HD DVD je mrtvé">HD DVD je mrtvé

  • 16.2.2008
  • Jirka Pech

Frankův varovný ukazovákJak dnes infor­movaly snad všech­ny tiskové agen­tu­ry, japon­ská společnost Toshi­ba plánu­je — s okamži­tou ztrá­tou něko­li­ka stovek mil­ionů dolarů — ukončit vývoj i pod­poru for­má­tu HD DVD a poslat ho tak za Beta­max­em a Mini­dis­cem, které musela kdysi odep­sat Sony — momen­tál­ní vítěz války for­mátů vysokého rozlišení.

Podle před­běžných infor­ma­cí sto­jí za rozhod­nutím Toshi­by páteční ozná­mení největšího mal­oob­chod­ního řetězce v USA, společnos­ti Wal-Mart, která neb­ude dále nakupo­vat žád­ná zařízení ani nahrané nosiče HD DVD. Zatím je zprá­va o kon­ci HD DVD sice poněkud neo­fi­ciál­ní (přestože nám o ní píše tře­ba Reuters a Yahoo News), ale ofi­ciál­ního vyjádření se prý dočkáme vel­mi brzy. 

Když už jsem zmínil Mini­disc, tak ten se dosud neode­bral na smetiště tech­no­log­ick­ých dějin. Pouze na něm nevy­cháze­jí žád­ná alba. Od Toshi­by jsem čekal něco podob­ného. Tedy stažení HD DVD z fil­mového průmys­lu, ale ponechání for­má­tu tře­ba pro počí­tačový trh. Pro­to jsem na ofi­ciál­ní vyjádření dost zvě­davý. Zdá se mi šílené, že by Toshi­ba skar­to­vala své HD DVD note­booky a vycou­vala z part­ner­ství s Xbox­em. Pokud ano, Microsoft by asi konečně musel vážně začít přemýšlet o jiné mechanice.

Přidejte komentář
Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv