Zabití Jesseho Jamese zbabělcem Robertem Fordem

The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford / 1Mám sla­bost pro odvážné snímky, které se nebo­jí vzepřít očekáváním a přináše­jí skutečně jedinečný zážitek. Jeden pohled na Oscarové nom­i­nace za nejlepší kameru naz­naču­je, že Akademie konečně začíná mít ste­jný názor. Nech­ci tím znevážit ostat­ní nomi­no­vané filmy, ale obrovským zklamáním pro mě bylo, že se snímek Zabití Jesse­ho Jamese zbaběl­cem Robertem For­dem neza­řadil do letošních nom­i­nací v hlavních kategoriích.

Pokračo­vat »

Bláznivej tábor (Blu-ray Disc)

Daddy Day Camp / 1Víte­jte v Bláznivém táboře, jinak řečeno při sle­dování nejh­lubšího dna hereck­ého umu kdysi oskarového herce jménem Cuba Good­ing Jr. Během deseti let Cuba prošel od zlatem ověšeného Jer­ry Maguirea po kasírování za Plnou parou vzad!, až po účast na tom­to propast­ném pokračování už tak špat­ného filmu.

Bláznivej tábor je čistě tech­nicky pokračování Bláznivé školky z roku 2002, avšak jako hod­ně násled­ných filmů v posled­ní době spíše jenom recyk­lu­je ste­jný námět. Good­ing a Paul Rae hra­jí Char­lieho a Phi­la (v původ­ním snímku Eddie Mur­phy a Jeff Gar­lin), kteří v tom­to snímku vyměnili školku za let­ní tábor. Ben, syn Char­lieho, se těší na časy plné zábavy a dovádění, jeho otec se však lesa spíš bojí. Char­lie musí překonat svůj stra­ch a znovu se smířit se svým synem. Navíc musí spolu s Philem zvlád­nout pestrou směsi­ci Ben­ových kamarádů. To celé samozře­jmě chys­tá pros­tor pro velký (a před­ví­datel­ný) závěr, ve kterém to naši kam­peři nan­da­jí osazen­stvu konkurenčního táb­o­ra a zahájí ztřeště­nou oslavu. Pokračo­vat »

Muž v ohni (Blu-ray Disc)

Man on Fire / 1Režisér Tony Scott (Krvavý příliv, Deja Vu) vyro­bil hod­ně hitů v kinet­ick­ém sty­lu, který si během své kar­iéry vytvořil. Na rozdíl od tech­niky svého bra­tra Rid­ley­ho, Tony diváky znepoko­ju­je roztře­se­nou kamer­ou, rych­lým edi­továním a drsným násilím. Ještě důležitější je jeho schop­nost kom­bi­no­vat hrubé emoce a svůj intiu­tivní styl a tím vytvářet něco zcela unikát­ního — divá­ci jsou zcela nevy­h­nutel­ně pře­ne­seni pří­mo do bouřlivého svě­ta jeho filmu.

Pokračo­vat »

Resident Evil (Blu-ray Disc)

Resident Evil / 1Vzh­le­dem k tomu, jak čas­to pře­bíra­jí počí­tačové hry nápady filmů, před­pok­ládám, že by nemě­lo být přek­vapením, že pokud fil­mové­mu průmys­lu dojde inspirace, oplatí poc­tu počí­tačovým hrám a převezme něk­teré jejich myšlenky. Jed­ná se zkrát­ka o nekonečný cyk­lus fil­mového kani­bal­is­mu. His­to­rie snímků založených na počí­tačových hrách není nijak zvlášť ohraniče­na, přesto se větši­na těch­to pří­padů týká režisérů, kteří dostali do ruk­ou nek­val­it­ní scénář, nebo si musí vys­tačit s malý­mi rozpoč­ty (pro přík­lad se můžeme podí­vat na celé dílo Uwe Bol­la). Výjimk­ou se zdá být Paul W. S. Ander­son, který sto­jí za nečekaný­mi fil­mový­mi trháky, jako jsou Mor­tal Kom­bat, Vetř­elec vs. Predá­tor a samozře­jmě Res­i­dent Evil. Žád­ný z nich není sám o sobě dobrým filmem (ve skutečnos­ti Vetř­elec vs. Predá­tor je úplně příšerný), ale jsou uhlazené a úspěšné, poměrně soudržné a nabíze­jí dost děsu a akčních nes­mys­lů, aby se ve výsled­ku mohly pochlu­bit slušný­mi zisky. Pokračo­vat »

Resident Evil: Zánik (Blu-ray Disc)

Resident Evil: Extinction / 1Hod­no­cení jed­nou větou: Je lep­ší než druhý díl, ale ne tak dobrý jako první.

Res­i­dent Evil: Zánik se objevil něko­lik let po uve­dení posled­ního dílu série, fil­mu Res­i­dent Evil: Apoka­lyp­sa. Snímek začíná zvlášt­ní reka­pit­u­lací prvního dílu, v jehož závěru nas­tane vel­mi chytrý zvrat. Brzy po tom se dozvíme, že se infekce T‑viru v uplynulém čase rych­le rozšíři­la po celém světě a v pod­statě smet­la lid­st­vo z povrchu zem­ského; z plan­e­ty zůsta­la neúrod­ná a pustá poušť ovlád­nutá zom­bie­mi. Ve sty­lu Šíleného Maxe se skupin­ka přeživších, mezi nim­iž najdeme i navrá­tivšího se Car­lose Oliv­era (Oded Fehr) a L. J. (Mike Epps) křižu­je sil­nice­mi v kon­vo­ji speciál­ně upravených obrněných vozidel. Naše sleč­na Alice (Mil­la Jovovich) tu samozře­jmě nes­mí chy­bět; drží se větši­nou stra­nou a rozvíjí své mimořád­né schop­nos­ti, které se u ní vyv­in­u­ly v důsled­ku genet­ick­ých pokusů, jež na ní prováděla společnost Umbrel­la. Samozře­jmě její kroky brzy zkříží ces­tu jejího starého přítele a oba tak musí čelit pozůs­tatkům Umbrel­ly, jež se skrý­va­jí v novém Hnízdě v nevad­ské poušti. Pokračo­vat »

HD DVD">Toshiba oficiálně ukončila HD DVD

Ano, dnes je ten den, kdy lidé jako já chodí s úsměvem od ucha k uchu a mohli by říct: Já vám to povi­dal! Pro­tože všich­ni, kterým bych to mohl říct, už to ale dobře vědí, přináším vám v plném znění tiskovou zprávu společnos­ti Toshi­ba. Pohodl­ně se posaďte a čtěte! Pokračo­vat »

Resident Evil: Apokalypsa (Blu-ray Disc)

Resident Evil: Apocalypse / NemesisŤuk, ťuk, ťuk… Mé prsty nervózně bub­nu­jí na kláves­ni­ci snad už deset min­ut, pro­tože, upřím­ně řečeno, nemůžu najít způ­sob, jak začít svou recen­zi fil­mu Res­i­dent Evil: Apoka­lyp­sa. Jsem tak zaražený, že nenacházím slo­va, jež by pop­sala napros­tou hloupost toho­to okáza­lého kousku natočeného podle videohry, který jsem právě viděl a ve kterém hmo­ta zvítězi­la nad myšlenk­ou. Režisér Alexan­der Witt, jenž se v tom­to pro­jek­tu objevil poprvé, byl až moc hor­livý ve snaze vyvolat v žán­ru zom­bie filmů další nepod­stat­ný rozruch, a tak nabízí film daleko méně zábavný, než byl první díl, a mno­hem více neskrom­ný než příšerný House of the Dead. Pokračo­vat »

Wall Street (Blu-ray disc)

Wall Street / 1Korupce, cham­tivost, nad­bytek a mohut­né účesy — to nemůže být nic jiného než 80. léta. A žád­ný film nezachy­cu­je toto sebestřed­né období lépe než snímek Oliv­era Stona Wall Street. Z části příběh o morálce, z části staromód­ní thriller, s Michaelem Dou­glasem v roli kra­jního niče­my z 80. let — Wall Street je sko­ro dokon­alou ukázk­ou této doby, která kdy byla zfilmována.

Po nedávném zisku Oscara za film Četa sahá režisér Stone po námě­tu z dra­mat­ick­ého prostředí Wall Street, a mění tak džungli ve Viet­na­mu za džungli velkoměs­ta New York. Bud Fox (Char­lie Sheen) je mladý ambi­ciózní zlodějíček, který se — ste­jně jako Sheen­o­va posta­va v Četě — nachází ve složité pozi­ci mezi dvě­ma muži ztělesňu­jící­mi jeho otce. Jeden je starý vážený tatínek (Mar­tin Sheen), věrný zaměst­nanec upada­jící letecké společnos­ti, který věří v nez­dol­nou morálku Staré Ameriky- tvrdě pracu­je, mlu­ví prav­du a pobírá tuč­nou pen­zi za čtyřicet let práce. Opro­ti jemu je zde Gor­don Gekko (Michael Dou­glas), ztělesněný pro­dukt Reaganovy ekonomiky, který neza­k­ládá společnos­ti, ale rád je potápí, aby ses­bíral zisky z nekalých dohod a pod­vod­ných obchodů. Gekko sice ve fil­mu pronáší onu slav­nou větu, že být cham­tivý je fajn, ale je Bud oprav­du schopen pro­dat všech­no, včet­ně svo­jí duše, aby podle Gekkovy filosofie uspěl? Pokračo­vat »

HD DVD je mrtvé">HD DVD je mrtvé

  • 16.2.2008
  • Jirka Pech

Frankův varovný ukazovákJak dnes infor­movaly snad všech­ny tiskové agen­tu­ry, japon­ská společnost Toshi­ba plánu­je — s okamži­tou ztrá­tou něko­li­ka stovek mil­ionů dolarů — ukončit vývoj i pod­poru for­má­tu HD DVD a poslat ho tak za Beta­max­em a Mini­dis­cem, které musela kdysi odep­sat Sony — momen­tál­ní vítěz války for­mátů vysokého rozlišení.

Podle před­běžných infor­ma­cí sto­jí za rozhod­nutím Toshi­by páteční ozná­mení největšího mal­oob­chod­ního řetězce v USA, společnos­ti Wal-Mart, která neb­ude dále nakupo­vat žád­ná zařízení ani nahrané nosiče HD DVD. Zatím je zprá­va o kon­ci HD DVD sice poněkud neo­fi­ciál­ní (přestože nám o ní píše tře­ba Reuters a Yahoo News), ale ofi­ciál­ního vyjádření se prý dočkáme vel­mi brzy. Pokračo­vat »

The Company (Blu-ray Disc)

The Company / 1The Com­pa­ny vychází z úspěšného románu Rober­ta Lit­tel­la, který podrob­ně popisu­je vývoj CIA během stu­dené války. Kri­tiky uzná­vaná a čtenáři velebená kni­ha brzy upouta­la pozornost lidí z TNT Net­work, kteří rych­le koupili prá­va a začali se chy­s­tat na výrobu min­isérie. Výsled­kem je před­louhá, čtyři a půl hodi­nová epi­ka, která zkoumá třicetile­tou hru zpravo­da­jských služeb na kočku a myš, což vlast­ně probíha­lo od druhé svě­tové války až do konce stu­dené války.

Pokračo­vat »

IV (Blu-ray Disc)">Saw IV (Blu-ray Disc)

Saw IV / 1Máte rádi Saw? V tom pří­padě si nenechte ujít Blu-ray recen­ze snímků Saw: Hra o přežití, Saw II a Saw III.
Už od první scény Saw IV neztrácí čas a vychut­nává si krvavé scény, v nichž se staneme svěd­ky pitvy — se skutečně krutý­mi detai­ly — zabi­já­ka jménem Jig­saw (Tobin Bell). Leb­ka je rozřezá­na, mozek vytažen a roz­man­itá šedá hmo­ta se rozstřiku­je po celé obra­zovce. Jde o efek­tivně vys­tavěný úsek (všech­na krev je v této Blu-ray verzi zachová­na) bez zře­jmého vyprávěcího účelu — jiný­mi slovy jde o zák­lad­ní prin­cipy Saw pod­niku. Pokud hledáte horor, který ve vás vyvolá napětí jen náz­naky nebo nechá něco na vaší před­sta­vivosti, pak ten­to to jistě není. Pokračo­vat »

Sunshine (Blu-ray Disc)

Sunshine / 1Exis­tu­jí dva druhy sci-fi filmů. Za prvé zas­taralé série s hyper­mod­erní­mi speciál­ní­mi efek­ty (omlou­vám se Geor­gi Lucaso­vi) a za druhé snímky, které se skutečně pok­ouší před­stavit mož­nou budouc­nost. Nechápe­jte mě špat­ně — boje se světel­ný­mi meči mě baví jako každého jiného, ale i sci-fi film s chy­ba­mi může být hod­not­ný, jestliže se jeho tvůr­ci skutečně pokusí nas­tolit teorie o možném vývo­ji lid­st­va. Nejlepší přík­la­dy sci-fi žán­ru (2001, Blade Run­ner) zapada­jí přes­ně do kat­e­gorie sci-fi pro přemýšlivé diváky. Pokračo­vat »

3:10 Vlak do Yumy (Blu-ray Disc)

3:10 to Yuma / 1Ačkoli žánr west­er­nu v posled­ních desetiletích ztratil u obe­cen­st­va oblibu, je jednoduché pocho­pit, proč v něm fil­maři stále vidí úrod­nou půdu pro dra­ma. Jeho vznešená, až mystická téma­ta při­tahu­jí zák­lad­ní vyprávěcí instink­ty a nabíze­jí tolik možnos­tí: dobro pro­ti zlu, řád pro­ti anar­chii, příro­da pro­ti civ­i­lizaci, člověk pro­ti svým pudovým instink­tům, zrod amer­ické společnos­ti dnešní doby. To vše a ještě víc může být zabaleno v lehce stravitel­ném morál­ním příběhu, který je prokládán rozlehlý­mi záběry nád­h­erné scenérie a naplněn hlučný­mi přestřelka­mi. Drsní kovbo­jové se střetá­va­jí s okou­zlu­jící­mi psan­ci a stezky v nezkro­cené divočině jsou oza­řovány záblesky z koltů a pušek a výbuchy dyna­mi­tu. To nelze nemilo­vat. Zkrát­ka a dobře, mod­erní divá­ci zůstá­va­jí vůči těm­to věcem lhoste­jní a jsou přesvědčení, že west­erny byly žán­rem jejich dědů a dnes mohou nabíd­nout jen málo zají­mavého. Větši­na ste­jných témat již byla prozk­ouše­na v říši sci­ence fic­tion, aby zvýši­la výdělky. Fil­maři to přesto stále zkouše­jí a každých něko­lik let něk­do z nich při­nese takř­ka obrod­ný snímek. Nejúspěšnější filmy, jako Nesmiřitel­ní Clin­ta East­woo­da nebo tele­vizní ser­iál z HBO Dead­wood, jsou přík­la­dy novodobých forem, jež odmí­ta­jí mýtické arche­typy a ikono­grafii Divokého Západu, která byla vypále­na do všeobec­ného diváck­ého pově­domí před více než sto lety. Pokračo­vat »

Con Air (Blu-ray Disc)

Con Air / 1Krit­i­ci do Jer­ry­ho Bruck­heimera už po desetiletí rýpou, já však odmítám se k nim připo­jit. Podle mého názoru dokáže ten­to akční pro­du­cent vytvořit pořád­nou blbou zábavu lépe než kdoko­liv jiný ve fil­movém průmys­lu. Exploze, přesřelky, vysoko­rychlost­ní honičky… stačí jmen­o­vat jakéko­liv akční klišé a já vám ukážu kousek něk­terého z Bruck­heimerových filmů. Neříkám, že pro­duku­je skvělé filmy, prostě je bráním takové jaké jsou. Na rozdíl od mých přís­ných kolegů jsem fanoušek a obhájce Con Air. Pokračo­vat »

30 dní dlouhá noc (Blu-ray Disc)

30 Days of Night / 1Upírské filmy mají možná nej­menší poža­davky z celého horo­rového žán­ru, ale exis­tu­jí nás­trahy, které my, fanouš­ci upírů, potře­bu­jeme vidět, i kdy­by tyto kon­vence byly tak typ­ické, že by nevdech­ly do toho­to skomíra­jícího žán­ru ani trošku čer­stvého vzduchu. Skutečně, v jakém­si smys­lu jde o past — zajděte příliš daleko od dobře známé upíří mytolo­gie (kousání do krku, staré plesnivé rakve atd.) a postavíte si pro­ti sobě všech­ny skalní fandy žán­ru; při­b­ližte se však příliš staré ruti­ně vysávání krve a tyto zvyk­losti se otočí pro­ti vám a zlomí vám vaz. Pokračo­vat »

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv