Muž v ohni (Blu-ray Disc)

Man on Fire / 1Režisér Tony Scott (Krvavý příliv, Deja Vu) vyro­bil hod­ně hitů v kinet­ick­ém sty­lu, který si během své kar­iéry vytvořil. Na rozdíl od tech­niky svého bra­tra Rid­ley­ho, Tony diváky znepoko­ju­je roztře­se­nou kamer­ou, rych­lým edi­továním a drsným násilím. Ještě důležitější je jeho schop­nost kom­bi­no­vat hrubé emoce a svůj intiu­tivní styl a tím vytvářet něco zcela unikát­ního — divá­ci jsou zcela nevy­h­nutel­ně pře­ne­seni pří­mo do bouřlivého svě­ta jeho filmu.

Muž v ohni vypráví příběh Johna Creasy­ho (Den­zel Wash­ing­ton). Je to nek­lid­ný bývalý agent CIA, jehož si bohatý mex­i­cký obchod­ník (Marc Antho­ny) najme jako ochránce pro svou dceru (Dako­ta Fan­ning) a ženu (Rad­ha Mitchell). Když je ale prove­den únos a dopadne špat­ně, Creasy se rozhodne vykonat pom­stu. S pomocí svého starého přítele Paula Ray­bur­na (Christo­pher Walken) se Creasy se zbraní v ruce vydá na ces­tu po krim­inál­ním žebříčku a chce při tom potre­stat každého, kdo se do toho zpack­aného kom­plo­tu připletl.

Muž v ohni může být místy oprav­du náročný na dívání. Creasy­ho osob­ní­mu poslání budete lehce fan­dit, ale je těžké zvlád­nout jeho násil­nické metody. Scott nevytváří prostého drsného hrdinu, které­mu každý drží palce, před­stavu­je nám nedokon­alého muže, který musí sáh­nout mezi své dlouho pot­lačo­vané démo­ny, aby dosáhl svých cílů. Není to běžný hrdi­na a toto není běžný příběh — je to his­tor­ka o pom­stě, kde se neza­s­tavíme při žád­ném úlevném či komick­ém okamžiku, jaké jsou ned­mys­litel­ně včleněny do snímků s podob­ný­mi tématy (Kat).

Navz­do­ry ponuré­mu tónu fil­mu je výsledek vyloženě osvěžu­jící — přede­vším po všech těch sním­cích o pom­stě, kde je msta brá­na jako vým­lu­va pro extrém­ní chování postav. Pod Scot­tovou tak­tovk­ou Den­zel Wash­ing­ton své postavě dokáže vdech­nout lid­skost a vnitřní kon­flikt. Ve fil­mu nej­sou čer­no-bílé scény, vše je naopak promáčeno sporný­mi šedý­mi odstíny naše­ho skutečného svě­ta. Nejpů­so­bivější je, že se Scott nikdy neuchy­lu­je k lac­iné sen­ti­men­tal­itě nebo ke kon­venčním vypravěčským pos­tupům. Je to přede­vším znatel­né během klíčové scény kon­cem fil­mu, když Creasy dosáhne svého dna. V té chvíli vypadá jako skutečný člověk během duševního roz­padu. Po chvíli zcela oprav­dově prohlédne, vydrápe se z tem­no­ty a odčiní násil­nické činy, které stravo­valy jeho živ­ot. Nech­ci mlu­vit příliš ale­goricky, ale Scott Creasy­ho ztvárňu­je do per­fek­t­ně zobrazené narážky na Ježíše, který povs­tane z blá­ta a vykoná něco čistého a dobrého pro nevinné.

Co se týká Scot­to­va čas­to kri­ti­zo­vaného vizuál­ního sty­lu — osob­ně se mi líbil každý záběr z Muže v ohni. Sil­né barvy a nek­lid­ná kam­era jsou úzkostlivě navrže­ny k vytváření zcela speci­fick­ých reakcí u diváků. Chaos se odehrává při nesta­bil­ní kameře a násilí je před­loženo na odiv za vysoce kon­trast­ního den­ního svět­la z jed­no­ho důvo­du: Scott chce zajis­tit, aby divá­ci zcela jistě viděli a slyšeli každičký kousek bolesti, kter­ou Creasy cítí či způ­sobí. Ne každé­mu se tato esteti­ka bude líbit, ale fanouš­ci jiných filmů toho­to režiséra — a také obdi­vo­vatelé fil­mařů s podob­ným stylem, jako Paul Green­grass (Let čís­lo 93, Bourno­vo ultimá­tum) — tyto tech­niky jistě budou považo­vat za zají­mavé a působivé.

I když mnozí krit­i­ci nes­díle­jí mé hod­no­cení toho­to fil­mu — Rot­ten Toma­toes mu dává propast­ných 39% mezi kri­tiky, přede­vším kvůli vizuál­ní­mu sty­lu a násilí — nenechejte se tím odra­dit. Muž v ohni neustále bourá kon­vence a podává srd­cer­voucí příběh pom­sty. Výkony jsou výjimečné, režie vede­na jis­tou ruk­ou a příběh i jeho postavy fascinující.

Video: Zvětšujeme obraz

Muž v ohni je uve­den na poc­tivém 1080p/AVC MPEG‑4 trans­feru, který per­fek­t­ně podává Scot­tův vizuál­ní záměr. Barvy jsou bohaté a svěží, i když se pale­ta místy může zdát přesycená. Nikdy se však nezdá nesta­bil­ní. Úrovně černé jsou neu­věřitel­ně hluboké, bílé neprokvé­ta­jí a kon­trast je rovnoměrný. Detai­ly jsou ostré a přirozené — pleť, vlák­na oblečení či strniště vypada­jí kře­hce a tro­jrozměrně. Podíve­jte se na scénu v ložni­ci dcery. Všim­něte si názvů knih v pozadí, švů na povlečení postele a různých drob­nůstek — každý detail vyskaku­je z plát­na. Tato prezen­tace je z nejpřesnějších.

Man on Fire / 2Tisk je také v dokon­alé kondi­ci. Zrno je samozře­jmě součástí výt­varného záměru a obje­vu­je se pouze když si režisér pře­je zhru­bit násil­né scény a odlišit je tak od chvilek tiché kon­verzace. Trans­fer samot­ný netr­pí žád­ným pod­stat­ným zdro­jovým šumem, arte­fak­ty či doost­řováním hran. Jestli se mi něco nelí­bi­lo, pak asi stíny v inter­iérech, které se zdá­ly místy pot­lačené. To je ale také výsled­kem Scot­to­va sty­lu, takže se to nedá počí­tat jako pod­stat­ná kri­ti­ka. Celkově vypadá Muž v ohni ohrom­ně a stan­dard­ní DVD verze smetl ze stolu. Fanoušky fil­mu rozhod­ně nad­chne a zau­jme i náhod­né diváky.

Audio: Hodnotíme zvuk

Muž v ohni obsahu­je agre­sivní DTS HD 5.1 Mas­ter Loss­less Audio pros­torovou stopu, která při repro­duk­ci vřavy i šepo­tu odvádí vynika­jící prá­ci. První akt fil­mu nabízí větši­nou tichou atmos­féru a ostré kon­verzace, chaos však ve zvukovém poli brzy převládne a dynami­ka při tom zazáří. Dunění z kanálu pro nízkofrekvenční efek­ty se mísí s vyrov­naný­mi vysoký­mi tóny a dohro­mady vytváří přirozené a moc­né zvukové pole. Když jsem uprostřed své hru­di cítil údery výstřelů, uznal jsem, že ten­to track je na ces­tě za krví. Navíc na mě zapů­so­bi­lo množství jed­notlivých prvků v zad­ních kanálech — zvukoví designéři dokáza­li během celého fil­mu vrhat obklop­u­jící akustiku a zvuky explozí přes zad­ní část mého domácího kina.

Ten­to mix však trpí jed­ním zák­lad­ním neduhem. I když tiché i akční scény zní úžas­ně, občas jsou akční zvuky přehnané. Na čtyřech místech jsem musel uprav­it hla­sitost, když do kon­verzace najed­nou vpad­la střel­ba či hla­sitá hud­ba. Pře­suňte se na scénu, kde Creasy přepadne kar­a­van rake­tome­tem. Slyšíte ten nepoměr mezi úrovně­mi hla­sitosti? Jak­mile vypuk­ly exploze, musel jsem snížit hla­sitost na při­jatel­nější úroveň. Přiví­tal bych trochu víc vyrovnanosti.

Kromě toho jed­iného prob­lé­mu jsem díky přirozené­mu zvukové­mu poli a nek­lid­né dynam­ice neustále zapomí­nal, že se vlast­ně dívám na film.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Man on Fire / 3Muž v ohni na DVD poprvé vyšel v roce 2004. Obsa­ho­val tehdy dva výjimečné komen­táře. V roce 2005 byla vydá­na sběra­tel­ská edice a zahrnovala navíc dlouhome­trážní doku­ment, různé snímky, vys­třižené scény a další. Takže kolik z těch­to snímků bylo pře­ne­seno na Blu-ray vydání fil­mu? Nic. Ani jed­iný. Jed­iné co Fox na toto vyzáblé vydání nabalil je sbír­ka trail­erů na Muže v ohni, Strážce, Pan a paní Smithovi a Past.

To je neu­věřitel­né zklamání pro fanoušky fil­mu. Také mě to vede k přesvědčení, že se v budouc­nu dočkáme dalšího high def­i­n­i­tion vydání Muže v ohni. Kdy už stu­dia konečně pochopí, že takové manévrování jenom odrazu­je fanoušky a snižu­je hod­no­tu jinak výjimečného disku?

Závěrečné zamyšlení

Muž v ohni je pozoruhod­ný film a na Blu-ray je to tech­nický zážitek díky neobyče­jné­mu video trans­feru a moc­né DTS HD MA zvukové stopě. Toto vydání by se dalo doporučit, kdy­by obsa­ho­va­lo bonusy ze stan­dard­ního a sběra­tel­ského DVD. Stu­dia se musí poučit a uznat, že fanouš­ci už při koupi high def­i­n­i­tion vydání saha­jí do svých kapes podruhé. Cha­trné vydání jako toto pouze fanoušky přimě­je počkat si na další.

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv