s ním nechce mít nic společného. A exis­tu­je snad lep­ší způ­sob, jak si znovu získat ztra­ce­nou přízeň dcery, než záchrana svě­ta před ďábel­ským dvo­jčetem Bil­la Gatese? Vzh­le­dem k McCla­neovu neustálé­mu vměšování se do Lucy­i­na milost­ného živ­ota a postavě potrhlého, přesto roz­tomilého svo­bod­ného Far­rel­la není těžké odhad­nout, jakým směrem se příběh vyvine.

Smrtonos­ná past 4.0 fun­gu­je vel­mi dobře jako příběh stárnoucího muže, který byl možná kdysi jed­ničk­ou v oboru, ale nelibu­je si v sebelí­tosti a neod­mítá příst­up, který tak proslav­il Smrtonos­nou past v min­u­losti. Scénář je nap­sán vel­mi mazaně — přináší lásky­plné špičkování McClanea v roli stárnoucího pom­níku dob zašlé slávy, ale přesto z něj dělá schop­ného tvrďá­ka, který nebere zajatce a dokáže splnit úkol ve chvíli, kdy ostat­ní možnos­ti zkla­maly. Posel­stvím fil­mu se zdá být, že přes všech­ny naše super­mod­erní hračičky a převrat­né tech­nolo­gie je to právě retro chlápek jako McClane, který je potře­ba, když selžou všech­ny čipy; přicválá na svém bujném oři, utrousí pár vtip­ných poznámek a odvede svou prá­ci. Retro-mod­erní tón fil­mu je dokon­alý — Smrtonos­ná past 4.0 tak přivábí jak dnešní mladou gen­eraci trpící nedostatkem akce, tak i zás­tupy fanoušků, kteří vyrostli na podob­ných snímcích.

Režisérem Smrtonos­né pasti 4.0 je Len Wise­man (Under­world) který využil své vní­mavosti staré školy k plošným akčním scénám fil­mu. Vyvaru­je se počí­tačových úprav a rych­lých ses­tři­hů a je krás­ně osvěžu­jící, jak reál­né jsou kaskadérské kousky i speciál­ní efek­ty — jde o skutečné lidi se skutečný­mi auty a exploze­mi. Výsled­ný efekt mi vzal dech a zanechal ve mně úzkostlivé napětí. Fil­mu pomoh­lo také to, že Willis natočil většinu svých kaskadérských záběrů sám, čímž jen vys­tupňo­val atmos­féru odvahy. Smrtonos­ná past 4.0 navrací skutečný výz­nam nebezpečnos­ti natáčení akčních scén, který tak sil­ně chy­bí v dnešní éře bezpečných, ani­mace­mi pře­plněných absur­dit (jako jsou Trans­form­ers).

Vzh­le­dem k tomu, jak mě přek­va­pi­la vitali­ta čtvrtého pokračování Smrtonos­né pasti, je skutečně ško­da, že nemůžu tomu­to fil­mu při jeho prvním uve­dení na Blu-ray dát vyšší hod­no­cení. A to pro­to, že Fox — abych cito­val z pro­dukčních výpovědí — se rozhod­la neu­vést na high def­i­n­i­tion disku nezkrá­ce­nou verzi fil­mu, ačkoli ji nabízí na stan­dard DVD vydání, jež vychází ve ste­jný den jako Blu-ray. Přestože v tom­to PG-13 ses­tři­hu nechy­bí žád­né zásad­ní scény a neby­lo toho vys­třiženo mno­ho, hod­ně to osla­bi­lo šance fil­mu stát se trhákem léta. Záplet­ka fun­gu­je dobře (film se stal celosvě­tovým hitem), ale jak se později dozvíme z bonusů, byl původ­ně kon­cipován jako snímek nepřís­tup­ný mládeži, což zna­mená, že největší úpravy byly prove­de­ny dodatečně, aby omezi­ly násilí a hrubou řeč ve snímku.

Jak už pravidel­ní čtenáři možná vědí, nejsem příznivcem zbytečné vul­gar­i­ty, jen aby se pro­daly lístky, ale Smrtonos­ná past bez nadávek Johna McClanea je jako horor bez krve. Brutál­ní agrese a pusa plná sprostých slov, to je pod­sta­tou toho­to hrdiny, a také tím, co na něm divá­ci milu­jí a očeká­va­jí. Prud­kost akce ve Smrtonos­né pasti 4.0 rozhod­ně nasvědču­je fil­mu mládeži nepřís­tup­né­mu, a když jsou tyto scény vys­třiže­ny (nebo nahrazeny jem­nější­mi rep­lika­mi Willise), vypadá film jak­si steril­ně. Nemylte se, i v této PG-13 podobě jde stále o zábav­nou Smrtonos­nou past 4.0, ale vynechání nezkrá­cené verze na disku je velkým pochy­bením. Můžu jen doufat, že se Fox ke Smrtonos­né pasti na Blu-ray vrátí a konečně uvede film v podobě, v níž byl původ­ně natočen. John McClane si to zaslouží.

Video: Zvětšujeme obraz

Smrtonos­ná past 4.0 je jed­ním z nejnetr­pělivěji očeká­vaných tit­ulů roku a jsem rád, že můžu oznámit, že co do kval­i­ty obrazu se Foxu toto vydání skutečně poved­lo. Větši­nou jde o vynika­jící trans­fer, který se chlubí mno­ha okamžiky v ref­er­enční kval­itě, a pro­to si zcela oprávněně vys­loužil mís­to v mém krátkém sez­na­mu demo disků sezóny.

Live Free or Die Hard / 2Fox uved­la Smrtonos­nou past 4.0 v 1080p/AVC MPEG‑4 videu a při­nesl původ­ní poměr obrazu 2.40:1. Film má daleko do všed­ního vizuál­ního designu — využívá sytých barev (od uve­dení Ter­miná­to­ra 2 jsem nev­iděl tak ocelové mod­ré) a ostrého kon­trastu v celém snímku. Naopak záběry z Wash­ing­tonu DC jsou záměrně vybledlé. Ale ke chvále trans­feru musím kon­sta­to­vat, že nijak nepřehnal kon­trasty, a obraz, tře­baže styl­i­zo­vaný, si zachoval půso­bivou hloubku a real­is­mus. Černé jsou neu­věřitel­ně hluboké a přináše­jí skvělé rozlišení ve stínech, takže i nej­menší detai­ly zůstá­va­jí jas­ně viditel­né. Odstíny pleti jsou lehce pokřivené, což je způ­sobeno styl­i­stick­ým využitím mod­rých, byl jsem však ohromen fan­ta­stick­ý­mi při­blížení­mi — mohl jsem rozpoz­nat každičký pór Willisovy pleti. Celá prezen­tace je ostrá jako břit­va, přesto nepřináší rozostření hran, což jen zvyšu­je 3D efekt filmu.

Tře­baže si Smrtonos­ná past 4.0 chvíle­mi skutečně zaslouží všech pět hvězdiček, máme tu něko­lik nes­rov­nalostí, kvůli nimž jsem musel hod­no­cení o půl hvězdičky snížit. Za prvé, najdeme tu něko­lik scén, které přináše­jí viditel­né šumy. Při těch­to záběrech vypada­jí barvy přesyceně, což obrazu jen přidává na nejas­nos­ti. Nakonec, roz­drcení černých barev je občas skutečně přehnané. Celkově však žád­ný z těch­to prob­lémů není nijak fatál­ní a většinu promítání vypadá Smrtonos­ná past 4.0 úžasně.

Audio: Hodnotíme zvuk

Pokud jste hledali akcí napě­chovaný sound­track, který dá zabrat vašim repro­duk­torům, tak jste ho právě našli. Nes­náším, když sound­track zní lac­ině, ale ten­to DTS-HD Loss­less Mas­ter Audio 5.1 Sur­round mix (48 kHz/24-bit) přináší tak inten­zivní momen­ty, že skutečně zatřese celým domem.

Dobrá, zvukový design fil­mu je jem­ný asi jako železné kladi­vo. Ale to je přes­ně to, co Blu-ray fanouš­ci očeká­va­jí od podob­ného vydání. Inten­zi­ta diskrét­ních efek­tů a skvělá agre­sivi­ta sur­roundů vás zcela obklopí. Směrování je přes­né a všech­ny zvuky se ve zvukovém poli pře­sou­va­jí s vynika­jící trans­par­ent­nos­tí. Také na mě zapů­so­bi­lo, že jsou atmos­férické efek­ty pěkně rozp­týle­ny, takže je čas­to jen těžké je lokali­zo­vat — také to je znakem dobře zpra­co­v­aného mixu.

Dynami­ka také per­fek­t­ní. Smrtonos­ná past 4.0 přináší jed­ny z nejh­lubších a nejsil­nějších nízkých basů, které jsem během 18 měsíců, co píšu recen­ze na tit­u­ly nové gen­er­ace, slyšel. Všech­no křupání a real­is­mus celého frekvenčního spek­tra jsou skutečně půso­bivé. A napros­to mě šoko­va­lo, že jsem neměl prob­lémy s vyvážením dialogů — očeká­val jsem, že budu muset neustále měnit hla­sitost, ale tyto obavy byly zcela zbytečné. Toto Blu-ray vydání Smrtonos­né pasti 4.0 nabízí abso­lut­ně špičkovou, pěti hvězdičkovou audio prezentaci.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Smrtonos­ná past 4.0 je jed­ním z největších trháků letošního léta od stu­dia Fox, takže není přek­vapením, že na tom­to Blu-ray vydání nabízí kval­it­ní bonusový balík. Ten­to disk nabízí všech­ny bonusy, které jsou uve­de­ny na konkurenčním stan­dard def­i­n­i­tion DVD vydání, a jed­iné, co zabráni­lo této Blu-ray verzi získat lep­ší hod­no­cení, je, že stu­dio z nějakého důvo­du nevylepši­lo obraz bonusů a uved­lo všechen video mater­iál v pouhém 480i/p/MPEG‑2 videu.

 • Jako první tu máme audio komen­tář, v němž se nám před­staví režisér Len Wise­man, herec Bruce Willis a edi­tor Nico­las De Toth, kteří nabíd­nou živé, infor­ma­ce­mi nabité povídání. Bohužel ten­to bonus ještě více roz­zlobí diváky už tak namích­nuté neza­řazením nezkrá­cené verze fil­mu na disk. Trio rozsáh­le popisu­je záměry natočit tvrdý film nepřís­tup­ný mládeži, doplněný o krvavější záběry, více kulek a sprostých nadávek (které byly později vys­třiže­ny). Samozře­jmě tu neu­vidíme všech­no, takže je dvo­jná­sob­ně frus­tru­jící nemít možnost srov­nat obě verze, o kterých se tolik mlu­ví. Zbytek tracku je však kval­it­ní, dotýká se všech hlavních bodů, o kterých chceme vědět něco navíc — od opě­tovné návštěvy ikon­ické série, jejíž posled­ní díl byl uve­den do kin před více než deseti lety, přes využití skutečných kaskadérů ve srovnání s nestříd­mým používáním počí­tačových úprav, až po choulostivé téma Williso­va věku. Celkově jde o solid­ní track.
 • Dalším na řadě je doku­ment Anal­o­gový pol­da v dig­itál­ním světě (Doc­u­men­tary: Ana­log Cop in a Dig­i­tal World, SD, 97 min­ut). Přestože se mi před­chozí audio komen­tář líbil, nelze ho srov­nat s tím­to fascin­u­jícím doku­mentem. Daleko pře­sahu­je nes­mys­ly obvyk­lých reklam­ních bonusů, a to nejen tím, že je tak zatra­ceně dlouhý. Fox zře­jmě vys­lal na plac více kam­era­manů, pro­tože tu máme tuny skvělých ses­tři­hů z natáčení, rozhovorů s her­ci i se čle­ny štábu a rozsáh­lý přehled speciál­ních efek­tů a kaskadérských kousků. Doku­ment nabízí také pohled do his­to­rie, takže divá­ci, kteří se se Smrtonos­nou pastí setká­va­jí poprvé, lépe pochopí pozi­ci toho­to dílu v celém smrtonos­ném průmys­lu. Pokud se vždy díváte jen na jeden bonus z nabíd­ky, určitě si vyberte tento.
 • Dále je tu bonus Yip­pie Ki-Yay, Moth­er****** (SD, 23 min­ut). Přek­va­pi­lo mě, že se herec Kevin Smith neob­jevil v komen­táři (jako to udělal už v jiných filmech, kde hrál), ale tady se účast­ní rozhovoru s Willisem. Jak se dalo čekat, jde o skutečně rychlou výměnu názorů, při níž Smith pěje chválu na celý průmysl Smrtonos­né pasti a postavu Johna McClanea; málem jsem čekal, že padne na kole­na a začne Williso­vi leštit boty.
 • Na rozdíl od před­chozího doku­men­tu je bonus Fox TV uvádí: Odkaz Foxu (Fox Movie Chan­nel Presents: Fox Lega­cy, SD, 6 min­ut), natočený pro tele­vizi, prázd­nou reklam­ní záleži­tostí, která je v pod­statě jen reklam­ou na před­chozí díly Smrtonos­né pasti.
 • Najdeme tu také hudeb­ní klip (SD, 5 min­ut) ke skutečně hloupé pís­ni Die Hard od Guyze Nite­ho; nikdy bych se nenadál, že uslyším rock­ově rapovou pok­lonu sérii Smrtonos­né pasti. Teď můžu zemřít spokojen.
 • Na před­chozí navazu­je bonus V zákulisí s Guyzem Nitem (Behind-the-Scenes with Guyz Nite, SD, 6 min­ut) — ale skutečně potře­bu­jeme vidět bonus z natáčení hudeb­ního klipu? Člověk si téměř říká, jestli to není jen vtípek studia.

Na rozdíl od výše zmíněných bonusů, jež se věnu­jí fil­mu jako takové­mu, tu máme uve­de­ny (v 1080p videu) také upoutávky na jiné snímky, a to filmy Simp­sonovi ve fil­mu a Fan­ta­stická čtyř­ka a Sil­ver Surfer. Sto­jí za zmínku, že tu najdeme také něko­lik trail­erů, k nimž se dostaneme jinou ces­tou — schová­va­jí se ves­pod v menu se speciál­ní­mi bonusy (nejprve jsem si jich vůbec nevšiml). Tady se můžete podí­vat na upoutávky na všech­ny čtyři díly Smrtonos­né pasti a na Stav obležení, jehož uve­dení na Blu-ray však ještě neby­lo ohlášeno (že by nám Fox nabízel nápovědu?)

Blu-ray bonusy: Máme tu nějaké exkluzivní lahůdky?

V oblasti Blu-ray bonusů nepatří Smrtonos­ná past 4.0 k nejlepším výkonům Foxu, ale nováčky určitě nějaké extra bonusy potěší …

Live Free or Die Hard / 3Jako první tu máme inter­ak­tivní hru Zas­tavte toho v černém klobouku! (Black Hat Inter­cept!) na BD-Java rozhraní. Jde o víceúrovňovou strate­gii, na níž spolupra­co­v­al také Kevin Smith. Vlast­ně se obu­jete do bot Smithovy postavy z fil­mu a musíte si najít ces­tu přes různé hádanky a překážky, abyste mohli zneškod­nit bom­bu. Ačkoli mi tato hra při­padá zají­mavější než ostat­ní BD-Java hry podob­ného typu, potěši­lo by mě, kdy­bych nemusel říkat, že může jen bledě závidět čemukoli, co je k dostání na PlayStation3 nebo Xboxu.

Pokud jste jed­ním z hrstky lidí, jež vlast­ní D‑Box rozhraní pro domácí kina, stačí zasunout disk do přehrá­vače a připrav­it se na oprav­dové vibrace, které vámi zatřesou.

Závěrečné hodnocení

John McClane se za posled­ní dvě desetiletí mezi možná ani trochu nezměnil, ale právě tato důvěrná zná­most dodává Smrtonos­né pasti 4.0 nos­tal­gický náboj. To, že film zau­jal také mladé diváky, je jen třešničk­ou na dor­tu. Toto Blu-ray vydání vás jistě potěší skvělým obrazem, ještě lep­ším zvukem a solid­ním balíkem bonusů, takže fanouš­ci fil­mu určitě neb­u­dou odcházet nespoko­jení. Ačkoli je disk vel­mi kval­it­ní, Fox na něm bohužel neuvedl nezkrá­ce­nou verzi fil­mu (kter­ou se chlubí stan­dard def­i­n­i­tion DVD vydání) — je to skutečné zklamání, kvůli němuž něk­teří divá­ci nejspíše počka­jí s náku­pem, dokud Fox nevy­dá snímek znovu i se vše­mi sprostý­mi slovy, která do něj patří.

Komentáře (4)

 1. Jirka Pech21:27 9.12.2007:

  Osob­ně si mys­lím, že PG-13 verze nemá smysl pro niko­ho staršího deseti let.

 2. Portál Blu-ray.CZ » Kolekce: Smrtonosná past (Blu-ray Disc)16:08 11.12.2007:

  […] kupře­du o více než deset let a máme tu další pokračování, ten­tokrát Smrtonos­nou past 4.0. Přek­va­pivě se vše v tom­to čtvrtém dílu vráti­lo do vyjetých kole­jí, a film se tak stal […]

 3. Portál Blu-ray.CZ » Legenda o Zorrovi00:10 15.1.2008:

  Když odhléd­neme od Smrtonos­né pasti 4.0, asi oprav­du exis­tu­je datum expirace, do kterého lze natočit pokračování fil­mu. Jednoduše řečeno, jestliže nejed­náte v době, kdy je váš sen­za­ční film ještě čer­stvý v mys­lích veře­jnos­ti, risku­jete apatii diváků. […]

 4. Scorpi22:14 16.2.2009:

  Ahoj. Chci se zep­tat zda něk­do nezná tu pís­ničku co hra­je u Far­rel­la v bitě na te tele­vizi. Děkuji

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv