Simpsonovi ve filmu (Blu-ray Disc)

The Simpsons Movie / 1Všech­no se už od začátku zdá­lo být pro­ti. Simp­sonovi ve fil­mu strávili roky ve vývo­jové fázi, scénář prošel stovk­ou verzí a toli­ka různý­mi kon­cep­ty, až si už i samot­ní tvůr­ci přestali být výsled­kem jistí. Tele­vizní ser­iál navíc běží téměř dvacet let a dokonce i ti nejzary­tější fanouš­ci při­pustí, že dny největší slávy pomin­u­ly. Takže jaké byly šance, že divá­ci zaplatí vstu­penku do kina na Home­ra, Bar­ta a ostat­ní ze Simp­sonovy rodiny, když se větši­na z nich na ně nedívá už ani zadar­mo v televizi?

Ukáza­lo se ale, že se o Simp­sonovy stále ještě zajímá dost lidí. Jejich příběh min­ulé léto po dlouhých porod­ních bolestech vtrhl do kin a byl z toho trhák. Zisky přek­va­pi­ly dokonce i hlavního tvůrce Mat­ta Groeninga a vedoucí pra­cov­níky Foxu — film po celém světě shrábl více než půl mil­iardy dolarů a hrabe dál. Jestli se něk­do obá­val, že Home­rovi došel dech, už nemusí. 

Navz­do­ry úspěšnos­ti fil­mu si ale říkám, jestli se divá­ci prostě jenom netěšili na své oblíbené, iron­ické postavy na velkém plát­ně. Je skutečně těžké se neusmát, když se před vámi v panora­mat­ick­ých rozměrech rozsvítí zářivé Simp­sonovic logo za zvuků známé úvod­ní hud­by v Dol­by pros­torovém zvuku. Ovšem při druhém sle­dování fil­mu na Blu-ray jsem si trpce uvě­domil, že Simp­sonovi ve fil­mu jsou prostě trochu moc dlouhá verze tele­vizního ser­iálového dílu.

Nenechejte se ale zmást — film skutečně nějaký děj má, a to docela globál­ní. Homer nešťast­nou náhodou znečistí zásobárny pit­né vody pro Spring­field a Agen­tu­ra pro ochranu živ­ot­ního prostředí poté celé měs­to uza­vře do obrovské kupole (ano, objeví se tu Al Gore a Arnold Schwarzeneg­ger, dokonce i Green Day). Simp­sonovi jsou prohlášeni za uprch­líky a Homer vymys­lí plán, jak svou rod­inu dostat do přátelštějšího vyh­nanství na Aljašku. Když se ale Agen­tu­ra začne chy­s­tat na zničení Spring­fiel­du, musí se Homer, Bart, Marge, Lisa a Mag­gie vydat na záchran­nou misi, aby zachránili Spring­field a možná dokonce celou planetu.

Celý příběh Simp­sonových ve fil­mu je vlast­ně jenom vým­lu­va pro vrstvení spousty odkazů na pop kul­tu­ru, jako ostat­ně u každého tele­vizního dílu. Je to vlast­ně takový pokus-omyl a jed­notlivé gagy jsou dobré prostě podle toho, jak tvůr­ci dokážou jed­notlivé odkazy propo­jit. Tady je naštěstí pro­cen­to úspěšnos­ti dost vysoké. Smál jsem se v průběhu celého fil­mu — a čas­to i od srd­ce. V jed­nom místě film par­o­du­je dokonce Titan­ic — deset let poté.

Díky tomu jsou Simp­sonovi ve fil­mu dost bezpečná záleži­tost. Až moc bezpečná, na můj vkus. Navz­do­ry hod­no­cení PG-13 (které Groeningovi a spol. umožňu­je dát fil­mu trochu pikant­nější nášup, včet­ně vtipů o ped­ofil­ii) se mi obec­ný nedostatek ambicí fil­mu zdál neuspoko­jivý. Kde tvůr­ci např. South Parku skutečně posou­vali hran­ice možnos­tí a hledali tvořivější struk­tu­ru příběhu, Simp­sonovi ve fil­mu tohle ner­isku­jí. Na to, jak se Simp­sonovi vždy pyšnili popi­chováním každého a vše­ho (včet­ně sebe samých), bych čekal víc post mod­erní živosti — takhle to sko­ro vypadá, jako by tvůr­ci byli dlouhým vývo­jem fil­mu úplně vyčerpaní.

Jestliže jste však Simp­sonovic fanoušek, není důvod na ten­to film nejít. Je to dok­lad o unikát­ní vní­mavosti a nezlom­nos­ti celého ser­iálu. Postavy jsou možná ani­mované, jsou však už pev­nou a nes­maza­tel­nou součástí amer­ické pop kul­tu­ry. Simp­sonovi ve fil­mu sice nej­sou co mohli být, je to ale přesto zábavný způ­sob, jak strávit 87 min­ut svého života.

Video: Zvětšujeme obraz

Musím při­pustit, že jsem měl rel­a­tivně nízká očekávání. Po vizuál­ní stránce jsou Simp­sonovi jistým pokrokem od South Parku, ale s Pixarem se jejich tele­vizní zpra­cov­ání nedá srovná­vat. Tvůrčí tým však do Simp­sonových ve fil­mu investo­val velké úsilí, aby obraz na velkém plát­ně vypadal dobře. A při pohle­du na výsledek vám místy pole­zou oči z důlků. I tato prezen­tace na Blu-ray vyšla o dost lépe, než jsem čekal.

Fox uvádí Simp­sonovy ve fil­mu na 1080p/AVC MPEG‑4 videu. Nej­markant­nější na celé prezentaci jsou určitě barvy. Tóny jsou nád­h­erně živé a hlad­ké, primární barvy jsou odvážné a stínování a pře­chody daleko předčí tele­vizní ser­iál. The Simpsons Movie / 2Zdroj je samozře­jmě napros­to bez­vad­ný, nena­jdete jed­iné zrníčko či jinou nedokon­alost. Černé jsou skálopevné a kon­trast bravurně upraven napříč celou škálou šedých. Ten­to obraz oprav­du vyskaku­je z plát­na, je ostrý jako břit­va, hloub­ka a detai­ly jsou skvělé. Neustále mě přek­vapo­va­lo, jak je to všech­no tro­jrozměrné, dokonce i tmavší scény mají bezchyb­né a bohaté tex­tu­ry. Přes odvážný styl ani­mace jsem nenale­zl ani žád­nou pos­ter­i­zaci nebo čtverečkování.

Zarisku­ji a udělím Simp­sonovým ve fil­mu pět hvězdiček z pěti za video. Ne pro­tože bych si myslel, že mohou nahra­dit Rata­touille na místě nejlepšího ani­movaného fil­mu na high def­i­n­i­tion, ale jednoduše pro­to, že se mi na tom­to trans­feru nepo­daři­lo najít jedi­nou nedokon­alost. Je to per­fek­t­ní prezen­tace zdro­jového mater­iálu a nic lep­šího už prostě nemůžete dostat. Takže klídek, jo?

Audio: Hodnotíme zvuk

Obra­zové kval­i­ty fil­mu předči­ly má očekávání, zvuk mi však žád­né takové přek­vapení nenachys­tal. I když je mix zcela v pořád­ku, zvukový design fil­mu prostě není tak tvořivý, jak by mohl být. Toto Blu-ray tedy nen­abízí žád­ný omraču­jící zvukový zážitek.

Fox nabízí svou další DTS_HD bez­ztrá­tovou pros­torovou Mas­ter Audio 5.1 stopu (48kHz/24bitů) a ta zdro­jový mater­iál s lehkostí zvládá. Je to živý a pestrý mix, hlavní melodie i hud­ba zní ještě údernější než v tele­vizi. Obje­vu­je se tu hrozné prosakování do zad­ních kanálů, ale celé je to hezky otevřené opro­ti malé obra­zovce. Čas­to jsou využívány také drob­né zvukové efek­ty, avšak obklopení se budete cítit pouze spo­radicky. Dial­o­gy jsou velice zřetel­né a velice pěkně vyrov­nané. Dynami­ka vás sice nezahltí, ale mix rozhod­ně zní po celém frekvenčním rozsahu čistě. Dokonce je tu trochu šmrn­cu i v hlubokých tónech.

Opět — nečeke­jte že zaži­jete bůh ví co. Když však uvážím obsah, je to zcela uspoko­jivá prezentace.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Simp­sonovi ve fil­mu na Blu-ray vychází ve ste­jný den jako na stan­dard def­i­n­i­tion DVD. Obě vydání do vínku obdržela ste­j­nou sadu pří­davků. Horší na tom je, že celý ten­to mater­iál vypadá spích­nutý poněkud narychlo.

  • The Simpsons Movie / 3Dva zvukové komen­táře — Nor­mál­ně uvádím jed­notlivé komen­táře zvlášť, tyto dva se ale čas­to překrý­va­jí, takže toto pravid­lo poruším. První (a lep­ší) stopu nam­luvili tvůr­ci ser­iálu James L. Brooks a Matt Groen­ing, spisovatel/producent Al Jean a Mike Scul­ly, režisér David Sil­ver­man a her­ci Dan Castel­lan­e­ta a Yeard­ley Smithová. Ve druhé stopě se větši­nou obje­vu­jí pro­dukční pra­cov­ní­ci a znovu také Sil­ver­man, plus pro­dukční Mike B.Anderson, Steven Dean Moore a Rich Moore. Oba komen­táře se hrozně dlouho věnu­jí těm asi 152 rozdíl­ným návrhům a předělávkám, které scénář prodělal na své dlouhé ces­tě z malé obra­zovky do kina. První stopa je docela zají­mavá (a dobromyslné popi­chování účast­níků je zábavné), ale když jsem se dostal ke druhé­mu komen­táři (který se hod­ně věnu­je ste­jným tématům), nemohl jsem si pomoct — vyp­nul jsem to. Na prvním komen­táři je taky skvělé to, že je jako­by inter­ak­tivní — Brooks a Groen­ing na něk­terých místech zas­taví přehrávání fil­mu (změní se na čer­nobílou), aby mohli pro­brat důležitá mís­ta, která by jinak rych­le proběh­la. Zajímavé.
  • Vys­třižené scény (HD, 5 min­ut) — Autor/Producent Al Jean před­stavu­je celkem sedm scén (včet­ně alter­na­tivního konce), ale z komen­tářů se dozvíme, že z dokončeného fil­mu bylo vys­třiženo o hod­ně víc. Zají­ma­lo by mě, jestli si ty ostat­ní scény nechá­va­jí na příště, nebo jestli prostě neby­ly dokonče­ny (ty, které jsou tu uve­de­ny, jsou zcela hotové, s koneč­nou ani­mací a zvukem). V každém pří­padě jsou ty vys­třižené části, které zde uvidíme, pouze mírně zábavné. Fanouš­ci ale budou rádi, že se v jed­né scéně objeví oblíbené postavy Pat­ty a Selma.
  • Speciál­ní zboží (Spe­cial Stuff, HD, 4 min­u­ty) — SUPER! — Výborný sou­bor kratičkých tele­vizních zbytků. Pobavíte se při sle­dování Home­ro­va mono­logu v noční show (2 min­u­ty) a scének Homer před­stavu­je Super star a Simp­sonovi v porotě Super star (dohro­mady asi 2 min­u­ty). Navíc je tu 20-sekun­dová par­o­die Pojďme do haly.
  • Spous­ta trail­erů (HD) — balíček pří­davků uza­vírá pět reklam­ních spotů — čtyři trail­ery pro kina a jeden teaser.

Závěrečné zamyšlení

Simp­sonovi ve fil­mu se fil­mového plát­na dočkali po dvaceti letech vývo­je a byl z toho trhák. I když celá podi­vaná při druhém sle­dování mimo kino trochu ze svého lesku ztratí, rozhod­ně zde najdete dost pro zas­mání. Toto Blu-ray je po tech­nické stránce vel­mi dobré — vypadá tak skvěle, jak by film o rod­ině Simp­sonových vypa­dat měl. Zvuková stopa také není špat­ná, jenom poněkud ses­molený bonusový balíček mě zkla­mal. Jinak ale můžu disk zary­tým i občas­ným fanouškům Simp­sonovy rodiny s lehkým srd­cem doporučit.

První komentář

  1. antonie11:56 30.1.2008:

    je to skveli chci dalši serjali

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2021 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2021 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv