Resident Evil: Apokalypsa (Blu-ray Disc)

Resident Evil: Apocalypse / NemesisŤuk, ťuk, ťuk… Mé prsty nervózně bub­nu­jí na kláves­ni­ci snad už deset min­ut, pro­tože, upřím­ně řečeno, nemůžu najít způ­sob, jak začít svou recen­zi fil­mu Res­i­dent Evil: Apoka­lyp­sa. Jsem tak zaražený, že nenacházím slo­va, jež by pop­sala napros­tou hloupost toho­to okáza­lého kousku natočeného podle videohry, který jsem právě viděl a ve kterém hmo­ta zvítězi­la nad myšlenk­ou. Režisér Alexan­der Witt, jenž se v tom­to pro­jek­tu objevil poprvé, byl až moc hor­livý ve snaze vyvolat v žán­ru zom­bie filmů další nepod­stat­ný rozruch, a tak nabízí film daleko méně zábavný, než byl první díl, a mno­hem více neskrom­ný než příšerný House of the Dead.

Toto pokračování se odehrává krátce po událostech prvního dílu a sle­du­je genet­icky vylepše­nou Ali­ci (Mil­la Jovovich), jak pomáhá skupince přeživších (Sien­na Guil­lo­ry, Oded Fehr a jiní), která je lape­na uvnitř Rac­con City uza­vřeného karan­téně. Měs­to je odříznu­to od svě­ta, aby se dál nešířil smrtel­ný biotox­in oživu­jící mrtvé (v tom­to světě zře­jmě neex­is­tu­jí žád­né vzdušné proudy a pat­náct stop vysoká dokáže zabránit rozšíření smrtel­né nákazy); tisíce panikařících lidí se shromáždi­ly u uza­mčených bran a prosí vojáky, aby je osvo­bod­ili z hororu plného nem­rtvých. Aby byla situ­ace ještě horší, lac­iné, umělé mon­strum jménem Neme­sis (Matthew Tay­lor) se vydává na misi s cílem zabít naše hrdiny dříve, než budou moci — no — udělat, co musí, ať už je to cokoli (abych byl upřím­ný, trochu jsem ztratil nit).

Omlou­vám se za tak příkrý cynis­mus, ale prostě nemůžu vys­tát myšlenku, že fil­maři s podob­ný­mi před­stava­mi dostá­va­jí mil­ióny dolarů a pro­duku­jí hyper­ak­tivní klipy, které ani nej­sou uve­de­ny na MTV. Dokonce i akční fanatikové budou považo­vat jejich rych­lé tem­po za nes­myslné, nespo­jité a postrá­da­jící zák­lad­ní struk­turní tok příběhu. Scénář je nemo­torným a směšným odpa­dem, herecké výkony vášnivé, přesto nad­ne­seně mělké a celý horor je vyobrazen bez napětí, mrazení a plíživé poma­losti. Nasví­cení ani trochu nepod­poru­je atmos­féru snímku, takže lokace vypada­jí, jako by byly natoče­ny na opuštěném zad­ním dvorku; kostýmy jsou pak přes­nou nápodobou umělého oblečení bez tex­tur, které se objevo­va­lo v pronikavé grafice dřívějších hracích kon­zol stu­dia Sony, jež byly vydávány před deseti lety.

Vrc­holem vše­ho je, že každá rych­lá akční scé­na, která přináší mírnou inspiraci (jako tře­ba zběsilý únik Mil­ly Jovovich dolů po vybuchu­jícím skleněném mrako­dra­pu), je spoutá­na tuctem jiných podřad­ných efek­tů, které kom­bin­u­jí kval­i­tu efek­tů z raných devadesátých let a počí­tačových úprav smut­ně soutěžících s posled­ní reinkar­nací samot­né videohry. Byl jsem závis­lý na Res­i­dent Evil od samot­ného jeho zro­du na Playsta­tionu, ale ten­to druh pyra­mi­dového tvoření snímků je dobrý jen pro lidi na vrcholu, kteří rych­le zbo­hat­nou na obyče­jných fanoušcích. Uwe Boll a další fil­maři, kteří prom­rha­jí dra­ho­cen­né námě­ty, nikdy neprokazu­jí respekt nebo nenas­tiňu­jí možnos­ti snímků založené na videohrách. Můžeme se pak div­it, že se fil­mové společnos­ti děsí toho spon­zorovat jas­ný trhák inspirovaný videohra­mi, jakým byl tře­ba film Halo?

Prostě nemám slov. Vyh­něte se tomu­to nem­rtvé­mu pokusu vydělat něco peněz na vaší nák­lon­nos­ti k videohrám, sci-fi a hororům. Ack­bar by to řekl nejlépe — je to past.

Video: Zvětšujeme obraz

Resident Evil: Apocalypse / 1Dobrá, možná mi ještě nějaká slo­va zby­la. Vydání fil­mu Res­i­dent Evil: Apoka­lyp­sa ukáza­lo na tom­to 50GB dvou­vrstvém MPEG-2 trans­feru svou lep­ší tvář, díky které je film přine­j­menším barvitý. Černé dodá­va­jí obrazu krás­nou hloubku (ačkoli jsou poškozeny využitím svět­la s mod­rý­mi fil­try), pla­me­ny prob­lesku­jí vzduchem s jas­ným oranžovým a čer­veným potěšením a přehnaný (ale sne­sitel­ný) kon­trast oživu­je obraz jas­nou ostrostí, která prozk­ouší vaše nové 1080p zobrazení.

Obraz je bohužel ponořený v nepřirozené barevné paletě, takže mno­ho před­mětů na obra­zovce ztrácí přesvědčivou hloubku — což mi neustále připomí­na­lo, že jsem se díval na živou videohru. Je to přes­ně ten druh disku, který by byl skvělým pro přímé srovnání během teleshop­pin­gu, aby přesvědčil diváky o tom, že toto high def­i­n­i­tion je hlasem budouc­nos­ti; mému domácí­mu kinu to však nes­tači­lo.

Fan­dové fil­mu si všim­nou, že obraz vypadá pěkně, ovšem chvíle­mi trpí zdro­jový­mi šumy na pozadí. Jinak je stopa čistá a celkově bez kazů. Bohužel, nad­měrné (pokud ne pří­mo přehnané) vizuál­ní kousky nemo­hou fil­mu zabránit, aby nevy­padal špat­ně, ať už se díváte na jakýkoli for­mát. Ste­jně jako na stan­dard def­i­n­i­tion DVD, počí­tačové úpravy působí jako demokraté v Tex­a­su a někdy vypada­jí doslo­va jako ruční práce. Cha­pad­la a pro­pra­co­v­ané potvory jsou nejhorším provinil­ci; hned za nimi násle­du­je povz­ne­sená krvavá lázeň pod tak­tovk­ou zom­bií a jejich lid­ské prvky. High def­i­n­i­tion trans­fer jen pod­pořil matoucí nespo­ji­tost mezi všed­ní­mi záběry a jejich efek­ty, která je tak ještě viditel­nější.

Audio: Hodnotíme zvuk

Resident Evil: Apocalypse / 2Snímek Res­i­dent Evil: Apoka­lyp­sa přináší nekom­p­ri­movaný PCM 5.1 sur­round mix, takže celý zvukový balíček je tech­nicky půso­bivý — další pěkné demo pro před­váděcí míst­nos­ti v obchoďácích. Basy jsou těžké a zatře­sou domem, dial­o­gy jsou jas­né a výrazné a zvukové efek­ty přeskaku­jí mezi kaná­ly a půso­bivou přes­nos­tí a pohy­blivostí. Sypoucí se sklo a přestřelky upouta­jí vaši pozornost a násled­ná ozvě­na sto­jí za opako­vaný poslech.

Prob­lém je, ať už je zvukový balíček jakkoli tech­nicky vybaven, že jeho speci­fi­ka nemo­hou nikdy překonat slabý zvukový design. Res­i­dent Evil: Apoka­lyp­sa přináší příliš výraz­nou zvukovou pale­tu, lineární složení efek­tů a dialogů, nepří­jem­ný heavy rock­ový sound­track a ošk­livý zvyk vše kom­bi­no­vat v jed­né scéně. Kromě těch­to zák­lad­ních chyb tu najdeme i jiné — důležité zvuky jsou čas­to pohřbe­ny pod hlukem, který zaplavu­je zvukové pole, kdykoli se na obra­zovce objeví akční moment.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Resident Evil: Apocalypse / 3Fanouš­ci snímku Res­i­dent Evil: Apoka­lyp­sa by měli být u vytržení ze záplavy speciál­ních kousků obsažených na tom­to disku — bohužel pro mě nejsem jed­ním z nich.

Abych byl upřím­ný, snažil jsem vydržet až do konce všech tří komen­tářů uve­dených na disku. Udělal jsem si dostatek času, vzal si zásobu limonád, vody a sáček pre­clíků, abych to dokázal. Po dvaceti min­utách každého tracku byla ovšem má trpělivost pryč a nemohl jsem si pomo­ci a nepřeskočit dál. První na řadě je neu­věřitel­ně sebe-pochval­ný track s režisérem Wit­tem, pro­du­cen­tem Jere­my Boltem a výkon­ným pro­du­cen­tem Robertem Kulz­erem. Tito chláp­ci jsou neskonale hrdí na film i celou tu ohro­mu­jící prá­ci odd­ělení speciál­ních efek­tů — jas­ně nejs­labší část fil­mu. Dále tu máme track s her­ci Mil­lou Jovovich, Sien­nou Guil­lo­ry a Oded Fehrem; ten je sice rozum­nější, ale obsahu­je ste­jné podi­vné nadšení pro látku. Aspoň že naz­naču­je, že natáčení bylo obrovsk­ou legrací — což vysvětlu­je rel­a­tivní sle­po­tu všech ke kval­itě pro­dukce. Mys­lím si, že když se ska­marádíte se vše­mi na place, je těžké po skončení natáčení objek­tivně zhod­notit film. Na závěr tu máme poutavý komen­tář scénáristy Paula W. S. Ander­sona (byl režisérem prvního dílu) a pro­du­cen­ta Jere­my­ho Bol­ta; vypadá rozhod­ně jako track plný infor­ma­cí, který má fandům série co nabíd­nout.

Posunul jsem se na konec menu a vybral si bonus Oživení Res­i­dent Evil (Res­i­dent Evil Rean­i­mat­ed), šestidíl­ný doku­ment, který se věnu­je pro­duk­ci celého fil­mu. Kromě toho, že přináší pohled na vzá­jem­né škádlení se mezi her­ci a jejich kamarád­skost, jde o kousek, v němž se dostanou ke slovu nejdůležitější člen­ové natáčení, kteří při­ne­sou tech­nické vysvětlení zák­lad­ních tech­nik a pro­cesů snímku. Opět se zdá, že všich­ni věří, že natáčení je velkým vrc­holem jejich tal­en­tů — ten­tokrát jsem se však bav­il pohle­dem do zákulisí natáčení, kde postřehneme nervózní pohledy pro­dukčních asis­ten­tů, pomoc­níků a tech­niků, kteří si jsou plně vědo­mi prom­rhaných peněz, které den­ně tek­ly do fil­mování. Za touto sérií minidoku­men­tů najdeme tři bonusy — Dět­ské hry (Baby Games), Pro­tiprávní chování kor­po­race (Cor­po­rate Malfea­sance) a Sym­fonie zla (Sym­pho­ny of Evil), které jsou záhad­ně odlouče­ny od doku­men­tu z natáčení. První z nich je nepláno­vaným přímým zkoumáním sexy slečen, které se obje­vu­jí ve střílečkách; druhý popisu­je fik­tivní společnost Umbrel­la, která je ale­gorií na součas­ný svět obchodu (bohužel bonus není tak zají­mavý, jak zní); třetí pak stop­u­je něko­lik záběrů od vizí fil­mařů až po jejich převe­dení na obra­zovky.

Závěrem tu máme dvacet halas­ných vys­třižených scén (Delet­ed Scenes), u nichž prom­rháte dvanáct min­ut. Větši­nou se jed­ná o rozšíření už tak slabých záběrů fil­mu. Takže jaké chuťovky čeka­jí na ty, kteří budou dost odvážní na to, aby zhlédli tyto vys­třižené scény? Mírné dodatky k příběhu, blesk odhalu­jící, že chrlič na domě je skry­tou příšer­ou, odstraňování střepu ze zranění a střílení polon­ahých zom­bie-pros­ti­tutek. Ach, kde mám prášky na bolest hlavy?

Blu-ray bonusy: Máme tu nějaké exkluzivní lahůdky?

Přestože na tom­to high def­i­n­i­tion vydání snímku Res­i­dent Evil: Apoka­lyp­sa nenalezneme žád­né exk­luzivní bonusy, jed­ná se o nejnovější vydání stu­dia Sony, které obsahu­je tech­nologii Blu-Wiz­ard, jež vám dovolí vytvořit dovlast­ní uži­va­tel­ské menu bonusů a nas­tavit si, jak jej chcete sle­dovat.

Závěrečné hodnocení

Resident Evil: Apocalypse / NemesisRes­i­dent Evil: Apoka­lyp­sa není nic pro mě v žád­ném ohle­du, for­mou ani obsa­hem. Nechápe­jte mě špat­ně — mám rád zábavný odpad ste­jně jako všich­ni ostat­ní, ale nemůžu si pomoct nev­idět ve filmech, jako je ten­to, jen o málo víc než vykalkulo­vané, penězi motivo­vané natáčení, které jen poškozu­je žánr filmů natočených podle video­her, ste­jně jako mno­ho jiných uspěchaných pokusů před série­mi X-Men a Spi­der-Man. Dobrou zprávou je, že ser­iózní režiséři jako Peter Jack­son a James Cameron krouží kolem odkazu video­her jako mlsní vlci, takže změ­na k lep­ší­mu se blíží.

Kaž­dopád­ně jsem neza­pom­něl ani na fanoušky fil­mu — toto Blu-ray vydání je pěkným (i když banál­ním) balíkem vizuál­ních chuťovek, zvuku, který s vámi zatřese, i pořád­ných bonusů. Ačkoli se disk nemůže pochlu­bit žád­ným hlavním bonusem, který by nebyl uve­den na stan­dard def­i­n­i­tion DVD, naprostá kom­plexnost toho­to vydání by měla být ideál­ní pro všech­ny, kterým se film líbil.

První komentář

  1. Portál Blu-ray.CZ » Resident Evil: Zánik (Blu-ray Disc)01:00 20.2.2008:

    […] Evil: Zánik se objevil něko­lik let po uve­dení posled­ního dílu série, fil­mu Res­i­dent Evil: Apoka­lyp­sa. Snímek začíná zvlášt­ní reka­pit­u­lací prvního dílu, v jehož závěru nas­tane vel­mi […]

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2017 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2017 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv