Con Air (Blu-ray Disc)

Con Air / 1Krit­i­ci do Jer­ry­ho Bruck­heimera už po desetiletí rýpou, já však odmítám se k nim připo­jit. Podle mého názoru dokáže ten­to akční pro­du­cent vytvořit pořád­nou blbou zábavu lépe než kdoko­liv jiný ve fil­movém průmys­lu. Exploze, přesřelky, vysoko­rychlost­ní honičky… stačí jmen­o­vat jakéko­liv akční klišé a já vám ukážu kousek něk­terého z Bruck­heimerových filmů. Neříkám, že pro­duku­je skvělé filmy, prostě je bráním takové jaké jsou. Na rozdíl od mých přís­ných kolegů jsem fanoušek a obhájce Con Air.

Bývalý armád­ní průzkum­ník Cameron Poe (Nico­las Cage) je ve vězení za náhod­né zabití při obraně své těhot­né manželky. Na sed­mé narozeniny své dcery je Cameron prop­uštěn na čest­né slo­vo a nasedne do vězeňského letad­la směr domov. Letad­lo je nacpáno různý­mi nebezpečný­mi spoluces­tu­jící­mi (hra­jí je John Malkovich, Ving Rhames, Steve Busce­mi, Dave Chap­pelle a další výz­načné tváře), kteří jsou na převozu do jiného vězení na jihu. Když se skupině obzvlášť zpustlých zločinců podaří převzít kon­trolu nad letadlem a přes­měrovat jej na jiný cíl, Cameron pota­jí pomáhá pronásle­du­jící­mu důs­to­jníkovi (John Cusack) situaci znovu zvládnout.

Postavme se krit­ice toho­to fil­mu čelem. Na první pohled Con Air trpí příliš­nou hero­ičnos­tí, komiksový­mi zlo­duchy a pohodl­ný­mi dějový­mi pos­tupy. Musím při­pustit, že příběh místy pěkně drhne, ale po docela obyče­jném prvním aktu Con Air oži­je a odhalí i mno­há přek­vapení. Akce je možná dost obvyk­lá, ale hra na kočku a myš mezi Cagem a Malkovichem film pozvedává z jeho jednodu­chosti, scény s nimi bubla­jí napětím.

Ostat­ní prvky ve fil­mu jenom zlepšu­jí jeho hod­no­cení. Her­ci ve vedle­jších rolích si při tvor­bě fil­mu očivid­ně uží­vali a každý z nich dostane ale­spoň jed­nu důleži­tou scénu. Dial­o­gy jsou na akční film z 90.let přek­va­pivě řízné, Cusack a Cage nemuse­jí pronášet žád­né ubo­hé větičky. Nejdůležitější možná je, že zlo­duši v Con Air jsou oprav­du hroziví. Když to všech­no sečteme, dostaneme film, který neustále překonává prob­lémy svého žán­ru a nabízí při tom mno­há zají­mavá řešení. Hloupé exploze? Úsměvná sati­ra. Pit­o­mé dial­o­gy? Jízlivé poznámky. Nepo­razitel­ný hrdi­na? Čistá inteligence. V každém pří­padě si Con Air vybírá lep­ší ces­tu, než větši­na akčních filmů z jeho doby.

Con Air rozhod­ně není pro každého, ale akční fanouš­ci uzna­jí, že je to testos­teronová jíz­da, která přes všecky ty svaly dokáže před­vést i trochu vtipu. Con Air je navíc sbír­ka dobrých hereck­ých výkonů, které jej pozvedá­va­jí z pasti svého žán­ru. Jsem potěšen vidět jeho debut na high definition.

Video: Zvětšujeme obraz

Con Air / 2Po srovnání toho­to 1080p/AVC MPEG‑4 Blu-ray s jeho DVD před­chůd­cem z roku 1998 z mé osob­ní sbírky musím uznat, že tech­nolo­gie za těch deset hod­ně pokroči­la. High def­i­n­i­tion trans­fer poráží DVD v každém směru — barvy jsou o hod­ně zářivější, černé jsou neu­věřitel­ně hluboké a úrovně kon­trastu jsou nád­h­erné. Největší vylepšení je na detailech — tex­tu­ry pleti jsou výrazné a tex­ty jsou krys­tal­icky zřetel­né. Jestliže chcete skutečně půso­bivý moment, přeskočte na pád ve Vegas a srovne­jte si stan­dard a high def­i­n­i­tion verze fil­mu. V high def­i­n­i­tion je lin­ie Vegas zřetel­ná s jiskřivý­mi svět­ly, drobounký­mi lid­mi a tříštícím se sklem. Ve stan­dard def­i­n­i­tion tato scé­na vypadá, jako­by ji fil­movali podřad­ný­mi kam­era­mi přes vazelí­nou natřené čočky.

Blu-ray prostě DVDčko neustále rozšlapává. Zašlé a přesycené pleťové tóny zmize­ly. Zmize­ly i otravné arte­fak­ty, které se kdysi rozprostílary po celé obra­zovce. Zmize­ly i kusy rozmáznutých tex­tur a neostré detai­ly. Jak to teď vypadá, dlouhodobí fanouš­ci Con Airu si oddechnou.

Je tu i něko­lik přetrvá­va­jících prob­lémů, ale větši­na je způ­sobe­na tím, že film nebyl remas­terován pří­mo pro high def­i­n­i­tion. Rozptylo­va­lo mě sil­né a časté doost­řování hran, trochu zdro­jového šumu na jas­né obloze a něko­lik miho­tavých scén. Trans­fer mohl být o něco lep­ší, ale mohl být i hod­ně horší.

Audio: Hodnotíme zvuk

Con Air / 3Con Air obsahu­je mimořád­nou, nekom­p­ri­movanou PCM 5.1 pros­torovou stopu (48kHz/24bit), která také posky­tu­je pod­stat­ný upgrade ve srovnání s DVD. Kon­verzace jsou čisté a vyrov­nané v před­ních kanálech, nemusel jsem se nikdy namáhat zachytit prom­lu­vy her­ců. Stopa má navíc hezk­ou pri­o­tu i když je zvukové pole zrov­na chaotické. Dynami­ka také sto­jí za povšim­nutí. Basové tóny jsou moc­né a šíří se po pod­laze, vysoké tóny jsou neustále sta­bil­ní. Okolí je půso­bivé, zvuky vyplňu­jí zad­ní repro­duk­to­ry a vytváře­jí tak obklop­u­jící zvukové pole.

Jako u mno­hých jiných akčních filmů, PCM stopa u Con Air má u něk­terých akčních scén pochyb­nou směrovost. Zvukoví designéři se čas­to spoléha­jí na hla­sitost a zaplaví vás exploze­mi, mís­to toho, aby kaž­dou nechali vybuch­nout na určitých místech zvukového pole. Ten­to prob­lém s přes­nos­tí by neměl být přip­isován zvukové­mu mixu jako takové­mu, stopa kvůli němu ale není to, co by být mohla.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Blu-ray vydání snímku Con Air obsahu­je všech­ny ty chabé pří­davky z posled­ního DVD a uvádí celých těch 8 min­ut ve stan­dard def­i­n­i­tion. Dis­ney navíc vypusti­lo 122 min­u­tový nehod­no­cený ses­třih fil­mu, který byl vydán na DVD v roce 2006.

  • Pohled sho­ra (SD, 4 min­u­ty) — Ten­to příliš krátký snímeček obsahu­je něko­lik bleskových rozhovorů a záběry ze zákulisí.
  • Zničení Las Vegas (SD, 2 min­u­ty) — Ten­to patet­ický důvod pro tvor­bu doku­men­tu ze zákulisí je ještě horší. Obsahu­je něko­lik dalších inter­view a záběry z natáčení v Nevadě. Jinak je to ale velké zklamání.
  • Trail­er pro kina, SD, 2 minuty.

Blu-ray bonusy: Máme tu nějaké exkluzivní lahůdky?

Jed­iný Blu-ray bonus je u stu­dia Dis­ney stan­dard­ní Vit­rí­na fil­mu. Uži­vatelé zde mohou na něko­li­ka před­nas­tavených scénách sle­dovat ukázky Blu-ray zvuku a obrazu.

Závěrečné zamyšlení

Con Air / 4Musím opět zdůraznit svůj výraz pořád­ná blbá zába­va — jestli vás už toto označení odrazu­je, měli byste Con Air obe­jít obloukem. Osob­ně si mys­lím, že film je super a užil jsem si jeho další sle­dování. Blu-ray vydání fanouškům konečně posky­tu­je vizuál­ní a zvukový šmrnc, po kterém toužili. Video trans­fer před­chozí DVD prostě zahan­bu­je a nekom­p­ri­movaná PCM stopa je prvotříd­ní. Bohužel je tu jen mal­ičko bonusů a nehod­no­cený rozšířený ses­třih byl vypuštěn. To mě vede k podezření, že se v budouc­nu dočkáme dalšího vydání. Šetříl­ci pozor.

První komentář

  1. Portál Blu-ray.CZ » Skála (Blu-ray Disc)01:02 12.2.2008:

    Když jsem psal o tom, že Jer­ry Bruck­heimer natočil trhák Con Air, vyjádřil jsem se o něm, že vytváří hloupé a zábavné filmy lépe něž kdokoli jiný v branži. Pokud totiž tyh­le zábavné skvosty dokážou najít rovnováhu mezi napětím a příběhem, vyh­leda­jí si to místečko v našem mozku, kde­si hluboko, kde je stále ještě ukry­tý malý kluk — dítě, které se smě­je při explozích a radu­je se při porážce záporných hrdinů. […]

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv