Proč studio Warner Bros. ukončilo High Definition válku

Don Lindich, tvůrce série příruček pro začátečníky Dig­i­tal Made Easy a velký příznivec HD DVD, nap­sal o vík­endu zají­mavý kousek do svých domovských novin, ve kterém píše, že stu­dio Warn­er Bros. (WB) neukonči­lo high def­i­n­i­tion válku svým prohlášením o pře­chodu k Blu-ray úplně zadar­mo. Úda­jně se celá taškařice odehrála zhru­ba takto: 

WB vydává své tit­u­ly na obou konkurenčních for­mátech vysokého rozlišení a časem shledává, že vál­ka for­mátů nejen brzdí jejich při­jetí u spotřebitelů, ale také ošk­livě posti­hu­je prode­je stan­dard­ních DVD, což je pro stu­dio neu­držitel­ná situ­ace. Zcela log­icky tedy chce přivést válku for­mátů k co nejrych­le­jší­mu kon­ci. Tím, že si vybere svůj jed­iný formát.

Pokud by si stu­dio vybralo HD DVD, pod­po­ra jed­notlivých studií by byla zhru­ba vyvážená, ale pře­chod WB by mohl strhnout ostat­ní na stranu HD DVD, pro­tože je největším pro­du­cen­tem disků s vysokým rozlišením. Pře­chod k Blu-ray naopak sli­bo­val rych­lý konec války.

Hlavní před­stavitelé WB v té chvíli ještě vydá­va­jí prohlášení (jak soukromá tak veře­jná), že nechys­ta­jí žád­nou změnu své poli­tiky, pokud jde o for­má­ty vysokého rozlišení. Zjevně ale změnu připravo­vali — jen možná nevěděli, na kter­ou stranu se přidají.

Vzh­le­dem k dlouhodobé­mu part­ner­ství, WB dalo Toshibě za úkol dostat na stranu HD DVD ještě jed­no dostatečně velké Blu-ray stu­dio. V tom pří­padě by i ve WB přešli k HD DVD a dali tak for­má­tu jas­ný impuls.

Doho­da byla úda­jně téměř jistá se studiem Fox, které mělo prob­lémy s pro­dukcí Blu-ray disků díky nedostatečné výrob­ní infra­struk­tuře. Za pět min­ut dvanáct ovšem přichází na návštěvu za Sony a ta dodává injek­ci 120 mil­ionů dolarů, aby stu­dio neopouště­lo for­mát Blu-ray Disc.

Nakonec se tedy nena­jde žád­né stu­dio, které by přeš­lo na stranu HD DVD a pro­to WB přechází na Blu stranu vysokého rozlišení, za což inka­su­je půl mil­iardy dolarů.

Pro výrobce by tato his­tor­ka měla být přine­j­menším vel­mi poučná a spotřebi­tel to nakonec pozná v cenách.

Komentáře (4)

 1. Daniel Felix Hrouzek15:58 15.1.2008:

  Ano. A tak to má být 🙂

 2. Jirka Pech16:04 15.1.2008:

  Nejsem si úplně jistý, že to tak má být. Tedy pokud nejde čistě o to, že BD se stane zaned­louho fil­movým průmyslovým stan­dar­d­em, což mi vůbec nevadí.

  Mys­lím, že si tyto porod­ní bolesti mohli všich­ni ušetřit a spotřebitelé ve finále mohli mít nižší cenu. Je to škoda.

  Samozře­jmě je zde otáz­ka, zda by cena byla skutečně nižší, kdy­by neby­lo té nes­myslné války. Také se na to můžeme dívat tak, že konkurenční boj nakonec spotřebitelům prospěl.

  Na každý pád je ale dobře, že konečně máme vítěze.

 3. Milan Peracos16:21 20.2.2008:

  Je mi líto nás spotřebitelů, pro­tože Sony je ta fir­ma, která nic nedává zadarmo!
  Ceny pada­jí díky konkuren­ci, ale pokud zvítězil jeden formát?
  Není žád­ná konkurence a spotřebi­tel zapláče.
  Ceny BR placek, budou hod­ně dlouho držet ve výšinách a až spad­nou, tak nevěřím, že budou za 4/5 , jako DVD v trafice.
  Mys­lím, že se výrazně nižších cen, nikdy nedočkáme!
  Něk­do namítne, že dostanu vyšší užit­nou hod­no­tu (para­me­try), ale pokud je výrob­ní cena DVD 2,-Kč (plac­ka).
  Výrob­ní cena BR je 8,-Kč (někde jsem to četl), tak proč sto­jí film na BR 8OO,- Kč?
  A né 507,-Kč jako DVD ?

 4. Jirka Pech17:07 20.2.2008:

  Milane, nemys­lím si, že není v tom­to ohle­du konkurence. Ty placky nevyrábí jen Sony, ale i další firmy. Navíc, u fil­mu není rozho­du­jící cena média (jak sám říkáš, je směšně nízká a mezi BD a DVD není takový rozdíl, který by udělal tři stovky na konečné ceně), ale to co na něm dostáváš. Pokud platí, že spotřebitelé jsou ochot­ni to za tu cenu kupo­vat, pak bude cena nas­tavená vysoko.

Přidejte komentář
Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv