Sunshine (Blu-ray Disc)

Sunshine / 1Exis­tu­jí dva druhy sci-fi filmů. Za prvé zas­taralé série s hyper­mod­erní­mi speciál­ní­mi efek­ty (omlou­vám se Geor­gi Lucaso­vi) a za druhé snímky, které se skutečně pok­ouší před­stavit mož­nou budouc­nost. Nechápe­jte mě špat­ně — boje se světel­ný­mi meči mě baví jako každého jiného, ale i sci-fi film s chy­ba­mi může být hod­not­ný, jestliže se jeho tvůr­ci skutečně pokusí nas­tolit teorie o možném vývo­ji lid­st­va. Nejlepší přík­la­dy sci-fi žán­ru (2001, Blade Run­ner) zapada­jí přes­ně do kat­e­gorie sci-fi pro přemýšlivé diváky. 

Sun­shine Dan­ny­ho Boylea je film, který si toto odlišení zaslouží. Ve spoluprá­ci se scénáris­tou Alex­em Gar­lan­dem vytvořili skuteč­nou rar­itu žán­ru — příběh bez původ­ního románu nebo jiného zdro­jového mater­iálu, ale takový, který zůs­tane skrz na skrz kla­sick­ým sci-fi snímkem. Sun­shine je možná nedokon­alý film, ale po většinu ze svých strhu­jících 107 min­ut přetéká nápady a vzrušením a chvíle­mi jsou akce, bádání a nad­pozem­ský údiv ve výborné rovnováze.

Náš příběh začíná padesát let v budouc­nos­ti. Slunce stále rych­le­ji dohořívá, což před­povídá konec lid­st­va i jakýchko­liv nadějí na další živ­ot v naší galaxii. Tým astro­nautů a věd­ců je vys­lán na ves­mírné lodi Icarus ke slun­ci, aby do něj vnes­li obrovsk­ou bom­bu a tím mu dali potřeb­ný impulz. Mise bohužel není úspěšná a loď se již znovu neozve. Nas­toupí tedy Icarus II a nová posád­ka, se ste­jným úkolem. Celá mise se znovu hatí, když Icarus II dostane zprávu od svého dom­něle zmizelého před­chůd­ce. Násle­du­jící série inci­den­tů naz­načí, že s naší zná­mou struk­tur­ou času a pros­toru něco nemusí být v pořádku.

Na tom­to místě jsem se začal trochu obá­vat nejhoršího. Léta utr­pení při brakových sci-fi his­torkách s nejrůznější­mi příšerka­mi mě připrav­i­ly na nevy­h­nutel­ný pád do lac­iného melo­dra­matu a béčkového mučení. V Sun­shine ale naštěstí nic nevyskaku­je niko­mu z hrud­níku, nej­sou tu žád­ní tvorové jako v gumovém obleku či kýčovitě sen­ti­men­tál­ní setkání s tvory jako v Propasti. Mé mračení se rych­le roz­plynu­lo do úlevného úsměvu, když jsem pochopil, že Boyle a Gar­land zůstali u svých metafyz­ick­ých zbraní. Sun­shine samozře­jmě má svůj řád­ný příděl akce, je tu ale málo pod­bízení se pomocí miz­erných šokových triků. Posád­ka Icaru II odhalu­je tajem­ství před­chozí mise a blíží se své­mu vlast­ní­mu zániku — film zde používá zave­dené kon­vence, ne aby se vykroutil ze svých prvot­ních témat, nýbrž aby je dál prozk­oumá­val přís­tup­nou ces­tou. Dokonce ani ty nejočivid­nější prvky v Sun­shine nevy­pada­jí výprode­jově. Ve své inteligen­ci a odmítání poplat­nos­ti obyče­jné­mu horo­rové­mu cynis­mu je Sun­shine nes­porně první mod­erní sci-fi od Blade Run­nera, které lze srovná­vat s dokon­alý­mi, důs­to­jný­mi sci­ence fic­tion snímky ze 70.let jako 2001, Silent Run­ning a Kmen Androm­e­da.

Boyle tím­to snímkem dokazu­je, že jako fil­mař nadále ros­te ve svých tech­nick­ých schop­nos­tech a styl­i­stické prozíravosti. Sun­shine se hon­osí vynika­jící­mi speciál­ní­mi efek­ty, Boyle jim však nikdy nedo­volí pře­bít samot­ný příběh. Podob­ně tech­nolo­gie ve fil­mu není přehnaná do té míry, že bychom nemohli uvěřit, že se děj odehrává pouhých 50 let v budouc­nos­ti. Boyle je navíc tím ojed­inělým fil­mařem, který do svého vyprávění dokáže pre­cizně zakom­pono­vat hud­bu, přičemž tyto téměř hyp­notické tóny od Under­world jsou ve fil­mu téměř jako další postava.

Sun­shine bohužel v závěru propásne svůj cíl dosáh­nout skutečné dokon­alosti. Třetí akt fil­mu rozdělil kri­tiky i diváky a mnozí jsou zmatení. I já musím souh­l­a­sit. Rozhod­ně nech­ci zkaz­it žád­né přek­vapení, ale můžu říct, že mé podezření na začátku fil­mu se ukáza­lo být docela přes­né a byl jsem velice zklamán, že mě vyvr­c­holení snímků nepřek­va­pi­lo. Ško­da že se Boyle a Gar­land rozhodli svůj příběh uza­vřít tak­to úhled­ně. Snímky jako 2001 jsou i nadále tak nes­maza­tel­né, pro­tože vlast­ně dáva­jí víc otázek než odpoví­da­jí a Sun­shine by byl o hod­ně lep­ší, kdy­by se vydal touto ces­tou. Přesto je to oprav­du vzác­né mod­erní sci-fi, které mě skutečně přinu­ti­lo myslet a z toho důvo­du si zaslouží mé upřím­né doporučení.

Video: Zvětšujeme obraz

Sun­shine přichází na Blu-ray v brilant­ním 1080p/AVC MPEG‑4 trans­feru, v poměru stran 2,35:1. Je to další zna­menité nové vydání od Foxu a stu­dio je s tím­to a další­mi áčkový­mi výkony jako Smrtonos­ná past 4.0 a Simp­sonovi ve fil­mu rozhod­ně na vítězném tažení.

Sun­shine je poněkud styl­i­zo­vaný film, ale jeho zpra­cov­ání nepoškozu­je real­is­tičnost. Tisk je čistý, i když je místy zřetel­né zrno a nerovnoměrná inten­zi­ta. Barvy jsou místy pot­lačené (větši­nou pleťové tóny, které záměrně vypada­jí nez­dravě a naze­le­nale), avšak záblesky žluté, oranžové a zelené jsou více sat­ur­ované a nápad­né. Sta­bili­ta je velice dobrá, bez přesycení či chro­mat­ick­ého šumu. Sun­shine má hezký detail­ní vzh­led, přede­vším při blízkých záběrech, jem­né tex­tu­ry jsou zřetel­ně viditel­né a hloub­ka je dobrá dokonce v dlouhých záběrech plných počí­tačové ani­mace. Černé jsou hezké a pevné, kon­trast je dobře vyvážený po celém šedém rozsahu, což vytváří velice dobré prokreslení stínů.

Sun­shine však u mě nedosáhl nejvyšší laťky kvůli přetrvá­va­jící­mu šumu. Nej­viditel­nější to je na bílých plochách a obje­vu­je se dost čas­to na to, aby mě to rozptylo­va­lo. Obraz také vypadá poněkud ploše ve střed­ním rozsahu, což zmenšu­je tro­jrozměrnost a obraz nevyskaku­je z plát­na jako u těch nejlepší high def­i­n­i­tion vydání. Ale­spoň tu ale nej­sou žád­né pozůs­tatky z kom­p­rese. Sun­shine však celkově vyčnívá jako velice dobrá a velice půso­bivá high def­i­n­i­tion prezentace.

Audio: Hodnotíme zvuk

Sunshine / 2Fox nám servíru­je další DTS_HD bezeztrá­tovou Mas­ter Audio 5.1 pros­torovou stopu s plnou péčí na 48kHz/24bit. I když se mi zvukový design fil­mu zdál místy dost zdržen­livý, když už se ale roz­jede, je skutečně úderný. (Ten­to disk obsahu­je také stan­dard­ní Dol­by Dig­i­tal 5.1 stopu v angličt­ině, fran­couzšt­ině a španělšt­ině, všech­ny na 448kbps.)

Hned na začátku musím říct, že mě zkla­ma­lo, že zvukoví designéři fil­mu nebyli odvážnější. Je tu něko­lik nád­h­erně lyrick­ých pasáží, které jsou doprovázeny vše­mi možný­mi nad­pozem­ský­mi zvukový­mi efek­ty a hyp­notick­ou hud­bou od Unter­world. Mix je ale bohužel příliš směrován dopře­du. Zad­ní kaná­ly se moc nenaplní okolím či napětím. Film je spíš náladový než akční (jako např. Vetř­elec), což zna­mená, že oprav­du jenom ty neja­gresívnější momen­ty obsahu­jí nějaké diskrét­ní efekty.

Když jsou ale všech­ny repro­duk­to­ry aktivní, Sun­shine je prvotříd­ní. Dynami­ka je ener­gická a čis­to­ta nahrávky vynika­jící. Nízké basy se ze sub­wooferu hezky linou a dial­o­gy nikdy nezmizí v úderných scénách. Zapů­so­bi­lo na mě, jak hud­ba pří­mo plu­je z před­ních repro­duk­torů — kdy­by ste­jný efekt vyplnil celé 360 stupňové pole, Sun­shine by byl pěti­hvězdičkový zážitek.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Sun­hine vychází na Blu-ray ve ste­jný den jako na stan­dard­ním DVD. Tato high def­i­n­i­tion verze obsahu­je ste­jné pří­davky jako DVD a dokonce přidává nějaké další — viz další sekce. Dokonce i bez Blu-ray bonusů by ten­to balíček byl vynikající.

 • Zvukové komen­táře — Na disku jsou dvě odd­ělené stopy, obě sólo. První je s režisérem Dan­ny Boylem, který je očivid­ně pos­edlý tech­nick­ý­mi detai­ly. Už jsem sko­ro myslel, že bude probírat ostřící vzdálenos­ti nebo druhy čoček. Naštěstí to trochu vyrov­nal (spíše na kon­ci stopy) komen­tářem k tématům ve fil­mu, přede­vším k vyvr­c­holení příběhu. Druhá stopa je skutečně unikát­ní, velice pří­jem­ně mě přek­va­pi­la. Účast­ní se jí Dr. Bri­an Cox z uni­verz­i­ty v Man­ches­teru (tech­nický porad­ce fil­mu) a já se připravo­val na nekonečné suchopárné povídání o vědě a metafyz­ice. Cox je však poutavý a pří­jem­ný vypravěč, rozhod­ně žád­ný nud­ný pro­fe­sor. Je fascin­u­jící si poslech­nout log­ický a srozu­mitel­ný poroz­bor sci-fi fil­mu. Cox dokonce upo­zorní na menší nepřes­nos­ti v zobrazených tech­nologiích. Tato stopa sice není pro každého, já jsem si ji však oprav­du užil.
 • Vys­třižené scény (SD, 13 min­ut) — Je tu celkem sedm scén, i když něk­teré z nich jsou pouze nas­tavo­vaná rozšíření již exis­tu­jícího mater­iálu. Boyle posky­tu­je volitel­ný komen­tář, což je užitečné u scén, které vyjasňu­jí nejvíce matoucí části fil­mu (a měly tam asi zůs­tat). Ten­to mater­iál je for­má­to­vaný pro obra­zovky 16:9 a uve­den je pouze v 480p/AVC videu.
 • Inter­ne­tové deníky z výro­by (SC, 38 min­ut) — Ten­to snímek byl původ­ně vyroben pro inter­ne­tovou propa­gaci fil­mu před jeho uve­dením do kin. Je tu celkem 23 deníkových záz­namů — hod­ně záběrů z pre-pro­dukce, pohled na kaž­dou hlavní postavu a Boyle při prá­ci (včet­ně velké chvá­ly od her­ců). Snímek je sice dlouhý, nelze jej však srovná­vat se skutečným doku­mentem z natáčení. Jak je typ­ické pro mater­iál určený pro web, je prezen­tován pouze v 480i/AVC MPEG‑4 videu.
 • Krátké filmy (SD, 12 min­ut) — Poněkud zvlášt­ní. Boyle ve svém úvo­du k těm­to krátkým filmům připouští, že nema­jí nic společného s ním nebo se Sun­shine. Prostě používá toto mís­to k předve­dení práce fil­mařů, kteří by jinak nedostali příleži­tost. Naštěstí jsou oba krátké filmy docela dobré a pro fanoušky této formy sto­jí za podívání.
 • Trail­er pro kina (HD) — Balíček uza­vírá původ­ní, napí­navý trail­er v plném rozlišení 1080. Zároveň jsou tu HD spo­ty na Vetř­elec vs. Preda­tor, X‑Men: Posled­ní vzdor, 28 dní poté a 28 týd­nů poté.

Blu-ray bonusy: Máme tu nějaké exkluzivní lahůdky?

Sun­shine na Blu-ray vychází jako jeden z nejočeká­vanějších tit­ulů tuto zimu. Ten­to disk je první u Foxu, který je plně kom­pat­i­bil­ní s Pro­filem 1.1 — disk obsahu­je skutečný komen­tář obrazem v obraze a další pří­davky, které slibu­jí plnou inter­ak­tiv­i­tu na Blu-ray. Vyzk­oušel jsem Sun­shine na mém PlaySta­tion 3 (s nejnovějším upgra­dem firmwaru) a na Pana­son­icu DMP-BD30 a všech­ny bonusové funkce se přehrá­ly bez jed­iného zádrhelu na obou. Bohužel jsou Blu-ray bonusy dost hubené a vypada­jí spíše jako zahří­vací kolo. Rozhod­ně se těším na budoucí tit­u­ly s přizpů­sobením pro Pro­file 1.1, ale Fox tyto hubeňát­ka musí poněkud zaku­latit, jinak se to celé rych­le okouká.

 • Rozšířený mód prohlížení: Zářivý pohled — Malé rámečky obraz-v-obraze (PiP) vyskaku­jí na určitých daných místech ve fil­mu. Obsahu­jí stopáž ze zákulisí, vyprávění režiséra a inter­view s her­ci nebo štábem. Je tu celkem deset úseků, každý se zaměřu­je na něk­ter­ou speci­fick­ou scénu nebo efekt. Zářivý pohled je ale bohužel daleko od nejlepších komen­tářů obraz v obraze, které jsem zatím viděl — infor­ma­ce zde sdělené jsou pouze spo­radické — celková dél­ka mater­iálu je bíd­ných 18 min­ut, což zna­mená, že velká větši­na fil­mu je bez PiP obsahu. Z tech­nick­ého hlediska je to pro stu­dio Fox dobrý začátek, ale vypadá to spíše jako rozcvič­ka. Jestliže váš přehrá­vač není kom­pat­i­bil­ní s Pro­filem 1.1, přesto si můžete všech těch­to deset PiP úseků prohléd­nout jako samostat­ný bonus.
 • Ces­ta zvuku: Stupňování pros­torového zvuku (HD) — Ten­to bonus je přís­tup­ný pouze na přehrá­vačích kom­pat­i­bil­ních s Pro­filem 1.1 (a na těch, které mají zvuk plně na 5 kanálů) a umožňu­je vám stát se zvukovým designérem. Můžete vybrat čtyři scény a sep­a­rovat v nich různé dial­o­gy. Tyto pak můžete přenášet na různé repro­duk­to­ry. Když si tuto funkci aktivu­jete, přehra­je se daná scé­na a objeví se ikon­ka s pěti body — každý před­stavu­je jeden repro­duk­tor. Můžete si vybrat který chcete a pře­sou­vat řád­ky dialogů po míst­nos­ti. Je zají­mavé vidět, jak umístění zvuku ovlivňu­je dojem z celé scény. Poten­ciál pro budoucí pokročilé aplikace je netušený. Zahra­ji si s touto funkcí někdy znovu? To asi ne. Ale jako první aplikace svého druhu je to rozhod­ně svěží, ino­v­a­tivní využití for­má­tu Blu-ray.
 • Sunshine / 3Další vys­třižené scény (SD, 6 min­ut) — Máme tu čtyři bonusové scény, plus alter­na­tivní konec, výhrad­ně na Blu-ray. Nech­ci pokaz­it přek­vapení z toho­to jiného konce. Dovolím si jenom říct, že se mi nezdál o nic víc uspoko­jivý. Přesto sto­jí za podívání a je oprav­du skvělé, že jej Fox na Blu-ray disku uvedl.
 • Stopa pro D‑Box pohy­bové sen­zo­ry — Jestliže vám nes­tačí zem tře­soucí pros­torový zvuk, sežeňte si D‑Box a uži­jte si pořád­né vibrace pří­mo pod vaší zadnicí.

Závěrečné zamyšlení

Sun­shine je úch­vat­ný sci-fi thriller plný velkolepých vizuál­ních zážitků a velkých ide­jí. Pouze závěr fil­mu mě zkla­mal, ste­jně jako mno­hé kri­tiky. Přesto je to výlet vyvolá­va­jící rozličné myšlenky. Fox na tom­to Blu-ray disku odvedl dobrou prá­ci. Trans­fer je docela dobrý a pří­davky — včet­ně prvního komen­táře obraz v obraze pro pro­fil 1.1 — jsou infor­ma­tivní a zábavné. Rád bych na disku slyšel lep­ší, odvážnější soundrack, ale celkově je Sun­shine na Blu-ray vítězem.

První komentář

 1. Hysek04:16 8.5.2008:

  Já jsem filmem nadšen!

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv