Sony se podařilo zmenšit Blu-ray laser

  • 27.1.2008
  • Josef Beneš

New Sony Blu-ray laser moduleDnes se objevila na webech zprá­va, že se Sony ve spoluprá­ci s japon­sk­ou společnos­tí Nichia podaři­lo vyro­bit menší a lev­nější laserový mod­ul pro použití v Blu-ray jed­notkách. Nové laserové zařízení je měří pouze 3mm a aktuál­ně je pro­dukce lev­nější, než u jeho před­chozí verze.

Čtenáři si možná vybaví zpoždění vydání Playsta­tionu 3 kvůli výrob­ní obtížnos­ti diod s mod­rým laserem a nyní, když bude umožně­na lehčí výro­ba, by měl for­mát Blue-ray zase sil­nější a opro­ti for­má­tu HD DVD získat další výho­du. Samozře­jmě se tím sníží nák­la­dy na výrobu Playsta­tionu 3 a tím i jeho prode­jní cena. 

Další výhody zahrnu­jí schop­nost číst dvo­ji­tou vrstvu Blu-ray disku a dokonce umí číst disky s organ­ick­ý­mi bar­vivy v jejich záz­namových vrstvách. Ledasko­ho napadne — kdo se stará o nějaká organ­ická bar­vi­va? To je ovšem špat­né tvrzení, organ­ická bar­vi­va dovolí Blu-ray disky vyrábět ve stá­va­jících výrob­ních linkách na DVD, takže schop­nost číst ste­jné disky by mohla konečně nas­měrovat ceny Blu-ray směrem dolů.

Sony by chtě­lo co nejdříve začít umisťo­vat tyto lasery do vypalo­vaček a čteček pro note­booky, které mají 9,5 mm jed­notku a to už někdy v tom­to roce. Snad se tedy dočkáme pos­tup­ného snižování cen Blu-ray jed­notek, na které všich­ni čekáme. Už aby to bylo …

Zdro­je:

Přidejte komentář
Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv