Na stranu Blu-ray se mohou brzy přidat i další studia

Zbý­va­jící dvě velká Hol­ly­wood­ská stu­dia, která pod­porovala exk­luzivně HD DVD, mohou nyní změnit strany a ukončit tak defin­i­tivně válku for­mátů. Infor­moval o tom Dai­ly Vari­ety, který potvrzu­je, že stu­dio Uni­ver­sal přes­tane exk­luzivně pod­porovat HD DVD. Jak bylo potvrzeno, i posled­ní velký hráč, stu­dio Para­mount, má ve smlou­vě únikovou klauzuli, která mu umožňu­je zrušení exk­luziv­i­ty v pří­padě rozhod­nutí Warn­er Bros. o pod­poře Blu-ray disku. 

Kaž­dopád­ně, ani jed­no stu­dio není připraveno hodit okamžitě ručník do ringu. Ve čtvrtek sice stu­dio Uni­ver­sal přeruši­lo své mlčení ohled­ně dalších plánů na pod­poru for­má­tu HD DVD, ale v dalších měsících se ste­jně chys­tá for­mát pod­porovat. Přestože Toshi­ba nas­tavu­je svě­tu hrdou tvář, Microsoft už je nalomený pro pod­poru Blu-ray disku v Xboxu a prode­j­ci jistě také neb­u­dou chtít dát své mís­to v obchodech for­má­tu, který je odsouzen k záhubě.

Je to vel­mi zvlášt­ní situ­ace, pro­tože trh brzy pozná, že je rozhod­nu­to, ale stu­dia i výrob­ci ještě utratí stovky mil­ionů dolarů na pod­poru HD DVD, dokud jim nevyprší nejrůznější smlou­vy. Napřík­lad stu­dio Dream­Works má smlou­vu o exk­luzivní pod­poře HD DVD, která platí po celý rok 2008.

Čeští zákazní­ci z toho mohou zatím těžit, pro­tože na HD DVD zatím nevyšel česky jed­iný film, s výjimk­ou výkřiku do tmy v podobě Horem pádem, ale na Blu-ray disku již můžete vidět při­b­ližně stovku zahraničních filmů v češt­ině. Vyjádření FERMATA, a.s., která jako jed­iná v repub­lice lisu­je HD DVD disky se nám zatím nepo­daři­lo získat. A ani ze strany českých studií nemáme signá­ly, že by se něk­teré chtě­lo přik­lonit na stranu jed­no­ho či druhého for­má­tu. Vzh­le­dem k dos­tup­nos­ti zařízení pro přehrávání obou for­mátů je to mys­lím tak­ti­ka, která se vyplácí. Výjimk­ou je tele­vize Nova, která podle infor­ma­cí serveu iHned, nasadi­la Blu-ray Disk ve svém novém studiu.

Přidejte komentář
Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv