Resident Evil (Blu-ray Disc)

Resident Evil / 1Vzh­le­dem k tomu, jak čas­to pře­bíra­jí počí­tačové hry nápady filmů, před­pok­ládám, že by nemě­lo být přek­vapením, že pokud fil­mové­mu průmys­lu dojde inspirace, oplatí poc­tu počí­tačovým hrám a převezme něk­teré jejich myšlenky. Jed­ná se zkrát­ka o nekonečný cyk­lus fil­mového kani­bal­is­mu. His­to­rie snímků založených na počí­tačových hrách není nijak zvlášť ohraniče­na, přesto se větši­na těch­to pří­padů týká režisérů, kteří dostali do ruk­ou nek­val­it­ní scénář, nebo si musí vys­tačit s malý­mi rozpoč­ty (pro přík­lad se můžeme podí­vat na celé dílo Uwe Bol­la). Výjimk­ou se zdá být Paul W. S. Ander­son, který sto­jí za nečekaný­mi fil­mový­mi trháky, jako jsou Mor­tal Kom­bat, Vetř­elec vs. Predá­tor a samozře­jmě Res­i­dent Evil. Žád­ný z nich není sám o sobě dobrým filmem (ve skutečnos­ti Vetř­elec vs. Predá­tor je úplně příšerný), ale jsou uhlazené a úspěšné, poměrně soudržné a nabíze­jí dost děsu a akčních nes­mys­lů, aby se ve výsled­ku mohly pochlu­bit slušný­mi zisky. 

Res­i­dent Evil vznikl jako horo­rová hra o přežití na první kon­zole PlaySta­tionu a její původ­ní japon­ský název byl Bio­haz­ard. Když byla hra uve­de­na v Sev­erní Americe, něk­terý člen společnos­ti Cap­com s omezenou slovní zásobou usoudil, že bio­haz­ard je japon­ské slo­vo, a pro­to změnil název na Res­i­dent Evil, bezvýz­nam­nou frázi, která nemá po jazykové stránce smysl, ale zní dost dobře. Hra si mno­ho půjči­la ze známé série snímků George Romera o oživlých mrtvolách — hlavní­mi postava­mi jsou člen­ové vojen­ské jed­notky, kteří prozk­oumá­va­jí obrovské síd­lo a tajem­nou podzem­ní lab­o­ra­toř a se snaží ubránit hordám krve­lačných zom­bií. Šlo o vel­mi zábav­nou akční hru plnou chytrých hádanek a bludišť, pochmurné atmos­féry, a dokonce i skutečně děsivých okamžiků (každý, kdo hrál hru, musí uznat, že skutečně poskočil na židli, když se poprvé setkal s nem­rtvý­mi psy). Byl to obrovský hit a stal se inspirací pro řadu pokračování, která se hlouběji věno­vala dílčím prvkům příběhu.

Do této situ­ace vstoupil režisér Ander­son, který neza­žil žád­ný úspěšný snímek od svého kousku Mor­tal Kom­bat a který toužil po návratu k žán­ru. Obsadil pár žhavých hereček (Mil­lu Jovovich a Michelle Rodriguez) a vol­ně navázal na struk­tu­ru hry; vytvořil tak nád­h­erně hloupý, hrů­zos­trašný snímek s napí­navý­mi akční­mi scé­na­mi a potoky krve. Není to žád­né umění vysokého sty­lu, ale výsledek přináší mno­ho zábavy.

Neskutečně krás­ná Jovovich ztvárni­la záhad­nou ženu, která se vzbudí ve sprše a netuší, kdo je a jaký je její úkol. V prvním snímku nemá její posta­va dokonce ani jméno, ale nic nezkazím, když řeknu, že v dalších pokračováních jí říka­jí Alice. Sot­va má čas obléct si sexy čer­vené šaty a vojen­ské boty (je to oblečení, které se brzy sta­lo pří­mo kul­tovním) a už je chudák přepade­na speciál­ním koman­dem, jehož člen­ové jí sdělí, že je dokonale vycvičeným člen­em obran­ného týmu a vez­mou ji s sebou na misi do Hníz­da, tajné high-tech výzkum­né stan­ice pod sídlem, v němž se vzbudi­la. Až uvnitř zjistí, že se zvrhly výsled­ky strašlivého genet­ick­ého exper­i­men­tu a všich­ni v objek­tu se změnili v poma­lé nem­rtvé, kteří hod­la­jí zmasakrovat přicháze­jící jed­notku. Jiný­mi slovy zcela nor­mál­ní ponděl­ní ránko v kanceláři.

Když si Alice pos­tup­ně seskládá své vzpomínky, dozví se divá­ci příběh o korup­ci ve společnos­ti Umbrel­la a Alicině úloze, kter­ou hrála v jejich plánech — jde o chytrou vyprávěcí pomůck­ou, jež přináší pohodl­nou omlu­vu pro vysvětlení zápletky. Také umožňu­je hlavní postavě rozvi­nout nové schop­nos­ti a tech­niky boje, což odráží vývoj hry. Osvěžením žán­ru je, že žád­ná z postav není zmateným hlupákem, který by chodil někam, kam nemá, nebo dělal pit­o­mé věci, kvůli nimž by zemřel. Všich­ni vojá­ci jsou způ­so­bilí a cílevě­domí indi­vid­u­al­isté, kteří zůstá­va­jí větši­nou pohro­madě a soustřeďu­jí se na svůj úkol, přestože jsou člen­ové týmu rych­le likvi­dováni obran­ný­mi mech­a­nis­my počí­tače lab­o­ra­toře nebo bizarní­mi monstry potu­lu­jící­mi se po chodbách.

Ander­son natáčel film s max­imál­ní účin­nos­tí a min­imál­ní­mi nároky. Tře­baže neohra­bané zom­bie dluží ještě mno­ho ves­míru George Romera, Res­i­dent Evil nepřed­stírá, že by přinášel nějaký výz­nam­ný sociál­ní komen­tář. Je to film o nád­h­erné slečně, která dokáže všem nem­rtvým nakopat zad­ky. Servíru­je zářivé vizuál­ní pojetí, půso­bivý pro­dukční design, vel­mi efek­tivní líčení a krvavé efek­ty, něk­teré zvláště vynaléza­vé scény umírání (scény ve výtahu a s laserovou mřížk­ou jsou oprav­di­vý­mi favor­ity) a znepoko­jivou hud­bu Mar­ca Bel­trami­ho a Mar­i­ly­na Man­sona. Mil­la je také skvělým výběrem; v úvo­du nabízí divákům pohled na své polon­ahé tělo, a pokud se soustředíte, čeká vás v závěru ještě více — upřím­ně řečeno tohle je tím pravým, co film jako ten­to potřebuje.

Při před­stavování zmu­to­vaného, jazyk vyplazu­jícího mon­stra naz­vaného Lick­er je snímek již trochu přip­it­o­mělý. Tato část je převza­ta pří­mo ze hry, ale ani­mace je vel­mi slabá a celý nápad se do fil­mu vůbec neměl dostat. Na druhou stranu Ander­son neza­pom­něl na psy-zom­bie, což bylo skvělým tahem. Res­i­dent Evil není typem fil­mu, od nějž byste mohli očeká­vat kri­t­ické hod­no­ty kval­it­ního fil­mu. Jde o provinilé potěšení, které je však vel­mi příjemné.

Blu-ray: Důležité statistiky disku

Res­i­dent Evil vyšel na Blu-ray for­má­tu zás­luhou stu­dia Sony Pic­tures Home Enter­tain­ment a byl uve­den na trh součas­ně se třetím pokračováním série, filmem Res­i­dent Evil: Zánik. Každý z nich je dos­tup­ný samostat­ně nebo jako součást Trilo­gie Res­i­dent Evil, která obsahu­je navíc druhou část, Res­i­dent Evil: Apoka­lyp­su, jež vyšla na Blu-ray před rokem.

Video: Zvětšujeme obraz

Resident Evil / 2Navz­do­ry nízké­mu rozpoč­tu před­vádí Res­i­dent Evil krás­nou, ele­gant­ní vizuál­ní pojetí s důrazem na hlad­ké, kovové inter­iéry high-tech lab­o­ra­toře. Film je uve­den v původ­ním poměru obrazu 1.85:1 a 1080p/AVC MPEG‑4 trans­fer je ostrý a detail­ní, navíc přináší zářivé barvy (zejmé­na čer­vené a mod­ré), bohaté černé a vynika­jící rozlišení ve stínech. Zlepšené opro­ti stan­dard­ní­mu DVD je znatel­né už během scény se záběry průmyslových kamer na začátku fil­mu. Malé pís­mo je na DVD takř­ka nečitel­né, na tom­to disku je však dokonale jas­né a ostré. Pro­tože se jed­ná o horo­rový film, je obraz přirozeně trochu zrnitý, nijak to však nenarušu­je zážitek z podí­vané; zrnění je navíc dobře zpra­co­v­ané, takže se ani v záměrně styl­i­zo­vaném závěru nestává otravným.

V čase 5:32 si můžete všim­nout záběru, kde zrnění na něko­lik vteřin zam­rzne; ten se však objevil ve všech před­chozích verzích fil­mu a zdá se být pro­duk­tem pro­dukce, ne násled­kem dig­itál­ní kom­pri­mace (určitě byl poza­s­taven úmyslně, aby zesílil napětí). Jed­na ze závěrečných scén fil­mu přináší super­ostré kon­trasty a skutečně obrovské množství zrnění a šumů — výsled­ný efekt je však jistě záměrný.

Res­i­dent Evil vypadá skvěle. Ironií je, že vypadá dokonce lépe než obě jeho pokračování.

Audio: Hodnotíme zvuk

Resident Evil / 3Sony pokraču­je ve svém tren­du odklonu od pros­torově náročného PCM zvuku, pro­to je původ­ní anglický sound­track nabíd­nut v úspornějším Dol­by True­HD 5.1 for­má­tu. Pokud nevlast­níte hard­ware kom­pat­i­bil­ní s True­HD, disk přeskočí na skry­tý stan­dard­ní Dol­by Dig­i­tal 5.1 mix, který si však nemůžete zvolit pří­mo z menu.

Sound­track fil­mu Res­i­dent Evil je extrém­ně hla­sitý a agre­sivní, přináší pulzu­jící basy a roztře­sené, hrů­zos­trašné okamžiky plné děsu. Kaná­ly sur­roundu jsou nápa­ditě využi­ty, zejmé­na když se rozhovor počí­tače zvaného Čer­vená králov­na pře­sou­vá z jed­no­ho repro­duk­toru na druhý po celém zvukovém poli. Min­imál­ně v první půl hod­ině jsou zvukové efek­ty nahrány jas­ně a hud­ba se chlubí skvělou přes­nos­tí. Od chvíle první větší přestřelky se však začne vše poma­lu kaz­it. Od toho­to okamžiku se v mixu hro­madí šumy, z nichž se každý snaží překřičet ty ostat­ní — výsledek je hotovou slu­chovou katas­tro­fou. Nechápe­jte mě špat­ně, jed­ná se o vel­mi dobrý a zábavný track, ale jas­nost zkrát­ka není jeho nejsil­nější stránkou.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Toto Blu-ray vydání pře­nes­lo všechen bonusový mater­iál jak z před­chozího DVD vydání, tak z později vydané Deluxe edice. Bonusy jsou půso­bivější spíše co do své kvan­ti­ty než kval­i­ty (vskutku, mno­ho kratších kousků by moh­lo být zkom­bi­nováno do delšího doku­men­tu a půso­bi­lo by to lépe); větši­na z nich však byla vytvoře­na společnos­tí Automat Pic­tures a jsou tedy lep­ší než průměrný DVD materiál.

 • Komen­tář s her­ci a tvůr­ci fil­mu (Cast and Film­mak­er Com­men­tary) je notoricky známým kouskem, v němž se Mil­la Jovovich a Michelle Rodriguez chova­jí jako opilí pit­o­m­ci. Když jim doj­dou slo­va, připo­jí se režisér Paul Ander­son, pro­du­cent Jere­my Bolt a herec Jason Isaacs. Je to vel­mi směšný, místy až nepři­jatel­ný track, který je ostu­da poslouchat.
 • Bonus Vizuál­ní efek­ty (Visu­al Effecs Com­men­tary) uvádí Paul Ander­son, ten­tokrát se super­vi­sorem speciál­ních efek­tů Richar­dem Yuri­ci­chem. Ten­to kousek je svou pova­hou vel­mi tech­nicky zaměřený, a přestože je trochu suchý, přináší jistě více infor­ma­cí než před­chozí komentář.
 • Komen­tář Hra na mrtvé: Res­i­dent Evil — Od hry na plát­na kin (Play­ing Dead: Res­i­dent Evil — From Game to Screen, SD, 15 min­ut) nabízí pohled na herní sérii a Ander­son­ův úspěch fil­mové adap­tace Mor­tal Kom­bat. Her­ci, s nim­iž byly natoče­ny rozhovory, něko­likrát poz­na­me­nali, že byli přek­vapeni tichostí hry, což je ironií vzh­le­dem k tomu, jak rušivě hla­sitý byl výsled­ný film. Ander­son sám pop­sal film jako díl před­cháze­jící první hře, čímž ospravedl­nil změny děje, které provedl.
 • Tvor­ba fil­mu Res­i­dent Evil (The Mak­ing od Res­i­dent Evil, SD, 27 min­ut) je dlouhou reklam­ní záleži­tostí s obvyk­lý­mi rozhovory s her­ci a čle­ny štábu; nějaký čas tráví také s vývo­jáři her z Cap­co­mu. Bonus opaku­je mno­ho infor­ma­cí řečených v kousku Play­ing Dead; první polov­ina je věnová­na nud­né­mu shrnutí zápletky a popisu postav. Věci dostanou spád ve chvíli, kdy nám bonus nabídne zákulis­ní pohled na koman­do a jejich bojový výcvik, chore­ografii kaskadérů, pro­dukční design, líčení zom­bií a vizuál­ní efek­ty. Vtip­né je také to, že v těch­to rozhovorech Ander­son vypadá sko­ro jako Andy Sam­berg.
 • Jako další tu máme bonus s názvem Hud­ba fil­mu Res­i­dent Evil (Scor­ing Res­i­dent Evil, SD, 11 min­ut). Mar­co Bel­tra­mi a Mar­i­lyn Man­son nabíze­jí samostat­né rozhovory o své spoluprá­ci na hud­bě fil­mu. Obzvláště Man­son přináší až přek­va­pivě inteligent­ní prohlášení o tom, čeho chtěl při prá­ci dosáh­nout. Celý kousek je dost zajímavý.
 • V bonusu Náčr­ty fil­mu Res­i­dent Evil (Sto­ry­board­ing Res­i­dent Evil, SD, 7 min­ut) nám Ander­son před­staví sbírku náčrtů ve srovnání s hotový­mi scé­na­mi. Nuda.
 • Kostýmy (Cos­tumes, SD, 4 min­u­ty) přináší pohled na návrhy kostý­mu a jejich srovnání s konečným prove­dením. Návrhář kostýmů fil­mu (je zároveň také designérem pro­dukce) popiso­val využití čer­vených šatů Mil­ly a to, jak kvůli odhaleným hubeným rukám a nohám přišla během kaskadérských záběrů k mno­ha modřinám.
 • Bonus Design prostředí (Set Design, SD, 4 min­u­ty) uvádí opět designér pro­dukce Richard Bridg­land. Věnu­je se tu vizuál­ně matoucí kon­trol­ní míst­nost objektu.
 • Stvůra (The Crea­ture, SD, 5 min­ut) nám při­b­ližu­je ani­ma­tron­iku a počí­tačovou prá­ci, díky níž bylo oživeno stvoření zvané Licker.
 • V bonusu Výtah (The Ele­va­tor, SD 1 min­u­ta) nám super­vi­sor speciál­ních efek­tů Richard Yuri­ci­ch ukáže drob­né efek­ty uplat­něné v tom­to záběru.
 • Bonus Laser (The Laser, SD, 5 min­ut) nabízí pohled na voskové fig­uríny her­ců, které jsou nakrá­je­ny a rozk­ouskovány rov­nou před kamer­ou. Vel­mi pěkné.
 • Inženýrsk­ou výzvou byl bonus Vlak (The Train, SD, 2 min­u­ty), který přináší pohled jak na miniatu­ry, tak vlak v jeho skutečné velikosti.
 • Dále tu máme bonus naz­vaný Psi-zom­bie (Zom­bie Dogs, SD, 4 min­u­ty): Není to jako pra­co­v­at s her­ci. Ti si neoblizu­jí svůj make-up z tváří. To mlu­ví za vše.
 • Bonus Zom­bie (Zom­bies, SD, 5 min­ut) ukazu­je, že se film snaží neopako­vat typ­ický vzh­led nem­rtvých z filmů sed­mdesátých a osmdesátých let; kom­bin­u­je pro­to make-up s počí­tačový­mi efek­ty, a dokonce využil výkonu tanečníků, kteří nabídli inspiraci pro podi­vné pohy­by těla.
 • Na konec tu máme Alter­na­tivní závěr (Alter­nate End­ing, SD, 3 min­u­ty). Režisér Ander­son před­stavu­je ukončení, které bylo málem použi­to ve fil­mu a v němž beze studu převzal klíčovou scénu z Matrixu.
 • Otravný klip My Plague od Slip­knot (SD, 3 min­u­ty) nabízí děs­nou skupinu a spous­tu záběrů z filmu.
 • Disk obsahu­je také upoutávky na další tit­u­ly od stu­dia Sony, ale jed­iným pod­stat­ným je trail­er k fil­mu Res­i­dent Evil: Zánik.

Blu-ray bonusy: Máme tu nějaké exkluzivní lahůdky?

Ten­to Blu-ray disk přináší jeden inter­ak­tivní bonus, který však nen­abízí žád­né nové informace.

Raději než se dívat na každý bonus zvlášť, je lep­ší zvolit si bonus Blu-Wiz­ard, který vám umožní vybrat si něk­teré (nebo všech­ny) bonusy ze sez­na­mu a dívat se na ně bez přerušování. Také si můžete vybrat možnost, že se na ně budete dívat, zatím­co film poběží v pozadí; nejde však o funkci přehrávání obraz v obraze — film se poza­s­taví a pak odbočí k přís­lušné­mu úseku, kouskům, které jsou někdy vytrže­ny z původ­ních bonusů, aby se objevily na správném místě fil­mu. Kdy­by šlo o funkci obraz v obraze, byl by výsledek mno­hem lep­ší. V součas­né podobě je efekt hod­ně roztrhaný a prod­lužu­je film o téměř 90 min­ut. Upřím­ně řečeno je jednodušší podí­vat se na bonusy samostat­ně; v tom pří­padě by však tato funkce byla zcela zbytečná.

Easter Eggs

Proza­tím byla nalezena dvě velikonoční vajíč­ka (tj. skry­té funkce).

 • Resident Evil / 4První na řadě tu máme kousek Kamerové testy se zom­bie­mi (Zom­bie Cam­era Tests, SD, 1 min­u­ta). V hlavním menu zmáčkněte tlačítko naho­ru u možnos­ti Play Movie, čímž se označí logo Umbrel­ly. Toto fun­gu­je pouze v hlavním menu, ne v menu, které se obje­vu­je během přehrávání fil­mu. Dále ten­to kousek můžete nalézt také v sez­na­mu Blu-Wiz­ard.
 • Bonus Kamerové testy s Mil­lou Jovovich (Mil­la Jovovich Cam­era Tests, SD, 2 min­u­ty) může být skryt také někde v nabíd­kách menu, jistě byl však objeven na sez­na­mu Blu-Wiz­ard. Najdeme v něm Mil­lu, jak se ukazu­je před kamer­ou v něko­li­ka různých akčních záběrech.

Závěrečné hodnocení

Res­i­dent Evil neosloví náročnější stránku osob­nos­ti mno­ha diváků, ale někdy se prostě chcete podí­vat na sexy slečnu, která během svých 100 min­ut poz­abíjí nějaké zom­bie. Z toho­to hlediska je film skuteč­nou zábavou. Toto Blu-ray vydání přináší vynika­jící obraz i zvuk a ste­jně tak i hro­madu bonusů. Snad­né doporučení.

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv