Blu-ray Disc oslavuje vítězství High Definition války

Vál­ka for­mátů vysokého rozlišení se podle výrobců Blu-ray disků a zařízení blíží k defin­i­tivní­mu kon­ci. Společnos­ti pod­poru­jící Blu-ray Disc, které dlouhodobě vedou (s mohut­ným náskokem) v prode­jnos­ti před svým rivalem HD DVD, se momen­tál­ně před­hánějí v tom, kdo vydá velko­hubější prohlášení na dané téma. Příči­nou je přede­vším prohlášení Warn­er Bros. z min­ulého týdne, ve kterém stu­dio deklaru­je opuštění táb­o­ra příznivců HD DVD a chys­tá se v budouc­nu pod­porovat pouze Blu-ray Disc. Díky této masivní pod­poře bude mít Blu-ray Disc zajištěno až 70 pro­cent všech tit­ulů, které vycháze­jí ve vysokém rozlišení. Podle Blu-ray Disc Asso­ci­a­tion se v USA se pro­da­lo 64 pro­cent disků ve vysokém rozlišení už v roce 2007, takže poplácávání po rame­nou je zře­jmě zcela zasloužené. 

Spotřebitel­né si zvo­lili svý­mi dolary, řekl v pondělí na spotřebi­tel­ském veletrhu CES Bob Chapek, prezi­dent Walt Dis­ney Stu­dios Home Enter­tain­ment.

Všude na trhu vidíme, že rozšiřování Blu-ray jako for­má­tu první vol­by je nevy­h­nutel­né, prohlásil Steve Beeks, prezi­dent Lion­s­gate Home Enter­tain­ment World­wide.

Blu-ray Disc má exk­luzivní smlou­vy na obsah, se studii, která pro­duku­jí kolem sed­mdesáti pro­cent filmů, říká Andy Par­sons, senior vice exec­u­tive Pio­neer Elec­tron­ics a mlu­včí Blu-ray Disc Association.

Otázk­ou je, jestli budou prode­j­ci pokračo­vat s nabíd­k­ou HD DVD zařízení a disků.

Prode­j­ci začí­na­jí vidět nevy­h­nutel­né, říká k tomu Ron Sanders, prezi­dent of Warn­er Home Enter­tain­ment. A když půjde více prode­jců s námi, ostat­ní stu­dia budou násle­dovat, dodává.

Zbý­va­jící stu­dia jsou již pouze tři. Para­mount, Dream­Works a Uni­ver­sal. Megas­tu­dio Warn­er Bros. oznámi­lo exk­luzivní pod­poru for­má­tu Blu-ray Disc min­ulý týden a tato exk­luzivi­ta začne v červnu. Do té doby vyjde ještě něko­lik tit­ulů na obou formátech.

Prode­je Blu-ray disků pouze na území USA za min­ulý rok, byly podle před­běžných odhadů 170 mil­ionů dolarů na 5,6 mil­ionu pro­daných balení (započítány jsou i vícediskové edice). Ten­to rok by měl přinést explozivní růst na 40 mil­ionů balení a cca 1 mil­iar­du dolarů, říká Dan­ny Kaye, výkon­ný vice prezi­dent výzku­mu a tech­nologií v Twen­ti­eth Cen­tu­ry Fox Home Enter­tain­ment.

Stu­dia, která pod­poru­jí Blu-ray Disc začí­na­jí více využí­vat výhod, které jim přináší nový for­mát. Přede­vším přibalu­jí k filmům Java hry a mno­hem více mater­iálů z natáčení, na které se můžete dívat součas­ně s filmem.

Pře­chod k vysoké­mu rozlišení přichází v kri­t­ické chvíli pro Hol­ly­wood, pro­tože prode­je disků ve stan­dard­ním rozlišení již delší dobu stag­nu­jí. Spotřebitelé nakupu­jí převážně Full HD nebo ale­spoň HD Ready tele­vi­zo­ry a začí­na­jí se čím dál častěji ptát po obsahu ve vysokém rozlišení.

Přidejte komentář
Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv