Ratatouille (Blu-ray Disc)

Ratatouille / 1Když Pixar ohlásil uve­dení snímku Rata­touille mezi nový­mi pro­jek­ty, byl jsem hod­ně skeptický. Ani­movaný film o krysách, které vaří ve fran­couzské restau­raci? Zní to napros­to nechut­ně a upřím­ně řečeno jako komerční sebevraž­da. Jak chcete pro­dat poten­ciál­ně intelek­tuál­ské a jas­ně zahraniční téma masám Amer­ičanů? Tře­baže jsem byl velkým fanouškem dřívějších hvězd­ných tit­ulů Pixaru, ten­tokrát jsem nečekal, že by se snímek stal hitem.

Ah, vy mal­ověrní! Rata­touille získal cenu hlo­davce roku; nejen že lev­ou zad­ní překon­al výzvy mar­ketingu (takže vydělal po světě přes 600 mil­iónů a stále ještě není u konce své jízdy), ale navíc se stal nejrozkošnějším přek­vapením roku 2007. Jde o napros­to okou­zlu­jící slá­tan­inu — film tak nád­h­erný a nápa­ditý, že jej jed­noz­načně můžu zařa­dit mezi nejlepší filmy, které kdy Pixar vydal.

Rata­touille se tváří jako vznešený film, který působí lehce jako vánek, ve skutečnos­ti však přináší sofistiko­vaný zážitek. Ačkoli kon­cept mlu­vícího zvířete není ničím novým, Pixar se nikdy neza­jí­mal o šílené, nepořád­né postavy odkazu­jící na součas­nou kul­tu­ru, které se obje­vu­jí v ani­movaných filmech dnešní doby (promiň, Shreku). Mís­to toho vznikl pod zkuše­nou ruk­ou Bra­da Bir­da (Úžasňákovi, Železný obr) příběh zcela knižní; využil vizuál­ního sty­lu, který vychází z kla­sick­ých filmů, takže je napros­to odlišný od čehokoli, co jsem viděl v hlavním proudu ani­movaných snímků. Kdo jiný než Pixar by mohl zkom­bi­no­vat šaškoviny ve sty­lu Char­lieho Chap­lina, ele­gant­ní pojetí obrazu jako z maleb Seu­ra­ta a příběh na motivy Cyrana de Berg­er­ac o skupině šéfkuchařů a krys vařících pohro­madě a dokázat, aby snímek dosáhl správné rezonance?

Ve fil­mu Rata­touille se Bird vrátil ke dvě­ma klíčovým tématům, která nakousl už v Úžasňákových; jsou to výz­nam dokon­alosti nad průměrnos­tí a nezničitel­ná pou­ta rodiny. Rata­touille zasadil příběh do nej­neočeká­vanějších míst a přináší nejnepravděpodob­nější hrdiny. Remy (kterého úžas­ně nam­luvil komik Pat­ton Oswalt) je obyče­j­nou krysou obdaře­nou vel­mi kul­tivo­vanou chutí. Je chytrý, mlsný, nadaný a plný velkých snů o tom, jak se stane nejlepším kuchařem na světě — vše k děsu svého líného, ale srdečného bra­tra Emi­la (Peter Sohn) a proše­di­vělého otce Djan­ga (Bri­an Den­nehy), kteří považu­jí jeho umíněnost vytvářet kulinářská veledíla za jas­ný pro­jev šílenství.

Po sle­du nečekaných událostí, kdy jsou Remy a jeho rod­i­na násilím vypuzeni z bezpečí ves­nick­ého prostředí nabere děj na otáčkách; Remy musí prchat stoka­mi (v první z mno­ha krás­ně vytvořených akčních scén), až nakonec skončí v Paříži. Jde za svým nosem ste­jně vytr­vale jako za svým cílem a objeví mal­ou restau­raci, kter­ou kdysi vlast­nil leg­endární šéfkuchař Auguste Gusteau, jehož slavné moto (Každý může vařit!) na Remy­ho okamžitě zapů­sobí. Tajně se v noci vplíží dovnitř a přidá trochu koření do polévky, která se druhý den stane napros­tou senzací.

To vede k typ­ick­é­mu fil­mové­mu párování nesourodých postav, pro­tože napros­to neschop­ný mladík Lin­gui­ni (Lou Romano), který jen vynáší smetí, je označen za auto­ra polévky. Zoufale se snaží udržet si své nové mís­to, a pro­to využi­je Remy­ho služeb jako tajného kuchaře, což vede k řadě kla­sick­ých kom­p­likací. Dokáží Remy a Lin­gui­ni způ­sob, jak spolupra­co­v­at a vyh­nout se odhalení? Vše se ještě více zkom­p­liku­je, když se Lin­gui­ni zamilu­je do krás­né kuchařky Colette (Janeane Garo­fa­lo) a když se zvlášť přís­ný kri­tik restau­rací (ohro­mu­jící Peter O’Toole) začne až příliš vyp­tá­vat na původ jídla.

Rata­touille je úspěšný na každé úrovni. Je zábavný a inteligent­ní, krás­ně nap­saný a ani­movaný a má neu­věřitel­ný vizuál­ní šmrnc a lehkost. Výjimečná pozornost věno­vaná detailům je značk­ou nejlepších filmů Pixaru a Rata­touille je mezi nimi i přes jejich vysoký stan­dard nejlepší. Bird a jeho tým spiso­vatelů, ani­má­torů a her­ců dokonale pochopili a vytvořili jedinečný svět, který působí živě a reál­ně. Film je struk­turál­ní oslavou tech­niky, přesto Bird bez námahy přepíná mezi lid­ským a krysím úhlem pohle­du. Nejde jen o skvělou ani­maci nebo roz­tomilé postavy, ale je to celé mis­tro­vské vyprávění; 112 min­ut příběhu Rata­touille pro­plu­je kolem a přit­om zanechá poc­it, jako bychom se jen dotk­li povrchu toho­to mag­ick­ého, fan­ta­stick­ého nového světa.

Co na snímku Rata­touille obdi­vu­ji nejvíce, je, že se nebál být orig­inál­ním. Pixar opět dokázal, že není jen nejlepším pro­du­cen­tem ani­movaných filmů na Zemi, ale také to, že celá společnost nemá zájem usnout na vavřínech. Mís­to kopírování tedy obje­vu­jí — mís­to Příběhu hraček díl 17 tu máme Rata­touille. Můžu jen doufat, že bude Pixar dále násle­dovat tyto instink­ty, pro­tože, ale­spoň pro mě osob­ně, ještě nikdy nešlá­pl vedle. Rata­touille se tyčí vysoko mezi kla­sick­ý­mi kousky Pixaru a nemůžu se dočkat, jak­ou lahůd­ku nám stu­dio nabídne příště.

Video: Zvětšujeme obraz

Ratatouille / 2V mé nedávné recen­zi snímku Auta jsem opěvo­val jeho pěti­hvězdičkovou kval­i­tu obrazu. Je těžko tomu uvěřit, ale Rata­touille vypadá ještě lépe. Pixar a Dis­ney uvedli film v 1080p/AVC MPEG‑4 videu a původ­ním poměrem obrazu 2.40:1 a každičký kousek obrazu je zkrát­ka per­fek­t­ní. Jed­ná se o nejlepší high def­i­n­i­tion prezentaci, jak­ou jsem kdy u kresleného fil­mu viděl.

Díky přímé­mu převo­du z dig­itál­ního na dig­itál­ní je trans­fer ste­jně luxu­s­ní jako nejlepší fran­couzské lahůd­ky, jaké jste kdy měli. Barevná pale­ta fil­mu je nád­h­erná a jem­né odstíny růžových, mod­rých a zelených vytváře­jí krás­ný kon­trast se sytý­mi čer­vený­mi a fialový­mi. Skvělé stínování a pře­chody barev jsou zpra­cov­ány tak, že před­mě­ty pří­mo vyskaku­jí z obra­zovky. Jde o skvělou tro­jrozměrnou ani­maci, která přináší poc­it hloubky a detai­ly obrazu, jež jsou přes­ně tím, o čem je celé high def­i­n­i­tion. Všech­ny ostat­ní prvky prezen­tace jsou tak­též úžas­né — černé barvy, kon­trast i ostrost jsou prvotříd­ní. Také kódování je per­fek­t­ní, takže film nepřináší prob­lémy s pix­elací, macrokblock­em nebo pos­ter­i­za­cí a nedokon­alým odstupňováním barev.

Jednoduše řečeno je kvali­ta obrazu snímku Rata­touille na Blu-ray napros­to dokonalá.

Audio: Hodnotíme zvuk

Podob­ně jako video, také nekom­p­ri­movaný PCM 5.1 Sur­round audio track (48 kHz/24-bit) uve­dený na tom­to Blu-ray vydání je napros­to ohro­mu­jící. Zatím­co Auta byla dynam­ická a plná elánu, Rata­touille je spíše hře­jivý a jem­ný, přesto neméně strhu­jící. Je dokon­alým přík­la­dem toho, jak fan­ta­stický může být zvukový design, i když vám nevt­louká do hlavy svou nabubřelost.

Nes­náším hloupá klišé, která zní jako tele­vizní reklamy, ale ten­to sound­track je skutečně jako skvělé víno. Od nej­posled­nějšího slo­va v dialozích po nád­h­ernou hud­bu Michaela Giacchi­na, vše klouže z repro­duk­torů jako po másle. Snímek byl celý vytvořen ve studiu, takže je čistý a hlad­ký. Využití sur­roundů je ste­jně ele­gant­ní. Vše­mu pak kralu­je atmos­féra, přičemž trans­par­ent­ní pře­chody mezi kaná­ly a skvělá pros­torovost přináše­jí sous­tavný dojem obklopení, které však není přehnané. A kdo myslel, že dynami­ka bude slabá, ten se pře­počí­tal; nízké basy jsou rozhod­ně dost hluboké, když je potře­ba (počke­jte si na úder blesku — pří­mo jej ucítíte) a masivní výšky jsou podob­ně nád­h­erné. Navíc ste­jně jako u Aut jsou i zde dial­o­gy per­fek­t­ně vyváže­ny, takže jsem nikdy ani nepomyslel na svůj ovladač.

S tak skvělým obrazem i zvukem má Pixar díky snímku Rata­touille už dva zásahy ze dvou. Skvělé!

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Rata­touille se i v této oblasti podobá snímku Auta — zdá se, že si Pixar střá­dal všechen skvělý mater­iál právě pro toto vydání fil­mu Rata­touille; navíc exk­luzivní Blu-ray bonusový mater­iál (podíve­jte se níže na sek­ci Blu-ray bonusy) lehce před­sti­hne bonusy uve­dené na stan­dard def­i­n­i­tion verzi. Netvrdím, že mater­iál pře­ne­sený z DVD je úplně špat­ný, ale je docela hubený pro tak zásad­ní snímek.

 • Vše odstar­tu­je bonus Lahod­né jíd­lo a film (Fine Food and Film), jehož 14 min­ut je jak­si zvlášt­ních. Brad Bird a Thomas Keller (maji­tel známé ele­gant­ní restau­race The French Laun­dry) posky­tu­jí rozhovor, přičemž každý mlu­ví o lásce ke své­mu druhu umění. Jde o zají­mavou diskuzi, která je čas­to kouzel­ně roz­tomilá (zejmé­na když vidíme Bir­da a Kellera, jak spolu připravu­jí jíd­lo, jako by Martha Stew­art mohla kaž­dou chvíli vstoupit do míst­nos­ti); jed­ná se však o pouhý doplňu­jící bonus, ne ten pravý mapu­jící tvor­bu filmu.
 • Dále tu máme sbírku tří vys­třižených scén (Delet­ed Scenes), které celkově trva­jí asi 15 min­ut. Toto trio — Chez Gusteau, Setke­jte se s Gusteauem (Meet Gusteau) a První den (First Day) — jsou krás­ný­mi malý­mi pří­davky, ale nic víc. Žád­ná z těch­to scén nedošla do finál­ních fází zpra­cov­ání, pro­to jsou tu uve­de­ny jen v podobě hrubé animace.
 • Na závěr tu máme dva skvělé krátké filmy od Pixaru. Vyzved­nutý (Lift­ed, 5 min­ut) před­cházel uve­dení snímku Rata­touille do kin a je vel­mi zábav­nou fan­ta­sy o závěrečných testech v UFO autoškole. Přestože je jde o dobrý kousek, více se mi líbil druhý filmeček, který jsem předtím ještě nev­iděl, a to Tvůj pří­tel krysa (Your Friend the Rat). Ten­to 11 min­u­tový výchovný kousek je převyprávěn ve sty­lu padesátých let; Remy a Emile nám v něm přináše­jí legrační his­torii krysí rasy. Jed­ná se krás­ný krátký film, který zkrát­ka musí vidět všich­ni fan­dové snímku Rata­touille.
 • Pro­tože ani stan­dard def­i­n­i­tion DVD verze snímku Rata­touille neob­sa­ho­vala trail­er k fil­mu, není pro mě žád­ným přek­vapením, že jej nena­jdeme ani zde; přesto je to zklamání. Máme tu však upoutávky na jiné Dis­ney tit­u­ly, jako jsou Auta, Krátké filmy Pixaru 1 (The Pixar Short Film Col­lec­tion: Vol­ume One), Robin­sonovi, Šíp­ková Růžen­ka, Tin­ker­bell a blížící se vydání Pixaru Wall‑E.

Blu-ray bonusy: Máme tu nějaké exkluzivní lahůdky?

V mé recen­zi Aut jsem si stěžo­val na to, že Pixar vytvořil vel­mi nemo­torný a jednoduše frus­tru­jící nav­i­gační sys­tém menu. Tedy, stu­dio při­nes­lo podob­né rozhraní také na tom­to disku, ale dobrou zprávou je, že ten­tokrát sice opět nabíze­jí skvěle rozšíře­nou funkčnost doporučeného režimu Cine-Explore, ale menu jsou jas­něji označená a je jednoduší se v nich orientovat.

Nejprve se podíváme na první disk a po úvod­ních tit­ul­cích nás přivítá hlavní menu, pěkné a jednoduché. Máme tu pří­mou možnost přehrát snímek, příst­up ke dvě­ma krátkým filmům Pixaru a přehled sub­menu se speciál­ní­mi bonusy. Navíc tu máme zvlášt­ní položku Hra v restau­raci Gusteau‘s Gourmet, tak s ní také začnu.

Jde o pěkně vytvoře­nou BD-Java hru, která je v pod­statě docela zábav­nou výzvou, podob­nou soutěži Nejlepší kuchař, jen ve sty­lu Rata­touille. Hlavní myšlenk­ou je, že jste kuchařem ve výcviku a musíte plnit různé příkazy. Pos­tup­ně musíte vždy sebrat sez­nam surovin a udržo­vat vše v pohy­bu. Je celkem jednoduché naučit se ovládání, ale hra sama o sobě je dost obtížná; strávil jsem u ní více času než u ostat­ních her toho­to typu. Není to nic inteligent­nějšího, než co byste našli na Nin­ten­du 64, přesto zůstává Hra v restau­raci Gusteau’s Gourmet pří­jem­ným rozptýlením.

A teď k samot­ným Blu-ray bonusům. Pixar nabízí dvě ces­ty přís­tupu k exk­luzivní­mu mater­iálu — buď si zvolíte nabíd­ku The List a jednoduše se budete pohy­bo­vat přes lineární menu všech bonusů, nebo si zap­nete režim Cine-Explore a podíváte se na ste­jný mater­iál, jen ve for­má­tu komen­táře obraz v obraze. Ste­jně jako tomu bylo u Aut, také tady nabízí režim Cine-Explode dvě možnos­ti — Auto a A La Carte. Vyberte si Auto, pokud chcete jen sedět a dívat se na bonusy, které se budou přehrá­vat v pře­dem napro­gramovaném pořadí; pokud se však chcete podí­vat různé ukázky z bonusů podle svého výběru, zvolte si možnost A La Carte.

 • Samot­ný bonusový mater­iál je vel­mi kval­it­ní. První tu máme (dos­tup­ný jen při režimu Cine-Explore) komen­tář s Bra­dem Bir­d­em a pro­du­cen­tem fil­mu Bra­dem Lewisem. Jde o dobrý track, oba účast­ní­ci se vyjádří asi ke vše­mu, co vás zajímá — kon­cept, příběh, postavy, ani­mace, hlasové obsazení, téma­ta fil­mu. Je to detail­ní bonus, který na ostat­ní kousky z Cine-Explore režimu per­fek­t­ně navazuje.
 • Dále tu máme řadu dvou rozdíl­ných typů bonusů. Instruk­táž o ani­maci (Ani­ma­tion Brief­in­gs) přináší 17 samostat­ných, na video natočených částí, které vyobrazu­jí Bir­da, jak provádí svůj tým různý­mi porada­mi o konkrét­ních scénách. Přestože obec­ně nejsem fanouškem toho­to druhu bonusů, tady je každé části věnová­na asi min­u­ta, takže se nes­tanou nud­ný­mi. Ještě lep­ší jsou Krátké doku­men­ty (Doc­u­men­tary Shorts), série tradičnějších bonusů z natáčení, které nás vez­mou do zákulisí různých oblastí pro­dukce. Celkově přináší deset kousků: Péče a krmení ani­mované krysy (Care and Feed­ing of Your CG Rat), Budovy (Build­ing Parts), Malý krysí kam­era­man (Tiny Rat Cam­era­man), Žena ve světě mužů (A Woman in a Man‘s World), Za lítací­mi dveř­mi (Behind the Swing­ing Door), Něco nového (Some­thing New), Kde není bar­va (Where the Col­or Isn’t), Můj táta skla­da­tel (My Dad the Com­pos­er), Dobré k sněd­ku (Good Enough to Eat) a 2D ani­mace (2D Ani­ma­tion). Každý krátký doku­ment trvá asi 3 — 5 min­ut a dohro­mady tvoří vel­mi pro­pletený, ale obsáh­lý hodi­nový dokument.
 • Exk­luzivně na Blu-ray tu máme také Hřbitov vys­třižených scén (Delet­ed Scenes R.I.P.), který nabízí pohled na pět doplňkových scén, jež zůstaly ležet na zemi ve střižně. Ve skutečnos­ti to je to trochu šprý­movní kolekce, ale přece nezkazím přek­vapení — jen se podíve­jte sami a zakuck­áte se smíchy.
 • Ještě nás čeká něko­lik drob­nos­tí v sek­ci jednoduše naz­vané Extras. Vůle (The Will) je krátkým třímin­u­tovým bonusem se skla­datelem Michaelem Giac­chin­im, který nabízí možnost prohléd­nout si jed­nu scénu se dvo­jí růz­nou hud­bou — poprvé je uve­de­na ste­jně jako ve snímku, druhá verze je archivo­vaná. Dalším kouskem je Vzpomín­ka na Dana Leea (Remem­ber­ing Dan Lee), krátká třímin­u­tová poc­ta mladé­mu ani­má­toru Pixaru, který zemřel během natáčení Rata­touille.

Na úplný závěr tu máme typ­ick­ou Vit­rínu fil­mu (Movie Show­case) od Dis­n­eye, která vyzd­vi­hu­je tři nejlepší HD-ready scény fil­mu. Přestože je však film napros­to dokon­alý, nemusel se s tím­to Dis­ney obtěžovat.

Poznám­ka: Pixar uvedl všechen bonusový mater­iál ke snímku Rata­touille v plném 1080p/AVC MPEG‑4 videu (patří k němu také bonusy pře­ne­sené ze stan­dard def­i­n­i­tion DVD). Kvali­ta je celkově vynika­jící, pouze Ani­ma­tion Brief­in­gs se svým poměrem 4:3 vypada­jí jak­si chudě.

Easter Eggs

Ratatouille / 3Díky tipům čtenářů byly odhale­ny para­lel­ní bonusové skry­té menu, které obsahu­je pět různých velikonočních vajíček (tj. skry­tých funkcí). Vstupte do hlavního menu, podíve­jte se na ikonu kamen v lev­ém horním rohu obra­zovky … a čeke­jte. Brzy začne zpoza kamínek vykuko­vat krysa — v tom okamžiku zmáčkněte levý knoflík ovladače, čímž se vám otevře skry­té menu se vše­mi pěti položkami.

Mezi tyto chuťovky patří falešná rekla­ma na jed na krysy Ro-Dead, bonus s pro­du­cen­tem Bra­dem Lewisem, jak hra­je v orchestru na trom­bón, falešné vys­třižené scény a speciál­ní pochout­ka, kter­ou ani­movaní her­ci uvařili/připravili režiséru Bradu Bir­dovi. Bon apetite!

Závěrečné hodnocení

Snímek Rata­touille sto­jí mezi úspěch Pixaru nejvýše — je dobro­družný, vtip­ný, vizuál­ně půso­bivý a vysloveně okou­zlu­jící. Toto Blu-ray vydání je také fan­ta­stické; chlubí se napros­to skvělým obrazem i zvukem a balíkem úžas­ných bonusů. Během posled­ního roku a půl jsem psal recen­ze na více než 500 disků nové gen­er­ace, ale žád­ný z nich nezískal celkově pěti­hvězdičkové hod­no­cení. Vše je jed­nou poprvé a jsem rád, že prvním v této oblasti je právě Rata­touille. Je to zkrát­ka disk, který nes­mí chy­bět v žád­né Blu-ray sbírce.

Komentáře (3)

 1. Jont18:54 16.12.2007:

  Kdy­by to bylo v češt­ině, tak by to ale bylo ještě lep­ší. DVD má vyjít 26.3.08, nevíte kdy blu-ray verze?

 2. Portál Blu-ray.CZ » Simpsonovi ve filmu (Blu-ray Disc)14:44 23.1.2008:

  Zarisku­ji a udělím Simp­sonovým ve fil­mu pět hvězdiček z pěti za video. Ne pro­tože bych si myslel, že mohou nahra­dit Rata­touille na místě nejlepšího ani­movaného fil­mu na high def­i­n­i­tion, ale jednoduše pro­to, že se mi na tom­to trans­feru nepo­daři­lo najít jedi­nou nedokon­alost. Je to per­fek­t­ní prezen­tace zdro­jového mater­iálu a nic lep­šího už prostě nemůžete dostat. […]

 3. elíza pavelčíková19:00 18.4.2008:

  Rata­touille je sko­ro nejhezčí ani­movaný film, který jsem viděla, moc se mi líbil. 😀

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv