3:10 Vlak do Yumy (Blu-ray Disc)

3:10 to Yuma / 1Ačkoli žánr west­er­nu v posled­ních desetiletích ztratil u obe­cen­st­va oblibu, je jednoduché pocho­pit, proč v něm fil­maři stále vidí úrod­nou půdu pro dra­ma. Jeho vznešená, až mystická téma­ta při­tahu­jí zák­lad­ní vyprávěcí instink­ty a nabíze­jí tolik možnos­tí: dobro pro­ti zlu, řád pro­ti anar­chii, příro­da pro­ti civ­i­lizaci, člověk pro­ti svým pudovým instink­tům, zrod amer­ické společnos­ti dnešní doby. To vše a ještě víc může být zabaleno v lehce stravitel­ném morál­ním příběhu, který je prokládán rozlehlý­mi záběry nád­h­erné scenérie a naplněn hlučný­mi přestřelka­mi. Drsní kovbo­jové se střetá­va­jí s okou­zlu­jící­mi psan­ci a stezky v nezkro­cené divočině jsou oza­řovány záblesky z koltů a pušek a výbuchy dyna­mi­tu. To nelze nemilo­vat. Zkrát­ka a dobře, mod­erní divá­ci zůstá­va­jí vůči těm­to věcem lhoste­jní a jsou přesvědčení, že west­erny byly žán­rem jejich dědů a dnes mohou nabíd­nout jen málo zají­mavého. Větši­na ste­jných témat již byla prozk­ouše­na v říši sci­ence fic­tion, aby zvýši­la výdělky. Fil­maři to přesto stále zkouše­jí a každých něko­lik let něk­do z nich při­nese takř­ka obrod­ný snímek. Nejúspěšnější filmy, jako Nesmiřitel­ní Clin­ta East­woo­da nebo tele­vizní ser­iál z HBO Dead­wood, jsou přík­la­dy novodobých forem, jež odmí­ta­jí mýtické arche­typy a ikono­grafii Divokého Západu, která byla vypále­na do všeobec­ného diváck­ého pově­domí před více než sto lety. 

Naposledy se west­ern pokusil oživ­it režisér James Man­gold (Země poli­ca­jtů, Walk the Line), a to navz­do­ry tomu, že neměl nijak vysoké ambice. Jeho remake fil­mu 3:10 Vlak do Yumy (založený na povíd­ce Elmo­ra Leonar­da, poprvé natočený v roce 1957 s her­ci Glen­nem For­dem a Vanem Heflinem) je tradičním soubo­jem na pěsti, který pro­ti sobě v zápase vůlí postaví poc­tivého dobrá­ka a nebezpečného psance. Chris­t­ian Bale ztvárnil boju­jícího rančera Dana Evanse, prostého muže po uši potopeného v dluzích, který se zoufale snaží udržet rod­inu pohro­madě. Když je zajat neblaze proslulý vlakový lupič Ben Wade (úžas­ně charis­mat­ický Rus­sell Crowe), Dan se dobro­vol­ně nahlásí jako člen odd­ílu, který ho má esko­r­to­vat do měs­ta Con­tention, odkud ho vlak ve 3:10 převeze do věznice v Yumě, kde bude souzen a pověšen. Za ten­to úkol dostane Dan od železniční společnos­ti 200 dolarů, malé jmění, které mu pomůže překonat další suché léto. Prob­lémem, jemuž musí čelit, je Benův gang, vedený důvěry­hod­ným poručíkem Char­lie Princem (Ben Fos­ter); zločin­ci chtějí zpět svého vůd­ce a jsou připraveni zastřelit každého, kdo se jim postaví do cesty.

Bale a Crowe předvedli vynika­jící výkony; oba se dokonale zaby­dleli ve svých tro­jrozměrných postavách se složitý­mi morál­ní­mi hod­no­ta­mi a kom­p­liko­vaný­mi citový­mi živ­o­ty. Připo­jil se k nim ještě Peter Fon­da, nesty­datě tunelu­jící postavu Johna Way­na, v roli proše­di­vělého agen­ta Pinker­tonu, který má odpor k Wade­mu, a Alan Tudyk (Seren­i­ty, Vybí­jená) jako mal­oměst­ský lékař bez­nadějně bez záj­mu o tuto skupinku drsných rváčů. Tudyk má ve scénáři jen pár řádek, ale trva­lo mno­ho scén, než se mu podaři­lo skrýt své doširo­ka rozevřené oči plné nevin­nos­ti pod masku nevr­lého chvástání. Skutečně výjimečný, dokonce i v takové herecké ses­tavě, je Ben Fos­ter jako Wadeův okáza­lý, nemorál­ní zás­tupce, který si v celém snímku vykraču­je s drzým sebevě­domím a šíří kolem sebe atmos­féru nepře­možitel­nos­ti. Je to pla­men­né před­stavení, které moh­lo vypa­dat přehnaně, drží se však dost zpátky na to, aby se přizpů­so­bi­lo ostat­ním hercům.

3:10 to Yuma / 2Film přináší poměrně jednoduchý a pří­močarý děj, nabitý skvělý­mi hereck­ý­mi výkony a okořeněný vzrušu­jící­mi přestřelka­mi. Je to zábavná jíz­da, kter­ou od dokon­alosti dělí jen něko­lik málo chy­biček. První z nich je, že Wadeo­va osob­nost a chování nej­sou konzis­tent­ní. Je citlivou duší ste­jně jako svůd­ným ďáblem, scénář jej však příliš radikál­ně pře­sou­vá mezi těmi­to mezní­mi polo­ha­mi; navíc, něk­teré jeho činy na kon­ci snímku jsou nepřesvědčivé. Velkolepý závěr také spadl do hloupé oblasti akčních filmů — v omezeném pros­toru jsou vys­tře­le­ny tisíce kulek, přesto se jim hrdi­nové dokáží vyh­nout a jen málokdy je něk­do ses­tře­len. Na pozadí vyvstává jed­iná otáz­ka, která je klíčem k celé zápletce: Proč jej prostě neza­střelí a hoto­vo? Fil­maři mají nepochyb­ně spousty promyšlených ospravedl­nění pro to, proč musí Wade zůs­tat naživu (Evans je příliš morál­ně správný na to, aby něko­ho chlad­nokrevně zabil, napřík­lad), ale reál­ně vza­to si nemuseli v takovém prostředí brát servítky — jed­na kul­ka by všem ušetři­la spous­tu problémů.

Blu-ray: Důležité statistiky disku

Snímek 3:10 Vlak do Yumy uved­lo na Blu-ray stu­dio Lion­s­gate Enter­tain­ment, jež proved­lo nes­ne­sitel­né rozhod­nutí uvést sedm(! ) upoutávek (v celkové délce 14 min­ut) před vstu­pem do hlavního menu. Navíc je nemůžeme přeskočit dohro­mady; musí se přeskako­vat jed­notlivě, vždy po tom, co je disk načte. Uve­dené trail­ery nej­sou pouze rekla­ma­mi na přicháze­jící filmy, ale také na ty, které už na Blu-ray vyš­ly, jako jsou Kat nebo Obchod­ník se smrtí.

Když se nakonec dostanete k menu disku, vypada­jí krás­ně, ale jsou vel­mi zmateně vytvořená a orga­ni­zo­vaná. Je složité pop­sat přes­nou ces­tu, jak se dostanete k vytoužené položce. Bonusy jako audio komen­tář a funkce Uvnitř Yumy nabíze­jí příkaz zapnuto/vypnuto, což zna­mená, že když si je vyberete, není jas­né, jestli jste si je právě vyp­nuli nebo zap­nuli (ve skutečnos­ti ovlá­daní hlavního menu a bonusu Uvnitř Yumy pracu­jí přes­ně naopak).

Video: Zvětšujeme obraz

3:10 to Yuma / 3Když jsem se prok­ousal příšerným nav­i­gačním designem, potěši­lo mě zjištění, že film vypadá tak zatra­ceně dobře. Je uve­den v původ­ním poměru 2.40:1 a jeho 1080p/VC‑1 trans­fer je vel­mi ostrý a detail­ní a nabízí boha­tou pale­tu zářivých, pěkně nasycených barev. Kon­trast, pohy­bu­jící se v rozsahu od tmavých nocí po světlé poušt­ní dny zal­ité sluncem, je skvěle zachycen a dodává obrazu uspoko­jivý poc­it hloubky. Detai­ly ve stínech jsou rozpoz­natel­né i v těch nejtem­nějších scénách.

Špat­nou zprávou je, že snímek přináší rozostření hran, které chvíle­mi způ­sobu­je rušivé haló efek­ty. Fotografie fil­mu je v něk­terých scénách mírně zrnitá, což by neby­lo prob­lémem, pokud by se právě kvůli rozostření hran toto zrnění nestá­va­lo zátěží. Také další úseky fil­mu vypada­jí na to, že v nich fil­maři využili redukce šumu. Navíc jsem si všiml zvlášt­ních schodovitých arte­fak­tů ve spod­ní části obra­zovky kolem 24. min­u­ty fil­mu a vroubkování závěrečných tit­ulků; oba prob­lémy jsou podle mého názoru pro­duk­tem dig­itál­ní kom­pri­mace. Celkově vypadá disk skvěle, ale nedostatkům toho­to typu by stu­dio mělo věno­vat větší pozornost.

Audio: Hodnotíme zvuk

Nekom­p­ri­movaný PCM 7.1 sound­track je per­fek­t­ním počinem. Mix je dokonale obklop­u­jící zejmé­na na sur­roundových kanálech a vyplňu­je zvukové pole hud­bou i množstvím jem­ných pod­nětů z okol­ního prostředí. Když se dostane ke slovu akce, třaskavé výstře­ly trha­jí vzduch všude kolem a kulky hvíz­da­jí na každém kanálu. Srozu­mitel­nost dialogů je skvělá a celková přes­nost dokon­alá. Také ve spod­ních polo­hách mixu najdeme hod­ně aktiv­i­ty, od supění klusajících koní i parní loko­mo­tivy, po bub­nování fil­mové hud­by. Samot­né basy větši­nou nedosahu­jí nejnižších poloh a občas zní trochu duni­vě, ale to je už jen drob­nost. Jed­ná se o vel­mi zábavný audio track, který vás pohltí.

Disk nabízí také možnost stan­dard­ního Dol­by Dig­i­tal-EX 5.1 tracku, který je sám o sobě pěkný, ale PCM track posou­vá zvukový zážitek do zcela jiné dimenze.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Všech­ny bonusy z DVD vydání byly pře­sunuty na ten­to Blu-ray disk a do jed­no­ho jsou uve­de­ny v high def­i­n­i­tion kvalitě.

 • 3:10 to Yuma / 4Audio komen­tář (Audio Com­men­tary) režiséra Jamese Man­gol­da začíná odpověď­mi na typ­ické otázky, jako proč se pustil do remaku, proč si za žánr zvo­lil právě west­ern, apod. Jde o vel­mi inteligent­ní povídání o uměleck­ých záměrech, touze složit poc­tu původ­ní­mu snímku, změnách příběhu, které provedl, snaze o aut­en­tic­i­tu a vyh­nutí se běžným úskalím žánru.
 • Mís­to určení: Yuma (Des­ti­na­tion: Yuma, HD, 21 min­ut) je reklam­ním bonusem z natáčení, který přináší rych­lé shrnutí typ­ick­ých prvků: rozhovory s režisérem a her­ci, pro­dukční design, natáčení v různých lokacích, kameru, kostýmy, akci. Nejza­jí­mavější je odhalení, že během pro­dukce sněži­lo, takže štáb musel překrýt celé měs­to špí­nou, aby zamasko­vali sníh.
 • Dalším na řadě je bonus Psan­ci, gangy a police­jní odd­í­ly (Out­laws, Gangs, and Poss­es, HD, 13 min­ut). His­torikové tu komen­tu­jí, jak byly vytvoře­ny mýty o Divokém Západě a vznešených psancích, a srovná­va­jí je s his­torick­ou real­i­tou. Bonus zkoumá příběhy slavných kovbo­jů sto­jících mimo zákon a odpovídá na otázku, jestli mohly být fil­mové přestřelky prav­di­vé (nebo naopak).
 • U bonusu Výpra­va (An Epic Explored, HD, 7 min­ut) se zdá, že jeho název nemá nic společného s obsa­hem — režisér Man­gold objasňu­je, jaké kou­z­lo má pro fil­maře western.
 • Vys­třižené scény (Delet­ed Scenes, HD, 8 min­ut) nabíze­jí 8 scén; všech­ny jsou dobré jako části ses­tři­hu, jinak však zcela zbytečné.
 • Pokud byste se na ně chtěli skutečně podí­vat znovu, tak si v bonusovém menu můžete opět přehrát všech­ny trail­ery, které byly ke zhléd­nutí při spuštění disku.

Blu-ray bonusy: Máme tu nějaké exkluzivní lahůdky?

Je půso­bivé, že tato Blu-ray edice nabízí více exk­luzivního mater­iálu, než ho recyklo­vala. Jeho kvali­ta je rovněž dobrá.

 • Jako první tu máme bonus 3:10 směr hud­ba (3:10 to Score, HD, 8 min­ut). Hudeb­ní skla­da­tel Mar­co Bel­tra­mi popisu­je vlivy Mor­ri­cone­ho a nej­jem­nější cit pro to, kdy scénu ozvučit a kdy ne. Také předvedl netyp­ické použití rybářského vlasce.
 • 3:10 to Yuma / 5Od Atlantiku k Paci­fiku (From Sea to Shin­ing Sea, HD, 20 min­ut) je fascin­u­jící hodi­nou dějepisu, která popisu­je násled­ky vybu­dování železnice v 19. sto­letí, a to jak rozsáhlou korup­ci (a její vliv na saloony, haz­ard­ní hry a pros­ti­tu­ci), tak i roz­man­i­tost, která přišla s nový­mi pra­cov­ní­mi silami.
 • V bonusu Rozhovor s Elmorem Leonar­dem (A Con­ver­sa­tion with Elmore Leonard, HD, 6 min­ut) nám autor nabízí pohled na svou kar­iéru a zájem o žánr west­er­nu a psaní rozbředlých románů v mládí. Vzpomíná, že za původ­ní povíd­ku Three-Ten To Yuma dostal zapla­ceno 90 dolarů.
 • Zbraně Yumy (The Guns of Yuma, HD, 6 min­ut) je očeká­vaným pohle­dem na arzenál použitý ve fil­mu; popisu­je jak his­torick­ou přes­nost, tak jejich využití k dokreslení povah jed­notlivých postav.
 • His­torický přehled Západu (His­tor­i­cal Time­line of the West) je inter­ak­tivním tex­tovým bonusem, který byl vytvořen pomocí encyk­lo­pe­dick­ých hes­el, jež patří ke známým událostem 19. století.
 • Na závěr tu máme kino upoutávku ke snímku (HD, 3 min­u­ty). Neprodává však film vůbec dobře a pravděpodob­ně přis­pěla k nízkým výdělkům filmu.
 • Balík exk­luzivních bonusů uza­vírá kousek Uvnitř Yumy (Inside Yuma). Když stu­dio Lion­s­gate ohlási­lo uve­dení snímku na trh, byly tu náz­naky, že půjde o tit­ul kom­pat­i­bil­ní s Pro­filem 1.1 a bude obsa­ho­vat inter­ak­tivní Pic­ture-In-Pic­ture bonus. Pro­dukt po vydání však není přizpů­soben speci­fikacím Pro­filu 1.1. Když si tedy aktivu­jete bonus Uvnitř Yumy, objeví se vám v lev­ém spod­ním rohu obra­zovky ovlá­dací pan­el s různý­mi ikon­a­mi, jež si můžete pos­tup­ně volit. Nejprve začneme možnos­t­mi stránek scénáře a grafiky náčrtů, které je možno zobraz­it nad filmem (jed­ná se o Java rozhraní, takže nut­ně nepotře­bu­jete možnos­ti Pro­filu 1.1). Tyto záběry jsou vel­mi spo­radické a upřím­ně řečeno také neza­jí­mavé. Během fil­mu se obje­vu­jí další ikony, které film poza­s­taví a odbočí k samostat­ně kódovaným, před­nas­taveným scénám v okně Pic­ture-In-Pic­ture bonusu. Jak­mile příspěvky skončí, budete vždy vráceni zpět do fil­mu. Každý z těch­to kousků je kódován v AVC, zatím­co film jako takový využívá VC‑1 kódování. Jed­notlivé pří­davky obsahu­jí mater­iál ze zákulisí, ukázky vizuál­ních efek­tů a den­ní práce (jed­ná se o sou­bor neses­tříhaného mater­iálu z kamer všech úhlů, který se edi­torovi dostal do ruk­ou; scény jsou uve­de­ny v malých oknech společně s jejich výsled­nou podobou). Žád­ný z bonusů není zvlášť zají­mavý a neustálé zas­tavování a opako­vané spouštění fil­mu je pěkně otravné. Když už tvůr­ci disku využili raději větvení bonusů mís­to pravého Pic­ture-In-Pic­ture bonusu, proč neod­bočo­vat raději k video ukázkám v plné velikosti obrazu, které můžeme jas­ně vidět, mís­to těch­to malinkých rádo­by Pic­ture-In-Pic­ture oken? Vypadá to, jako vy bonus Uvnitř Yumy byl původ­ně navržen pro Pro­fil 1.1, ale tvůr­cům se ho nepoved­lo zprovoznit včas, a pro­to vytvořili tuto otrav­nou slátaninu.

Závěrečné hodnocení

Snímek 3:10 Vlak do Yumy neoživ­il žánr west­er­nu tak, jak jeho tvůr­ci možná zamýšleli, ale přesto přináší zábav­nou podí­vanou (i když s chy­bička­mi). Blu-ray vydání pak nabízí vynika­jící obraz i zvuk a skutečně dobré bonusy, které sto­jí za zhléd­nutí — obzvláště ten mapu­jící his­torii. Stručně řečeno, lehko jej doporučit.

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv