Legenda o Zorrovi

The Legend of Zorro / 1Když odhléd­neme od Smrtonos­né pasti 4.0, asi oprav­du exis­tu­je datum expirace, do kterého lze natočit pokračování fil­mu. Jednoduše řečeno, jestliže nejed­náte v době, kdy je váš sen­za­ční film ještě čer­stvý v mys­lích veře­jnos­ti, risku­jete apatii diváků. Ten­to osud stihl Leg­en­du o Zor­rovi z roku 2005. Film vyšel celých sedm let po celosvě­tově úspěšném snímku Zor­ro: Tajem­ná tvář a je to jeho dokonale zábavné pokračování. Přesto u pok­laden neuspěl a nezachytil ste­j­nou roz­ha­zo­vač­nou náladu. 

Nicméně teď, když se prach usadil, můžeme ocen­it drob­né pův­a­by Leg­endy o Zor­rovi. Rozhod­ně to není per­fek­t­ní film, ale díky návratu ste­jného jádra kreativního týmu (včet­ně Anto­nia Ban­derase jako Zor­ra, Chather­ine Zeta-Jonesové jako krás­né Ele­ny a režiséra Mar­ti­na Camp­bel­la) si udržu­je hod­ně z půso­bivosti a ducha prvního snímku a tím se hrdě tyčí jako jed­no z nejkonzist­nějších pokračování posled­ní doby.

Po desetiletém boji pro­ti bezpráví a kru­tosti, Ale­jan­dro de la Vega, známý též jako Zor­ro (Ban­deras) nyní sto­jí tváří v tvář své největší výzvě: jeho milo­vaná žena Ele­na (Zeta-Jonesová) jej vyhodi­la z domu (můžete se div­it, co vlast­ně čekala, když si jej brala). Ele­na zažá­dala o rozvod a našla útěchu v náručí ele­gant­ního fran­couzského aris­tokra­ta, hraběte Arman­da (Rufus Sewell). Ale­jan­dro však ví něco, co Ele­na netuší — Armand je zlý orga­nizá­tor teror­i­stick­ého plánu na zničení Spo­jených států. Zor­ro­vo manžel­ství i budouc­nost jeho země je v sázce a on se musí pokusit obo­jí zachránit.

No ano, Leg­en­da o Zor­rovi zní dost hloupě — a hloupá skutečně je. Nepomáhá ani nevhod­ná odboč­ka k domácké komedii a obzvlášť ubo­hý padouch. Je to ale film o Zor­rovi, takže nás má přesvědčit přede­vším čistá vášeň mezi Ban­derasem a Zeta-Jonesovou, pár vtíp­ků a hod­ně akce. A ono to dost dobře fun­gu­je na všech fron­tách. Navz­do­ry sed­mileté pauze mezi Leg­en­dou a Tajem­nou tváří, Ban­deras a Zeta-Jonesová na sebe stále háze­jí uště­pačné hlášky sko­ro tak rych­le, jako spolu kříží meče. Právě ten­to oheň celý film žene dopře­du, když jiné, ruti­n­ní dějové pos­tupy selhávají.

Režisér Mar­tin Camp­bell navíc servíru­je něko­lik úderných akčních sekvencí. Scé­na na uhánějícím vlaku je skutečný vrchol, částečně díky Camp­bellově poža­davku na živé prove­dení mno­hých kousků pří­mo na place, bez pomo­ci počí­tače. Dech­ber­oucí je přede­vším scé­na kdy Zor­ro vedle řítícího se vlaku jede na koni.

V době uve­dení Leg­endy o Zor­rovi do kin něk­teří krit­i­ci namí­tali, že je his­toricky nepřes­ná. Časová posloup­nost událostí ve fil­mu je očivid­ně mimo a divá­ci citliví na takové věci mohou tyto zející díry v ději jen těžko ignorovat. Ale já osob­ně ten­to druh kri­tiky nechápu — je to přece Leg­en­da o Zor­rovi, ne Tanec s vlky, takže vlast­ně o nic nejde. Film jako Zor­ro je víc o společné vzpomínce na dobu, která nyní pře­bývá jen v zam­lžených, sépi­ově zabar­vených částech naší fan­tazie. Na této úrovni je film zábavný dostatečně.

Nede­jte se ale mýlit, ste­jně se mi víc líbí původ­ní Zor­ro: Tajem­ná tvář a je ško­da, že Sony ten film nevy­da­lo na Blu-ray zároveň s Leg­en­dou. Přesto, jestliže jste čekali na svou high def­i­n­i­tion Zor­ro podí­vanou, toto lehké pokračování by vaši žízeň utišit mělo.

Video: Zvětšujeme obraz

Leg­en­da o Zor­rovi byla na stan­dard­ním DVD uve­de­na poprvé začátkem roku 2005 a za použití ste­jného zdro­je vypadá toto Blu-ray jako nové. Je to krás­ný 1080p/AVC MPEG‑4 kód, s jas­ným, detail­ním a barevným obrazem, který každého jistě uspokojí.

The Legend of Zorro / 2Zdroj je ve skvělé kondi­ci, s fil­movým vzh­le­dem, bez nedokon­alostí. Barvy jsou vel­mi dobře mod­ulo­vané, s teplým, zlatavým závo­jem, který v high def­i­n­i­tion vypadá docela hezky. Her­ci vypada­jí díky pleťovým tonům ještě lépe, bez chro­mat­ick­ého šumu nebo pře­sat­ur­ování. Úrovně černé a kon­trast jsou také vel­mi sil­né, přede­vším v jas­ných den­ních exter­iérech. Výsled­kem je velice detail­ní prezen­tace která téměř neustále vypadá trojrozměrně.

Mám pouze dvě stížnos­ti. Za prvé, nejt­mavší scény vypada­jí trochu měkce a ploše. Za druhé, viditel­né je slabé okra­jové halo. Jsou to však jenom malé prob­lémky. Leg­en­du o Zor­rovi jako takovou bych si sice nevy­bral jako skutečný demo disk, ale celkově je to rozhod­ně Blu-ray, kterým na vaše přátele zapůsobíte.

Audio: Hodnotíme zvuk

Tato Dol­by True­HD 5.1 pros­torová stopa (48kHz/16bitů) je ste­jně sil­ná jako vizuál­ní prezen­tace. Stan­dard­ní DVD už tak zně­lo dost dynam­icky, upgrade do high def­i­n­i­tion přesto nabízí znatel­né vylepšení — Zor­ro žije skvělou akcí a obklopením.

Zvukaře tu zaměst­nává spous­ta mečů, dupa­jící koně a řítící se vlaky a svou prá­ci odvedli dobře. Vyvážení a čis­to­ta zvukové stopy jsou fan­ta­stické — při přiměřené hla­sitosti mě real­is­tičnost mixu skutečně ohromi­la. Použití pros­toru je v akčních scénách vel­mi smělé, s hezky roztroušený­mi efek­ty a také majestát­ním působením hud­by Jamese Hornera. Soundrack je také krás­ně nahraný, dial­o­gy jsou čisté a zřetel­né. Nenarazil jsem ani na prob­lémy s vyvážením hla­sitosti. Zvuk na tom­to Blu-ray vydání Zor­ra možná není tak úderný jako u Trans­form­ers, ale na ten­to typ tradičního mater­iálu je perfektní.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Sony pře­nes­lo všech­ny pří­davky, které byly na stan­dard­ním DVD také na toto Blu-ray vydání. Žád­ný sice není upgradovaný do high def­i­n­i­tion, je to ale ste­jně dost dobrý balíček.

  • Zvukový komen­tář — K režiséru Mar­t­inu Camp­bellovi se připo­jil kam­era­man Phil Meheux a je to pěkná jíz­da. Camp­bell je prostě jeden z těch lep­ších režisérů při zvukových komen­tářích a Zor­ro není vyjím­ka. On a Meheux sice mlu­ví trochu moc tech­nicky o vizuál­ní stránce fil­mu, vlivech a čas­to kom­p­liko­vaných poža­davcích na place, pro­tože u toho­to druhu fil­mu není nut­ná příliš hluboká analýza tématu. Stopa v závěru už trochu upadá, ale Camp­bell se na kon­ci ještě přek­va­pivě rozhor­lí pro­ti kri­tikům, kteří napadali falešný fran­couzský akcent Rufuse Sewella. Takové téma u komen­tářů moc čas­to nezaslechnete.
  • Hra s vlaky (Play­ing with trains, SD, 13 min­ut) — Leg­en­da o Zor­rovi je ve svém přís­tupu k prak­tick­ým efek­tům v pod­statě staromód­ní, ale pro velk­ou hlavní scénu s vlakem byli pro přidání něko­li­ka počí­tačových efek­tů přizváni exper­ti z Weta Dig­i­tal. Zde získáte hezký přehled o této složité scéně od odborní­ka na efek­ty Richar­da Tay­lo­ra.
  • Snímek Vizuál­ní efek­ty (Visu­al Effects, SD, 6 min­ut) rozvíjí téma z Hry s vlaky a uvádí rych­lý přehled o něk­terých počí­tačově gen­erovaných tricích použitých v jiných částech filmu.
  • Počí­tačové efek­ty opustíme, snímek Kaskadéři (Stunts, SD, 12 min­ut) se zabývá skutečný­mi akční­mi kousky, přede­vších šer­mířstvím a také tvrdým tréninkem, který je vyžadován od herců.
  • The Legend of Zorro / 3Snímek Arman­do­va ces­ta (Armand´s Path, SD, 12 min­ut) se zaměřu­je na rozšíře­nou úvod­ní scénu ve fil­mu, je to však spíše obec­ný doku­ment o natáčení. Zeta Jonesová a Ban­deras zde prone­sou něko­lik slov, společně s Cam­bellem. Zúčast­ní se také scé­nar­isté Rober­to Orci a Alex Kurtz­man, kteří probíra­jí obec­ný estet­ický příst­up k tomu­to pokračování a proč to trva­lo tak dlouho, než se všich­ni znovu setkali.
  • Ve Vys­třižených scénách (Delet­ed Scenes, SD, 10 min­ut) nalezneme celkem 4 kousky, všech­ny s volitel­ným komen­tářem Camp­bel­la. Ačko­liv se režisérovi tyto scény očivid­ně líbí, jejich vys­třižení se mi zdá rozum­né, neboť by zpo­ma­lily tem­po už tak příliš dlouhého filmu.
  • Roz­bor scén z více úhlů (Mul­ti-Angle Scene Decon­struc­tions, SD) vám umožní pohy­bo­vat se pomocí tlačít­ka na vašem dálkovém ovládání mezi něko­li­ka možnos­t­mi. U dvou akčních scén nám tvůr­ci nabíze­jí tři pohledy: zkoušení, mater­iál ze zákulisí a dokonče­nou verzi. Ten­to bonus přechází pří­mo z doby stan­dard­ních DVD a Sony se vůbec nepokusi­lo využít inter­ak­tivní schop­nos­ti for­má­tu Blu-ray.
  • Nej­sou tu žád­né trail­ery na filmy se Zor­rem, pouze reklam­ní snímek na Blízká setkání třetího druhu (v 1080p).

Závěrečné zamyšlení

Leg­en­da o Zor­rovi není špat­né pokračování, ale sedm let po orig­inálu vypadá, jako by téma promeška­lo svou dobu použitel­nos­ti. Nové a slad­ké rodin­né momen­ty tomu moc nepo­mohly, ale pokud to neb­udete brát moc vážně, film si uži­jete. Jako Blu-ray disk je Leg­en­da o Zor­rovi rozhod­ně solid­ní, Sony nám servíru­je vynika­jící video i zvuk včet­ně pří­jem­ného balíčku bonusů. Na Zor­rovi vás sice nic neohromí — na fil­mu ani na Blu-ray disku — ale rozhod­ně sto­jí za podívání v rám­ci večera neškod­né, pop­cornové zábavy.

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv