Moucha (Blu-ray Disc)

The Fly / 1Fil­moví kri­tikové, včet­ně mě, stále naráže­jí na nekoneč­nou hol­ly­wood­sk­ou pos­ed­lost remaky; důvo­dem je však to, ty dobré zapomínáme. Jistěže, větši­na těch­to předělávek buď cyn­icky vydělává na původ­ních dílech, nebo jim vzdává dobře míně­nou, ale nepove­de­nou poc­tu. Čas od času se však objeví režisér, který najde správ­nou ces­tu, jak vdech­nout živ­ot staré skořápce. Takovým pří­pa­dem je i film Moucha; jeho režisér David Cro­nen­berg v roce 1986 vylepšil původ­ní horor Vin­cen­ta Price z roku 1958. Nový snímek není jen přiměřeným hol­dem své­mu před­chůd­ci, ale je ve všech ohledech lep­ší.

Scénář Charlese Edwar­da Poguea (Psy­cho III, Dračí srd­ce) pro verzi z roku 1986 převzal z původ­ního fil­mu jen zák­lad­ní situaci a vybu­doval na ní zcela nový (a daleko děsivější) příběh. Gold­blum ztvárnil Setha Brundlea, ide­al­i­stick­ého, přesto výstřed­ního věd­ce pos­edlého zdokon­alováním tele­por­tace. Na jed­nom večírku se náhodou seznámí s ambi­ciózní nov­inářk­ou Vic­to­ri­ou Quaife (Geena Davis) a brzy se jejich vztah změní ve vášnivou roman­ci. Vic­to­ria začne doku­men­to­vat Sethovy pokroky, avšak jen do doby, kdy se jeden pokus tele­por­tace strašlivě zvrtne a Seth neúmyslně smísí svou DNA s genet­ick­ým kódem mouchy domácí. Zpočátku se zdá být všech­no v pořád­ku — pos­tup­ně se však zač­nou objevo­vat první změny. Zatím­co Seth boju­je s nepřá­tel­sk­ou genet­ick­ou výbavou ve svém těle, může Vic­to­ria pouze sedět a tiše přih­lížet, jak se jeho tělo i mysl pos­tup­ně roz­padá.

Moucha fun­gu­je dobře na všech pláno­vaných úrovních. Je krás­ným kouskem para­noid­ní sci­ence fic­tion, je hrozivým příběhem vzpoury těla a — co je ze vše­ho nejpřek­va­pivější — je pohnutým a vzrušu­jícím milost­ným příběhem pro dospělé. Cro­nen­berg dokázal vytvořit okamžiky, při kterých vás bude mraz­it v zádech, pro­tože instink­tivně pochopil, že ať už jsou prvky fil­mu jakkoli fan­ta­stické, jsou nejlepší horo­ry pevně ukotvené v real­itě. I když nerozumíme všem drob­nos­tem kolem tele­por­tace, posta­va Setha Brundlea je napros­to důvěry­hod­ná. Nakonec, tech­nolo­gie není pro Cro­nen­ber­ga nijak pod­stat­ná — sta­la se pouze prostřed­kem k odhalení, že ve chvíli, kdy vyvs­tane hroz­ba smr­ti, je soucit odsunut stra­nou. To, že Moucha končí bezútěšně, ale přesto přináší jakýsi romantický opti­mis­mus, je malým zázrakem.

Ste­jně jako je pro film důležité Cro­nen­ber­go­vo prove­dení, nebyl by ničím ani bez Gold­bluma. Jed­ná se o jeho nejlepší výkon a upřím­ně řečeno měl za tuto roli získat Oscara (bohužel, dopadl ste­jně jako Christo­pher Walken se svým fan­ta­stick­ým výkonem ve snímku Mrtvá zóna/Zóna smr­ti z roku 1983, který byl dalším nedo­ceněným Cro­nen­ber­gov­ým klenotem — Fil­mová akademie vel­mi čas­to krčí nos nad filmy nižších žán­rů). Přestože Gold­blum chvíle­mi vypadá, jako by bal­an­co­v­al nad zabřed­nutím do své paten­to­vané bláznivé role (zdravíme Iana Mal­col­ma), dokázal vyzved­nout city a human­i­tu své postavy nad nemod­erní účes a špat­né obleky. S pomocí stále dobře vypada­jících speciál­ních efek­tů dokonale zachytil žalost­né stvoření závěrečných scén fil­mu, které vám hne zažíváním (a je skutečně děsivé). Jem­nou brilant­nost Gold­blu­mo­va před­stavení nacházíme v tom, že objevil v člověku mon­strum, ale nikdy se v něj nezměnil.

Moucha je určitě nej­dos­tup­nějším a nejkomerčnějším filmem Davi­da Cro­nen­ber­ga, což doved­lo něk­teré skalní fanoušky režiséra k prohlášením, že se dílo blíží kouskům z výprode­je. Můj názor je ten, že se jed­ná o důvtip­ný tah, a ne cyn­ický úmysl vydělat co nejvíce peněz. V pří­padě Mouchy Cro­nen­berg našel mater­iál dokonale pad­noucí své vizuál­ní vní­mavosti a tem­at­ické před­po­jatosti — to, že film vydělal spousty peněz, se zdá být šťast­nou náhodou. Co je tak nád­h­erné a efek­tivní na Mouše, je, že všech­ny prvky fil­mu jsou na svých místech, herecké výkony jsou skvělé a Cro­nen­berg dokázal mis­tro­vsky sloučit vše dohro­mady a vytvořit tak sil­ný kok­te­jl vědy, hororu a roman­tiky. Tak proč jej vinit? Žán­rové filmy — a jejich remaky — nebý­va­jí lep­ší než ten­to.

Video: Zvětšujeme obraz

The Fly / 2Moucha přišla na Blu-ray s přepra­co­v­aným 1080p/AVC MPEG‑4 trans­fer­em a je uve­de­na v původ­ním for­má­tu fil­mu 1.85:1. Jako velký fan­da fil­mu jej vlast­ním na něko­li­ka video vydáních, včet­ně posled­ní speciál­ní DVD edice z roku 2005. Ačkoli tato Blu-ray verze není vůbec špat­ná, nevy­padá ani nijak fan­ta­sticky.

Největším zklamáním pro mě je, že zdroj stále vypadá na svůj věk. Kromě fil­mového zrnění typ­ick­ého pro svou dobu je pěkně čistý a najdeme na něm jen málo smítek a skvrn; co však obraz postrádá, je hloub­ka — černé jsou pevné, ale kon­trast zůstává plochý. Rozlišení ve stínech je jen málokdy lep­ší než průměrné. Barvy nevyskaku­jí z obra­zovky, a dokonce i nejzářivější využití čer­vených a mod­rých působí dost nud­ně. Odstíny pleti jsou celkově přes­né, ale nepřináše­jí mno­ho detailů, ani při při­blíženích. Celková hloub­ka obrazu je vel­mi mělká a nikdy jsem se necítil, jako bych se díval na skutečně tro­jrozměrný obraz. Trans­fer je také měkký a postrádá ostrost, i když to je z části charak­ter­i­stick­ým znakem zdro­je. Ale­spoň že Fox odvedl dobře svou prá­ci při kódování, pro­tože tu neob­jevíme žád­né rozd­vo­jení hran nebo viditel­né kom­pri­mační arte­fak­ty. Jak jsem již řekl — není to tak strašné, ale prostě jsem doufal v lep­ší high def­i­n­i­tion upgrade, než jaký toto Blu-ray vydání nabízí.

Audio: Hodnotíme zvuk

The Fly / 3Fox nabídl pro film Moucha pěkný DTS-HD Loss­less Mas­ter Audio 5.1 Sur­round track (48 kHz/24-bit), přestože kvůli stáří snímku nemůžeme využít všech výhod a schop­nos­tí toho­to for­má­tu s vysokým rozlišením.

Moucha není nijak zvlášť agre­sivním kouskem, takže vám jen málokdy nabídne oprav­di­vý obklop­u­jící zážitek. Skutečně hon­os­né momen­ty (obzvláště pro­ces tele­por­tace) přináše­jí ráznost na pozadí, tím ale také vše končí. Atmos­féra se dočká skrom­ného zdůraznění v davových scénách (jako jsou úvod­ní večírek nebo slavný zápas v páce, atd.). Ohro­mu­jící hud­ba Howar­da Shorea je nád­h­erně rozprostře­na po celém zvukovém poli. Dynami­ka je také docela solid­ní na film z roku 1986 a nabízí zvukovou plnost i ve vyšších polo­hách. Basy jsou mělké a dial­o­gy nej­sou příliš srozu­mitel­né (zejmé­na hlubší, překot­né tóny); přesto jsem nikdy neměl prob­lémy s hla­sitostí. Moucha zní vzh­le­dem ke své­mu věku per­fek­t­ně, ale ten­to track není určitě tak výrazný jako jiné mod­ernější kousky.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Snímek Moucha se v roce 2005 objevil na dvoud­iskové speciál­ní DVD edi­ci nabité bonusy, které zachyti­ly snad všech­ny oblasti fil­mu, které by mohly diváky zají­mat. Fox naštěstí ten­tokrát nijak neochudil příznivce toto Blu-ray vydání, pro­tože na něj pře­nesl všech­ny bonusy před­chozího vydání. Je však ško­da, že žád­ný z nich nebyl převe­den do HD for­má­tu (všech­ny jsou uve­de­ny pouze v 480p/i/MPEG‑2); jed­ná se však o tak celistvý balík, že si můžeme jen těžko na něco stěžo­vat.

 • Jako první tu máme audio komen­tář (Audio Com­men­tary), v němž se režisér David Cro­nen­berg objevil sám; díky jeho pro­fe­sion­al­itě v této oblasti však bonus působí vel­mi uvol­něně. Je sys­tem­at­ický, někdy poma­lý, přesto strhu­jící; navíc se vyjadřu­je ke všem zák­lad­ním prvkům fil­mu vým­lu­vným a inteligent­ním způ­sobem. Dlouze hov­oří o tom, co ho na mater­iálu při­ta­ho­va­lo (při tom je vel­mi upřím­ný ohled­ně svých názorů na původ­ní snímek), o spoluprá­ci se scénáris­tou Charlesem Edwar­dem Poguem, o hereck­ém obsazení a samozře­jmě o přeměně hlavní bytosti příběhu. Skvělý komen­tář.
 • Dalším na řadě je doku­ment Stra­ch z těla: Tvor­ba Mouchy (Fear Of The Flesh: The Mak­ing Of The Fly, SD, 164 min­ut). Ten­to rozsáh­lý bonus je tak důk­lad­ný, že trvá déle než samot­ný film. Cro­nen­berg kupo­di­vu nen­abídl novější komen­tář, přestože bonus přináší rozhovory téměř se vše­mi osoba­mi, které měly co do činění s pro­dukcí fil­mu, včet­ně scénáristy Poguea, her­ců Jef­fa Gold­bluma, Gree­ny Davis a Johna Get­ze, skla­datele Howar­da Shorea, edi­to­ra Ronal­da Sander­se, kam­era­mana Mar­ka Irwina a designéra příšery Chrise Walase (který režíroval pokračování fil­mu z roku 1989). Celý doku­ment je až neu­věřitel­ně soudržný a v kom­bi­naci s Cro­nen­ber­gov­ým komen­tářem nenechá kámen na kameni. Bohužel, i jako obrovský fan­da fil­mu musím uznat, že letar­gické tem­po bonusu z něj může dělat pěkně tvrdý oříšek. Fox se pokusil narušit jeho monotón­nost tím, že jej rozdělil do tří částí: Lar­va, Kuk­la (Pupa) a Promě­na (Meta­mor­pho­sis) — vychy­tralý tah, ale lep­ší ses­tříhání by moh­lo odstran­it ale­spoň třicet min­ut obsahu, který nepřináší nic zají­mavého. Pokud se však k tomu­to bonusu vrátíte po něko­lik­erém zhléd­nutí fil­mu, jistě sto­jí za prozk­oumání.
 • Bonus Brundleo­vo přírodověd­né muzeum (The Brun­dle Muse­um Of Nat­ur­al His­to­ry, SD, 12 min­ut) je krátkým doplňkem k doku­men­tu. Jed­ná se o zábavný, i když komerční pohled na efek­ty, které byly použi­ty ve fil­mu při vytváření Mouchy. Průvod­cem se nám stane designér speciál­ních efek­tů Rob Burns, jenž nabízí mno­ho detailů, včet­ně něk­terých pit­o­mých vtíp­ků.
 • Dále tu máme reklam­ní EPK bonus (EPK Fea­turette, SD, 5 min­ut), který je původ­ním bonusem z natáčení, jenž byl využit jako upoutáv­ka k fil­mu v době jeho uve­dení do kin. Jak se dá očeká­vat, působí poměrně zas­tarale a je vlast­ně jen rozšíře­nou reklam­ou.
 • Vys­třižené a rozšířené scény (Deleted/Extended Scenes, SD, 14 min­ut) přináše­jí vše­hovšudy šest scén; pro jed­nou tu však máme mater­iál, který je dost zají­mavý. Přestože je větši­na bonusu uve­de­na jen v ubo­hé kval­itě nebo ve for­mě náčrtů, divá­ci budou jistě nadšeni, pro­tože o spoustě toho­to mater­iálu se již po léta mluvi­lo (najdeme tu sen o nenarozeném dítěti-mouše Davisové nebo scénu s Gold­blumem měnícím se v Mouchu a bez­do­movkyní.
 • Testo­vací ses­třih (Test Footage, SD, 8 min­ut) je sbírk­ou různých nepove­dených záběrů a mater­iálu z pre-pro­dukce — přestože se jed­ná o nepro­pra­co­v­aný bonus, najdeme i tady něk­teré dobré okamžiky, napřík­lad scénu, v níž Cro­nen­berg zaskako­val za Gold­bluma jako Mouchu, něk­teré záběry dřívějšího testování tele­por­tu a alter­na­tivní úvod fil­mu.
 • Obra­zová galerie (Still Gallery, SD) nabízí tuny mater­iálu. Můžeme si vybrat z pěti hlavních galer­ií: Pub­lici­ta (Pub­lic­i­ty), Ze zákulisí (Behind The Scenes), Vizuál­ní efek­ty (Visu­al Effects), Reklam­ní mater­iá­ly a plaká­ty (Lob­by Cards and Poster Art) a Návrhy (Con­cept Art), které přináše­jí celkově přes 150 fotografií.
 • Bonusy založené na tex­tu (Text-Based Extras, SD) ukazu­jí původ­ní povíd­ku George Lan­ge­laana, na níž jsou založe­ny obě verze snímku, scénář Poguea i Cronebergův přepis. Dále tu máme tři články z časopisů Cine­fex a Amer­i­can Cin­e­matog­ra­ph­er z roku 1986.
 • Na závěr můžeme zhléd­nout dvě původ­ní upoutávky k fil­mu (SD) a tři tele­vizní reklamy.

Blu-ray bonusy: Máme tu nějaké exkluzivní lahůdky?

Přestože je disk pře­plněný bonusovým mater­iálem ve stan­dard def­i­n­i­tion, milý strýček Fox při­hodil ještě pár exk­luzivních kousků.

 • Triv­ia track je pěknou sbírk­ou dodatkových mater­iálů od Foxu. Jed­ná se o směsi­ci něk­terých pro­dukčních detailů (nejde však o nic nového, co bychom nes­lyšeli v komen­táři nebo doku­men­tu) a zábavného vědeck­ého povídání o mouchách, radiaci a dalších fak­tech pří­mo z osvě­tových pro­gramů z padesátých let.
 • The Fly / 4Dále tu máme inter­ak­tivní hru BD‑J Fly­swa­ter. Toto BD-Java rozhraní je požíračem času ve sty­lu her Zabij hmyz. Pokud jste něco podob­ného již hráli, budete vědět, o co jde — prostě se pomocí ovladače pohy­bu­jete po obra­zovce kur­zorem a plácáte mouchy. Bohužel dokonce i na mém PlaySta­tionu 3 jsou pohy­by plá­cačky tak poma­lé a trhané, že mě to brzy pěkně našt­va­lo. Přestože je hra oprav­du roz­tomilá, nedokážu si před­stavit, že by ji něk­do hrál déle než něko­lik min­ut.

Easter Eggs

Na disku bylo objeveno jed­no velikonoční vajíčko (tzn. skry­tá funkce):
Z hlavního menu pře­jděte do bonusové nabíd­ky a do sekce Pro­mo­tion­al Mate­r­i­al. Uvidíte nabíd­ku s názvem Pokud chcete vidět více, zkuste… (If you want to see more you may to try…). Označte výběr, ale nemačke­jte enter na ovladači; mís­to toho zmáčkněte levé tlačítko a objeví se ikon­ka s mou­chou. Označte ji a zmáčkněte enter a dostanete se na skry­tou stránku s bonusem naz­vaným Léto 1986 (The Sum­mer 1986). Tady si můžete vychut­nat upoutávky na snímky Moucha, Vetřel­ci a Velké nes­náze v Malé Číně.

Závěrečné hodnocení

Moucha je špičkovým remakem a je daleko lep­ší než banál­ní orig­inál. Navíc se jed­ná o nejpřís­tup­nější a nejzábavnější snímek Davi­da Cro­nen­ber­ga. Toto Blu-ray vydání je skutečně skvěle odve­de­nou prací — sice bych si přál pro­pra­co­v­anější obraz i zvuk, ale jen samot­ný bonusový balík za to sto­jí. Tře­baže již vlast­níte před­chozí DVD vydání, je rozhod­ně dobrým nápa­dem si toto Blu-ray vydání ale­spoň vypůjčit.

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2020 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2020 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv