Bláznivej tábor (Blu-ray Disc)

Daddy Day Camp / 1Víte­jte v Bláznivém táboře, jinak řečeno při sle­dování nejh­lubšího dna hereck­ého umu kdysi oskarového herce jménem Cuba Good­ing Jr. Během deseti let Cuba prošel od zlatem ověšeného Jer­ry Maguirea po kasírování za Plnou parou vzad!, až po účast na tom­to propast­ném pokračování už tak špat­ného filmu.

Bláznivej tábor je čistě tech­nicky pokračování Bláznivé školky z roku 2002, avšak jako hod­ně násled­ných filmů v posled­ní době spíše jenom recyk­lu­je ste­jný námět. Good­ing a Paul Rae hra­jí Char­lieho a Phi­la (v původ­ním snímku Eddie Mur­phy a Jeff Gar­lin), kteří v tom­to snímku vyměnili školku za let­ní tábor. Ben, syn Char­lieho, se těší na časy plné zábavy a dovádění, jeho otec se však lesa spíš bojí. Char­lie musí překonat svůj stra­ch a znovu se smířit se svým synem. Navíc musí spolu s Philem zvlád­nout pestrou směsi­ci Ben­ových kamarádů. To celé samozře­jmě chys­tá pros­tor pro velký (a před­ví­datel­ný) závěr, ve kterém to naši kam­peři nan­da­jí osazen­stvu konkurenčního táb­o­ra a zahájí ztřeště­nou oslavu. 

Příběh (dá-li se to tak vůbec naz­vat) v Bláznivém táboře je známý — každý kdo se v mládí díval na Nemo­to­ry a Pom­stu šprtů pozná ten okoukaný post­up. Navíc je vždy jas­né, na čí straně tvůr­ci sto­jí. V min­u­losti však ten­to druh snímků oprav­du fun­go­val, přede­vším díky orig­inál­ním a pozoruhod­ným postavám. V Bláznivém táboře se však nemáte pro koho nad­ch­nout, ani koho si zapam­a­to­vat. Mladí her­ci jsou sice roz­tomilí, ale jednoduše nevyční­va­jí — do něko­li­ka min­ut po zkončení fil­mu jsem si nebyl na žád­ného z nich schopen vzpome­nout. Ve srovnání s jiný­mi součas­ný­mi filmy s mladý­mi odhod­laný­mi pro­tag­o­nisty (jako Most do země Ter­abithia a samozře­jmě filmy o Har­ry Pot­terovi) Bláznivej tábor skutečně pokulhává.

Děti v Bláznivém táboře bohužel ve srovnání s dospělý­mi her­ci vypada­jí jako špalky. Ner­az obviňu­ji herce za neúspěch celého fil­mu. Ale abych byl upřím­ný, Good­ing zde vůbec nehra­je — prostě mává ruka­ma, koulí oči­ma a vypadá trap­ně. Eddie Mur­phy i ve svých nejhorších filmech (Bláznivá škol­ka je mezi nimi) dokáže vypa­dat zau­jatě, Good­ing tu ale vypadá spíše jako svá vlast­ní karikatura.

Bláznivej tábor je vlast­ně reži­jní debut bývalé dět­ské hvězdy Fre­da Sav­age (ser­iál Báječná léta). Rád bych řekl, že jde o slib­ný debut, bohužel to spíše vypadá jako pro­dukt pro tele­vizi, se slabým vizuál­ním stylem a ubo­hým smyslem pro tem­po a herecké výkony. Jed­iná rychlost děje je zde neměn­ná a překot­ná — zběsilost a nedostatek emocí vás rych­le začne štvát.

Jestliže si něk­do mys­lí, že jsem na Bláznivej tábor moc přís­ný, mohu k tomu ještě dodat, že film má v součas­nos­ti na serveru Rot­ten Toma­toes hod­no­cení 1 pro­cen­to a na IMDb se zatím umístil na 17.místě mezi nejhorší­mi filmy v dějinách. Přesto to risknu a dám Bláznivé­mu táboru dvě hvězdičky — mys­lím totiž, že se dětem bude líbit. Coko­liv vyloudí úsměv na dět­ské tváři nemůže být až tak špat­né. Jenom držte své očekávání před puštěním Bláznivého táb­o­ra hod­ně, oprav­du hod­ně nízko.

Video: Zvětšujeme obraz

Bláznivej tábor na Blu-ray vyrazil s 1080p/AVC MPEG‑4 trans­fer­em, zará­mován ve svém původ­ním poměru pro kina 1,85:1. Podle námě­tu bych čekal, že video bude jas­né a veselé, ale prezen­tace je ve skutečnos­ti depre­sivně zak­aboněná a zatuchlá.

Nejdříve dobré zprávy. Jak se sluší na nové vydání, zdroj je ve skvělé kondi­ci, bez jed­iného kazu či flíčku. Černé jsou také hezké a pevné. Sony zde posky­tu­je hlad­ké kódování bez očivid­ných pozůs­tatků z kom­p­rese či doost­řování hran.

Tak, a teď ty horší zprávy. Trans­fer zvýrazňu­je kon­strast, což fil­mu dává pronikavé a nere­al­i­stické ostří. Film nikdy nevy­padá tak, jak si před­stavu­ji den v let­ním táboře, ale jako­by zhas­nutý. Barvy jsou sice docela živé, ale trpí až nez­dravým závo­jem a pleťové tóny jsou dig­itál­ní a voskové. Díky posílení kon­trastu má obraz dostatek hloubky, ale už jsem rozhod­ně viděl detail­nější Blu-ray trans­fery — toto rozhod­ně není demo mater­iál. Bláznivej tábor je sice daleko od nek­oukatel­nos­ti, ale je prostě dost nevýrazný.

Audio: Hodnotíme zvuk

Stu­dio Sony opusti­lo své obvyk­lé nekom­p­ri­mované PCM mixy a vyda­lo se ces­tou Dol­by True­HD. Zde dává k dis­pozi­ci anglick­ou, fran­couzsk­ou a španěl­sk­ou verzi, navíc je tu por­tu­gal­ský a tha­jský dabing ve stan­dard­ním Dol­by Dig­i­tal 5.1.

Jak je typ­ické pro dět­ské filmy, zvukový design je zaměřený na max­imál­ní efekt. Všech­ny vylomeniny na plát­ně (házení barvy, bitky) jsou doprovázeny výbušný­mi efek­ty v zad­ních kanálech. Je to vlast­ně pří­jem­ně hla­sité a důrazné. Dál se ale mix se svou kreativ­i­tou nedo­pra­co­v­al. Film se sice odehrává v lesích, není tu ale žád­ná skutečná atmos­féra a nevýrazná hud­ba od Jima Doo­ley­ho jen slabě prosaku­je do zad­ního zvukového pole.

Mix zní sice živě, ne však čistě. Má hluboké, dobře mod­ulo­vané basy, čisté dial­o­gy a žád­né prob­lémy s vyrovnáním hla­sitosti. Zdroj je samozře­jmě dokon­alý, jak se sluší na nové vydání a nej­sou tu žád­né rozpty­lu­jící vady.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Vzh­le­dem k tomu, že Bláznivej tábor u pok­laden kin napros­to propadl, není ani přek­va­pivé, že Sony pro jeho debut na Blu-ray vypro­duko­va­lo ubo­houčký balíček bonusů. Aspoň že jsou všech­ny tři pří­davky v plné high definition.

Daddy Day Camp / 2Jak jsem strávil léto při tvor­bě Bláznivého táb­o­ra (HD, 12 min­ut) — Ten­to snímek je narozdíl od fil­mu milý a zábavný. Tvůr­ci se nám tu nes­naží pod­strko­vat kval­i­ty fil­mu — před­stavu­jí nám dět­ské herce, kteří jsou úplně nadšení z toho, že jsou ve fil­mu. Upřím­ně doufám, že se dostanou do větších a lep­ších věcí, byla by ško­da, kdy­by Bláznivej tábor zůstal jed­iným řád­kem v jejich hereck­ém životopise.

Inter­ak­tivní kvíz Co jsem se naučil na táboře je až moc jednoduchý, prostě dává různé otázky o postavách a situ­acích ve fil­mu. Po každé otázce násle­du­jí různá videa, podle toho, jestli jste odpověděli správně nebo ne. Mys­lím, že i ten nej­do­bromyslnější prcek u toho­to bonusu stráví max­imál­ně 5 minut.

Na Bláznivej tábor tu není trail­er, ale můžete se podí­vat na plné high def­i­n­i­tion ukázky z Už jsme doma? a Divoké vlny.

Závěrečné zamyšlení

Bláznivej tábor je napros­to zbytečné pokračování. Má sice své hezké části, ale je pří­mo depre­sivní sle­dovat strašný herecký výkon Cuba Good­in­ga Jr. Zpra­cov­ání na Blu-ray je v pořád­ku, je to však zcela nevýrazná a všed­ní prezen­tace podob­ně všed­ního fil­mu. Jestli pro děti chcete high def­i­n­i­tion zábavu, Bláznivej tábor koupit můžete, ale vaše rod­i­na si jistě zaslouží něco lepšího.

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv