Harry Potter a Fénixův řád (Blu-ray Disc)

Harry Potter and the Order of the Phoenix / 1Je to zvlášt­ní fenomén, ale čím delší jsou nové pot­terovské kni­hy J. K. Rowlin­gové, tím kratší jsou filmy. Nejdelší z románů Rowlin­gové, Har­ry Pot­ter a Fénixův řád, má 870 stránek, přesto fil­mová verze trvá na snímek o Pot­terovi pouhých 139 min­ut. Výsledek nakonec působí jako tajné proniknutí do obrovské kni­hovny bra­davické školy a nalezení regálu plného poznámek k filmu.

Dokonce při své přehnané shoví­vavosti zachovává Rowlin­gová dobrou úroveň příběhů, takže i když každá kni­ha o Pot­terovi fun­gu­je uspoko­jivě jako samostat­né dobro­družství, dohro­mady do sebe také per­fek­t­ně zapada­jí. Zatím­co Fénixův řád hra­je na ste­j­nou vyprávěcí notu jako román Rowlin­gové, nezpívá ste­j­nou pís­ničku. Vynechávky v příběhu a mezi postava­mi jsou zde nejvýraznější ze všech pot­terovských snímků a chvíle­mi dodá­va­jí fil­mu poc­it ned­balosti, jako bychom se dívali jen na předehru k další­mu snímku a ne na film, který žije a dýchá samostat­ně. Nepleťte se, Fénixův řád není vůbec špat­ným filmem — najdeme tu mno­ho magie a hravého dovádění a také nám zhléd­nutí oživlých postav a prostředí kni­hy Rowlin­gové připraví pří­jem­né potěšení; snímek pouze postrádá pravou hloubku svých předchůdců. 

Před­pok­ládám, že větši­na čtenářů čet­la kni­hu nebo viděla film, pro­to se zdá být zbytečné reka­pit­ulo­vat děj příběhu; přesto se o to podle mého starého zvyku pokusím. Fénixův řád se stává svěd­kem návratu lor­da Volde­mor­ta, ale jen málo lidí tomu věří. Ve skutečnos­ti se Min­is­ter­st­vo kouzel snaží vše­mi prostřed­ky zabránit, aby se kouzel­nický svět dozvěděl prav­du; jed­ním z kroků je i to, že jmenu­jí úřed­ni­ci Min­is­ter­st­va Dolores Umbrid­geovou do poz­ice učitelky Obrany pro­ti černé magii na Škole čar a kouzel v Bra­davicích. Když pro­fe­sor­ka Umbrid­geová odmítne učit stu­den­ty prak­tická obran­ná kou­zla, vybraná skupin­ka stu­den­tů se rozhodne vzdělá­vat se na vlast­ní pěst. Har­ry Pot­ter se stane vůd­cem této skupinky zvané Brum­bálo­va armá­da; setká­va­jí se v tajné míst­nos­ti v bra­davické škole, kde trénu­jí své kouzel­nické schop­nos­ti; připravu­jí se tak na souboj s Tem­ným lor­dem a jeho nohsledy Smr­ti­jedy. Není potře­ba dodá­vat, že blížící se děsivá závěrečná bit­va mezi dobrem a zlem je nevyhnutelná.

Vím, že se o tom mlu­ví pokaždé, když se nový díl Har­ry­ho Pot­tera objeví na plát­nech kin, ale Fénixův řád je skutečně nejt­mavším a nejvyspěle­jším filmem série. Har­ry dospěl (a Daniel Rad­cliffe se pěkně vyv­in­ul jako herec) a ste­jným vývo­jem prošla i téma­ta a obavy Rowlin­gové. Zejmé­na závěrečných 45 min­ut fil­mu přináší nej­drsnější a nejú­točnější násilí, jaké sága kdy vyobrazi­la. Ano, stále jde o dobro­družství přís­tup­né mládeži, ale je jas­né, že Rowlin­gová se drží role, a je jen k dobru Fénixo­va řádu, že se ve snímku obje­vu­jí skutečné násled­ky akce. Pouze něko­li­ka dět­ským filmům se podaři­lo vytvořit skutečné napětí; Fénixův řád nám ho přináší po hrstech.

Větši­na fil­mu je však bohužel příliš zatíže­na břemen­em jednoduchého vývo­je příběhu, mís­to aby jej nechali vyvi­nout se. Během celé první poloviny příběhu postavy neděla­jí nic jiného, než připravu­jí expozi­ci. Nepomáhá ani to, že Har­ry má mno­ho práce s přípravou na svůj úkol a další výzvy — chudák dítě ani nepů­sobí jako žijící mladík z masa a krve a jeho emoce jsou odsunuty na vedle­jší kolej, pro­tože nej­sou potřeb­né pro vývoj zápletky. Skutečně, jed­nou z mála scén, které přináše­jí oprav­dové city, je, když si Har­ry vychut­ná svůj první polibek s roz­tomilou Cho Chang (Katie Leung). Jak iron­ické je, že nejk­ouzel­nější okamžik celého Fénixo­va řádu při­jde, když Har­ry odloží svou kouzel­nou hůlku a působí vlast­ně jako … mud­la.

Tím, co jsem řekl, jsem neza­mýšlel nijak odra­dit fanoušky Har­ry­ho Pot­tera od zhléd­nutí Fénixo­va řádu. Film stále opěvu­je ves­mír Rowlin­gové, a to od dokonale navržených inter­iérů bra­davické školy, po čis­tou lásku fil­mařů k rod­né Británii, která pří­mo vyza­řu­je poz­i­tivní atmos­féru. Závěrečných 45 min­ut fil­mu je navíc skutečně vzrušu­jících, s fan­ta­stick­ý­mi akční­mi scé­na­mi, které se vyrov­na­jí jaké­mukoli dílu Pána prstenů, a zlotřilým Snapem a další­mi stvoření­mi, jež skutečně sto­jí za zhléd­nutí. Fénixův řád možná postrádá okou­zlu­jící naiv­i­tu dřívějších pot­terovských snímků (a já jen doufám, že závěrečné dva díly dají zase postavám více pros­toru, aby mohly vol­ně dýchat), ale jako předzvěst vzrušu­jícího vývo­je, který nás nepochyb­ně čeká, odvedl Fénixův řád vynika­jící práci.

Video: Zvětšujeme obraz

Har­ry Pot­ter a Fénixův řád je jas­nou vla­jkovou lodí Warneru na for­má­tu nové gen­er­ace. Snímek vychází na Blu-ray i HD DVD vydání společně se stan­dard­ní DVD verzí, a přestože tu najdeme znatel­né rozdí­ly v oblasti audia a bonusů, jedi­nou oblastí, v níž se oba for­má­ty nové gen­er­ace shodu­jí, je video; přináše­jí 1080p/VC‑1 kódování (a film je uve­den v původ­ním poměru obrazu 2.40:1). Warn­er odvedl skvělou prá­ci, a i přes neočeká­vaná hod­no­cení kval­i­ty obrazu tit­ulů, které jsem hod­notil v posled­ních něko­li­ka týd­nech, se Har­ry Pot­ter a Fénixův řád mezi nimi tyčí vel­mi vysoko, a může se tak pochlu­bit pěti­hvězdičkovou prezentací.

Vel­mi čas­to jsem ve svých recen­zích mluvil o efek­tu, kdy obraz vypadá jako skutečný pohled z okna; již od úvod­ní scény se Fénixův řád chlubí nejlepším tro­jrozměrným obrazem, jaký jsem kdy viděl na vydání nové gen­er­ace. Vše pokraču­je v celém snímku, kde je úroveň detailů a hloub­ka obrazu toho­to Blu-ray vydání skutečně fan­ta­stická. Jas­né, půso­bivé tex­tu­ry, vynika­jící vyvážení barev a kon­trast jsou v tom­to snímku napros­to špičkové.

Samozře­jmě, pot­terovský snímek patří do fan­ta­sy soud­ku, a pro­to je jas­né, že se nacházíme v sur­re­al­i­stick­ém a zářivém světě. Barvy jsou max­imál­ně nasycené, ale vždy se drží milimetřík od hran­ice přesycení. Barevné odstíny jsou pevné a nehyzdí je šumy nebo jiné kazy, takže navz­do­ry viditel­né­mu pokřivení barev (prim hra­jí obzvláště mod­ré a žluté) vypadá prezen­tace neu­věřitel­ně přirozeně. Warn­er také odvedl skvělou prá­ci při kom­pri­maci, takže nemáme žád­né prob­lémy s arte­fak­ty — žád­né rozostření hran, mac­roblock ani prob­lem­at­ické odstupňování barev (dokonce ani v sil­ně počí­tačově upravených scénách). Jednoduše řečeno vás Har­ry Pot­ter a Fénixův řád ohromí.

Audio: Hodnotíme zvuk

Warn­er se posled­ní dobou zlepšil a pod­pořil zvuk ve vysokém rozlišení na většině svých tit­ulů nové gen­er­ace; také toto Blu-ray vydání Fénixo­va řádu pokraču­je v tren­du a přináší hvězd­ný nekom­p­ri­movaný PCM 5.1 Sur­round mix (48 kHz/24-bit), který se lev­ou zad­ní vyrovná Dol­by True­HD tracku uve­dené­mu na HD DVD vydání — ve skutečnos­ti jsou slyšitel­né rozdí­ly tak min­imál­ní, že si jich ani nevšim­nete. Oba tracky se řadí k jiskřivým zvukovým zážitkům.

Poznám­ka: Blu-ray verze porazi­la HD DVD vydání co do nabíd­ky cizích jazyků. Ačkoli HD DVD obsahu­je anglické, fran­couzské a španěl­ské nahrávky a tit­ulky, ten­to Blu-ray disk nabízí ještě množství dalších možností.

Není žád­ným velkým přek­vapením, že Warn­er nijak nešetřil při uvádění posled­ního dobro­družství Har­ry­ho Pot­tera na obra­zovky. Jed­ná se snad o nejlepší zvukový design, jaký můžete ten­to rok slyšet — smělý, nád­h­erně obklop­u­jící a stálý svou sous­tavnou agre­siv­i­tou. Najdete tu tolik fan­ta­stick­ých úseků, že si za demo mater­iál můžete vybrat jednoduše kter­oukoli kapi­tolu (zejmé­na závěrečných 45 min­ut fil­mu je oprav­dovým potěšením pro uši). Zvukové pole je na pozadí vel­mi živé, přičemž zvuky poskaku­jí oko­lo s trans­par­ent­nos­tí, která se blíží zážitku v kině nato­lik, jak je to jen možné. Jem­né zvuky prostředí nej­sou nijak přehlíže­ny, takže i tišší scény se mohou chlu­bit hmatatel­nou pří­tom­nos­tí sur­roundů. Dokonce i jed­notlivá mávnutí Har­ry­ho kouzel­né hůlky jsou čas­to doprovázena pří­jem­ný­mi jem­ný­mi prvky v pozadí.

Harry Potter and the Order of the Phoenix / 2Také všech­ny další aspek­ty zdro­je jsou vynika­jící. Spo­jení hud­by, dialogů a efek­tů je prvotříd­ní. I s toli­ka mladý­mi her­ci (a jejich někdy vel­mi sil­ný­mi brit­ský­mi přízvuky) jsem rozuměl každé­mu slovu, aniž bych musel jedinkrát sáh­nout po ovladači hla­sitosti. Hud­ba (ten­tokrát je dílem Nicholase Hoopera, který nahradil Johna Williamse) je půso­bivě rozlože­na ve zvukovém poli a přináší přiměře­nou majestát­nost. Ačkoli Fénixův řád nedá možná zabrat sub­wooferu napřík­lad jako snímek Trans­fromers, když jsou basy potře­ba, věřte mi, že je pocítíte. V mixu není zkrát­ka jed­iný prvek, který by byl zklamáním.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Nikdy jsem nebyl velkým fanouškem bonusových balíků, které Warn­er sesklá­dal pro filmy s Har­rym Pot­terem na DVD. Vždy půso­bi­ly nedodělaně a postrá­daly typy bonusů, které jsou dnes stan­dard­ním vybavením každého vydání pro domácí kina (jsou to napřík­lad komen­táře tvůr­ců fil­mu a hlubší bonusy z natáčení). Bohužel stan­dard­ní bonusový balík, který má DVD verze společný s tím­to Blu-ray vydáním Fénixo­va řádu, pokraču­je v započatém tren­du, a přináší tedy jen hod­ně hube­nou sbírku bonusů.

Tady se také začí­na­jí více lišit vydání obou for­mátů a můžete si všim­nout něk­terých výrazných (a jiných méně výrazných) rozdílů mezi Blu-ray a HD DVD/DVD verze­mi. Největší rozdíl­nos­tí je, že bonusy na Blu-ray jsou uve­de­ny v plném high def­i­n­i­tion, kdež­to HD DVD si vys­louži­lo jen stan­dard def­i­n­i­tion video. Také sto­jí za zamínku, že jak stan­dard def­i­n­i­tion DVD, tak Blu-ray disk obsahu­jí 44 min­u­tový tele­vizní speciál, který byl z HD DVD verze vypuštěn.

 • Začněme rov­nou již zmíněným tele­vizním speciálem naz­vaným Skry­tá tajem­ství Har­ry­ho Pot­tera (The Hid­den Secrets of Har­ry Pot­ter, HD, 44 min­ut). Ten­to reklam­ní tv speciál byl natočen, aby pod­pořil uve­dení Fénixo­va řádu v kinech loni v létě. Bohužel je celý bonus dost miz­erný — nejméně polov­ina kousku je slože­na ze záběrů z fil­mu, zatím­co druhou polov­inu ovlád­ly rozhovory s rádo­by pot­terovský­mi vzdělan­ci; povětši­nou však jde o auto­ry rodokap­sů. Vlast­ní her­ci a člen­ové štábu se tu obje­vu­jí jen v krátkých reklam­ních rozhovorech; celkově jde o vel­mi křiklavou rekla­mu stu­dia. Jak už bylo zmíněno výše, je ten­to bonus uve­den na Blu-ray disku a stan­dard def­i­n­i­tion verzích, nikoli však na HD DVD vydání.
 • Kousek Stopování Tonksové (Trail­ing Tonks, HD, 19 min­ut) si zaslouží můj hlas za nejlepší krátký bonus. Mladá hereč­ka Natalia Tena (ve fil­mu jako Nymfado­ra Tonksová) se ujala role průvod­kyně a nabízí osob­ní prohlíd­ku Leaves­den studii, pro­dukčním domovem všech pěti pot­terovských filmů. Je fascin­u­jící sle­dovat vnitřní mech­a­nis­my práce na toli­ka známých filmech, a jak mladá Tena prochází z jed­no­ho prostředí do druhého, navštívíme také její kol­e­gy herce a čle­ny štábu, které tu máme možnost zahléd­nout v uvol­něnější atmos­féře. Tena je chvíle­mi trochu nud­ná, jde ovšem o jedinečný a skvělý malý bonus.
 • Inter­ak­tivní bonus Magie edi­tace (The Mag­ic of Edit­ing, HD) se zprvu jeví jako stan­dard­ní bonus — režisér David Yates a edi­tor Mark Day nabíze­jí pětimin­u­tový úvod do umění edi­tace fil­mu, které je podáno kvůli mladým divákům v zák­ladech a srozu­mitel­ně. Poté však kousek dospě­je do vlast­ní inter­ak­tivní edi­tační fáze. Tady si můžete vybrat libo­vol­né záběry jed­né scény a uspořá­dat je podle vlast­ního uvážení; navíc můžete uprav­it také zvuk. Opět, je to sice triv­iál­ní, ale zábavné a podle mého názoru to mládež skutečně pobaví.
 • Vys­třižené scény (Delet­ed Scenes, HD, 10 min­ut) jsou sbírk­ou drob­nůstek nakom­bi­no­vaných do celistvého kusu. Bohužel je větši­na toho­to mater­iálu jen rozšířením stá­va­jících scén nebo další­mi nekonečný­mi záběry — fanoušky kni­hy musím upo­zor­nit, že se tu rozhod­ně nedočka­jí nějakých zásad­ních scén. Jen málo mater­iálu se soustřeďu­je na Har­ry­ho a další hlavní postavy; mís­to toho je ovlád­nou převážně starší oby­vatelé bra­davické školy (včet­ně dvoumin­u­tové scény s Emmou Thomp­son, podob­né spíše grotesce).
 • A to je vše ze stan­dard­ních bonusů. Bohužel tu není uve­den ani jeden trail­er k něk­teré­mu z filmů o Pot­terovi, ani jiné reklam­ní mater­iá­ly (obra­zová galerie s cizo­jazyčný­mi plaká­ty k fil­mu by byla zvlášť vítaným přídavkem).

Blu-ray bonusy: Máme tu nějaké exkluzivní lahůdky?

Harry Potter and the Order of the Phoenix / 3A opět se nám tu liší edice obou for­mátů nové gen­er­ace. Ten­tokrát zvítězi­lo HD DVD vydání, pro­tože exk­luzivně přináší jeden z Warnerových video komen­tářů obraz v obraze (In-Movie Expe­ri­ence) a doplňkové bonusy propo­jené s webem. Blu-ray fanouš­ci však nemusí zoufat, pro­tože Warn­er doplnil disk ještě dalším exk­luzivním mater­iálem, který neob­jevíte na stan­dard­ním DVD.

Prvky ve stře­du záj­mu (Focus Points, HD, 63 min­ut) jsou jed­iným extra bonusem společným pro oba for­má­ty nové gen­er­ace; jde o sbírku 28 filmečků (každý má asi 1 — 3 min­u­ty), které se věnu­jí speci­fick­ým aspek­tům pro­dukce fil­mu a pokrý­va­jí většinu efek­tů, hlavních postav, natáčecích prostředí a klíčových témat. Jako celek se jed­notlivé kousky podoba­jí skutečné­mu doku­men­tu, ale­spoň ve srovnání s prázd­ný­mi stan­dard­ní­mi bonusy. Skvělé je také to, že je celý bonus uve­den v plném 1080p/VC‑1 videu a lze jej přehrát také jako samostat­ný doku­ment v režimu Focus Points View­ing Mode, který vám umožní hlad­ce přecházet mezi sou­vise­jící­mi kousky během sle­dování vlast­ního fil­mu. (HD DVD verze umožňu­je ten­to příst­up pomocí IME tracku.)

Závěrečné hodnocení

Har­ry Pot­ter a Fénixův řád je nejtlustší kni­hou J. K. Rowlin­gové a zkrá­cená fil­mová verze ve výsled­ku trochu trpí — čas­to působí spíše jako propo­jo­vací epi­zo­da než samostat­ný film. Přesto tu najdeme hod­ně magie, dra­mat­ick­ých zvratů a akce, jež uspoko­jí všech­ny fanoušky Har­ry­ho Pottera.

Ten­to film se stal prvním domácím Blu-ray vydáním Warneru pot­terovského snímku, které bylo hod­no­ceno, a tato high def­i­n­i­tion edice Fénixo­va řádu je vynika­jícím startem, jenž se chlubí výjimečně kval­it­ním obrazem a zvukem. Ve srovnání s HD DVD verzí je Blu-ray vydání lep­ší v oblasti stan­dard­ních bonusů (které jsou uve­de­ny v plném 1080p videu a obsahu­jí tele­vizní speciál, který HD DVD verze nemá), svého soupeře však nedosti­hu­je v oblasti In-Movie Expe­ri­ence tracku a dalších high def­i­n­i­tion bonusů. Přesto tu však máme dostatek bonusů, které by měly uspoko­jit většinu fanoušků, a je skvělé, že Har­ry Pot­ter nakonec vypadá (a zní) v high def­i­n­i­tion tak skvěle.

Komentáře (4)

 1. Portál Blu-ray.CZ » Harry Potter a Vězeň z Azkabanu (Blu-ray Disc)01:22 2.2.2008:

  […] jako na HD DVD), které se vel­mi při­b­ližu­je kval­itě pěti­hvězdičkového trans­feru snímku Har­ry Pot­ter a Fénixův řád. Blu-ray vydání doslo­va rozseka­lo svůj stan­dard def­i­n­i­tion pro­tějšek — při přímém […]

 2. Portál Blu-ray.CZ » Harry Potter a Kámen mudrců (Blu-ray Disc)01:22 2.2.2008:

  […] Kámen mudr­ců nepřináší fan­ta­stický tro­jrozměrný obraz, který mě tak uchvátil ve fil­mu Har­ry Pot­ter a Fénixův řád, ale přesto nabízí pří­jem­né vylepšení opro­ti stan­dard definition […]

 3. Portál Blu-ray.CZ » Prodeje HD DVD krátkodobě vedou01:45 2.2.2008:

  […] daří na úkor Blu-ray disků. Dva velké trháky posled­ních týd­nů, Bour­neo­vo ultimá­tum a Har­ry Pot­ter a Fénixův řád, před­stih­ly v prode­jích svoje […]

 4. renííík18:11 14.4.2008:

  ten film je sice super, ale nemá na knížku… kníž­ka je stokráát lepší…Kdo ji nečetl doporuču­ji ji přečíst… Je sice trochu dlouhá, ale sto­jí za to…Narozdíl od knížky, je film divný-podle mě nemá žád­ný děj a že je…no prostě divný…ale ráda se na něj dívám :-)))))

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv