30 dní dlouhá noc (Blu-ray Disc)

30 Days of Night / 1Upírské filmy mají možná nej­menší poža­davky z celého horo­rového žán­ru, ale exis­tu­jí nás­trahy, které my, fanouš­ci upírů, potře­bu­jeme vidět, i kdy­by tyto kon­vence byly tak typ­ické, že by nevdech­ly do toho­to skomíra­jícího žán­ru ani trošku čer­stvého vzduchu. Skutečně, v jakém­si smys­lu jde o past — zajděte příliš daleko od dobře známé upíří mytolo­gie (kousání do krku, staré plesnivé rakve atd.) a postavíte si pro­ti sobě všech­ny skalní fandy žán­ru; při­b­ližte se však příliš staré ruti­ně vysávání krve a tyto zvyk­losti se otočí pro­ti vám a zlomí vám vaz. 

Snímek 30 dní dlouhá noc si je vědom těch­to léček, a pro­to n jed­né straně nabízí dost nového na to, aby udržel věci v pohy­bu, zatím­co na druhé neom­lu­vitel­ně servíru­je všech­na klišé, která známe a milu­jeme. Ne, 30 dní dlouhá noc nepřináší do žán­ru nic vyloženě nového, ale to, co dělá, dělá dobře, takže je hloupé si stěžovat.

Snímek je natočen podle komik­su ste­jného názvu, což je fešáck­ým před­pok­la­dem. Upíři si neustále hleda­jí nová mís­ta, která by mohli vysát dosucha. Ten­tokrát si vyber­ou nej­sev­ernější měs­to Spo­jených států — Bar­row na Aljašce, jež se každý rok ponoří do tmy na celý měsíc; tele­fony jsou odříznu­ty, letiště uza­vřeno (letad­la zře­jmě v Bar­rowu ve tmě nelé­ta­jí) a samozře­jmě, ke vší smůle, udeří sněhová bouře. Připočtěme ještě pohled­né, i když trochu zabed­něné oby­vatele městeč­ka, šer­i­fa Ebe­na Oles­ona (Josh Hart­nett), jeho odcizenou, brzy býval­ou manželku Stel­lu Ole­son (Melis­sa George) a podi­vné míst­ní postavičky (šašku­jící mechanik, milý pár s nemoc­ným dědečkem a jiné) a Bar­row je jas­nou vol­bou — něco jako neluxu­s­nější pří­mořské leto­visko ces­tovky Club Med pro upíry.

Film neztrácí moc času a brzy začne s vysáváním krve. Po asi pat­nác­ti min­utách banál­ních (i když výstižných) scén mal­oměs­ta se objeví vam­pýři a vymýtí celou pop­u­laci rych­le­ji, než by trva­lo objed­nat si steak v Pon­derose. Vůd­cem smečky je Mar­low (impozant­ní a hrůzu nahánějící Dan­ny Hus­ton); hbitá tlu­pa chlad­nokrevných zabi­jáků (všich­ni oblečeni v černém, s bizarní­mi rysy tváře a pěkně drsným chru­pem) běhá, skáče a útočí po celém městě — všech­no s vřískavým upírským přízvukem, který mi připom­něl Jodie Fos­ter a její Nell v kom­bi­naci s jazykem Pig Latin. Od dob snímku Na prahu tem­not z roku 1987 nebyli upíři vykresleni tak nemilosrdně.

30 dní dlouhá noc je zpočátku efek­tivní svým náh­lým a bezc­it­ným tem­pem. Rozšiřu­jící se nad­vlá­da upírů v Bar­rowu je zuřivá a zcela legit­im­ně hrů­zos­trašná. Muži, ženy i děti jsou likvi­dováni jako lumí­ci a film do nás buší vybledlý­mi, úlis­ný­mi obrazy a přehnanou, až komiksovou záplavou krve, která ve svém rozsahu působí pří­mo lyricky. Při památ­ném záběru fil­mu — dlouhém pohle­du sho­ra na sněhem pokry­tý Bar­row, s čer­vený­mi cákan­ci krve a skrý­va­jící­mi se a plazící­mi se oběť­mi — je obtížné ubránit se fasci­naci napros­tou tro­ufalostí této podívané.

Bohužel, jak­mile skončí upíří útok, zbytek fil­mu spadne zpět na známé území. Kterýkoli čtenář by teď mohl vyj­men­o­vat mil­ióny hororů, jež vykres­lu­jí přeživší skupinku pro­tag­o­nistů, kteří uví­zli v místě, odkud není úniku, a musí poraz­it zlo, aby přežili; 30 dní dlouhá noc se tak rych­le sta­la aljašsk­ou vari­ací Deseti malých černoušků. Díky režiséru Davidu Sladeovi je však film tak vizuál­ně čilý, že dokonce i klišé jsou zářivá a uvíz­nou vám v paměti; film se navíc chlubí nemilos­rd­nou věrnos­tí kon­vencím hororu, bez povýšenos­ti, přesto s maximem sty­lu. Zam­r­zlá, nenasycená pale­ta barev, pozornost věno­vaná pros­torovým dimen­zím mís­ta a dobře charak­ter­i­zo­vaná (i když typ­ická) skupina postav — všech­no nakom­bi­no­vané tak, aby vytvoři­lo památ­nou krvavou směsi­ci. 30 dní dlouhá noc se nes­tane houžev­na­tou klasik­ou typu Vetřel­ců nebo Věci Johna Car­pen­tera, ale díky své ctižá­dosti dosahu­je takové úrovně, že si zaslouží pochvalu.

Pokud snímek 30 dní dlouhá noc někde šlá­pl vedle, je to iron­icky právě v tom, že zfušo­val vam­pýrsk­ou mytologii. Větši­na hier­ar­chie a krvavé poli­tiky komik­su bylo usměrněno nebo vypuštěno, a pro­to je chování upírů buď zmatené ve své moti­vaci, nebo celkově nesoudržné. Slade navíc sil­ně odkazu­je na west­er­nový arche­typ upíra podob­ný postavám z fil­mu Na prahu tem­not, což navz­do­ry ele­gant­ní­mu vizuál­ní­mu pojetí zanechává příběhu poc­it nepůvod­nos­ti. Mezi poz­i­ti­va fil­mu však patří (a také ke chvále Hus­tona, jehož před­stavení je vskutku mrazivé), že 30 dní dlouhá noc diváky roztřese napros­tou nemilos­rd­nos­tí upírů, tře­baže nen­abízí mno­ho nad čím se zamýšlet. Přese všech­no je chy­bou, že zůsta­lo zachováno jen málo celistvosti původ­ního grafick­ého románu.

Shrnu­to a podtrženo, 30 dní dlouhá noc není událostí, která by pře­for­movala žánr, ale jde o zručný a pod­manivý horo­rový snímek, který vysává max­i­mum ze svých klišé a dosahu­je příhod­ného grand guig­nol sty­lu, aniž by se uchýlil k ošumělosti, která pronikla do dnešního poma­lu mize­jícího sub­žán­ru násil­nické pornografie. Ať už má jakékoli chy­by, mě 30 dní dlouhá noc zau­jala; a přestože není oprav­dovým, kla­sick­ým upírským filmem, vstřík­la trochu nové krve (ať jsme styloví) do žán­ru, který byl již dlouho vyschlý jako tuřín.

Video: Zvětšujeme obraz

Sony uvedl snímek 30 dní dlouhá noc v 1080p/AVC MPEG‑4 kódování a s původ­ním poměrem obrazu fil­mu 2.40:1. Na první pohled jas­ně styl­i­zo­vaný snímek pěkně před­stavu­je původ­ní komiks a spo­ju­je ztuh­lý, nenasycený obraz se sytý­mi stříkan­ci rudé. Výsledek je docela efek­tivní, až vám pře­běhne mráz po zádech.

Hned od začátku před­vádí trans­fer úroveň detailu té nejlepší high def­i­n­i­tion kval­i­ty. Jem­né tex­tu­ry jsou jas­ně viditel­né, dokonce i na panora­mat­ick­ých záběrech, a přináše­jí skvělý dojem tro­jrozměrnos­ti. Přestože jsou něk­teré málo osvětlené záběry zatíže­ny otravným zrněním, zdroj je hlad­ký a čistý, bez viditel­ných vad. Barevná pale­ta fil­mu odráží zim­ní období a nabízí čistě, rovnoměrně zpra­co­v­ané vybledlé odstíny šedé, mod­ré a svě­tle hnědé; samozře­jmě, nejdůraznější jsou hluboké, tem­né rudé; kon­trast je tak­též nád­h­erný. Odstíny pleti sice nej­sou real­i­stické, ale odpoví­da­jí zamýšlené­mu vizuál­ní­mu sty­lu a vypada­jí tak přirozeně, jak se jen dalo čekat.

Bohužel, hod­no­cení obrazu doplati­lo na mírné rozostření hran, které ve vysoce kon­trast­ních záběrech způ­sobu­je lehké haló efek­ty (nej­viditel­nější to je při dlouhých záběrech postav zachyceným opro­ti sněhu). Tmavější záběry navíc přináší šumy, které otupu­jí rozlišení ve stínech. Jinak však 30 dní dlouhá noc vypadá skvěle.

Audio: Hodnotíme zvuk

30 Days of Night / 2Snímek 30 dní dlouhá noc přináší skvělé Dol­by True­HD 5.1 Sur­round tracky v angličt­ině a fran­couzšt­ině (48 kHz/24-bit), které jsou až přek­va­pivě efek­tivní. (Na disku najdeme také Dol­by Dig­i­tal 5.1 Sur­round mixy ve španělšt­ině, por­tu­galšt­ině a tha­jšt­ině, společně s tit­ulky ve všech zmíněných jazycích.)

Od prvního okamžiku fil­mu je jas­né, že diváky rozhod­ně nečeká žád­ný jem­ný mix. Zlověst­né, supící nízké basy elek­tron­ické hud­by Bri­ana Reitzel­la okamžitě ovlád­nou sub­woofer; pozadí je naplněno vše­mi druhy obklop­u­jících efek­tů a hud­bou. Tato son­ická vynaléza­vost si neod­dy­chne po zbytek fil­mu, takže 30 dní dlouhá noc je rozhod­ně vel­mi agre­sivním kouskem. V celých 113 min­utách fil­mu jen těžko najdeme mdlý okamžik, přičemž efek­ty vás zcela pohltí a jsou hlad­ce zapra­cov­ány do hud­by, takže ani nepoznáte, co je co. Spo­jte to s přek­va­pivý­mi, šoku­jící­mi efek­ty, jež pode­píra­jí akci, aniž by ji poniči­ly, a máme tu špičkový zvukový design.

Tech­nické speci­fikace jsou tak­též skvělé. Rozpětí dynamiky je skutečně široké a nabízí jas­nost a pří­mo hmatatel­ný real­is­mus. Dial­o­gy jsou per­fek­t­ně vyváže­ny a zastá­va­jí v mixu sil­nou pozi­ci. Nízké basy jsou neu­věřitel­ně půso­bivé, přičemž sub­woofer nemá chvil­ičku odd­y­chu — přesto působí vždy pod­půrně a nepo­hřbívá zbytek tracku. Mix si skvěle poradil s někdy až extrém­ní­mi výška­mi i hloubka­mi zvukového designu s napros­tou sebedůvěrou, takže track vypadá, jako by bal­an­co­v­al na pokra­ji ohlušu­jící hla­sitosti; nikdy se však neroz­padá. Snímek 30 dní dlouhá noc se rozhod­ně chlubí jed­ním z nejlepších mixů, jaké jsem v posled­ní době na Blu-ray slyšel, a jas­ně si zaslouží pěti­hvězdičkové hodnocení.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Film 30 dní dlouhá noc na Blu-ray byl vydán ve ste­jný den jako stan­dard­ní DVD edice a obě verze přináše­jí ste­j­nou sadu bonusů. Ne, nena­jdeme tu tuny nabitých příspěvků, ale jejich celková kvali­ta je vysoká. Ještě lep­ší pro Blu-ray je, že všech­ny video bonusy jsou uve­de­ny v plném 1080p/AVC MPEG‑4 videu a vypada­jí skutečně dobře. Tak se zak­ous­něte do fil­mu a uži­jte si jej.

 • Jako první tu máme audio komen­tář (Audio Com­men­tary), v němž se setkáme s her­ci Joshem Hart­net­tem a Melis­sou George a pro­du­cen­tem Robem Tapertem. Režisér David Slade se kupo­di­vu nezúčast­nil, pro­to je track tak trochu zvlášt­ní. Kon­verzace je větši­nou neohra­baná; Hart­nett zní, jako by tam ani nechtěl být (možná to byla povin­nost, k níž byl zavázán smlou­vou?), zatím­co Geor­geová jen pochle­bu­je štábu. Zby­lo tedy na Taper­tovi, aby pozvedl tu unavenou atmos­féru; povětši­nou nás však jen infor­mu­je o myšlenkových pro­cesech, které násle­dovaly rozhod­nutí Sladea, což komen­táři dodává podi­vný, neosob­ní nádech. Ten­to track posloužil dobře své­mu účelu, je však těžké vytvořit režisérský komen­tář bez režiséra.
 • Doku­ment Tvor­ba fil­mu 30 dní dlouhá noc (The Mak­ing of 30 Days of Night, HD, 51 min­ut) se ve velké míře vyvaroval obvyk­lé podo­by reklam­ního bonusu s ukázka­mi z fil­mu a prázd­ný­mi rozhovory z natáčení. Mís­to toho bonus Tvor­ba fil­mu 30 dní dlouhá noc zvo­lil příst­up video deníku a přináší ses­třih z natáčení a poho­tové rozhovory. Milým pokusem je také to, že doku­ment využil tvůrčích pan­elů komikové kni­hy jako vsu­vek, takže celá práce vypadá vel­mi pro­pra­co­v­aně. Vyčer­pá­va­jící, ale v dobrém tem­pu — ten­to pří­dav­ek je hvěz­dou bonusového balíku a patří k těm lep­ším doku­men­tům, které jsem v posled­ních měsících na Blu-ray viděl. Doku­ment je rozdělen do osmi částí: Pre-pro­dukce (Pre-Pro­duc­tion), Herecké obsazení (Cast­ing), Stavění Bar­rowu (Build­ing Bar­row), Upír (The Vam­pire), Noční záběry (Night Shoots), Kaskadéři (Stunts), Vzh­led (The Look) a Krev, stře­va a ošk­livé **** (Blood, Guts & Nasty @#%!).
 • Na závěr tu máme upoutávky (HD) v plném 1080 videu k Blu-ray tit­ulům od stu­dia Sony, jako jsou Slídil, Steep, Prokletí domu slunečnic, Walk Hard: The Dewey Cox Sto­ry a snímek naz­vaný Fernet.com, jehož uve­dení na Blu-ray ještě neby­lo ohlášeno.

Blu-ray bonusy: Máme tu nějaké exkluzivní lahůdky?

Sony sice nepři­nesl Pic­ture-In-Pic­ture komen­tář nebo jiný hlavní bonus, disk však obsahu­je jeden docela roz­tomilý kousek.

30 Days of Night / 3V sek­ci exk­luzivních bonusů se mám skví obra­zová galerie s názvem 30 obrazů noci: Srovnání grafick­ého románu s filmem (30 Images of Night: Graph­ic Nov­el-to-Film Com­par­i­son). Přes­ně jako hlásá název, galerie obsahu­je 30 fotografií z fil­mu (ať už z pro­dukce nebo v podobě návrhů). Jak budete procházet galer­ií, můžete použít váš ovladač také k tomu, abyste si přepí­nali mezi filmem a odpoví­da­jícím obrázkem komik­su uve­deném ve for­má­tu obraz v obraze; dokonce si můžete zvolit, která fotografie bude na celé obra­zovce a která zmenšená v Pic­ture-In-Pic­ture okně. V nabíd­ce máme také přehrá­vací režim Slideshow pro pří­pad, že byste chtěli pouze sedět a líně se dívat na obrázky. Vše je vel­mi pěkně zpra­cov­áno a navíc uve­de­no v plném 1080p videu.

Závěrečné hodnocení

Snímek 30 dní dlouhá noc se vzepřel mým očekáváním a vdechl nový živ­ot do stag­nu­jícího žán­ru upírských filmů. Není ničím rev­olučním, ale je zábavný, přináší rych­lé tem­po a krvavou podí­vanou (než aby se zaměřil jen na výdělek). Toto Blu-ray vydání je také dobré, s obdi­vuhod­ným obrazem a zvukem a pěkný­mi bonusy. Pro fanoušky žán­ru je disk jas­nou vol­bou a před­pok­ládám, že i řadoví divá­ci budou z 30 dnů dlouhé noci nadšení. Jas­né doporučení.

Komentáře (3)

 1. Portál Blu-ray.CZ » Noc patří nám (Blu-ray Disc)18:02 26.3.2008:

  […] Na závěr tu máme upoutávky (HD) v plném 1080 videu k Blu-ray tit­ulům od stu­dia Sony, jako jsou Slídil, Steep, Prokletí domu slunečnic, Walk Hard: The Dewey Cox Sto­ry a snímek naz­vaný Fernet.com, jehož uve­dení na Blu-ray ještě neby­lo ohlášeno […]

 2. kuku22:41 22.5.2008:

  film, s dejem podob­ny zombikum…tim mys­lim vyh­lazeny mesto, schovavacky, pos­tup­ny umiracky a jeden hrdi­na … ale jinak nec­im strasne zaji­mavej a hlavne napinavej a to hoodne moooc

 3. Mc homie01:34 4.7.2008:

  jo jo pro upíry mám sla­bost ako­rát je ško­da že vždy­cky vyhra­jou lidi takový podřad­ný ple­meno! nad tak vznešený­ma a
  aris­tokrat­ick­ý­ma upírama!

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv