Skála (Blu-ray Disc)

The Rock / 1Když jsem psal o tom, že Jer­ry Bruck­heimer natočil trhák Con Air, vyjádřil jsem se o něm, že vytváří hloupé a zábavné filmy lépe něž kdokoli jiný v branži. Pokud totiž tyh­le zábavné skvosty dokážou najít rovnováhu mezi napětím a příběhem, vyh­leda­jí si to místečko v našem mozku, kde­si hluboko, kde je stále ještě ukry­tý malý kluk — dítě, které se smě­je při explozích a radu­je se při porážce záporných hrdinů. Mezi těmi vše­mi hloupý­mi a zábavný­mi filmy z poloviny 90. let patři­la Skála vždy­cky mezi mé oblíbené. Co ji ale dělá tak výjimeč­nou? Obsto­jí ještě po více než deseti letech od svého uvedení? 

Stan­ley Good­speed (Nico­las Cage), bio­chemik pracu­jící pro FBI, nemá zrov­na nejlepší den. Skupina odpadlíků vojen­ského útvaru Spe­cial Forces pod vedením brigád­ního gen­erála Fran­cise Hum­mela (Ed Har­ris) ukrad­la nák­lad chemick­ých rake­tových hlav­ic, vza­la si s sebou ruko­jmí na ostrov Alca­traz a zaměři­la stře­ly pří­mo na San Fran­cis­co. Za pomo­ci muže, který kdy jako jed­iný uprchl z pevnos­ti Alca­traz, stárnoucího trestance a bývalého brit­ského špió­na Johna Man­sona (Sean Con­nery), musí Good­speed doprovodit tým námořnict­va, dostat se do pevnos­ti a pokusit se stře­ly zneškodnit.

Skála byla pokusem režiséra, v té době vysokoškol­ského stu­den­ta, jménem Michael Bay (Pearl Har­bor, Trans­form­ers), který tehdy zpra­cov­á­val postavy a příběh odd­ěleně, ste­jně jako tomu bylo v jeho pozdějších filmech. V každém pří­padě, tenhle snímek je poz­na­me­naný zkušenos­t­mi Jer­ry­ho Bruck­heimera — požáry a honičky jsou sice možná trochu přehnané, na druhou stranu vše je zároveň prod­ch­nuté jakým­si citem. Good­speed, Man­son a Hum­mel nepů­sobí jako pouhé postavy, ale jako skuteční lidé, každý občas s vlast­ní­mi přek­va­pivý­mi úmys­ly, a k tomu navíc všich­ni tři pro­tag­o­nisté podá­va­jí výkony, které jen dále pozveda­jí úroveň celého snímku. Zatím­co Con Air měl až sko­ro humori­stick­ou příchuť, Skála zpra­cov­ává své postavy, a to dokonce i hlavního niče­mu, s úctou a doved­nos­tí. To, co film řadí na zvlášt­ní mís­to ve svém žán­ru, jsou okamžiky mezi vzrušu­jící­mi přestřelka­mi, kdy se až přek­va­pivě účin­ně mísí patos a drama.

The Rock / 2Mé oblíbené momen­ty ve fil­mu jsou narážky na jiné filmy. Je zde něko­lik náz­naků, že Con­nery­ho posta­va je inter­pre­tací Jamese Bon­da. Něko­lik vět je dokonce převza­tých pří­mo z jiných filmů (napřík­lad Dia­man­ty jsou věčné, Útěk z Alca­trazu) a něk­teré scény se zda­jí být převza­té od kla­sick­ých akčních tvůr­ců. Pokud budete sle­dovat pozorně, neu­nikne vám spous­ta narážek a vtipů obje­vu­jících se v celém filmu.

Od uve­dení fil­mu uběh­lo již víc než deset let, ale jed­ná se stále o přesvědčivý film, který staví postavy a příběh nad napětí. Jistě, občas film utr­pí újmu záleži­tost­mi jako jsou postavy, které prone­sou jen jed­nu větu nebo zápletky nesou­vise­jící pří­mo s dějem, ale stále je to jeden z mých nejoblíbenějších akčních filmů, které jsem měl možnost ohod­notit. Pokud jste Skálu ještě nikdy nev­iděli, pak jí dejte šan­ci — je až nakažlivě zábavná.

Video: Zvětšujeme obraz

Ste­jně jako u fil­mu Con Air, tak i u fil­mu Skála předči­la mno­honá­sob­ně Blu-Ray edice fil­mu svůj DVD pro­tějšek. O kódování 1080p/AVC MPEG‑4 lze jen říct, že ten­to film nikdy nevy­padal lépe. Barvy jsou syté a tóny pleti zůstá­va­jí vel­mi přirozené bez ohle­du na jejich osvětlení — dokonce ani ve scénách, které se odehrá­va­jí v namod­ralém šeru podzem­ních tunelů Alca­trazu, nevy­pada­jí tváře bledě či nepřirozeně. Kon­trasty jsou vel­mi sil­né a odstíny černé netíh­nou k vytváření roz­mazaných nebo slabých lin­ií. V každém záběru je vidět přesvědčivý stu­peň hloubky, který se sko­ro blíží k ideálu připomí­na­jící­mu pohled z okna. Lépe řečeno, detai­ly jsou bez­vad­né, s jas­nou tex­tur­ou, nápisy jsou zřetel­né a detai­ly v pozadí jsou průzračné.

Neza­z­na­me­nal jsem ani zdro­jový šum, pruhy či kom­pri­mační arte­fak­ty, a to ani u rych­lých a prud­kých scén. Jed­iný prob­lém, který jsem u trans­feru zaz­na­me­nal je mírné okra­jové zkreslení — podíve­jte se zblíz­ka na něk­terý z dlouhých záběrů San Fran­cis­ca nebo Alca­trazu a všim­nete si mírného halo efek­tu oko­lo budov. Ten­to efekt sice není tak obvyk­lý nebo častý jako u Blu-ray edice fil­mu Con Air, nicméně se obje­vu­je a trochu kazí podí­vanou. Tato malá vada ale nezničí jinak skvělý trans­fer. Kvali­ta obrazu jistě potěší jeho fanoušky a oslní i jeho nové diváky.

Audio: Hodnocení zvuku

The Rock / 3Skála se vyz­naču­je výraz­nou PCM 5.1 stopou (48kHz/16-Bit/4.6Mbps), která skvěle zpra­cov­ává hus­tou zvukovou kulisu fil­mu. Vyberte si kter­oukoli scénu, ať už v cen­tru San Fran­cis­ca, nebo uvnitř Alca­trazu, a všim­nete si kom­plet­ního 360 stupňového zvukového pole, které způ­sobí, že se ve zvukové stopě docela ztratíte. Zvuky z pozadí jsou vyplněny okol­ní­mi efek­ty, LFE kanál propůjču­je zvuku hloubku a živost, a dial­o­gy se per­fek­t­ně šíří i od postav na kra­ji scény. Dynami­ka zvuku mě úplně ohromi­la a byl jsem přek­vapený jak čistě se zvuk šíří. Přeskočte na kter­oukoli scénu, kde je odpále­na rake­ta a dostanete živý zvuk vytváře­jící dojem skutečného pohy­bu a pros­toru. Stěžo­val bych si snad jen na to, že výsled­kem práce Hanse Zim­mera je rozdělení mlu­vících postav na postavy napra­vo a nale­vo. Hud­ba se zdála být trochu plochá a v porovnání se zbylým zvukem neby­la až tak zají­mavá. Pro­tože zhudeb­nění je syn­te­ti­zo­vané, hud­ba zní ještě více vyumělko­vaně než nor­mál­ně. Přesto se jed­ná o mal­ou vadu, které si nejspíš spous­ta posluchačů ani nevšimne. Film zní skvěle a jsem přesvědčen, že fanouš­ci to budou chválit.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

S potěšením mohu prohlásit, že větši­na rysů z 2 diskové Cri­te­ri­on DVD edice byla pře­ne­se­na do Blu-ray verze toho­to fil­mu. Těším se, že v budouc­nu uvidím více výborně zpra­co­v­aných tit­ulů ze stu­dia Criterion.

 • Zvukový komen­tář (Audio Com­men­tary) je ve skutečnos­ti jen série rozhovorů posklá­daných za sebe vytvořených za účelem přes­ného pop­sání fak­tů a vzpomínek. Zahrnu­je příspěvky od režiséra Micheala Baye, pro­du­cen­ta Jer­ry­ho Bruck­heimera, her­ců Edda Har­rise a Nico­lase Cage a tech­nick­ého porad­ce Har­ry­ho Humphriese. Dotyční mají oprav­du spous­tu nových infor­ma­cí a anek­dot k vyprávění.
 • Tajem­ství Alca­trazu (Secrets of Alca­traz, SD, 15 min­ut): Tohle je krátký zají­mavý snímek, který by byl možná lep­ší, kdy­by obsa­ho­val nějaký další mater­iál. V pod­statě pojed­nává o his­torii Alca­trazu a jeho vývo­je od notoricky známého vězení po tur­i­stick­ou atrak­ci. Snímek sám o sobě je slušný, ale byl jsem přek­vapený, že nebyl zahrnut celistvý doku­ment ze zdro­je jako je napřík­lad His­to­ry Channel.
 • The Rock / 4Rozhovor s Her­rym Bruck­heimerem (Inter­view with Jer­ry Bruck­heimer, SD, 16 min­ut): Tohle jednoduché inter­view je vlast­ně můj oblíbený pří­dav­ek. Stat­ická kam­era se zaměřu­je na slavného pro­du­cen­ta, který mlu­ví o dět­ství, kar­iéře a kom­p­liko­vaném vývo­ji fil­mu Skála. Dobrý snímek.
 • Námořnict­vo-The Navy Seals (The Navy Seals on the Range, SD, 6 min­ut): Krátký snímek zkoumá tak­tiky této amer­ické námořní jed­notky, které byly použi­ty ve fil­mu. Opět se jed­ná o pří­dav­ek, který mohl být zdařile­jší, kdy­by obsa­ho­val více informací.
 • Hol­ly­wood Hum­pries and Teague (SD, 8 min­ut): Tech­nický porad­ce Har­ry Hum­pries ukazu­je zbraně použité ve fil­mu a mlu­ví o nebezpečnos­ti zbraní a o tom, co všech­no Hol­ly­wood sdělu­je divákům, co se týká používání zbraní.
 • Zvlášt­ní efek­ty při potápění (The Spe­cial Effects for Dive, SD, 8 min­ut): Ten­to pří­dav­ek pojed­nává o natáčení Alca­trazu potřeb­ném pro scény vniknutí námořní jed­notky dovnitř. Byl jsem přek­vapený, když jsem se dozvěděl, jaké zvlášt­ní efek­ty byly použi­ty pro vytvoření scény, ale snímek nebyl dostatečně obsto­jný, aby přilákal více pozornosti.
 • Fil­mová magie a efek­ty (Action Effects Movie Mag­ic, SD, 8 min­ut): Zde se zkouma­jí dvě scény z fil­mu. Jed­ná se v pod­statě o stro­hý tech­nický příspěvek, který se až příliš mno­ho času věnu­je drob­ným počí­tačovým efek­tům použitých ve filmu.
 • Vys­třiženo (Out­takes, SD, 9 min­ut): Nemohl jsem se pře­s­tat smát při sle­dování téh­le sbírky ses­tři­hů a přeřeků. Ed Har­ris je ve sním­cích hlavním aktérem a naz­val bych ho pří­mo vlnou emocí a frus­trace. Na tohle se rozhod­ně podívejte.
 • Svě­tová pre­miéra Ská­ly (The Rock World Pre­miere, SD, 2 min­u­ty): Krátký pohled na uve­dení fil­mu. Klid­ně přeskočte.
 • Reklam­ní mater­iál (Pro­mo­tion­al Mate­r­i­al, SD, 8 min­ut): Obsahu­je dvě kino upoutávky a pět TV spotů.

Blu-ray bonusy: Máme tu nějaké exkluzivní lahůdky?

Obje­vu­je se zde Dis­ney­ho teď už běžné před­vádění fil­mu, které dovolu­je divákovi shléd­nout tři vybrané scény za účelem předve­dení obrazu a zvuku Blu-ray edice.

Závěrečné hodnocení

Skála je zábavný akční film, který skutečně upřed­nos­tňu­je postavy a příběh — v dnešní době oprav­du výjim­ka. Blu-ray edice toho­to fil­mu se vyz­naču­je skvělým trans­fer­em, úžas­nou PCM zvukovou stopou, a sérií hezkých pří­davků pře­ne­sených z Cri­te­ri­on DVD edice. Jednoduše řečeno, vyhoďte svou DVD verzi a hod­ně rych­le si pořiďte tuhle.

První komentář

 1. David09:58 9.6.2008:

  JJ super film. Chtěl bych soun­track, ale nemůžu ho najít. Kdy­by ho něk­do měl, tak mi ho prosím pošlete na email.

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv