Sejmi je všechny (Blu-ray Disc)

Shoot Co udělá ze špat­ného fil­mu zábavu? Akční výstřed­nos­ti fil­mu Sej­mi je všech­ny by mohly nabíd­nout odpověď. Po zhléd­nutí upoutávky k fil­mu a přečtení absurd­ního obsahu děje jsem si myslel, že vím zcela jistě, do čeho se vrhám — tak proč jsem se celý film smál od ucha k uchu?

Ve snímku Sej­mi je všech­ny zachrání tajem­ný Pan Smith (Clive Owen) těhot­nou ženu před skupinou po zuby ozbro­jených zlosynů a pomůže jí přivést na svět dítě ještě před tím, než žena zemře. Smith přimě­je kojící pros­ti­tutku (Mon­i­ca Bel­luc­ci), aby mu pomohla, a se svou novou rodink­ou se snaží vyh­nout bezohled­né­mu zabi­jákovi (Paul Gia­mat­ti) a jeho nájem­ným vrahům. Když Smith odhalí prav­du o otcov­ství dítěte, pronikne do spiknutí, v němž vys­tupu­je stárnoucí poli­tik, plán pěs­tování dětí a maji­tel továrny na zbraně. Pochopili jste? 

Snímek Sej­mi je všech­ny možná nepřináší žád­né orig­inál­ní sociál­ní hod­no­ty, ale je obrovsky pyšný na svůj drzý, amorál­ní příběh. Všech­no násilí je zcela zbytečné, akce nekonečné a záplet­ka vypadá, jako by byla do detailů pro­pra­cov­á­na tak, aby každý další krok byl útočnější než ten posled­ní; film přesto děj podává se zábavou a v komiksovém sty­lu. Kulky bzučí kolem jako zabi­jácké vče­ly, výbuchy si žijí vlast­ním živ­otem a přehnané kaskadérské kousky jsou jen třešničk­ou na vrcholu toho­to fil­mového dor­tu. Ačkoli nen­abízí tak památ­né dial­o­gy jako Sin City — měs­to hříchu nebo umělecké pojetí ve sty­lu snímku 300: Bit­va u Ther­mopyl, před­vádí fil­mová akce tak úžas­nou chore­ografii, je tak divoká a bezohled­ná vůči zákonům fyziky, že mi občas připom­něla snímky vyššího kalibru.

Jednoduše řečeno, tam, kde má, pracu­je film skvěle. Clive Owen je jako zuřivý uragán zkázy, Gia­mat­ti by v jiném světě skvěle ztvárnil Jok­era (role, v níž nijak nevynikl Heath Ledger) a pro jed­nou je Bel­luc­ci více než krás­nou výk­lad­ní skříní. Her­ci si prostě natáčení tak uží­vali, že jsem se cítil pří­mo součástí ves­míru, který obývají.

Shoot I přes všechen smích mi příběh ale zanechal hořk­ou pachuť v ústech. Něk­teré postavy jsou tak zlé a špat­ně nal­aděné, že jsem nemohl fan­dit snad niko­mu kromě dítěte, které se ocit­lo uprostřed vše­ho toho šílen­ství. Vedle­jší role jsou také riskem. Navíc jsem nikdy nevěděl, co můžu čekat od další scény, a výsled­ný efekt pak působí jako neohra­baná směsice tří různých filmů. Co je na všem nejhorší, třetí akt a závěr jsou příliš absurd­ní na to, aby uspoko­ji­ly všech­na očekávání diváků. Když se blíží těžkopád­ný závěr snímku, nerozvíjí se už nijak příběh ani jeho postavy.

Celkově snímek Sej­mi je všech­ny jistě nepřináší intelek­tuál­ní zážitek, ale nabízí akční srandičky a rych­lé záběry nabité adren­a­linem, které jsou dost zábavné i vtip­né. Je to dobrý film? Ani v nej­di­voče­jších snech. Ale kdokoli, kdo chce na chvíli vyp­nout a ponořit se do rozbředlého mod­erního noir fil­mu, si to jistě užije.

Video: Zvětšujeme obraz

Shoot Film Sej­mi je všech­ny se objevil s ostrým 1080p/VC‑1 trans­fer­em. Ačkoli jsou mod­ré tóny pot­lače­ny, barevná pale­ta fil­mu je bohatá a sta­bil­ní, přičemž cákance oranžové a čer­vené odkazu­jí k inspiraci fil­mu v komiksových příbězích. Černé jsou pěkně ink­ous­tové, bílé nej­sou příliš ostré a kon­trast je neob­vyk­le sil­ný. Úroveň detailů ve snímku je skutečně vynika­jící. Tex­tu­ry jsou tak jas­né, že prvky jako pokož­ka nebo vlasy přináše­jí neočeká­vaný tro­jrozměrný poc­it a před­vádějí tak hlavní vizuál­ní vylepšení, které high def­i­n­i­tion nabízí.

Fil­moví puristé budou rádi tomu, že New Line nepouži­lo trans­fer reduku­jící obra­zové šumy (tzv. DNR), jako tomu bylo v nedávno vydaném snímku Faunův labyrint. Sej­mi je všech­ny je chvíle­mi plný viditel­ného zrnění, ale obraz nikdy nekazí pohled na voskové tváře nebo roz­mazané detai­ly. Jed­iné, co by se dalo snímku vyt­knout, je něko­lik výbuchů dig­itál­ních šumů a sbír­ka zažlout­lých odstínů pleti. Oba prob­lémy však vypada­jí jako úmysl fil­mařů a neměli bychom si je tedy plést s nedostatky trans­feru. Každý, komu se líbí zvlášt­ní vizuál­ní esteti­ka režisérů, bude nad­míru spoko­jen s vysok­ou kval­i­tou a celkový­mi výsled­ky toho­to ohro­mu­jícího transferu.

Audio: Hodnotíme zvuk

Shoot Snímek Sej­mi je všech­ny přináší fan­ta­stický DTS-HD Mas­ter Audio 7.1 Sur­round track, který je jed­ním z nejchaotičtějších mixů, jaké jsem kdy slyšel. Stře­ly, výbuchy, výkřiky, sypoucí se sklo, rozštipu­jící se dře­vo, odražené kulky, jiskření — nena­jdeme tu jed­iný pod­stat­ný zvukový prvek akčních filmů, který by se tu neob­jevil ale­spoň tucetkrát. Ten­to DTS-HD MA track si zaslouží pochvalu za to, že vše podává s ledovým kli­dem. Dynami­ka je zuřivá a přináší nekonečné hučení basů a pevné vysoké tóny. Postavy zní hla­sitěji než ve skutečnos­ti a jejich hlasy se nikdy neztráce­jí burá­cení násilí. Ještě lep­ší je, že zad­ní sur­roundy jsou využi­ty skutečně naplno — a postavil bych všem, kteří by se odvážili tvrdit, že zvukové pole je mělké nebo neobklop­u­jící. Film jako takový nemusí zau­j­mout každého, ale sur­round track nabízí zážitek, na který jsme dlouho čekali.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

New Line přináší Sej­mi je všech­ny na Blu-ray s high def­i­n­i­tion verze­mi všech důležitých bonusů, které byly obsaže­ny na stan­dard­ním DVD. Stu­dio dokonce vytvoři­lo Pic­ture-In-Pic­ture komen­tář, o kterém budeme více hov­ořit v další části recen­ze. Jed­iným chy­bějícím pseudobonusem je kousek spolupracu­jící s počí­tačem, takže divá­ci mohli sle­dovat DVD na počí­tači, zatím­co se dívali zároveň i na fotografie za zákulisí.

  • Jako první tu máme audio komen­tář (Audio Com­men­tary) scénáristy a režiséra Michaela Davise. Ten­to divoký kousek je náloží, která v 86 min­utách přináší více infor­ma­cí, než se jiným režisérům podaří naservírovat během tří hodin. Jak­mile jsem si zvykl na jeho rych­lé tem­po, vychut­nal jsem si upřím­né připomínky, humor ze sebe sama i vší­mavé postře­hy na kon­ci fil­mu. Milu­ji, když je režisér schopen objas­nit své myšlenky a vize tak jas­ně a stručně.
  • Bonus Balet výstřelů: Tvor­ba fil­mu Sej­mi je všech­ny (Bal­let of Bul­lets: Mak­ing Shoot Em Up, HD, 53 min­ut) se sice částečně věnu­je ste­jným tématům, k nimž se vyjádřil již Davis, přesto má ten­to doku­ment ze zákulisí mezi bonusy své neza­s­tupitel­né mís­to. Popisu­je prá­ci na scénáři, vytváření natáčecího prostředí, použití bezpoč­tu zbraní, Davisovu skvělou prá­ci s ani­mací a mno­hem více. Najdeme tu celé úseky věno­vané počí­tačovým úpravám, záběrům před zeleným plát­nem a prá­ci kaskadérů, jež přived­ly k živ­o­tu celou divok­ou akci. Ten­to bonus zkrát­ka musí vidět všich­ni divá­ci filmu.
  • Bonus Ani­mace (Ani­mat­ics, HD, 23 min­ut) rozhod­ně nepřeskaku­jte! I přes svůj název je vel­mi zají­mavým zbožím. Daviso­va ani­mace vyz­tuži­la sebevě­domí investorů, přitáh­la Cli­va Owe­na, a byla používá­na dokonce i během natáčení, aby her­cům ukáza­la, jak by měly výsled­né záběry vypa­dat. Navíc si můžete vybrat také volitel­ný komen­tář k bonusu.
  • Vys­třižené scény (Delet­ed Scenes, HD, 8 min­ut) nabíze­jí devět scén s možnos­tí volitel­ného komen­táře. Větši­na z nich je jen rozšířením stá­va­jících scén, ale skutečně mě přek­va­pi­lo, že byly tyto scény z fil­mu odstraněny. Nej­sou nijak zásad­ní, ale film v délce 86 min­ut mohl klid­ně využít všechen dos­tup­ný materiál.
  • Na závěr tu máme tři různé trail­ery ke snímku Sej­mi je všech­ny (HD, 7 minut).

Blu-ray bonusy: Máme tu nějaké exkluzivní lahůdky?

Shoot Jak tomu bylo již u něko­li­ka před­chozích Blu-ray vydáních, stu­dio New Line na tom­to disku uved­lo Pic­ture-In-Pic­ture komen­tář, který nabízí skvělou možnost podí­vat se na pozadí scén.

Samot­ný track kom­bin­u­je rozhovory s část­mi doku­men­tu a dalších bonusů. Přestože může být ten­to bonus opakováním pro něko­ho, kdo si již prošel všech­ny samostat­né pří­davky, propo­ju­je ten­to kousek audio a video příspěvky v soudržný celek. Jedi­nou věcí, která by se dala ještě vylepšit, je, aby se mater­iál uve­dený v tom­to bonusu nevysky­to­val nikde jinde na disku.

Závěrečné hodnocení

Celý film Sej­mi je všech­ny je možná naprostým odpa­dem, ale když si k němu sed­nete ve správném rozpoložení mys­li, je docela zábavný. Naštěstí je toto Blu-ray vydání dalším skvělým počinem studie New Line. Přináší ohro­mu­jící trans­fer, vynika­jící DTS-HD MA audio track a boha­tou nabíd­ku bonusů, takže koupě disku je pro fanoušky jas­nou volbou.

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2021 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2021 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv