Pan a paní Smithovi (Blu-ray Disc)

Mr. and Mrs. Smith / 1Pro mě za mě, na mém obalu fil­mu Pan a paní Smithovi by klid­ně moh­lo být nap­sáno provinilé potěšení. Uve­dení fil­mu v kinech bylo možná pronásle­dováno chlad­ný­mi recen­ze­mi a divá­ci byli rozptylování aférka­mi Angeliny a Bra­da, jenže já mám pořád dojem, že film prostě utr­pěl špat­nou rep­utaci. Rozhod­ně z něj nehodlám dělat per­fek­t­ní film, ale dle mého skrom­ného názoru je o hod­ně lep­ší, než je vetši­na kri­tiků ochot­na přiznat.

Po šesti letech manžel­ství jsou John a Jane Smithovi (Brad Pitt a Angeli­na Joliová) znudění ze svého klid­ného živ­ota na před­městí. Ani John, ani Jane, však nema­jí tušení o skutečné prá­ci svého part­nera — jak se ukáže, oba pracu­jí jako nájem­ní vrazi, navíc pro konkureční agen­tu­ry. Zpack­aný útok odkry­je zároveň tajem­ství jich obou a oba poté dostanou za úkol zabít toho druhého. S nabitou zbraní a váhavostí v srd­ci se oba Smithovi musí rozhod­nout, zda budou prostě pos­tupo­vat podle rozkazu, nebo zda konečně potáh­nou za jeden provaz a dají při tom do pořád­ku i svůj vztah. 

Režisér Dough Liman (Go, Agent bez min­u­losti) ten­to film ztvárňu­je jako bizard­ní romantick­ou komedii nac­panou zbraně­mi, humorem a komiksovým působením. Celé to naz­naču­je, že by se Pan a paní Smithovi neměli brát příliš vážně. Výsledek je tak hravý jako chemické působení obou hlavních her­ců na plát­ně. Úvod­ní akt si pohrává s jed­notvárnos­tí manžel­ského živ­ota u Smithů a zábavně komen­tu­je až komick­ou obyče­jnost jejich manžel­ství. I když akce konečně nabere na rychlosti, Liman nedo­volí, aby exploze a honičky v autech ztlu­mi­ly lehkovážný tón děje. Film se naopak vyvíjí spíše do směsice bravurnos­ti a šar­mu hlavních postav.

Pan a paní Smithovi býva­jí kri­ti­zováni ze dvou důvodů. Krit­i­ci za prvé říka­jí, že Pitt a Jolieová na plát­ně postrá­da­jí přesvědčivé vzá­jem­né chemické působení a za druhé se jim větši­nou nelíbí použití humoru vztaženého na samot­ný film. Pitt a Jolieová si však prá­ci na place očivid­ně uží­vali a mys­lím, že to na výsled­ku jde dobře vidět. Scény jsou plné lehké, přirozené a organ­ické pružnos­ti. Použití sebevz­tažného humoru je umírněné a neruší, vypadá to spíše jako skry­té vtipy. Když se na plát­ně jeden z vedle­jších her­ců objevil v tričku z Klubu rváčů, nemohl jsem si pomoct a potichu jsem se smál. Moji ženu to ale zmát­lo, pro­tože ten fórek nepochyti­la. Musím při­pustit, že pod povrchem fil­mu je toho skry­to hod­ně — děj má rozhod­ně mez­ery, vedle­jší her­ci jsou větši­nou pouze na doplnění a vývoj příběhu je dost pohodl­ný. To všech­no ale dokáži ignorovat díky čiré zábavné hod­notě Pana a paní Smithových. Liman a spol. si dobře uvě­do­mu­jí, že hlavní funkce akční kome­die je pobav­it diváky a tak fil­mu dáva­jí nakažlivou energii a ryzí pod­ně­ty. Jestliže divá­ci hleda­jí coko­liv výz­nam­nějšího, asi ode­j­dou zkla­maní. Já si však mys­lím, že fanouš­ci fil­mu Dan­ny­ho parťá­ci budou schop­ni pocho­pit, co se tu snažím sdělit.

Jed­iný vážný nedostatek dle mého názoru je, že posled­ních pět min­ut fil­mu je jako­by jednoduše opsaných — nedá­va­jí poc­it vyvr­c­holení. Liman původ­ně natočil rozho­du­jící zúč­tování se zlo­duchy v podání Jacque­line Bis­se­tové a Ter­rence Stam­pa. To jej ale dostatečně neuspoko­ji­lo, takže natočil kon­frontaci s Kei­them Davi­dem a Angelou Bas­set­tovou. Z nějakého důvo­du ale vyřadil oba a spoko­jil se s takovým nijakým rozu­zlením, při kterém si při­padám, že jsem na ovlá­dači omylem stisknul tlačítko Přeskočit kapi­tolu.

Pan a paní Smithovi posky­tu­jí pří­jem­nou jíz­du nac­panou vtip­ný­mi dial­o­gy a dobrý­mi akční­mi scé­na­mi. Není to dokon­alý film, ale užil jsem si ho. Bohužel nemo­hu odhad­nout, jestli se bude líbit zrov­na vám, to záleží přede­vším na vašem osob­ním vkusu. Co dodat? Něko­mu se Pan a paní Smithovi líbí a něko­mu zase ne. U mě si ten­to film získal své pohodl­né mís­to na poličce.

(Povšim­něte si, že toto Blu-ray, podob­ně jako první DVD vydání v roce 2005, obsahu­je verzi pro kina s hod­no­cením PG-13 — ne režisérský ses­třih bez hod­no­cení, který na DVD vyšel v roce 2006.)

Video: Zvětšujeme obraz

Mr. and Mrs. Smith / 2Pan a paní Smithovi na Blu-ray debu­tu­jí na sil­ném 1080p/AVC trans­feru. Liman sice posou­vá pale­tu kdyko­liv dostane příleži­tost, trans­fer však nikdy nevy­padá mdle či fád­ně. Okamžitě jsem si všiml barev — teplá záře domác­nos­ti Smithových, ocelový lesk v Jan­ině kanceláři a sluncem vybělené vedro v poušti v high def­i­n­i­tion vypada­jí úžas­ně. Detai­ly jsou tak­též půso­bivé a všiml jsem si pod­stat­ného vylepšení opro­ti dříve vydaným stan­dard def­i­n­i­tion DVD. Nejvíc se vylepši­ly tex­tu­ry na oblečení. Tex­ty na plát­ně a další detai­ly jsou však také extrém­ně ostré. Dobře se podíve­jte na scénu, kdy spolu John a Jane tan­cu­jí — všim­něte si ste­hů na jejich oblečení, tváří v pozadí a žilkování na dřevěných stěnách.

Vel­mi rád také dodám, že obraz není rušen žád­ný­mi arte­fak­ty či zdro­jovým šumem. Jed­iná část, která vypadá trochu mimo, je záměrně zvýrazněné zrnění při pohle­du zpět do doby Kolum­ba. Horší strán­ka tak­to čistého zdro­je je, že vypadá jako výsledek značného úsilí při post­pro­duk­ci, což obec­ně vytváří hladší obraz, ale nevy­h­nutel­ně také změkču­je něk­teré tex­tu­ry (přede­vším tváře) v tmavších scénách.

Mám ještě nějaké další drob­né tech­nické stížnos­ti. Za prvé, zachytil jsem menší doost­řování hran v něko­li­ka záběrech. Za druhé, ve fil­mu je místy použi­to posílení kon­trastu, což v obraze přiostřu­je bílé a primární tóny. Nakonec tu je ještě něko­lik záběrů, kde čtverečkování pot­laču­je části pozadí, které byly na stan­dard­ních DVD jas­ně viditelné.

Když to podtrhnu a seč­tu, tato Blu-ray prezen­tace Pana a paní Smithových jistě není bezchyb­ná, ale přesto je to pod­stat­ný vizuál­ní upgrade opro­ti stan­dard­ním DVD. Fanouš­ci fil­mu budou potěšeni.

Audio: Hodnotíme zvuk

Video mi dalo pros­tor pro něko­lik stížnos­tí, audio mi to už neu­možní. Pan a paní Smithovi obsahu­jí bezeztrá­tovou DTS HD 5.1 Mas­ter Audio stopu, která vytváří jed­no z nejpřesvědčivějších a nejpros­torovějších zvukových polí, jaké jsem zatím zažil. Pře­chody mezi kaná­ly jsou velice jas­né a pros­torová přes­nost je pří­mo ohro­mu­jící — poslech­něte si tu jem­nou akustiku na začátku fil­mu, kdy John a Jane doma provádějí své den­ní ruti­n­ní úkony. Dokonce i zvuky s nižší pri­or­i­tou, jako napřík­lad cinkání stříbra, mají své přes­né umístění ve zvukovém poli. Pro odhalení celého poten­ciálu této stopy zkuste přeskočit na honičku v mini­vanu a zavřete oči — všim­něte si slyšitel­ných rozdílů v povrchu sil­nice, lehkého praskání v sedadlech a vzdáleného troubení okol­ních aut. Mr. and Mrs. Smith / 3Teď se posuňte pří­mo na závěr fil­mu a sle­du­jte helikop­téru, jak krouží kolem stře­du zvukového pole, všim­něte si zvuků šrap­nelů a trosek, jak dopada­jí na pod­lahu a poslech­něte si pevné údery nábojů.

Dial­o­gy jsou neustále krys­tal­icky čisté a jsou hezky rozve­de­ny po kanálech. Pri­ori­ta je také napros­to přes­ná — nemusel jsem se vůbec namáhat, abych rozuměl, dokonce ani v těch nejchaotičtějších scénách (a že jich tu je hod­ně). Dynami­ka je agresívní a všudypří­tom­ný kanál pro nízkofrekvenční zvuky se nikdy neztrácí. Basy jsou roz­man­ité a sil­né, vysoké tóny jsou sta­bil­ní a výrazné a hud­ba do mixu prosaku­je tak přirozeně, že by to klid­ně mohl být další chytrý vtípek z dialogů. Tato stopa je prostě pod­stat­ně lep­ší než Dol­by track na stan­dard­ním DVD a lehce si zaslouží mé plné hod­no­cení. Je to rozhod­ně ukázkový high def­i­n­i­tion mix.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Toto Blu-ray vydání si přenáší všech­ny pří­davky z prvního stan­dard­ního DVD z roku 2005, avšak žád­né dodatečné bonusy, které se objevily na nehod­no­ceném DVD vydání v roce 2006. Mys­lím že se dočkáme druhého odvaru a uvidíme prvky z toho druhého DVD vydání také na high definition.

  • Komen­tář řežiséra a scénáristy — režisér Doug Liman a scénárista Simon Kin­berg zde napros­to přirozeně rozm­lou­va­jí o téměř všech stránkách výro­by. Omezení rozpoč­tu a časté opakování záběrů ved­lo ke značným prob­lémům a také tvořivým řešením. Větši­nou mlu­ví Liman — je to pří­jem­ný fil­mař, který si však nebere servítky. Komen­tář je sice místy poněkud suchopárný, ale obec­ně je docela zají­mavý a sto­jí za poslechnutí.
  • Komen­tář pro­du­cen­tůAki­va Golds­man a Lucas Fos­ter posky­tu­jí asi nejméně zají­mavý komen­tář z těch tří, které na disku najdeme. Je tu sice dost zají­mavých infor­ma­cí, ale ti dva jsou pře­spříliš kajíc­ní a obraňu­jí konečný výsledek. Hod­ně se zabý­va­jí mater­iálem, který podrob­něji probíra­jí účast­ní­ci ostat­ních komen­tářů. Jestli chcete získat kom­plet­ní dojem, poslech­něte si jej, lépe ale bude jej přeskočit a pustit si ten další.
  • Tech­nický komen­tář — I když mě větši­nou příliš tech­nické rozhovory nudí, ten­to skupinový komen­tář jsem si vlast­ně docela užil. Účast­ní se jej edi­tor Michael Tron­ick, pro­dukční designér Jeff Mann a konzul­tant vizuál­ních efek­tů Kevin Elam. Ti tři se neomezu­jí na pouhé pitvání záběrů, probíra­jí Limanovu vizi, vyprávějí si o zážitcích z placu a dokonce upo­zorňu­jí na kaž­dou chy­bu, která se na plát­ně objeví. Výsled­kem je upřím­ný a zábavný komen­tář, který ani sám sebe nebere příliš vážně.
  • Mr. and Mrs. Smith / 4Vys­třížené scény (HD, 6 min­ut) — Toto vydání obsahu­je pouze tři vys­třižené scény. Jsem si jistý, že před vydáním nehod­no­ceného ses­tři­hu nevy­padaly tak nepřesvědčivě, teď se jeví spíše jako záměrné ladění diváků na větší zásobár­nu vys­třižerného materiálu.
  • Tvor­ba scény (SD, 8 min­ut) — Ten­to snímek byl původ­ně vytvořen pro tele­vizní kanál Fox Movie a zabývá se hlavní honičk­ou v druhém aktu fil­mu. Jak se ukáže, rozpoč­tová omezení donu­ti­ly Limana zre­duko­vat rozsah honičky a provést tunu změn na posled­ní chvíli. Velice mě zau­ja­lo něko­lik krátkých pohledů na pra­cov­ní tlak ve studiu a napětí na place, celý doku­men­tík se ale bohužel rych­le změní na reklam­ní kecy. Ach jo.
  • Trail­ery pro kinaHD, 4 minuty.

Blu-ray bonusy: Máme tu nějaké exkluzívní lahůdky?

Disk neob­sahu­je žád­né Blu-ray bonusy, ale Pan a paní Smithovi je nejnovější Blu-ray vydání od Foxu, které obsahu­je tech­nologii D‑Box. Jed­ná se o vložený kód, který se v domácích kinech vybavených sedad­ly s pohybem postará o tře­sení a rány zároveň s kaž­dou explozí či bouračk­ou auta na plát­ně. Jestliže jste jeden z těch šťast­ných, kteří si mohou pořídit nejnovější a nejlepší hračky (jakko­liv podi­vné), určitě budete potěšeni.

Závěrečné zamyšlení

Toto Blu-ray vydání Pana a paní Smithových sice neob­sahu­je režisérský ses­třih (ani žád­ný z bonusů, které s ním byly uve­de­ny na DVD), přesto mám poc­it, že bych jej měl doporučit. Film je zábavný, trans­fer je skvělý a DTS HD MA stopa je pří­mo úžas­ná. Jednoduše řečeno, obra­zové a zvukové kval­i­ty toho­to disku smet­ly před­chozí DVD do koše. Nemo­hu vám zaručit, že se někdy v budouc­nu na Blu-ray neob­jeví nehod­no­cené vydání, ale s jis­to­tou mohu říci, že fanouškům se peníze vložené do toho­to disku vyplatí.

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2021 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2021 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv