Microsoft Xbox a Blu-ray Disc — aktualizováno

Jak se dalo očeká­vat — po ozná­mení Warn­er Bros., ve kterém stu­dio deklaru­je svou pod­poru for­má­tu Blu-ray Disc, po zrušení všech dohod­nutých indi­viduál­ních rozhovorů s nov­ináři na veletrhu CES ze strany říd­noucí skupiny pod­poru­jící HD DVD, po kom­plet­ním zrušení avi­zo­vané prezen­tace nových tech­nologií společnos­ti Toshi­ba, která asi nejvíce sto­jí za vývo­jem HD DVD — Microsoft začíná uvažo­vat o Blu-ray mechan­ice pro XBox. To by moh­lo zna­me­nat mimo jiné i lep­ší pod­poru for­má­tu Blu-ray disk v oper­ačních sys­témech Microsof­tu. Jak říká Albert Penel­lo, group mar­ket­ing man­ag­er pro Xbox: 

Měla by to být vol­ba zákazníků; a jestliže tohle je ces­ta, kter­ou si vybrali, pak bychom to měli zvážit.

Pan Penel­lo k tomu ale dodává, že nečeká velký vliv rozhod­nutí Warn­er Bros. na Xbox 360:

V zásadě si nemys­lím, že to bude mít citel­ný dopad na Xbox 360 pro­ti (Sony) PlaySta­tion 3. U PlaySta­tion 2 byla DVD zpočátku velká výho­da, ale po roce dvou si ji už lidé nepořizu­jí jako DVD přehrávač. 

Jak se zdá, není pan Penel­lo zcela přesvědčen:

Nemůžete říct, že by to neby­lo fiasko nebo neúspěch; takové bitvy už jsem viděl vyh­lášené mno­hokrát. Chci, aby zákazní­ci měli svůj podíl na této vol­bě a mys­lím si, že je mno­ho zákazníků, kteří už nakoupili HD DVD a budou to oni, kdo rozhodne.

Podle slov pana Penel­la, se zdá, že Microsoft není úplně přesvědčen o pro­hře, takže uvidíme, jak budou vypa­dat prode­jní čís­la v červnu a v před­vánočním šílen­ství. Pokud do té doby sti­hne Microsoft uza­vřít kon­trakt na OEM Blu-ray mechaniku pro Xbox 360, neb­ude jeho ztrá­ta tak velká. Sony se doufe­jme také poučí a mohla by přinést zábavnější ovládání á la Nin­ten­do Wii. Nechme se překvapit.

Akutalizováno (10.1.2008)

Podle posled­ních zpráv, které při­nesl serv­er Giz­mo­do, se Microsoft nechys­tá pod­porovat Blu-ray Disc, dokud Toshi­ba neoznámí konec for­má­tu HD DVD. A to, jak víme, zře­jmě neb­ude pravděpodob­ně letos a div­il bych se, kdy­by k tomu vůbec doš­lo. Toshi­ba totiž dává jas­ně na vědomí všem, že se nechys­tá opustit for­mát HD DVD dokud jeho potápějící se loď nek­lesne až na samé dno.

Pan Albert Penel­lo v rozhovoru pro Giz­mo­do totiž řekl, že:

 1. Tit­ulky změni­ly kon­text toho co řekl,
 2. Microsoft o tom neu­važu­je,
 3. Je téměř defin­i­tivní, že Microsoft to neudělá,
 4. Microsoft nemá žád­né plány na postavení čehokoli Blu-ray,
 5. Microsoft je totál­ně odd­án HD DVD.

Co se nestalo

Samozře­jmě nikdo kromě pana Penel­la (a mar­ketingových šéfů Microsof­tu) netuší, proč se odehrál takový hum­buk. Stači­lo říct rezo­lut­ní ne a bylo vymalováno. Ovšem efek­tivnější asi bylo upou­tat na sebe vešker­ou pozornost trhu a teprve potom vše demen­to­vat. A možná jenom pan Penel­lo dost jas­ně nevěděl, co chtít.

Takže, teď si řekněme off the record, co se určitě nesta­lo. Pan Penel­lo si dal na veletrhu skleničku s obchod­ním part­nerem a potom dostal šoku­jící zprávy, že posled­ní stu­dia opouštějí loď. Napad­lo ho, že by to mohl využít a pokusil se vyvolat napětí svým před­chozím prohlášením. Potom přišel právník Toshi­by a připom­něl mu exis­ten­ci něko­li­ka smluv. V panu Penellovi hrk­lo jak ve starých pendlovkách a jak se vše­možně svá před­chozí tvrzení vyvracet.

Nebo se určitě nesta­lo tře­ba tohle. Pan Penel­lo nejprve rozšířil poplašné zprávy (ať už pod vlivem, či niko­liv). Záhy absolvo­val tele­fonát se svým šéfem, který měl po boku tým pod­nikových právníků (v Microsof­tu zabíra­jí budovu při­b­ližně o velikosti Buck­ing­ham­ského paláce, takže to neby­lo snad­né). Když mu vyčíslili, kolik bude jeho legrační prohlášení stát, pan Penel­lo pět­iná­sob­ně odvolal v násled­ném rozhovoru vše co slí­bil (a slí­bil vše co odvolal, ale o tom už se nikde nepíše).

Komentáře (3)

 1. Portál Blu-ray.CZ » HD DVD je mrtvé23:32 16.2.2008:

  […] Zdá se mi šílené, že by Toshi­ba skar­to­vala své HD DVD note­booky a vycou­vala z part­ner­ství s Xbox­em. Pokud ano, Microsoft by asi konečně musel vážně začít přemýšlet o jiné mechanice.

 2. Spider00:19 17.2.2008:

  A je na čase. Že ten Mikroshit musí vždy­cky plavat pro­ti proudu.

 3. Lukáš Měřínský21:10 23.6.2008:

  No vzh­le­dem k tomu že víceméně fandím více blu-ray než HD-DVD jsem nakonec rád že blu-ray zvítězi­ly a doufám že dlouho taky vydrží:-)

Přidejte komentář
Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv