Piráti z Karibiku: Na konci světa (Blu-ray Disc)

Pirates of the Caribbean: At World’s End / 1Po svěžesti a nad­sázce Prokletí Černé per­ly mohl být druhý díl jen horší — a přes­ně taková Truh­la mrtvého muže také byla. Hlučná a chaotická, pře­plněná zbytečný­mi zápletka­mi do té míry, že se sta­la nes­rozu­mitel­nou, neschop­ná uza­vřít vlast­ní vyprávění s min­imál­ním uspoko­jením, sig­nal­izu­jící neúspěch chabého, rádo­by napí­navého závěru ve sty­lu nejs­labších ser­iálů čtyřicátých let. Tak slabý druhý díl nemohl příliš vylepšit pověst třetího pokračování naz­vaného Piráti z Karibiku: Na kon­ci svě­ta, který se objevil v kinech min­ulé léto; ani jsem se neobtěžo­val jít se na něj podí­vat do kina. 

Když jsem teď dostal možnost zhléd­nout film na Blu-ray, můžu říci, že posled­ní díl nedosahu­je srdečného šar­mu Černé per­ly, přináší však velké zlepšení opro­ti Truh­le mrtvého muže a uza­vírá celý příběh. Je skuteč­nou úlevou, že fil­maři odolali nutkání dohnat akci ještě dále a mís­to toho opět zaměřili pozornost na hlavní postavy, které jsme si tolik oblí­bili v prvním dílu.

Nejlepší na snímku Na kon­ci svě­ta je, že konečně zase usadil Dep­pa zpátky do role kapitá­na Jac­ka Spar­rowa. Přestože byl v Černé per­le pouze vedle­jší postavou, stal se u diváků takovým hitem, že se v Truh­le mrtvého muže ujal jed­né z hlavních rolí. Když se v Hvězd­ných válkách objevil C‑3PO bez Luka Sky­walk­era, komediál­ní záplet­ka už nefun­go­vala bez oso­by, na které se dalo pří­mo stavět; podob­ně také hlavní hrdi­nové Černé per­ly (Will Turn­er Orlan­da Blooma a Eliz­a­beth Swann Keiry Knight­ley) byli v Truh­le mrtvého muže zat­lačeni do pozadí, takže film ztratil svou emo­cionál­ní hloubku. Díl Na kon­ci svě­ta je pravým opakem — první více než půl hodiny se vůbec neobtěžu­je vzpome­nout si na Jac­ka, což je skvělou vol­bou, která se později vyplatí. Děj se opět zaměřu­je zpět na romantický příběh Willa a Eliz­a­beth, takže tu máme opět příběh, který ale­spoň navazu­je na před­chozí zápletky (i když je tak trochu předělávk­ou prvního dílu).

Obnovený tem­at­ický účel pomohl také hereck­ým výkonům. Will a Eliz­a­beth mají pro co bojo­vat, takže před­stavení Blooma a hlavně Knight­ley přináše­jí ráznost, kter­ou jsme nev­iděli od prvního dílu. Depp si zře­jmě také uvě­domil, že v Truh­le mrtvého muže přehnal post­mod­erní ironii své postavy, pro­to teď ukázal Jack­ovy zran­itel­nější pova­hové rysy. Ste­jně jako v Černé per­le, také tady působí naše trio jako tým ženoucí se za svým cílem; právě toto přá­tel­ství zachráni­lo závěrečný díl před tím, aby se nestal bez­du­chou, mechan­ick­ou napí­navou jíz­dou, jak­ou byla Truh­la mrtvého muže.

Tím vším však netvrdím, že snímek Na kon­ci svě­ta netr­pí kreativním kani­bal­is­mem. Scénáristé Ted Elliott a Ter­ry Rossio v druhém pokračování série zanechali tolik otevřených zápletek, že první polov­ina Na kon­ci svě­ta působí jako rozšířený závěr před­chozího dílu — až když je Jack Spar­row zachráněn z Očistce, tak se děj a postavy konečně mohou posunout dále; bohužel však trvá, než se dostaneme až sem. Opaku­jící se a únavný je také návrat režiséra Gora Verbin­ski­ho k známým akčním motivům před­chozích dílů — kolik jen šer­mířských soubo­jů v různých prostředích jsme v této sérii už viděli? Abych byl fér, musím uznat, že závěrečná bit­va mezi pirát­ský­mi lodě­mi vířící­mi v obrovském mael­stor­mu je napros­to fan­ta­stická, i když je jen připomínk­ou toho, že zbytek fil­mu postrádá podob­nou nápa­di­tost. Jak je už typ­ické pro pozdější díly fil­mových trilogií, Truh­la mrtvého muže i Na kon­ci svě­ta mají prob­lémy s rozlišováním mezi imi­tací něk­terých prvků a plag­iá­torstvím, a pro­to působí hod­ně povědomě.

Nedávno Depp prohlásil, že se nebrání myš­lence pokračování dalších dobro­družství kapitá­na Jac­ka Spar­rowa v budoucích filmech; vzh­le­dem k výdělkům prvních tří dílů je jen těžké si nepřed­stavit, že by se Dis­ney nepokusil vydolo­vat ještě trochu zla­ta z toho­to pirát­ského průmys­lu. Já však doufám, že to nezkusí. Na kon­ci svě­ta je dobrým kouskem, který při­hodil něco kval­i­ty pirát­ské sérii, jež byla (podle mého názoru) už dost opotře­bo­vaná, přesto není bezchyb­ný. Po třech filmech a téměř devíti hod­inách plných pirátů a zakopaných pok­ladů je posled­ním místem, kde chci John­ny­ho Dep­pa vidět oblečeného jako kapitá­na Jac­ka Spar­rowa, skutečná atrakce Piráti z Karibiku v Disneylandu.

Video: Zvětšujeme obraz

Poznám­ka: Ačkoli obal něk­terých vydání přináší infor­ma­ce, že disk přináší 1080i video trans­fer, Dis­ney potvrdil, že všech­na vydání snímku Piráti z Karibiku: Na kon­ci svě­ta jsou uve­de­na v plném 1080p videu.

Snímek Na kon­ci svě­ta na Blu-ray má laťku nas­tavenou hod­ně vysoko. Násle­du­je po dílech Prokletí Černé per­ly a Truh­la mrtvého muže, které oba přináše­jí skutečný demo trans­fer, jenž se lehce zařadí mezi nejlépe vypada­jící tit­u­ly, které jsem na tom­to for­má­tu kdy viděl. Přestože Dis­ney třetím pokračováním pirátům pověst nezkazil, nejde o tak per­fek­t­ní prezentaci, jak­ou se mohou chlu­bit první dva snímky, takže může půso­bit i jako malé zklamání.

Dis­ney pro ten­to snímek opět nabízí 1080p/AVC MPEG‑4 kódování. Pro­tože byl film natáčen součas­ně s Truhlou mrtvého muže, vypada­jí oba díly ste­jně. Zdroj je skvělý, bez kazů a defek­tů. Ve snímku se obje­vu­je zrnění, ale není nijak rušivé. Barvy jsou dobře zpra­cov­ány, takže je snímek Na kon­ci svě­ta opět zal­itý hluboký­mi noční­mi mod­rý­mi a sytý­mi oranžový­mi bar­va­mi (těžko v Pirátech z Karibiku najdeme scénu bez plápo­la­jící pochod­ně). Něk­teré scény přináše­jí záměrný namod­ralý nebo naze­le­nalý vzh­led her­ců, ale jak se dalo očeká­vat, jsou odstíny pleti přesné.

Ste­jně jako v Prokletí Černé per­ly a Truh­le mrtvého muže, také Na kon­ci svě­ta přináší výjimeční rozlišení detailů ve stínech. Skutečně jde o nejpů­so­bivější prvek trans­ferů všech tří dílů, pro­tože i nejt­mavější oblasti obra­zovky vždy odhalu­jí jem­né detai­ly. Hloub­ka a detail­nost jsou tak­též pozoruhod­né; každý pór a zkažený zub her­ců jsou (někdy až bolest­ně) viditel­né. Prezen­tace navíc zůstává po celou dobu fan­ta­sticky ostrá — řekl bych, že snad ani jeden záběr snímku Na kon­ci svě­ta nepřináší ani náz­nak měkkosti.

Bohužel však nemůžu dát pokračování Na kon­ci svě­ta ste­jné pěti­hvězdičkové hod­no­cení, které si vys­louži­ly filmy Prokletí Černé per­ly a Truh­la mrtvého muže, pro­tože jsem tu odhalil něko­lik nedokon­alostí až příliš viditel­ných na to, abych je mohl ignorovat. Největším prob­lémem jsou šumy — všiml jsem si jich na pokožce her­ců, ste­jně jako na stat­ick­ých barevných plochách. Ještě prob­lematičtější je, že jsou nád­h­erně viditel­né na jas­ně bílých záběrech, jakým byla tře­ba sur­re­al­i­stická scé­na Dep­pa hra­jícího něko­lik verzí Jac­ka Spar­rowa. Černé se také lehce vlní, pro­to něko­lik scén vypadá mělce a postrádá hloubku. Nejde o žád­ná fatál­ní pochy­bení vzh­le­dem ke zbytku prezen­tace; snímek Na kon­ci svě­ta mě docela uspoko­jil, ale neohromil mě tak, jako první dva díly Pirátů na Blu-ray.

Audio: Hodnotíme zvuk

Zvuk na tom­to disku je napros­to úžas­ný. V této oblasti se snímek Na kon­ci svě­ta lehce vyrovná Prokletí Černé per­ly i Truh­le mrtvého muže. Dis­ney naservíroval další nekom­p­ri­movaný PCM 5.1 Sur­round track (48 kHz/24-bit), který je naprostým trhákem s toli­ka demo scé­na­mi, že by stači­ly na dalších deset disků.

Pirates of the Caribbean: At World’s End / 2Přes­ně jak jsme chtěli a očeká­vali od Pirátů z Karibiku, zvuk snímku Na kon­ci svě­ta je napros­to bom­ba­stický. Tře­baže není film tak plný akce jako Truh­la mrtvého muže, nabízí dost výjimečných scén, které přináše­jí srov­natel­né aku­stické napětí. Závěrečná bit­va v mael­stor­mu je naprostým vrc­holem, v němž je efekt zvukové stěny tak dobře zpra­cov­án, že je těžké si jen před­stavit něco lep­šího. Obrat­nost pře­chodů mezi kaná­ly a napros­to přes­né umístění diskrét­ních efek­tů je prvotříd­ní, takže iluze je napros­to transparentní.

Dynami­ka je také výjimečná. Síla a sta­bili­ta nízkých basů dodává sub­wooferu správný hukot a bohatá lehkost vysokých poloh je nád­h­erná a živá. Hud­ba Hanse Zim­mera přináší ten­tokrát mno­ho východ­ních vlivů; pří­jem­ný mix organ­ick­ých nástro­jů a syn­tet­ické hud­by je skvěle zpra­cov­án a může se pochlu­bit agre­sivní účastí na zad­ních kanálech. Podob­ně jako v prvních svou dílech Pirátů na Blu-ray, dial­o­gy a jem­né zvukové detai­ly nej­sou v mixu převál­cov­ány, a vyvážení hla­sitosti tedy není nijak prob­lem­at­ické. Dis­ney opět připodob­nil zvuk snímku zábavní atrak­ci, a pro­to se i třetí pokračování může pyšnit demo kval­i­tou a zaslouží si být zařazen do vaší sbírky.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Dis­ney pokraču­je v tradi­ci prvních dvou filmů vydaných na Blu-ray, takže i díl Na kon­ci svě­ta uvádí ve dvoud­iskové sadě. Přestože je ten­to bonusový balíček hod­ně půso­bivý ve srovnání s jiný­mi vydání­mi nové gen­er­ace, zdá se mi, jako by na tom­to disku chy­běl ten druh kval­it­ních bonusů, jaké byly uve­de­ny na dis­cích Prokletí Černé per­ly a Truh­ly mrtvého muže. Dobrou zprávou je, že si Dis­ney ale­spoň nedělal hlavu s kval­i­tou a při­nesl všechen video mater­iál v plném 1080p/AVC MPEG‑4/MPEG‑2 videu. Kvali­ta obrazu je tedy výjimečná.

První disk

Přestože první dva díly Pirátů při­nes­ly bohaté audio komen­táře, Dis­ney přek­va­pivě nena­točil podob­ný bonus pro díl Na kon­ci svě­ta. Na prvním disku nám tedy zůstal jed­iný bonus, a to:

 • Přeřeknutí Ostrovanů (Bloop­ers of the Car­ribean, HD, 5 min­ut) přináší typ­ick­ou sbírku přeřeknutí, upuštěných rekviz­it a zkažených rep­lik. Vlast­ně je to dost zábavný kousek — zejmé­na když při­jde na John­ny­ho Dep­pa, který si mimo kameru uží­val snad více legrace než při samot­ném natáčení.

Druhý disk

Tady nalezneme hod­ně dobrůtek. Disk obsahu­je asi 90 min­ut skvělého mater­iálu, takže je v zásadě jed­ním dlouhým doku­mentem rozděleným na menší kousky. Nena­jdeme tu však jen reklam­ní, těžko prode­j­nou náplň fil­mových klipů; drtivá větši­na bonusového mater­iálu je věnová­na ses­tři­hům ze zákulisí a rozhovorům se čle­ny fil­mového štábu a hlavní­mi her­ci, včet­ně režiséra Gora Verbin­ski­ho, pro­du­cen­ta Jer­ry­ho Bruck­heimera a her­ců John­ny­ho Dep­pa, Keiry Kni­hgt­ly, Orlan­da Blooma, Chow Yun-Fata, Geof­frey­ho Rushe a Bil­la Nighy­ho.

 • Bonus Anatomie scény: Mael­storm (Anato­my of a Scene: The Mael­storm, HD, 20 min­ut) nas­tavil stan­dard pro ostat­ní bonusy na disku; tech­nicky (přesto ne nud­ně) doslo­va rozpitvává ohro­mu­jící úsek fil­mu do nej­menších detailů. Také přináší dokres­lu­jící ses­třih efek­tů, které ilus­tru­jí, jak byla větši­na záběrů vytvoře­na téměř celá v dig­itál­ní realitě.
 • Bonus Mis­tři Designu (Mas­ters of Design, HD, 25 min­ut) je pětidíl­ným pohle­dem na drob­nos­ti pro­dukce, včet­ně půso­bivých prostředí natáčení a kostýmů. Části jsou nazvány: Jim Byrk­it: Mapa Sao Fen­ga (Jim Byrk­it: Sao Feng’s Map, 6 min­ut), Crash McCreery: Prokletá posád­ka (Crash McCreary: The Cursed Crew, 5 min­ut), Rick Hein­richs: Sin­ga­pur (Rick Hein­richs: Sin­ga­pure, 5 min­ut), Pen­ny Rose: Kostým kapitá­na (Pen­ny Rose, Cap­tain Teague’s Cos­tume, 4 min­u­ty) a Kris Peck: Pirát­ský zákoník (The Pirate Code Book, 5 minut).
 • Jako další tu máme kousek naz­vaný Příběh mno­ha Jacků (The Tale of The Many Jack, HD, 5 min­ut). Ten­to úsek zevnitř skříňky Dav­ey­ho Jonese je určitě nejvíce sur­re­al­i­stick­ým okamžikem a nabízí mno­ho verzí Dep­pa, jak hra­je celou posád­ku pirát­ské lodi. Dozvíme se, že než aby herec zahrál každý kousek před­stavení (což by trva­lo týd­ny), bylo k výsled­né­mu efek­tu důvtip­ně využi­to počí­tačových úprav, kamerových triků a sestříhání.
 • Svět Chow Yun Fata (The World of Chow Yun Fat, HD, 5 min­ut) je pěkným, i když podléza­vým portrétem hongkongského herce; bonus přináší komen­táře Blooma, Bruck­heimera a Rushe. Je pěkné vidět, že Fatovi neby­la upře­na zasloužená chvála, ale snímek je příliš krátký na to, aby zanechal sil­nější účinek.
 • Dále tu máme bonus Kei­th a Kapitán: Na place s John­nym a rock­ovou leg­en­dou (Kei­th and the Cap­tain: On Set With John­ny And The Rock Leg­end, HD, 5 min­ut). Po dlouhých měsících nejas­ných otázek, jestli ano nebo ne, se Kei­th Richards opět ujal role otce kapitá­na Jac­ka Spar­rowa i ve třetím dílu série. Je to velká pok­lona Dep­povi, který považu­je slavného rock­era za jed­nu z hlavních inspirací svého původ­ního, na Oscara nomi­no­vaného výkonu v Prokletí Černé per­ly. Není potře­ba říkat, že Richardso­va účast ve fil­mu krás­ně oživi­la jeho reputaci.
 • Dalším bonusem je Mae­stro pirát: Hud­ba Hanse Zim­mera (The Pirate Mae­stro: The Music of Hans Zim­mer, HD). Hud­ba Hanse Zim­mera byla vždy jed­ním z nedo­ceněných prvků Pirátů z Karibiku, a konečně se skla­da­tel dočkal nějaké poc­ty. Štáb i her­ci na něj pějí samou chválu; navíc nám sám skla­da­tel prozradí zák­lad­ní motivy a prvky jeho hud­by ke snímku Na kon­ci svě­ta.
 • Bonus Vztyčte vla­jku (Hoist the Col­ors, HD, 5 min­ut) je pří­davkem k před­chozí­mu kousku; Zim­mer se vrací, aby prom­luvil konkrét­ně o strašidel­né úvod­ní písni.
 • Vys­třižené scény (Delet­ed Scenes, HD, 3 min­u­ty) nabíze­jí pohled na dvě scény, které trva­jí s bídou 3 min­u­ty; jsou to: Mám rád hádanky (I Like Rid­dles) a Dva kapitáni, jed­na loď (Two Cap­tains, One Ship). Ani jed­na z nich nepřidává mno­ho k ději už tak nafouk­lého fil­mu. Verbin­s­ki k obě­ma scénám nabízí volitel­ný audio komentář.
 • Na závěr tu máme kolek­ci klipů, včet­ně Blu-ray upoutávek na první dva díly Pirátů z Karibiku, kino-upoutávky na filmy Lov­ci pok­ladů: Kni­ha tajem­ství, The Game Plan a Auta od Pixaru.

Blu-ray bonusy: Máme tu nějaké exkluzivní lahůdky?

Na před­chozích dvou vydáních Pirátů z Karibiku exk­luzivní bonusy naplno využi­ly inter­ak­tivní možnos­ti for­má­tu svý­mi hra­mi a podob­ný­mi aktivi­ta­mi. Dis­ney pokraču­je s tím­to přís­tu­pem i ve třetím pokračování dalším Blu-ray bonusem. Ten­tokrát využil BD-Java hru, aby nabídl pohled na závěreč­nou scénu fil­mu z něko­li­ka úhlů.

 • Uvnitř mael­stor­mu (Inside the Mael­storm, HD) se zprvu jeví pouze jako krátký 8 min­u­tový bonus s časovou smyčk­ou mapu­jící vytváření obrovského fil­mového víru. Pirates of the Caribbean: At World’s End / 3Jak však vypravěč Jer­ry Bruck­heimer brzy vysvětlí, tato krátká inter­ak­tivní exkurze vám umožní příst­up k dalším bonusům přináše­jícím podrob­nější rozbo­ry této scény. Během sle­dování toho­to bonusu se budou pos­tup­ně objevo­vat různé ikony (Vizuál­ní efek­ty — Visu­al Effects, Hud­ba — Com­posit­ing, Audio exkurze — Audio Tour, atd.). Klikněte na ikonu a ta vám otevře ces­tu k dalším infor­ma­cím o daném tématu. Větši­nou jde jen o krátké sekvence (obvyk­le trva­jí 1 — 2 min­u­ty), něk­teré jsou však pod­stat­nější, rozdělené na sub­menu přináše­jící možnos­ti dalšího výběru. Skvělou věcí je, že celý bonus využívá dos­tup­né paměti Blu-ray, aby si zapam­a­to­val, na co jste se dívali. Jak budete procházet vše­mi možnos­t­mi, budou ikony pos­tup­ně mizet, což vám zabrání se omylem podí­vat na ste­j­nou látku vícekrát. Celkově tu tedy máme asi 40 min­ut mater­iálu, což vydá na pěkně sil­ný exk­luzivní Blu-ray bonus.
 • Jed­iným dalším exk­luzivním kouskem na disku je Dis­ney­ho typ­ická Vit­rí­na fil­mu (Movie Show­case), která nabízí tři nejlepší HD-ready scény filmu.

Easter Eggs

Díky čtenářům bylo odhaleno něko­lik skry­tých pok­ladů na Blu-ray vydání Pirátů z Karibiku: Na kon­ci svě­ta.

Všech­na velikonoční vajíč­ka (skry­té funkce) se nacháze­jí na druhém disku. Vstupte do hlavního menu a zmáčkněte levý knoflík vaše­ho ovladače — objeví se ikona kra­ba. Zmáčkněte enter a budete pře­ne­seni na Slané mělčiny (Salt Flats), kde se skrývá všech sedm vajíček. Ujistěte se, že vždy začnete správ­nou iko­nou v pravém spod­ním rohu obra­zovky, ať máte jis­to­tu, že pos­tupu­jete správně.

 1. Nejprve začněte pravou šip­k­ou viditel­nou v pravém spod­ním rohu, za níž musí násle­dovat série zmáčknutí knoflíku na ovladači: dol­e­va, dol­e­va, dol­e­va. Na první skále se objeví teč­ka. Zmáčkněte enter a podíve­jte se na třímin­u­tový kousek o ani­maci Černé perly.
 2. Opět začněte u pravé šip­ky a opaku­jte kroky jako dříve. Jen po tom, co se objeví teč­ka, nemačke­jte enter, ale knoflík naho­ru a dopra­va. Teč­ka se posune na skálu za první skálou. Zmáčkněte enter a můžete si prohléd­nout kom­plet­ní sez­nam výher­ců online hry Ulti­mate Pirates of the Cribbean Fan Event.
 3. Vraťme se opět k pravé šipce; ten­tokrát zmáčkněte na vašem ovladači dol­e­va, a naho­ru. Teč­ka se objeví na druhé skále. Zmáčkněte enter a vychut­ne­jte si dvoumin­u­tový komediál­ní bonus Hon­ba za per­fek­t­ním burákem (In Search of the Per­fect Peanut).
 4. U pravé šip­ky zmáčkněte dvakrát naho­ru; teč­ka se objeví na třetí skále. Po potvrzení enterem se objeví třímin­u­tová rekla­ma pro mís­to Bon­neville Salt Flats.
 5. Od pravé šip­ky pos­tupu­jte ste­jně jako v před­chozím kroku; poté, co se objeví teč­ka, zmáčkněte dol­e­va a naho­ru. Nová teč­ka se objeví na krabovi uprostřed obra­zovky. Zmáčkněte enter a můžete se podí­vat na dvoumin­u­tový pro­fil bubení­ka Simona Phillipse.
 6. Opět zpět k pravé šipce; zmáčkněte dopra­va a naho­ru a teč­ka se objeví na čtvrté skále. Zmáčkněte enter a podíve­jte se na min­u­tový kousek v her­ci Mar­t­inu Kleb­bovi (hra­je pirá­ta Martyho).
 7. Naposled se vrátíme k pravé šipce. Opaku­jte ste­jné kroky jako v před­chozím bodu, pak zmáčkněte dvakrát naho­ru. Teč­ka se ten­tokrát objeví na páté skále. Zmáčkněte enter a vychut­ne­jte si min­u­tový roz­bor vytváření prostředí sin­ga­purských doků.

Závěrečné hodnocení

Piráti z Karibiku: Na kon­ci svě­ta nikdy nemo­hou přinést tolik svěžesti jako Prokletí Černé per­ly, ale jsou o mno­ho lep­ší než chaotická Truh­la mrtvého muže; jako závěrečný díl trilo­gie je ten­to snímek více než uspoko­jivý. Přestože druhý disk není pře­plněný bonusy jako před­chozí díly, obraz je poměrně dobrý a zvuk napros­to fan­ta­stický. Dis­ney celkově získal tři body ze tří za všech­na pokračování karib­ské ságy na Blu-ray, takže pokud již vlast­níte první dva díly série, neostýchejte si sbírku doplnit i posled­ním kouskem. A pokud první dva díly nemáte, tak na co čekáte?

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv