HD DVD krátkodobě vedou">Prodeje HD DVD krátkodobě vedou

  • 23.12.2007
  • Jirka Pech

Dokonce i Ralph Fiennes se chytá za hlavuPodle zpráv stu­dia Uni­ver­sal, se prode­jům HD DVD nebý­vale daří na úkor Blu-ray disků. Dva velké trháky posled­ních týd­nů, Bour­neo­vo ultimá­tum a Har­ry Pot­ter a Fénixův řád, před­stih­ly v prode­jích svo­je Blu-ray protějšky.

V prvním týd­nu vydání (od 11. pros­ince) se pro­da­lo 60 tisíc disků Bour­neo­va ultimá­ta, což je dvakrát tolik, než co dokázal během svého prvního týdne Blu-ray trhák Spi­der-Man 3. Zatím nej­sou k dis­pozi­ci prode­jní data k celé Bour­neovské trilogii, která vyšla jako dárkový balíček a zaručeně také přidá nějaká poz­i­tivní čís­la pro HD DVD

Aby toho neby­lo málo, podle infor­ma­cí od stu­dia Warn­er, poráží HD DVD vydání Fénixo­va řádu svůj Blu-ray pro­tějšek v poměru 55:45 (tedy o deset pro­cent). Ovšem stále platí ale­spoň to, že prode­je Blu-ray disků jsou dvakrát vyšší než prode­je HD DVD a podle Kena Graf­fea z Uni­ver­sal Stu­dios je nebý­valý rozdíl ve prospěch HD DVD způ­soben přede­vším různý­mi agre­sivní­mi před­vánoční­mi sle­va­mi, které prode­jní čís­la nafukují.

Přidejte komentář
Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv