Faunův labyrint

PanSpiso­va­tel a režisér Guiller­mo del Toro rád zkoumá tem­no­tu. Je to mis­tro­vský vypravěč, ať pok­ouší zlo a jeho pod­statu v pop­ko­rnovém bijáku jako Hell­boy, nebo prohledává stin­né stránky reál­ného svě­ta v duchařském příběhu jako Princ bez království. Faunův labyrint byl nomi­nován na Oskara za nejlepší zahraniční film. Vypráví do morku kostí děsivou pohád­ku o kru­tosti dět­ského svě­ta a noří se do hrů­zos­trašných zák­outí lid­ské představivosti.

V roce 1944, na kon­ci španěl­ské občan­ské války, ces­tu­je mladá dív­ka jménem Ophe­lia (Ivana Baque­ro) se svou těhot­nou matk­ou za novým nevlast­ním otcem, mrzkým kapitánem Vidalem (Ser­gi Lopez). Vidal je nemilos­rd­ný důs­to­jník španěl­ské armády, jehož vojá­ci na venkově pátra­jí po skupině pro­ti­faši­stick­ých rebelů. Zatím­co očekává narození svého nevlast­ního bra­tra, Ophe­lia je tajem­ně zataže­na do star­o­dávného labyrin­tu, kde potká vetché stvoření zkroušené věkem. Ten­to faun (hra­je jej Doug Jones) jí řekne, že je dávno ztra­cená princez­na z pradávného podzem­ního království. Aby Ophe­lia znovu získala svůj trůn, musí čelit něko­li­ka nestvůrám — obrovské rop­uše, strašlivé­mu muži bez tváře (opět Doug Jones) a nevy­h­nutel­ně i samot­né­mu kapitánovi Vidalovi.

Když jsem viděl Faunův labyrint poprvé v kině, byl jsem přek­vapen, kolik z něj je založeno na našem reál­ném světě. Faun, víly, rop­ucha a muž bez tváře nez­abíra­jí víc než asi 30 min­ut pros­toru během dvouhodi­nového fil­mu. Del Toro se po většinu času věnu­je rodin­né­mu živ­o­tu Ophe­lie, zatím­co její otčím v kopcích pátrá po zvědech. Příběh se vyvíjí do mod­erní pohád­ky v každém slo­va smys­lu, neboť vůbec neurčí, co v příběhu je skutečně prav­di­vé. Del Torův snímek může být příběh dívky hleda­jící svou iden­ti­tu. Nebo je to přemýšlivé pojed­nání o kon­ci nevin­nos­ti během dospívání? Či snad krutě varovné vyprávění o nestvůrách mezi námi? Nebo prostě film o dítěti, které uniká do své před­sta­vivosti, aby se srov­na­lo s bru­tal­i­tou v okolí? Bez ohle­du na vaši osob­ní inter­pretaci je Faunův labyrint mis­tro­vským dílem drsné fan­tazie, které vás přin­utí přemýšlet o samot­né pod­statě dobra a zla.

Her­ci del Torův pro­pra­co­v­aný scénář zalid­nili každým svým výrazem a nuance­mi svých výkonů. Baque­rová se svou anděl­sk­ou tvářičk­ou Ophe­lii ztvárňu­je jako pův­ab­nou oběť okol­nos­tí, Lopez lehce vytváří jed­no­ho z nejhorších padouchů v his­torii a Jones své postavy z jiného svě­ta zřetel­ně zakotvu­je v real­itě. Vedle­jší role jsou plné strhu­jících a aut­entick­ých výkonů (Mari­bel Ver­dová mezi nimi vyčnívá). Del Toro dokázal jejich prá­ci sla­dit do skvělého příběhu, který je srd­cer­voucí a hod­not­ný zároveň.

PanJestliže na Faunově labyrin­tu vidím nějaký nedostatek, tak asi to, že jeho fan­taz­i­jní svět není ve fil­mu víc cen­tral­i­zo­vaný. Ačko­liv bych si nepřál, aby del Toro vys­tři­h­nul jedi­nou sekun­du z válečného dra­matu, rád bych viděl o půl­hodinku delší stopáž z jeskyn­ního příbytku obrovské rop­uchy, hrů­zos­trašných sálů muže bez tváře a nebo o sporných motivech fau­na a jeho víl. Vím, že by Faunův labyrint pak trval dvě a půl hodiny, ale dle mého názoru by se to vyplatilo.

Jako fan­ta­sy film je Faunův labyrint úžas­ný a citlivý snímek, který se noří do tem­no­ty pří­tom­né v každé kla­sické pohád­ce. Jako válečný film for­mu­je zlo hrozivější, než vize v jakékoli knize pohádek. Faunův labyrint jako celek se vzpírá žán­rovým kon­vencím a vytváří velkolepý příběh o dět­ské nevin­nos­ti a našich děsivých kon­flik­tech s reál­ným světem.

Video: Zvětšujeme obraz

Faunův labyrint na Blu-ray vychází v 1080p/VC‑1 trans­feru (identick­ém jako na HD DVD), který omámí naše oči ste­jně lehce, jako film povzbudí naši před­sta­vivost. Barvy jsou bohaté, pale­ta je pří­mo malířská a odvážné čer­vené téměř vyskaku­jí z plát­na. Dokonce i ponuré scény z labyrin­tu jsou plné nád­h­erných mod­rých tónů, které vyrovná­va­jí záměrně přesycené pleťové tóny. Del Torovy nejt­mavší záběry se plíží a dohánějí Ophe­lii, zaplavu­jí obraz hezky vykreslený­mi stíny, které však nikdy neskryjí detai­ly. Navz­do­ry široké roz­man­i­tosti světlých scén je kon­trast vždy per­fek­t­ní, úrovně černé jsou inten­zívní a není tu ani náz­nak zdro­jového šumu, arte­fak­tů či vle­zlého doost­řování hran.

Detai­ly jsou také výjimečné. Musel jsem si film mno­hokrát zas­tavit, abych si prohlédl ská­ly, listy stromů a vlák­na na oblečení. Podíve­jte se na les během dne, na kame­ny na faunově spirálovitém schodišti a také na opu­lent­ní říši muže bez tváře. Detail­ní záběry postav i široké a dlouhé záběry jsou krás­né a ostré. Tex­tu­ry na tvářích jsou místy trochu voskové, ale neruší to. Také počí­tačově vytvořená stvoření vypada­jí v tom­to trans­feru jako doma. V kině a na DVD se mi dig­itál­ní efek­ty zdá­ly poněkud odd­ělené od skutečných součástí fil­mu, tady však vypada­jí až výjimečně přirozeně.

PanJeště musím dodat pro puritány — zrno bylo za použití dig­itál­ní redukce šumu (DNR) uměle zre­dukováno. Toto rozhod­nutí New Line vyvola­lo kon­tro­verzní reakce, pro­to jsem strávil dost času srovnáváním toho­to Blu-ray vydání s dříve vydaným high def­i­n­i­tion diskem z dovozu a hledal jsem zastřené kousky pleti či roz­mazané tex­tu­ry. Můj poz­natek: Fanouš­ci s obra­zovka­mi větší­mi než 250cm mohou spatřit ztrá­tu jas­nos­ti, jestliže budou pří­mo srovná­vat zas­tavené záběry na domácí (amer­ické) verzi s dovo­zovým diskem. Velká větši­na diváku si toho však nikdy nevšimne a asi se o to asi neb­ude starat (uvážíme-li přede­vším, jak zaned­batel­ný ten­to rozdíl je, když je film v pohy­bu). Sice nejsem příznivcem těch­to nepotřeb­ných úprav původ­ního zdro­je, přesto je důležité tu upo­zor­nit, jak hezky bylo této tech­niky použi­to v tom­to případě.

Jestliže uvážíme všech­ny stránky, Faunův labyrint je nád­h­erný přírůstek do vaší Blu-ray sbírky a stan­dard­ní DVD zahan­bu­je. Trans­fer možná není tak přirozený, jako u nejlepších high def­i­n­i­tion vydání, ale hod­ně se jim při­b­ližu­je. Fanouš­ci jistě neb­u­dou zklamáni.

Audio: Hodnotíme zvuk

I když něk­do může rozvádět diskuzi o použití dig­itál­ní redukce šumu u toho­to tit­u­lu, španěl­ská DTS HD Mas­ter Audio 7.1 pros­torová stopa je nes­porně výjimečná.

Jednoduše řečeno, ten­to mix je celý o dynam­ice a vnoření. Zad­ní repro­duk­to­ry si odpoči­nou jen zříd­ka, tišší scény zaplňu­jí obklop­u­jícím šumem hmyzu a větru v lese. Jak se zvyšu­je napětí, kanál pro nízkofrekvenční efek­ty pul­su­je moc­ný­mi basový­mi tóny, zatím­co zad­ní zvukové pole se zaplní zvuky hud­by. A když nevy­h­nutel­ně vypukne násilí, celá stopa se jím naplní — pod­la­ha vibru­je, v každém repro­duk­toru se vyro­jí agre­sivní efek­ty a výkřiky jsou zřetel­né a sta­bil­ní. Akusti­ka v inter­iérech je přes­ná, zaměření je per­fek­t­ní a pohyb po kanálech je hlad­ký. Ještě důležitější je zřetel­né vyvážení dialogů v před­ních kanálech a jejich jas­ná pri­ori­ta i uprostřed chao­su. Oprávněně jsem měl dojem, že zvuky vycháze­jí z jiných zdro­jů v mém domácím kině — takovou iluzi větši­nou zažívám jen v kině. Když jsem zavřel oči, pře­nesl jsem se do jiného svě­ta. Zvuková stopa je tak přesvědčivá.

PanJe tu nespočet ukázkových scén, ale žád­ná není tak okamžitě úspěšná jako střet s mužem bez tváře. Poslech­něte si, jak se Ophe­lia blíží k jídel­ní­mu stolu. Všim­něte si akustiky kamen­ného sálu, jak se ta stvůra s praskotem probouzí k živ­o­tu. Slyšíte ty mrazivé tóny jejích chraplavých výkřiků? Zuřivost jejího zoufalého pronásle­dování? Mělké Ophe­li­ino dýchání, když se vst­up uza­vře? Musím říct, že toto je jed­iný track z mno­ha, které jsem recen­zo­val, kde je každičký prvek zvukového pole v každičkém okamžiku přes­ně tam, kde by měl být. Podtrženo sečteno, Faunův labyrint vám poskytne výjimečný zážitek, který je o krok dál než větši­na jiných Blu-ray mixů.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Blu-ray verze Fauno­va labyrin­tu obsahu­je vešk­erý bonusový mater­iál, který se objevil na dvoud­iskovém Plati­novém DVD (navíc ještě pěkný high def­i­n­i­tion bonus, který rozve­du v další sek­ci). I když jsou pří­davky uve­de­ny ve stan­dard def­i­n­i­tion, jsou dost obsáh­lé, takže toto přehléd­nutí vynahradí.

 • Pro­log režiséra (SD, 1 min­u­ta) — Celé to začíná rych­lým úvo­dem k fil­mu od del Tora.
 • Komen­tář režiséra — Autor a režisér Guiller­mo del Toro zde skládá pok­lonu své­mu štábu a her­cům. Rych­le pochopíme, že to je vypravěč od srd­ce. Uvádí detai­ly o vývo­ji celého pro­jek­tu a scénáře, o pre-pro­duk­ci a pak se ponoří do vyprávění o her­cích a atmos­féře na place. Jeho popisy klíčových záběrů jsou velice poutavé — upo­zorňu­je také na věci, kterých jsem si nevšiml a nabízí pohledy na příběhy, které mě před tím nena­pad­ly. Během třetího aktu je jeho komen­tář už trochu tech­nický, avšak nadále zají­mavý. Fanouš­ci fil­mu a režisérské práce by si ten­to komen­tář neměli nechat ujít.
 • Moc mýtu (SD, 15 min­ut) — V tom­to fascin­u­jícím snímku prozk­oumáme kla­sické pohád­ky, které inspirovaly příběh či jeho postavy a jed­notlivé kousky zasadíme do filmu.
 • Faun a víly (SD, 31 min­ut) — Ten­to doku­ment před­stavu­je efek­ty, kostýmy a počí­tačovou ani­maci spo­jené s různý­mi stvoření­mi ve fil­mu, které Faunově labyrin­tu poskyt­ly jeho unikát­ní vzh­led. Fanouš­ci fau­na a muže bez tváře budou nadšeni při sle­dování jejich tvor­by a prak­tické aplikace na herce Douga Jonese. Doku­ment obsahu­je také záběry ze zákulisí spo­jené s ránou ve tváři kapitá­na Vidala, s rop­u­chou a další­mi složitý­mi tvory.
 • Bar­va a tvar (SD, 4 min­u­ty) — Bohužel příliš krátký snímek o kameře a barvách ve fil­mu. Sto­jí za podívání, ale přil­iš nového nesděluje.
 • Ukolébav­ka: Pohád­ka se ozývá v melodii (SD, 5 min­ut) — Stále ještě čekám na podrob­nější doku­ment o hud­bě ve fil­mu. Ten­to kratičký dvoudíl­ný snímek se tou vynika­jící hud­bou zabývá, avšak skončí zrov­na když to začne být zajímavé.
 • Výňatek ze show Char­lieho Rose (SD, 50 min­ut) — Rozhovor u kulatého stolu s mex­i­ck­ý­mi režiséry — Guiller­mo del Toro, Alfon­so Cuaron (Potom­ci lidí) a Ale­jan­dro Inar­ritu (21 gramů) se neza­měřu­jí pří­mo na Faunův labyrint, přesto mají co nabíd­nout fanouškům toho­to filmu.
 • Notýsek režiséra (HD inter­ak­tivní stránky / SC video obsah, 18 min­ut) — Tato inter­ak­tivní funkce vám umožňu­je kli­knout na ikonky, které vedou k sed­mi mini-doku­men­tům o různých stránkách výro­by: Ztra­cená posta­va: Muž z Madeiry, Mučení Maquise, Fáze měsíce, Ikono­grafie, Ozvě­na Ozvě­na, Podzem­ní království: stav­ba miniatu­ry a Mlýn: návrh.
 • Srovnání sto­ry­boardů (SD, 6 min­ut) — Sbír­ka scén, ve kterých je v horní levé čtvrt­ině obrazu del Toro­va ručně mal­o­vaná ski­ca, dokončený sto­ry­board nahoře vpra­vo a v dol­ní polov­ině plát­na konečný výtvor ve filmu.
 • PanSrovnání před­loh vizuál­ních efek­tů (SD, 6 min­ut) — Asi ten nejméně zají­mavý bonus. Ukazu­je jak del Toro zkouší osvět­lo­vat fig­urku víly pro pra­cov­níky vizuál­ních efek­tů. Výsled­ná scé­na se zároveň zobrazu­je napravo.
 • Komiks (SD, 4 min­u­ty) — Čtyři nein­ter­ak­tivní comiksy vypráví drob­nější příběhy o faunovi, vílách, obrovské rop­uše a muži bez tváře. Jsou krátké, ale přesto nabíze­jí zají­mavý pohled pro fanoušky — jeden ukazu­je, jak se faun dostal na to mís­to, kde jej najde Ophe­lia a jiný odhalu­je osud muže bez tváře po Ophe­li­ině útěku.
 • Foto­ga­lerie — Rozsáh­lá sbír­ka high def­i­n­i­tion snímků z výro­by, návrhářských skic a fotek z filmu.
 • Mater­iá­ly z mar­ketingové kam­paně (SD, 6 min­ut) — Tato sekce obsahu­je teas­er pro kina, plný trail­er, 7 tele­vizních spotů a galerii plaká­tových obrázků.

Blu-ray bonusy: Máme tu nějaké exkluzivní lahůdky?

Ačko­liv konkurenční HD DVD vydání obsahu­je něko­lik inter­netem pod­porovaných bonusů, které svou ces­tu na Blu-ray teprve musí najít, obě vydání Fauno­va labyrin­tu sdíle­jí Rozšířený zvukový komen­tář, který fun­gu­je jako komen­tář obraz v obraze (PiP). Jed­iný menší nedostatek je, že vlast­ní obsah je vytříděný z mater­iálu, který už je použit na jiných místech disku (zvukový komen­tář režiséra je okořeněn klipy z doku­men­tů a také obrázky z galerie). Ačko­liv pro­to ten­to bonus vypadá poněkud opako­vaně, je to rozhod­ně zábavnější způ­sob sle­dování del Toro­va komentáře.

Závěrečné zamyšlení

Faunův labyrint je fascin­u­jící film, který ve stínech vaší mys­li přetrvá ještě dlouho po jeho shléd­nutí. Toto Blu-ray vydání je tak­též vynika­jící, obsahu­je neobyče­jný trans­fer, DTS DH MA zvukovou stopu ze které vám upadne čelist a bohat­ství bonusového mater­iálu. Dokonce tu najdete exk­luzívní PiP komen­tář, který to celé ještě vylepší. Toto Blu-ray vydání snad ani nemůžu víc doporučit.

První komentář

 1. Portál Blu-ray.CZ » Sejmi je všechny (Blu-ray Disc)01:30 2.2.2008:

  […] trans­fer reduku­jící obra­zové šumy (tzv. DNR), jako tomu bylo v nedávno vydaném snímku Faunův labyrint. Sej­mi je všech­ny je chvíle­mi plný viditel­ného zrnění, ale obraz nikdy nekazí pohled na […]

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv