Paprika (Blu-ray Disc)

Paprika / 1Větši­na filmů ve mně nezanechá poc­it, že bych byl hloupý. Nikdy jsem neměl prob­lémy pocho­pit sci-fi hlavolamy jako Don­nie Darko, ani­movanou blázniv­inu Tekkon Kink­treet nebo fan­taz­i­jní výle­ty ve sty­lu Maza­cí hlavy. Ale japon­ský režisér Kon Satoshi (Per­fect Blue, Mil­le­ni­um Actress a Tok­i­jští kmotři) mě docela zmátl svým nejnovějším oceněným celovečerním ani­movaným filmem s názvem Papri­ka.

Děj je zasazen do blízké budouc­nos­ti, v níž byla vytvoře­na exper­i­men­tál­ní pomůc­ka zvaná DC Mini, která dovolu­je věd­cům a psy­chologům vstupo­vat do lid­ských snů, nahrá­vat a ovlivňo­vat je. Během vývo­je toho­to zařízení jej dobromyslná dok­tor­ka Atsuko Chi­ba (hlas jí propůjči­la Megu­mi Hayashibara) tajně použí­vala, aby poradi­la něk­terým pacien­tům; jed­ním z nich byl i detek­tiv Kon­akawa Toshi­mi (Akio Oht­su­ka). Vstupo­vala do jeho mys­li v podobě dívky Papriky a pomáha­la mu vypořá­dat se s jeho noční­mi můra­mi, jež obtěžo­valy jeho vědomí. Když je však ten­to vynález ukraden záhad­ným teror­is­tou, který chce zařízení využí­vat ke zlu, stane se říše snů vel­mi nebezpečným místem. S pomocí detek­ti­va Toshim­i­ho a svých kolegů musí dok­tor­ka Atsuko/Paprika vstoupit do tem­ných zák­outí teror­is­tovy mys­li a za kaž­dou cenu ho zastavit. 

Papri­ka je neproniknutel­ným, vizuál­ně ohro­mu­jícím jedovatým kouskem, který začne dávat smysl až v samém závěru. Příběh sám o sobě není příliš matoucí, ale pečlivě skrývá všech­na fak­ta, aby si udržel hyb­nost. Divá­ci, kteří nera­di hra­jí na schová­vanou, budou tím­to filmem pohrdat kaž­dou moleku­lou své bytosti. Osob­ně mám rád snímky, které mě vrhnou do bludiště děje bez mapy; v tom­to pří­padě jsem však měl s ori­en­tací prob­lémy, pro­tože jsem se neustále musel zabý­vat těmi nejzák­lad­nější­mi otázka­mi. Jak pracu­je DC Mini? Proč je tolik nebezpečné, jak všich­ni tvrdí? Jaká jsou pravid­la pro vst­up a exis­ten­ci ve světě snů? Co s tím vším má společného detek­tiv? A kdo je vlast­ně ta Paprika?

K mé veliké úlevě do sebe nakonec vše zapad­lo; uvě­domil jsem si, že Papri­ka není nes­myslem, jako jsem se zpočátku dom­ní­val. Satoshi­ho zajímá jed­iná věc — vytvořit tón a atmos­féru průzračného snu. Jeho scény bez prob­lémů zkres­lu­jí real­i­tu a je nemožné přes­ně odlišit, co se odehrává ve skutečnos­ti a co jen ve snech. Když jsem se přestal snažit získat odpově­di na své log­ické otázky a akcep­to­val jsem vyobrazení a popis snů takových, jaké jsou, začal jsem si nád­h­erně vychut­ná­vat Papriku jako druh exper­i­men­tál­ního fil­mu; zaměřil jsem se raději na jeho kom­plexní abstrak­t­ní téma­ta než na fak­tická omezení děje. Ten­to příst­up se vyplatil, pro­tože po jeho skončení jsem se už těšil, kdy se budu moci ponořit zpět a podí­vat se na snímek ještě jednou.

Neříkám, že je Papri­ka per­fek­t­ní film. Satoshi spoléhá na řadu avant­gard­ních prožitků, které však nijak účin­ně nedefin­u­jí povahu skutečného svě­ta ve fil­mu. Kon­flikt, naléhavost a násled­ky vytvoření DC Mini se dostá­va­jí do vleku a jsou nakonec ztra­ce­ny. Nikdy jsem se necítil, jako by šlo o reál­ný příběh — mís­to toho se zážitek s Paprik­ou podobá spíše důk­lad­né­mu pohle­du na umělecké dílo, které využívá min­imál­ního plánu, aby ospravedl­ni­lo svou exis­ten­ci. Satoshi je tak nesm­lou­vavý ve svém pojetí, že potře­bu­je na scéně nes­tran­ného vypravěče, aby usměrnil své zamotané myšlení. Prob­lém je ještě výraznější v druhé polov­ině fil­mu. Závěrečné jed­nání má náboj a smysl, jas­ného hrdinu i záporá­ka a jas­ně určený směr — pokud by celý snímek nabízel vodít­ka týka­jící se těch­to tří prvků, byla by Papri­ka mno­hem lep­ší. Ve své součas­né podobě přináší příliš mno­ho záhad, které vytváře­jí chaos a brání fil­mu dosáh­nout svého potenciálu.

Abych to shrnul, Papri­ka určitě není filmem pro každého. Je skliču­jící a extrém­ně vyzý­vavá, ale trpělivé diváky odmění ohro­mu­jícím vizuál­ním designem a napí­navým závěrem. Jsem zvě­davý, jestli se po opako­vaném zhléd­nutí do fil­mu zamilu­ji, nebo mě jeho neproniknutel­ná skořáp­ka jednoduše omrzí.

Video: Zvětšujeme obraz

Snímek Papri­ka je uve­den se zářivým 1080p/MPEG‑2 trans­fer­em, který celkově vypadá vel­mi dobře. Pale­ta barev je nád­h­erná a přináší tolik zák­lad­ních odstínů, že mi začaly slzet oči. Barvy jsou navíc sta­bil­ní a neprosaku­jí mimo obrysy, takže ve výsled­ku se obraz nechvě­je ani nevl­ní, a to dokonce ani v záběru, kdy přes obra­zovku letí tisíce motýlů. Kon­trast je svěží a pří­jem­ný, černé jsou per­fek­t­ní a zdroj není zatížen kom­pri­mační­mi arte­fak­ty nebo jiný­mi kazy. Nejlepší na snímku je, že jde o první ani­movaný snímek, který jsem viděl, v němž se tradiční ani­mační tech­niky napros­to hlad­ce mísí s počí­tačový­mi úprava­mi. Kromě obvyk­lých rozdíl­nos­tí kolem rámu obrazu byla počí­tačová ani­mace použi­ta zejmé­na na to, aby úzkostlivě uprav­i­la ručně kreslené postavy; tak­to dokázaly oba ani­mační sty­ly spolupra­co­v­at v míru, a to dokonce pod dohle­dem high def­i­n­i­tion trans­feru jako je tento.

Paprika / 2Bohužel se i zde objevilo něko­lik nedokon­alostí. Za prvé, ačkoli jsou obrysy ostré a obraz je dobře zpra­cov­án, najdeme ve snímku něko­lik záběrů, které vypada­jí roz­mazaně, jako by byl obraz lehce neza­ostřený. Abych to objas­nil, nestěžu­ji si na žád­nou záměrnou jem­nost, které Kon využil, aby odd­ělil snové úseky. Zdá se mi, že jem­nost, o které mlu­vím, je tech­nick­ým násled­kem vlast­ního trans­feru. Podíve­jte se napřík­lad zblíz­ka na dok­to­ra Shimu v prvním aktu a srovne­jte jas­nost obrazu s jeho detailem o něko­lik scén dále. Druhým prob­lémem je, jako u většiny ani­movaných snímků, že se obraz stal obětí nedokon­alého odstupňování barev.

Ačkoli tyto malé nedostatky zabráni­ly Paprice dosáh­nout ste­jného hod­no­cení jako jiné ani­mované tit­u­ly, napřík­lad Tekkon Kinkreet, nenechte se zmýlit — celkově snímek vypadá vel­mi dobře.

Audio: Hodnotíme zvuk

Papri­ka přináší anglické a japon­ské Dol­by True­HD 5.1 sur­round tracky (48 kHz/16-bit/3.0 Mb/s), které vytvoři­ly přesvědčivou atmos­féru až zaráže­jící snové real­i­ty fil­mu. Sur­roundy jsou využívány docela agre­sivně a jsou okořeněny nej­jem­nější­mi slyšitel­ný­mi detai­ly. Snový pochod se rozprostírá po celém zvukovém poli, takže každé cinknutí a zachrastění k nám přichází ze zad­ních repro­duk­torů. Záběry jsou rych­lé a postavy se čistě pře­sou­va­jí v před­ní části zvukové pale­ty. Paprika / 3Přes­nost umístění efek­tů je skvělá a vytváří dojem přesvědčivého pros­toru obý­vaného vše­mi zvuky. Co je nejlepší, dial­o­gy jsou jas­né a srozu­mitel­né a jsou nabíd­nu­ty ve dvou mix­ech, což potěší příznivce tit­ulků i dabování.

Jedi­nou stin­nou stránk­ou obou True­HD mixů je vedle­jší pro­dukt jinak poutavého hudeb­ního sound­tracku. Když se kolem rozvine melodie, zní skvěle, pro­tože využívá huko­tu a pronikavosti bušících nízkých basů, a sta­bil­ní vysoké tóny tak dotváře­jí bizarní dishar­monii zvuků. Když však postavy otevřou pusu, hud­ba se výrazně ztlumí. Ať už záměrně, nebo ne, výsledek je hod­ně rušivý. Mís­to spoléhání na správné vyvážení designér zvuku nejspíše zcela převzal vlá­du nad hud­bou. Pokaždé, když se to stane, mě to napros­to vytrhne z jinak obklop­u­jícího zvukového pole.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Blu-ray edice snímku Papri­ka přináší všechen bonusový mater­iál, který je uve­den na součas­ně vydané stan­dard DVD verzi. Sto­jí za zmínku, že kromě trail­erů jsou všech­ny bonusy uve­de­ny v japonšt­ině s možnos­tí volitel­ných titulků.

  • Jako první tu máme nezáživný Komen­tář tvůr­ců fil­mu (Film­mak­ers Com­men­tary) s režisérem Satoshi Konem, hudeb­ním skla­datelem Susumu Hira­sawou a jed­ním z pro­du­cen­tů fil­mu. Track brnkne na veselou notu, když se naše tro­jice začne bav­it o filosofii a vlast­ních vys­něných obrazech, jinak ovšem komen­táři domin­u­je nekonečný tok tech­nick­ého povídání. Přál bych si, aby se komen­tář zaměřil více na neob­vyk­lé pojetí obrazu — v součas­né podobě se fil­maři sice dot­knou něk­terých přek­va­pu­jících okamžiků, ale většinu návrhářské práce přeskočí.
  • Paprika / 4Ve srovnání s komen­tářem přináší doku­ment Tvor­ba snímku Papri­ka (The Mak­ing of Papri­ka, SD, 30 min­ut) daleko zají­mavější pohled na vznik fil­mu. Obrat­ně nabídne pohled na původ­ní román auto­ra Yasu­taky Tsut­sui, upravený ani­movaný scénář, vlast­ní ani­maci, herecké obsazení i úspěchy fil­mu na Fil­movém fes­ti­valu v Benátkách. Líbi­la se mi fak­ta, která při­nes­li Tsut­sui a Kon, ste­jně jako sle­dování dvo­jí práce na úpravách románu tak, aby zapadl do nového fil­mového prostředí. Jde o skrom­ný a upřím­ný doku­ment, který mě zau­jal od začátku do konce.
  • Rozhovor o snu (A Con­ver­sa­tion About the Dream, SD, 29 min­ut) nabízí rozhovor mezi Tsut­sui, Konem a něko­li­ka her­ci a je skutečně neočeká­vaným dárečkem. Mís­to aby se zaměřil na tvor­bu fil­mu, probíra­jí účast­ní­ci své reakce na film. Ten­to bonus je poutavým doplňu­jícím kouskem k bonusu The Mak­ing of Papri­ka, pro­tože zhmot­ní film, jeho mož­nou inter­pretaci i celkový dopad.
  • Umění fan­tazie (The Art of Fan­ta­sy, SD, 12 min­ut) je poc­tou uměleck­é­mu režisérovi fil­mu Notubaku Ike­mu a prozk­oumává jedinečný design fil­mu. Ačkoli není tak podrob­ný jako před­chozí dva doku­men­ty, přidává k vývo­ji Papriky další maličkosti.
  • Snový svět počí­tačové ani­mace (The Dream CG World, SD, 15 min­ut) je tak trochu typ­ick­ým bonusem, který mapu­je pro­ces kom­bi­nování počí­tačových úprav a tradiční ani­mace filmu.
  • Na závěr tu máme něko­lik high def­i­n­i­tion upoutávek (HD, 8 min­ut), a to na snímky Tekkon Kinkreet, Res­i­dent Evil: Zánik, Živ­o­ty těch druhých, Spi­der-Man 3 a Černá kni­ha.

Blu-ray bonusy: Máme tu nějaké exkluzivní lahůdky?

Jako pří­dav­ek ke stan­dard­ním bonusům převza­tým z DVD vydání obsahu­je Blu-ray vydání Papriky také sérii Srovnání náčrtů (Sto­ry­board Com­par­isons, HD, 3 min­u­ty). Ten­to bonus nabízí možnost zhléd­nout původ­ní kres­by, náčr­ty a mal­by. Na rozdíl od většiny stat­ick­ých srovnání, která jsou obsaže­na na vydáních pro domácí kina, vám ten­to bonus umožní prohléd­nout si kom­plet­ní uměleck­ou prá­ci, a to buď přípravy samostat­ně, nebo po boku se sou­vise­jící scé­nou z hotového filmu.

Závěrečné hodnocení

Snímek Papri­ka pokraču­je v rozdělování fanoušků ani­movaných filmů na dva tábo­ry — na ty, kteří milu­jí bizarní vyobrazení, a ty, kterým se neproniknutel­né záhady pro­tiví. Jako Blu-ray vydání se disk chlubí zářivým trans­fer­em, půso­bivý­mi japon­ským a anglick­ým Dol­by True­HD audio tracky a solid­ní sbírk­ou bonusového mater­iálu. Přesto je těžké doporučit film všem. Pokud už nejste fanouškem fil­mu, raději si jej napřed vypůjčte, než se rozhod­nete zařa­dit jej na poličku ke svým ostat­ním Blu-ray vydáním.

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2021 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2021 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv