IV (Blu-ray Disc)">Saw IV (Blu-ray Disc)

Saw IV / 1Máte rádi Saw? V tom pří­padě si nenechte ujít Blu-ray recen­ze snímků Saw: Hra o přežití, Saw II a Saw III.
Už od první scény Saw IV neztrácí čas a vychut­nává si krvavé scény, v nichž se staneme svěd­ky pitvy — se skutečně krutý­mi detai­ly — zabi­já­ka jménem Jig­saw (Tobin Bell). Leb­ka je rozřezá­na, mozek vytažen a roz­man­itá šedá hmo­ta se rozstřiku­je po celé obra­zovce. Jde o efek­tivně vys­tavěný úsek (všech­na krev je v této Blu-ray verzi zachová­na) bez zře­jmého vyprávěcího účelu — jiný­mi slovy jde o zák­lad­ní prin­cipy Saw pod­niku. Pokud hledáte horor, který ve vás vyvolá napětí jen náz­naky nebo nechá něco na vaší před­sta­vivosti, pak ten­to to jistě není. 

Na začátku Saw IV jsou Jig­saw a jeho učed­nice Aman­da mrtví a zdá se, že pří­pad se uza­vřel jejich smrtí. Po vraždě detek­ti­va Ker­ry­ho (byl jed­nou ze zapomenutel­ných obětí v něk­terém z před­chozích dílů) jsou povoláni dva agen­ti FBI, agent Strahm (Scott Pat­ter­son) a agen­t­ka Pere­zová (Athena Karka­nis), aby podrob­ně prozk­oumali posled­ní úmrtí v pří­padě a sesklá­dali dohro­mady nové kousky smrtel­né sklá­danky Jig­sawa. Poté je však une­sen a zatažen do hry veli­tel SWATu (Lyriq Bent), který má pouhých devadesát min­ut na to pro­jít sérií šílených pastí a zachránit starého přítele, jinak bude muset čelit smrtel­ným následkům.

Jak fil­maři v bonusech dobro­vol­ně přizná­va­jí, snímek Saw IV exis­tu­je jen pro­to, aby vytěžil něco z úspěchů před­chozích tří dílů. Bohužel jako větši­na filmů, které jsou inspirovány jen ziskem, jsou jeho tvůrčí možnos­ti již dlouho vyčer­pány a natáčení Saw IV přináší stále tu samou, jen méně efek­tivní prá­ci. Líbil se mi první díl Saw (druhý a třetí pos­tup­ně čím dál méně), ale smrtel­né hádanky, zamotané zvraty děje, zcela zapomenutel­né postavy — všech­no to zkrát­ka působí jako včere­jší pornografie plná násilí.

Ironií je, že právě největší nedostatek fil­mu se stal jeho největší prode­jní silou — rádo­by hrů­zos­trašné pasti snímku jsou tak pro­pra­co­v­ané, že nejen vzdoru­jí věro­hod­nos­ti, ale stá­va­jí se samy sobě parodií.

Jed­no­letý pro­dukční cyk­lus snímků Saw viditel­ně ztrácí šťávu. Kam­era působí uspěchaně, scénář je ohraný a herecké výkony až přek­va­pivě slabé. Urazili jsme dlouhou ces­tu od prvního snímku, kde si zahrála i herecká kapaci­ta jako Dan­ny Glover. Dnes tu máme řád­ku tuc­tových her­ců, kteří ztvárňu­jí kartonové postavy, a fil­maře, kteří se nes­naží zatáh­nout diváky do děje. Větši­na jejich úsilí je vynalože­na na masivní krvavé scény, jež však postrá­da­jí jakýkoli prvek lid­skosti. První Saw nebyl žád­ným uměleck­ým kouskem, ale přinášel ale­spoň příběh — Saw IV je jednoduše sérií zvratů děje charak­ter­i­stick­ých svý­mi extrém­ní­mi pro­jevy sadismu.

Navz­do­ry vší krit­ice bude Saw IV nejspíše diváky série zají­mat. Dělá, co slí­bi­la — pokraču­je ve vyprávěcí linii a nabízí přihlou­plé pasti na všech­ny příhod­ně sla­bo­duché způ­so­by. Osob­ně jsem už asi unavený těmi­to vzor­ci druhořadých filmů, ale vzh­le­dem ke vzrůs­ta­jícím výdělkům Saw IV to vypadá, že Ameri­ka má stále chuť na tuto značku násil­nické pornografie. Je ško­da, že s tak zdán­livě spolehlivým pod­nikem fil­maři nevyužili toho, že získali diváky, a nepokusili se o něco skutečně tro­ufalého a orig­inál­ního. Navz­do­ry své pověsti šoku­jících a pod­vrat­ných snímků se série Saw sta­la jen dalším Big Macem horo­rového průmyslu.

Video: Zvětšujeme obraz

Saw IV je zkrát­ka nejlépe vypada­jícím Saw snímkem na high def­i­n­i­tion. Před­chozí filmy byly na Blu-ray již vydány, a přestože všech­ny přináše­jí vel­mi dobré trans­fery, žád­ný z nich se nestal pravým demo diskem, který byste museli vidět.

Saw IV / 2Snímek Saw IV se pyšní 1080p/AVC MPEG‑4 kódováním (s poměrem obrazu 1.85:1) a je dostatečně zářivý na to, aby nad­chl všech­ny diváky; i přesto si dokázal ponechat zrnité prvky, které jsou pro sérii tak typ­ické. Ste­jně jako u před­chozích filmů, také Saw IV si libu­je v tem­ných inter­iérech a mučírnách, zatím­co všed­ní scény jsou spíše nevýrazné. Pro­to jsou barvy v něk­terých okamžicích tupé a vybledlé a přestyl­i­zo­vané v jiných. Bohužel v nejzářivějších scénách se trans­fer chvě­je přesycením barev, ale kromě těch­to prob­lémů se sytostí barev jsou scény bohaté a pevné.

Černé jsou záměrně našedlé a sil­ně tmavé, zatím­co kon­trast je vel­mi zvýrazněn (podob­ně jako je tomu u mno­ha nových vydání v dnešní době), není však přehnaný. Trans­fer si během celého fil­mu uchovává hloubku, nemá tedy prob­lémy s otravným ztrá­cením detailů. Zdroj je také skvělý, bez kazů a skvrnek; mírné množství zrnění je však viditel­né. Lion­s­gate dovo­lil trans­feru stát se chvíle­mi měkčím a odolal tak nás­trahám přináše­jícím rozostření hran. Přestože tu nena­jdeme žád­né viditel­né kom­pri­mační arte­fak­ty, všiml jsem si lehké pos­ter­i­zace v něko­li­ka oblastech hlad­kého vys­tínování barev. Celkově však Saw IV vypadá skvěle.

Audio: Hodnotíme zvuk

Lion­s­gate nabídl ke snímku Saw IV další půso­bivý DTS-HD Loss­less Mas­ter Audio 7.1 Sur­round track, díky němuž film mno­ho vytěžil z rozsáh­lého využití zad­ních kanálů — výkřiky nes­ne­sitel­né bolesti nikdy nezně­ly tak dobře.

Pro­tože je film Saw IV nabitý rych­lý­mi stři­hy a hla­sitý­mi údery, přináší zážitek podob­ný tomu, jako byste dostali po hlavě aku­stick­ým kladi­vem. Téměř neustále tu máme nějak­ou aktiv­i­tu v pozadí a poslouchání zvuků mučení, přeskaku­jích z jed­no­ho repro­duk­toru na druhý, přináší až per­verzní potěšení. Pozornost věno­vaná jem­ným detailům je pří­jem­ným přek­vapením, přičemž zvuky okol­ního prostředí jsou směrovány na speci­fické kaná­ly, mezi nim­iž se rozprostíra­jí s napros­tou přes­nos­tí. Začlenění hud­by ve zvukovém spek­tru je také pěkně prove­dené a kom­bi­no­vané efek­ty působí skutečně hrůzostrašně.

Zbytek tracku je už méně zají­mavý. I přes velké výdělky v kinech mají snímky Saw vždy vel­mi nízké pro­dukční nák­la­dy, takže samot­ná nahráv­ka zní uspěchaně. Zvukové efek­ty i hlasy znějí jako­by dutě a dynam­ické rozpětí tracku není tak rozsáh­lé jako u nejlepších mixů s vysokým rozlišením, které jsem slyšel. Dial­o­gy jsou dobře vyvážené, ale občas hra­je všech­no to řinčení, křičení a nabubřelá hud­ba prim; osob­ně bych se vůbec nezlo­bil za razant­nější využití cen­trál­ního kanálu. Přese všech­no je jen těžké před­stavit si, že by Saw IV mohl znít lépe než na tom­to 7.1 mixu.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Bonusové balíky filmů Saw si vždy uží­valy radost­né popisování sadis­mu a dělaly si legraci ze sebe samých. Ste­jně tvůr­ci pojali i bonusy ke snímku Saw IV, které nabíze­jí jen málo nových infor­ma­cí, ale fanouš­ci toho­to pod­niku si je určitě užijí.

Poznám­ka: Větši­na bonusů je uve­de­na v plném high def­i­n­i­tion, ale zdro­jový mater­iál je jas­ně v nízké kval­itě, takže je nejspíše konvertovaný.

  • Na disku jsou uve­de­ny dva audio komen­táře (Audio Com­men­taries). První z nich, s režisérem Dar­ren­em Lynn Bous­man­em a hercem Lyriqem Ben­tem, je velkým zklamáním. Bous­man hned zkra­je prohlásí, že se nechtěl účast­nit prací na dalším dílu Saw, ale byl k tomu donu­cen úspěchem před­chozích snímků — což dokazu­je i naprostý nedostatek jeho nadšení. Bent je také nud­ný a pokud vůbec prom­lu­ví, tak jen shrnu­je to, co běží na obra­zovce. Je to skutečně na usnutí.
  • Mno­hem lep­ší je druhý track s pro­dukčním týmem, jmen­ovitě s Oren­em Koule­sem, Markem Burgem, Peterem Block­em a Jasonem Con­stan­ti­nem. Přestože jsem měl prob­lémy rozpoz­nat, kdo právě mlu­ví, jsou všich­ni daleko víc vzrušení a zau­jetí než Bous­man. Přestože se věnu­jí povětši­nou pro­dukčním fak­tům, dlouze roze­bíra­jí také svůj pokraču­jící zájem o sérii a nevy­h­nutel­nost natočení snímku Saw V (je již v pro­duk­ci). Je ško­da, že se nezúčast­nil také Bous­man, možná by na něj přeskoči­lo trochu entu­si­as­mu z něk­terého z producentů.
  • Ne pro každého je bonus Dar­renův video deník (Darren’s Video Diary, HD, 33 min­ut). Něk­teré části přináše­jí jen pozorování natáčení, zatím­co jiné se snaží napodobit struk­tur­ou tradičního doku­men­tu. Mně osob­ně se líbí poc­it fil­mové upřím­nos­ti, který u Saw snímků fun­gu­je výjimečně dobře. Obsah bonusu je skuteč­nou vše­hochutí — přeskaku­je od tajem­ství pre-pro­dukce přes natáčení až k závěru bez špetky zaváhání; příspěvek však nemá šťávu, pro­tože Bous­man opět působí jako nevr­lý, nešťast­ný a jako­by lito­val, nemusí natočit ještě další příběh Saw. Obdi­vu­ji Lion­s­gate, že necha­lo něco tak neli­chotivého obje­vit se na disku — pokud chcete vidět nepřikrášlený bonus o tvor­bě toho­to žán­ru, jistě si pusťte tento.
  • Bonus Nás­trahy Saw IV (The Traps of Saw IV, HD, 17minut) mapu­je všech osm strašlivých natáčecích pros­tor snímku Saw IV. Je tak osvěžu­jící, jak jen každý pohled na pros­to­duché smrtonos­né pasti může být; bonus navíc přináší zvlášt­ní potěšení, když sle­du­jeme, jak byly vytvoře­ny mech­a­nis­my, které skutečně fun­gu­jí — jakkoli znepoko­ju­jící jejich využití může být. Upřím­ně řečeno jde o nejlepší bonus na disku.
  • Saw IV / 3V bonusu Rekviz­ity Saw IV (The Props od Saw IV, HD, 8 min­ut) navštívíme rekviz­itáře Jima Mur­raye, který nás vezme na prohlíd­ku sbírky skutečných zbraní a dalších ničících nástro­jů, kterých Jig­saw ve fil­mu využíval.
  • Pouhá jed­iná vys­třižená scé­na (Delet­ed Scene, SD, 1 min­u­ta) je nazvá­na Police­jní stan­ice (The Police Sta­tion). Není to nijak výjimečně zají­mavá scé­na, a pro­tože k ní není nabíd­nut ani žád­ný komen­tář či další kon­text, je zcela zbytečná. Navíc je uve­de­na jen ve stan­dard definition.
  • Dále tu máme hudeb­ní klip (Music Video, SD) od X Japan k pís­ni I.V. a další stan­dard def­i­n­i­tion transfer.
  • Na závěr disk nabízí upoutávky (HD) ke snímkům Zabij, nebo budeš zabit, War, Pád do tmy a filmy přicháze­jící na Blu-ray, a to Ram­bo a Oko. Dále tu máme trail­ery ke snímkům Saw III a Saw IV.

Blu-ray bonusy: Máme tu nějaké exkluzivní lahůdky?

Lion­s­gate se v oblasti exk­luzivních bonusů nijak nepředal, ale tit­ul je památ­ný už tím, že je teprve druhým Blu-ray tit­ulem kom­pat­i­bil­ním s webem, který přišel na trh (prvním nes­ním je War tak­též od stu­dia Lion­s­gate). Bohužel v době psaní této recen­ze není na trhu dos­tup­ný hard­ware, jenž by pod­poroval Pro­fil 2.0 (který potře­bu­jete, abyste se dostali k BD-Live bonusům pod­porovaným přes web). Znovu se k vydání vrátíme, až bude k mání hard­ware Pro­filu 2.0, takže mez­itím zůs­tane nejlepší bonus Saw IV utajen…

MoLog je zkratk­ou slov MovieL­og (Deník fil­mu) — jed­ná se o bonus, který divákům slibu­je možnost vytvořit si a sdílet vlast­ní při­daný obsah pomocí vstupů přes blo­gy. Takže až se objeví Pro­fil 2.0, vrátíme se k MoLogu a recen­zi obnovíme.

Easter Eggs

Díky příspěvkům čtenářů bylo zatím objeveno jed­no velikonoční vajíčko (tj. skry­tá funkce).

Z hlavního menu pře­jděte do nabíd­ky speciál­ních bonusů. Tady označte položku Also From Lion­s­gate, ale mís­to enteru zmáčkněte levé tlačítko ovladače. Nale­vo se objeví se ikona pily (Saw) — když ji označíte, dostanete se k podi­vné sklá­dance založené na filmech Saw.

Závěrečné hodnocení

Snímek Saw IV pokraču­je v krvavých hrátkách zabi­já­ka Jig­sawa, ale jeho pokřiveným pastem a ohavným hádankám začíná docházet dech. Najdeme tu stále dost dějových zvratů, které udrží pozornost fanoušků fil­mu, ale náročnější divá­ci se už pravděpodob­ně po pořád­ném děsu poohlíže­jí jinde. Toto Blu-ray vydání převyšu­je většinu vydání žán­ru svým vel­mi dobrým obrazem, ještě lep­ším audio track­em a poměrně rozsáh­lým balíkem bonusů. Pokud jste fan­dou Saw, rozhod­ně neváhe­jte a přide­jte si jeho posled­ní pokračování do své high defini­ton sbírky.

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv