Resident Evil: Zánik (Blu-ray Disc)

Resident Evil: Extinction / 1Hod­no­cení jed­nou větou: Je lep­ší než druhý díl, ale ne tak dobrý jako první.

Res­i­dent Evil: Zánik se objevil něko­lik let po uve­dení posled­ního dílu série, fil­mu Res­i­dent Evil: Apoka­lyp­sa. Snímek začíná zvlášt­ní reka­pit­u­lací prvního dílu, v jehož závěru nas­tane vel­mi chytrý zvrat. Brzy po tom se dozvíme, že se infekce T‑viru v uplynulém čase rych­le rozšíři­la po celém světě a v pod­statě smet­la lid­st­vo z povrchu zem­ského; z plan­e­ty zůsta­la neúrod­ná a pustá poušť ovlád­nutá zom­bie­mi. Ve sty­lu Šíleného Maxe se skupin­ka přeživších, mezi nim­iž najdeme i navrá­tivšího se Car­lose Oliv­era (Oded Fehr) a L. J. (Mike Epps) křižu­je sil­nice­mi v kon­vo­ji speciál­ně upravených obrněných vozidel. Naše sleč­na Alice (Mil­la Jovovich) tu samozře­jmě nes­mí chy­bět; drží se větši­nou stra­nou a rozvíjí své mimořád­né schop­nos­ti, které se u ní vyv­in­u­ly v důsled­ku genet­ick­ých pokusů, jež na ní prováděla společnost Umbrel­la. Samozře­jmě její kroky brzy zkříží ces­tu jejího starého přítele a oba tak musí čelit pozůs­tatkům Umbrel­ly, jež se skrý­va­jí v novém Hnízdě v nevad­ské poušti. 

Jako vždy, ani tady záporá­ci neu­pustili od svých nekalých plánů a neděla­jí dobro­tu. Ten­tokrát tes­tu­jí bio­log­ické sérum, které by mělo dokázat domestiko­vat a udržet pod kon­trolou nový druh super­zom­bií, aby se daly použít jako zbraně. Jsou chytře­jší a rych­le­jší než obvyk­lí neohra­baní nem­rtví, před­stavu­jí tedy pro naše hrdiny daleko větší hrozbu. Vzorec séra však ještě není zcela dokon­alý, a pro­to chce Umbrel­la získat zpět Ali­ci. Není potře­ba připomí­nat, že pro ni není tato nabíd­ka nijak lákavá. Vše nakonec vede ke stře­tu v Las Vegas, městě, které bylo dlouhou dobu opuštěno a pohřbeno v poušti.

Zánik byl opět nap­sán geniál­ním Paulem W. S. Ander­son­em, ale režie se ten­tokrát ujal Rus­sell Mulc­ahy (kterého proslav­il High­lander). Říct, že se jed­ná o jeden z Mulc­ahy­ho nejméně pit­o­mých filmů, by bylo mal­ou odmě­nou (pamatu­jete si ještě snímek Ric­o­chet: Odražená střela, tupý akčňák, který končil zápasem Den­zela Wash­ing­tona a Johna Lith­gowa?). Nicméně zde vytvořil efek­tivní a pro­fe­sionál­ní pokračování s patřičným dílem akce, krve a pro­dukčních hod­not. Je pří­jem­nou změ­nou vidět, že se horor odehrává také mimo budovy a během dne. Psi-zom­bie jsou zpět a jsou záruk­ou zábavy. Útok vran-zom­bií uprostřed fil­mu sil­ně vykrádá snímek Ptá­ci, ale i tak je docela dobrý (Hitch­coc­ka nikdy nena­pad­lo ptáky zapálit, že). Film také pro­jevil uznání sérii video­her tím, že před­stavil postavu Claire Red­fiel­d­ové, kter­ou si zahrála Ali Larter známá ze ser­iálu Hrdi­nové.

Resident Evil: Extinction / 2Třetí snímek vděčně seskládá většinu vle­zlých hloupostí, které zamoři­ly Apoka­lyp­su. Nejde o chytrý film, ale nena­jdeme tu žád­né otravné komické postavy (L. J. byla přep­sá­na osob­nost tak, aby nepů­so­bil tak rušivě) a děj násil­ně nepřekru­cu­je daná pravid­la série. To bohužel neříká, že se tu nevysky­tu­jí chy­by v zák­ladech logiky fil­mu. Jed­na posta­va kous­nutá při útoku se snaží vel­mi dlouhou dobu před­stírat, že jí nic není, a zdá se, že celou dobu si nikdo nevšímá viditel­né proměny v zom­bii, která jim probíhá pří­mo před oči­ma. Když Alice pro­razí plot, aby se dosta­la do pevnos­ti Umbrel­ly, žád­ná ze zás­tupů zom­bi­ií potu­lu­jících se oko­lo se kupo­di­vu neobtěžu­je sle­dovat ji. Konec fil­mu navíc přináší další lac­iné mon­strum (už je to obchod­ní značk­ou toho­to průmys­lu) a nepřiměřené množství pro­duk­tů Sony.

Paul Ander­son označu­je Zánik jako závěrečný díl trilo­gie, což je zvlášt­ní vzh­le­dem k tomu, že hloupý zvrat na kon­ci fil­mu je jas­ným úvo­dem ke čtvrté­mu dílu. Nejsem si jistý, jak dlouho může Res­i­dent Evil ještě fun­go­vat, ale byla to zába­va a dal bych mu ještě šanci.

Blu-ray: Důležité statistiky disku

Res­i­dent Evil: Zánik při­nes­la na for­má­tu Blu-ray společnost Sony Pic­tures Home Enter­tain­ment. Snímek byl uve­den do prode­je součas­ně s prvním dílem Res­i­dent Evil. Oba jsou dos­tup­né samostat­ně, nebo v podobě Trilo­gie Res­i­dent Evil, která obsahu­je také druhý díl naz­vaný Res­i­dent Evil: Apoka­lyp­sa, jež byl na Blu-ray vydán před rokem.

Otravné je, že po spuštění disku vás čeká reklam­ní mater­iál for­má­tu Blu-ray a něk­teré trail­ery, které musíte přeskako­vat jed­notlivě, než se dostanete do nabíd­ky hlavního menu.

Video: Zvětšujeme obraz

Resident Evil: Extinction / 3Přestože jde o posled­ní díl trilo­gie Res­i­dent Evil, co do kval­i­ty obrazu spadl Zánik do průměru. Ste­jně jako samot­ný film, je ten­to 1080p/AVC MPEG‑4 trans­fer lep­ší než u druhého dílu, není však tak dobrý jako první film. Je uve­den v původ­ním poměru obrazu 2.40:1 a kam­era přináší záměrně vybledlý obraz s přehnaný­mi kon­trasty, které mají evoko­vat nevlíd­nost poušt­ního prostředí. Přináší tak vel­mi plochý obraz, bez poc­i­tu hloubky. Barvy jsou také záměrně pot­lačené. Nemám prob­lémy se styl­i­stick­ý­mi úprava­mi, ale obraz je měkčí a odhalu­je jen málo detailů, které jsou lep­ší při při­blížených záběrech než ve střed­ně vzdálených a rozlehlých scénách. Toto posti­hu­je dokonce i opako­vané využití záběrů z prvního dílu Res­i­dent Evil, které tu vypada­jí daleko měkče­ji než ve svém domovském snímku.

Poznám­ka: Také bych chtěl připome­nout, že tyto záběry byly uprave­ny z původ­ního poměru 1.85:1 tak, aby se shodovaly s poměrem 2.40:1, v němž je uve­den posled­ní díl. Násled­kem toho však byl odstřižen slavný záběr na nahé tělo Mil­ly. Parchanti.

Tmavé scény někdy sil­ně zrní, ale to působí docela patřičně. Kvali­ta dig­itál­ní kom­pri­mace je dobrá, nena­jdeme tu žád­né větší prob­lémy, přestože můžeme ve fil­mu obje­vit malé množství rozostření hran v sil­ně kon­trast­ních poušt­ních scénách. Asi nejvíce rušivým prvkem obrazu je, že v mno­ha při­blíženích je Mil­li­na tvář počí­tačově vyh­lazena, podob­ně jako se jí to sta­lo ve snímku Ultra­vi­o­let; vypadá pak voskově a nepřirozeně. Možná to bylo úmyslem, ale dívat se na ni je tak vel­mi znek­lidňu­jící a jen to posilu­je poc­it, že záběrům chy­bí lep­ší detail.

Audio: Hodnotíme zvuk

Sony pokraču­je ve svém tren­du odklonu od for­má­tu PCM zvuku, který zabírá příliš mís­ta; anglický sound­track fil­mu je tak uve­den v úspornějším Dol­by True­HD 5.1 for­má­tu. Pokud však váš hard­ware není kom­pat­i­bil­ní s True­HD, přeskočí na skry­tý stan­dard­ní Dol­by Dig­i­tal 5.1 mix, který si však nemůžete zvolit nikde v menu.

Resident Evil: Extinction / 4V době psaní této recen­ze mělo mno­ho uži­vatelů Blu-ray přehrá­vače Pana­son­ic DMP-BD30 prob­lémy s přenosem plné rychlosti True­HD do kom­pat­i­bil­ního přehrá­vače, mohli si tedy poslech­nout pouze Dol­by Dig­i­tal 5.1 track, přestože jiné tit­u­ly s True­HD pra­co­v­aly dobře. Prob­lém by mohl být ve vývo­ji disku, ale zdá se, že tyto nedostatky se nevyskyt­ly u všech Blu-ray přehrá­vačů. Doufe­jme tedy, že na tom Pana­son­ic zapracu­je a nabídne nějaký pro­gramový upgrade.

Naštěstí je Zánik i se zák­lad­ním Dol­by Dig­i­tal track­em vel­mi půso­bivým zvukovým mix­em. Track je neu­věřitel­ně hla­sitý a nestoud­ný, přesto nes­porně efek­tivní. Přináší hřmící basy a jas­né zvukové efek­ty; kaná­ly sur­roundu jsou využívány vel­mi agre­sivně, aby vytvoři­ly hrů­zos­traš­nou atmos­féru. Lstivost není slovem, které bych použil k popisu, ale fun­gu­je to a křišťálově čistá přes­nost hud­by a efek­tů je nejlepší z celé trilogie.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Na toto Blu-ray vydání byly pře­ne­se­ny všech­ny bonusy DVD edice. Bohužel se jed­ná o nejhubenější bonusový balík ve srovnání s ostat­ní­mi filmy sady Res­i­dent Evil.

  • První na řadě je audio komen­tář (Audio Com­men­tary). Režisér Rus­sell Mulc­ahy spo­jil síly se scénáris­tou a pro­du­cen­tem Paulem Ander­son­em a pro­du­cen­tem Jere­mym Boltem. Na rozdíl od před­chozích dílů se tu neob­je­vu­je Mil­la, a to je pravděpodob­ně požehnáním vzh­le­dem k tomu, jak miz­erná je v komen­tářích. Track je zají­mavý jen průměrně, přičemž Ander­son a Bolt proke­ca­jí téměř celou dobu. Ander­son pos­tup­ně mlu­ví o filmech jako o trilogii, i navz­do­ry otevřené­mu závěru toho­to posled­ního dílu. Když mu dojde dech, Mulc­ahy se vyjadřu­je o Jovovi­chové jako o přemýšle­jící herečce, což nám napoví mno­ho o jeho sty­lu natáčení a důvodech, proč se větši­na jeho filmů vydala směrem, kterým se vydala.
  • Bonus Pod Racoon City: Odkry­tí fil­mu Res­i­dent Evil: Zánik (Beyond Racoon City: Uneart­ing Res­i­dent Evil Extinc­tion, HD, 31 min­ut) je solid­ním bonusem z natáčení, který vytvoři­la společnost Automat Pic­tures. Věnu­je se hlavním pojítkům fil­mu; popisu­je pre-pro­duk­ci, pokusy být jiný než další nedávné snímky o nem­rtvých, vlivy Šíleného Maxe, najímání Mulc­ahy­ho, natáčení v poušt­ním prostředí, design pro­dukce a líčení zombií.
  • Bonus Vys­třižené scény (Delet­ed Scenes, SD, 9 min­ut) přináší 11 krátkých scén malého výz­na­mu pro závěrečný ses­třih. Ali Larter se obje­vu­je ve třech z nich a nemys­lím si, že by to byla jen náho­da. Zají­mavější kousky přináše­jí pohled na zlo­duchy snažící se chytit zom­bii pro své pokusy.
  • Upoutáv­ka Res­i­dent Evil: Degen­er­ace (Res­i­dent Evil: Degen­er­a­tion, HD, 1 min­u­ta) je trail­erem k blížící­mu se ani­mované­mu fil­mu a působí pouze jako sbír­ka ses­tříhaných scén z různých video­her. Aby bylo jas­no, Degen­er­a­tion je samostat­nou prací, která vychází ze hry, a není žád­ným přímým pokračováním těch­to filmů.

Blu-ray bonusy: Máme tu nějaké exkluzivní lahůdky?

Ste­jně jako před­chozí dva díly Res­i­dent Evil na Blu-ray, také Zánik přináší možnost podí­vat se na všech­ny bonusy samostat­ně, nebo s využitím inter­ak­tivního ovládání v podobě Blu-Wiz­ard.

Než se dívat na každý bonus zvlášť, je lep­ší zvolit si bonus Blu-Wiz­ard, který vám umožní vybrat si něk­teré (nebo všech­ny) bonusy ze sez­na­mu a dívat se na ně bez přerušování. Také můžete zvolit možnost, že se na ně budete dívat, zatím­co film poběží v pozadí; nejde však o funkci přehrávání obraz v obraze. Film se poza­s­taví a pak odbočí k přís­lušné­mu úseku — jsou to kousky, které jsou někdy vytrže­ny z původ­ních bonusů, aby se objevily na správném místě fil­mu. Kdy­by šlo o funkci obraz v obraze, byl by výsledek mno­hem lep­ší. V součas­né podobě je efekt hod­ně roztrhaný a prod­lužu­je film o téměř 90 min­ut. Upřím­ně řečeno je jednodušší podí­vat se na bonusy samostat­ně; v tom pří­padě by však tato funkce byla zcela zbytečná.

Res­i­dent Evil: Zánik je také jed­ním z prvních Blu-ray tit­ulů pod­poru­jících Pro­fil 1.1 a obsahu­je nový inter­ak­tivní bonus, který může být zhléd­nut pouze na Blu-ray přehrá­vačích kom­pat­i­bil­ních s Pro­filem 1.1 (jako jsou PlaySta­tion 3 anebo Pana­son­ic DMP-BD30). Přehrá­vače bez této funkce mají příst­up ke všem bonusům i extra kousku Blu-Wiz­ard, nikoli však k následujícímu.

Resident Evil: Extinction / 5Pod Umbrel­lou: Obraz v obraze (Under the Umbrel­la: Pic­ture-In-Pic­ture) pracu­je podob­ně jako In-Movie Expe­ri­ence uve­dený na něk­terých HD DVD tit­ulech (a pravděpodob­ně v blízké době také Blu-ray vydáních) od stu­dia Warn­er Bros. Under the Umbrel­la nabízí sou­vis­lý proud video ses­tři­hů uve­dených obraz v obraze, na nějž se můžete podí­vat jen při sle­dování vlast­ního fil­mu. Obsahu­je rozhovory, náčr­ty z natáčení a mater­iál ze zákulisí. Něk­teré části jsou převzaty ze samostat­ných bonusů, ale větši­na infor­ma­cí je nová a dos­tup­ná pouze tady. Povětši­nou jde o Mil­lu, která povídá o nes­myslech. Nemám pochyb, že se bonus Pro­fil 1.1 časem zlepší, ale ten­to ran­ný přík­lad je hod­ně stro­hý a působí jako první z In-Movie Expe­ri­ence tracků od Warneru před tím, než pro­pra­co­v­ali detai­ly. Pic­ture-In-Pic­ture okna (obje­vu­jící se v různých rozích na obra­zovce) jsou vel­mi malá. Obje­vu­jí se poměrně pravidel­ně, přináše­jí však mno­há přerušení. Nepří­jem­né je, že hla­sitost těch­to zvukových klipů je mno­hem nižší než hla­sitost fil­mu, kvůli čemuž hrozí mezi jed­notlivý­mi úseky přehnaná halas­nost. Pic­ture-In-Pic­ture může běžet společně s audio komen­tářem, což vřele doporuču­ji, pro­tože oba bonusy nabíze­jí ste­j­nou úroveň hla­sitosti, i když je jas­né, že se komen­tář během vysílání Pic­ture-In-Pic­ture bonusu přeruší. Celkově mi nepři­padaly infor­ma­ce z toho­to bonusu zvlášť zají­mavé; před­pok­ládám, že jak­mile se s ním výrob­ci disku naučí lépe pra­co­v­at, při­nese to lep­ší výsledky.

Na závěr tu máme ještě upoutávky na další tit­u­ly stu­dia Sony, nejza­jí­mavější­mi jsou ovšem trail­ery k prvním dvě­ma dílům Res­i­dent Evil (není tu uve­de­na upoutáv­ka k Zániku). Navíc tu najdeme rekla­mu na videohru Res­i­dent Evil 5.

Závěrečné hodnocení

Res­i­dent Evil: Zánik není dokon­alým filmem, ale přináší solid­ní příspěvek do průmys­lu Res­i­dent Evil. Pokud se vám líbi­ly první dva snímky, nad třetím rozhod­ně neváhe­jte. Toto Blu-ray vydání přináší vel­mi dobrý obraz a vynika­jící zvuk. Bonusový mater­iál je poměrně hubený; disk přináší Pro­fil 1.1 bonus Under the Umbel­la, u nějž je však myšlen­ka možná zají­mavější než vlast­ní prove­dení. Disk jako takový si však jistě zaslouží váš zájem.

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv