Superpes (Blu-ray disc)

Underdog / 1Nemám nic pro­ti holy­wood­ské snaze přetvořit kla­sická ani­movaná díla pro novou dět­sk­ou gen­eraci — jenom nerozumím tomu, proč se cíleně odstraňu­jí živé akční verze těch­to starých dobrých snímků. Ve skutečnos­ti ne všech­ny skonči­ly úplným neúspěchem, ale na každý snímek jako napřík­lad Trans­form­ers při­padá něco jako Scoo­by Doo, Garfield, Alvin a Chip­munkové, nad který­mi musím oprav­du kroutit hlavou. Nyní na ten­to podi­vný sez­nam můžeme při­dat Superp­sa.

Jeden obyče­jný bígl jménem Shoeshine (nam­luvil ho Jason Lee) z hlavního měs­ta je chycen a uvězněn v podi­vné lab­o­ra­toři Dr. Simona Barsin­is­tera (Peter Din­klage). Díky nehodě získá pes zázrač­nou sílu, uteče z lab­o­ra­toře a dostane se do ruk­ou malého klu­ka jménem Jack (Alex Neu­berg­er). Pro­tože pso­vi se vyv­in­u­la schop­nost mlu­vit, létat a mapo­vat měs­to svým ostrým pohle­dem, Jack ho přesvědčí, aby schop­nos­ti využil v boji pro­ti bezpráví. S čer­veným tričkem, na něm bílým “U” a s mod­rou pláštěnk­ou dostává pes přezdívku “Super­pes”, a začíná létat městem a zasa­ho­vat pro­ti zločinu na každém rohu. Ale když se média zač­nou zají­mat o úžas­né kousky Superp­sa, Dr. Barsin­is­ter začne pociťo­vat žár­livost na množství pozornos­ti věno­vané jeho náhod­né­mu výtvoru a chys­tá se na odplatu.

Jako rodič mám samozře­jmě zvlášt­ní pochopení pro ty hrozné dět­ské filmy, které mého tříletého syna dokážou rozes­mát jako nic jiného. Bohužel sle­dování Superp­sa skonči­lo asi po jedenác­ti min­utách, když můj syn sle­zl z gauče a začal si hrát se svý­mi hračka­mi. Po pravdě mě jeho nezá­jem přek­va­pil. Obdi­vo­val přece již zmíněné postavičky jako Scoo­by Doo, Garfield a Alv­ina a Chip­munkové. Jeho náh­lý nezá­jem udělal pro mě z fil­mu ještě více nes­ne­sitel­nou záleži­tost, než kdy­bych se posadil a sle­doval ho sám už od začátku.

Underdog / 2Navíc fanouš­ci původ­ního kresleného ser­iálu budou určitě zkla­maní, když zjistí, jak moc byl námět pozměněn. Super­pes ze 60. let byl lehk­ou par­o­dií na žánr superhrdinů, který použí­val jednoduché situ­ace, aby přilákal děti a bystrý humor, aby přitáhl dospělé. Ten­to živý akční snímek je křiklavou směsicí barev, je to fraš­ka, která nevys­ti­hu­je původ­ního hlavního hrdinu. Super­pes už není půso­bivé upoví­dané štěně — je z něj vyhublý pes s neza­jí­mavou osob­nos­tí. Po vzoru svého kresleného před­chůd­ce kolem sebe umí napáchat ško­du, ale nedokáže se z toho dostat se ste­j­nou kuráží a vzdorem jaké Wal­ly Cox přisoudil své verzi toho­to pejs­ka. Jason Lee sice propůjčil nadšení a aut­en­tičnost kreslené postavičce — niče­movi ve snímku Úžasňákovi, ale jeho Super­pes je neza­jí­mavý, ufňukaný a otravný.

Jed­iná poz­i­tivní věc na celém snímku je Peter Din­klage (Před­nos­ta). Jeho role je sice nap­saná hrozně, ale ten­to drob­ný herec vnáší do své postavy dare­bá­ka přek­va­pivou míru pato­su a dokáže ztvár­nit každičk­ou část tex­tu tím nejpů­so­bivějším způ­sobem. Jeho tupý škleb dodává scénám šťávu a jeho posta­va působí jako oprav­dová hroz­ba pro Superp­sa. Naneštěstí Din­klageův výborný herecký výkon nemůže zachránit celý film — je jen pouhou jiskřičk­ou v jinak úplném propadáku.

Jsem si jistý, že se najde spous­ta dětí, které budou Superp­sa milo­vat ze spousty rozum­ných a věku přiměřených důvodů. Jestli si vaše děti Superp­sa zamilu­jí záleží na jejich trpělivosti a zálibě ve zvířecích postavičkách boju­jících pro­ti zločinu. Snad se vaše děti budou bav­it lépe než můj syn. Kaž­dopád­ně dospělí a fan­dové původ­ní verze nena­j­dou na tom­to nud­ném přepra­cov­ání kresleného příběhu nic, co by je moh­lo nadchnout.

Video: Zvětšujeme obraz

Underdog / 3Super­pes uve­dený v trans­feru 1080p/AVC MPEG‑4 má obra­zové vlast­nos­ti, které kore­spon­du­jí s jeho kresleným orig­inálem. Zák­lad­ní barvy pří­mo vyza­řu­jí z obra­zovky — barevná škála obsahu­je vyváže­nou čer­ve­nou a mod­rou, které dodá­va­jí obrazu ráz. Černá je ink­ous­tová, vykreslení stínů je dobré, kon­trast je přes­ný. Obraz je napros­to čistý — neza­z­na­me­nal jsem žád­né doost­řování hran, zdro­jový šum nebo arte­fak­ty. Rovněž detail je per­fek­t­ní a užasl jsem nad tex­tur­ou a ostrý­mi okra­ji toho­to trans­feru. Rozez­nal jsem kaž­dou nitku na kostýmech, každý rozcuchaný pra­men psí srsti a nej­menší praskliny na zdi­vu budov. Pokud chcete vidět to nejlepší, co obraz toho­to snímku nabízí, zaměřte se na nepořádek v pozadí lab­o­ra­toře Dr. Barsin­is­tera — stu­peň rozpoz­natel­ného detailu je dok­la­dem celistvosti toho­to transferu.

Všech­no ale není per­fek­t­ní. Tóny pleti jsou někdy přehnané a hrst­ka záběrů je poněkud fád­ní v porovnání se zbytkem fil­mu. Naštěstí těch­to prob­lémů je jen pár — Super­pes možná není ten nejlepší film, ale v high def­i­n­i­tion vypadá vel­mi dobře.

Audio: Hodnotíme zvuk

Underdog / 4Výrazné­mu video trans­feru se vyrovnává pros­torová zvuková stopa PCM 5.1 (48 kHz/24-Bit/6.9 Mbps), která vytváří přesvědčivé zvukové pole. Dial­o­gy jsou ústřed­ní, jas­né, dobře upřed­nos­t­něné na před­ních kanálech, a neměl jsem nikdy nej­menší prob­lém zachytit jak­oukoli větu, dokonce ani v těch nejtišších scénách. Když Super­pes létá městem, pře­chody mezi kaná­ly jsou hbité a trans­par­ent­ní — i drob­né prvky jako vla­jící pláštěn­ka, mávání pack­a­mi a zvuk větru pohrá­va­jícího si s jeho srstí jsou slyšitel­né a přiměřené. Také jsem byl přek­vapen pros­torovostí zvuku sur­roundových kanálů. Zdá se, že zvukaři nezre­duko­vali kval­i­tu zvukového pole k vyladění zvuku, ale naopak vynaložili hod­ně úsilí, aby Super­pes zněl co možná nejvýstižněji. Dokonce i něk­teré podi­vné zvukové prvky (jako napřík­lad část fil­mové hud­by nebo něk­teré z přehnaných zvukových efek­tů) zapada­jí do LFE kanálu a vytváře­jí důležité, nat­u­ral­i­stické efekty.

Mám pár věcí, které bych vytkl, ale jsou to jen drob­nos­ti. První a největší výt­ka se týká hlasové­mu výkonu Jasona Lee­ho, který v porovnání s ostat­ní­mi zní nespo­jitě. Nemůžu určit, jestli to byla vědomá vol­ba zvukařů, nebo čistě výsledek Lee­ho práce, ale jeho hlas nikdy nepů­sobí tak, jako by vycházel z úst Superp­sa. Nenapraví to ani fakt, že výrazná řeč lidí se nešíří sur­roundový­mi kaná­ly tak poho­tově jako hlas Superp­sa. A nakonec kon­cové frekvence mají ten­den­ci někdy kolísat a zvuková stopa působí slabě v momentech, kdy nenastává akce. Přesto věřím, že spous­ta lidí si stěžo­vat neb­ude — celkem vza­to tenhle mix je pěkná práce od Dis­ney­ho.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Tahle Blu-ray edice Superp­sa zahrnu­je všech­ny pří­davky dos­tup­né na stan­dard DVD edi­ci a dokonce přidává něko­lik bonusů navíc (které pak podrob­něji zmíním v další pasáži), ale bohužel se jed­ná o další pří­pad, kdy poměrně větší množství položek na sez­na­mu tvoří poněkud slabý celek.

  • Deník hereck­ého psa (Diary of a Dog Actor, HD, 14 min­ut): Jason Lee moderu­je inter­ak­tivní snímek věno­vaný psím her­cům, kteří vys­tupu­jí v Superpso­vi. 6 min­u­tová část snímku se věnu­je tréninku, natáčení a kaskadérským kouskům s živý­mi zvířaty, zatím­co se obje­vu­jí inter­ak­tivní ikony odkazu­jící na zby­lou 8 min­u­tovou část, která obsahu­je rozhovory a ses­tři­hy z natáčení mimo scénu.
  • Underdog / 5Neškod­né kvílení (Safe Waif, 4:3 HD, 6 min­ut): Pilot­ní snímek kla­sick­ého tele­vizního ser­iálu před­stavu­je Superp­sa, ale neukazu­je ani hlavní záporné postavy, ani drsnou satiru z pozdějších epi­zod. Přesto jsem si tenhle kreslený snímek užil víc, než celý film.
  • Vys­třižené scény z DVD (Delet­ed Scenes from DVD, HD, 4 min­u­ty): Tři scény, které mohly být vys­třiže­ny i z této edice. Zatím­co mně se ses­tři­hy nelí­bi­ly, naopak děti, které mají film rády se u nich neu­věřitel­ně baví.
  • Bloop­ers (Bloop­ers, HD, 2 min­u­ty): Něko­lik běžných vys­třižených scén, u kterých ze sebe má rod­i­na nevy­dala víc než Ha, ha.
  • Super­pes rapu­je (Under­dog Raps by Kyle Massey, HD, 3 min­u­ty): Rozhod­ně nejhorší z mých zážitků se Superpsem. Přis­tupu­jte prosím vel­mi opatrně.
  • Kino upoutávky (Trail­ers): Něko­lik kino upoutávek na vycháze­jící Blu-ray edice filmů Šíp­ková Růžen­ka, Lov­ci pok­ladů: Kni­ha tajem­ství a Pravid­la hry.

Blu-ray bonusy: Máme zde nějaké exkluzivní lahůdky?

Kromě stan­dard­ních pří­davků zmíněných výše, Dis­ney při­dal i něko­lik exk­luzivních k této Blu-ray edi­ci Superp­sa, včet­ně dalších třech Vys­třižených scén (Delet­ed Scenes, HD, 4 min­u­ty) a při­dané episody původ­ního kresleného ser­iálu Simon řekl (Simon Says, 4:3 HD, 6 min­ut). Opět ten­to kla­sický kreslený snímek je tím nejlepším v této části. Super­pes musí čelit zlé­mu Dr. Barsin­is­terovi, který svým foťákem mění lidi na dvourozměrné fotografie.

Závěrečné zamyšlení

Super­pes je určen přede­vším pro děti — dospělí se unudí k smr­ti a fan­dové původ­ního ser­iálu budou zkla­maní z prove­dených změn. Přestože tato Blu-ray edice není tech­nicky nijak oslnivá, s živý­mi bar­va­mi video trans­feru a umocňu­jící PCM zvukovou stopu tvoří zají­mavý kousek ke shléd­nutí a poslechu. Má smysl do něj investo­vat, pokud si jako rodiče mys­líte, že by se vašim dětem mohl líbit, ale ostat­ním ho nedoporučuji.

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv