Terminátor 3: Vzpoura strojů (Blu-ray Disc)

Terminator 3: Rise of the Machines / 1Předtím něž se stal guvernérem Kali­fornie, byl to prostě jen Arnold Schwarzeneg­ger, někde­jší drži­tel tit­u­lu Mr. Olympia, který se stal svě­toznámým akčním hrdi­nou, a jeho největší rolí byl beze­s­poru Ter­miná­tor ve ste­jno­j­men­ném tech-noir fil­mu Jamese Camerona. V roli kyber­net­ick­ého člově­ka, který se snaží o zas­tavení hro­mad­né jaderné zkázy byl Ter­miná­tor jako ulitý pro jedineč­nou osob­nost Arnol­da Schwarzeneg­gera: byl prostě velký, hrozivý a málom­lu­vný. Ter­miná­tor byl ale také posta­va s omezený­mi možnos­t­mi. Fakt, že Cameron dokázal v roce 1991 vytvořit vel­mi úspěšný film Ter­miná­tor 2 je spíše rar­i­tou co se týče fil­mových pokračování, pro­tože zdařile navázal na první díl, rozšířil jeho původ­ní svět, postavy a motivy, a vytěžil tak z fil­mu maximum. 

S určitý­mi obava­mi jsem pro­to přiví­tal zprávy o fil­mu Ter­miná­tor 3: Vzpoura stro­jů, který byl uve­den na plát­na v roce 2003, sko­ro dvacet let od uve­dení původ­ního snímku. Přestože Cameron byl s tím­to filmem opa­trný, Schwarzeneg­ger a ostat­ní se neustále snažili zastínit to, co kdysi tvoři­lo zářivou kostru fil­mu, a to zjev­nou sna­hou vyždí­mat díky původ­ní­mu fil­mu z pokračování co největší zisk.

Naneštěstí ani po shléd­nutí Vzpoury stro­jů jsem nezměnil názor. Dokonce i po opě­tovném shléd­nutí fil­mu ve vydání high def­i­n­i­tion DVD si stále mys­lím, že se jed­ná spíše o nená­pa­di­tou fil­movou napodoben­inu. Scény, situ­ace a motivy jsou okopírované z před­chozích snímků a žád­né nové motivy se zde v pod­statě neob­je­vu­jí. Kromě Schwarzeneg­gera byly všech­ny větší role přeob­sazeny, což způ­sobu­je dojem podob­ný jako vznikne u střídání atrakcí v zábavním parku.

Že T3 je dost přehnaný je jas­né už z jeho úvod­ních scén. V nefalšo­vaném ter­miná­torském sty­lu se tak setkáváme se dvě­ma kyber­net­ick­ý­mi lid­mi, kteří sve­dou boj o záchranu lid­st­va. Kris­tan­na Loken je robot T‑X, další z řady nových kovových koster, a je tak schop­na vys­třelo­vat laserové paprsky pří­mo z dlaně a zvětšit si svá prsa díky zázračné­mu tekuté­mu kovu. Arnold je zpátky jako ten starý ste­jný robot řady T‑cosi, zchá­tralý pozůs­tatek armage­donu, to vše s vráska­mi a něko­li­ka kily navíc. Když se Schwarzeneg­ger objeví ve scéně, která se odehrává v pán­ském strip­tý­zovém baru — jed­ná se o přepra­cov­ání kla­sické barové scény z úvo­du T2 — výsled­ný efekt je pak napůl směšný a napůl smut­ný. Změnil se snad oprav­du kdysi skvělý sci-fi hrdi­na na par­o­dii sebe samého?

Mys­lím, že to, co jsem od Ter­miná­to­ra 3 očeká­val ze vše­ho nejvíce byl jas­ný námět. Tohle může být jeden z nej­dražších hol­ly­wood­ských filmů, který kdy skončil jako propadák. Jednoduchý, lineární příběh původ­ního fil­mu a jas­ně vymezená pravid­la ces­tování v čase (vyžadu­jící samozře­jmě not­nou dávku divákovy důvěřivosti) jsou pryč, nahrazeny toli­ka odbočka­mi z hlavního příběhu, že je složité sle­dovat vůbec celek, který se má podrobo­vat hes­lu Není žád­ný osud, jen ten co si vytvoříme a taky vní­mat tu metafyz­ick­ou han­týrku kolem. Při sle­dování prvních dvou dílů jsem byl nadšený myšlenk­ou, že člověk — nehledě na to, jak malý a bezvýz­nam­ný se zdá být — může jako jedinec změnit běh dějin. Všech­no toto je rozprášeno v Ter­miná­torovi 3 jed­nou velk­ou jadernou explozí. Dozvídáme se, že všech­no, co Sarah Con­nor udělala — a nejen ona, ale i celé lid­st­vo — bylo zbytečné. Soud­ný Den byl od počátku nevy­h­nutel­ný, což odkazu­je Ter­miná­to­ra 2 do slepé uličky. Proč natáčet třetí díl, který postrádá námět, tedy aspoň námět, který by se lišil od prostého záměru vytvořit pokračování? Ideá­ly prvních dvou filmů byly nahrazeny ironií, cynis­mem a přehnaností.

T3 je tak deprimu­jící se svým znovu oživeným příběhem a překy­pu­jící, zoufalou sna­hou se zalíbit, že je možná nej­dražším béčkovým filmem, který kdy byl natočen. To ho ale naopak dělá svým způ­sobem zají­mavým. Režisér Jonathan Mostow, nahrazu­jící Camerona, je jako zblázněný do natáčení napí­navých akčních scén. Báječná nák­laďáková honič­ka ulice­mi San Fran­cis­ca, která uza­vírá první pasáž, je skvělá, vzrušu­jící a dobře prove­dená akční scé­na, prostě taková, jak­ou si lze jen přát. Scé­na, kdy ter­miná­toři boju­jí v koupel­ně je pak napros­to zna­menitá, dokonce i přes trochu rušivý fakt, že zde Arnie odkopává výkaly (i když zho­tovené z roz­taveného kovu).

Žád­ná z těch­to scén sice nemá žád­ný zvlášt­ní smysl co se týká příběhu samot­ného, to je ale v tom­to pří­padě zaned­batel­né. Celé je to jen honič­ka a odpla­ta — Ter­miná­tor 3 neměl jiný důvod ke vzniku, než ten, že tvůr­ci chtěli natočit pokračování, takže je to nejspíš zalíbení v předešlých Cameronových sním­cích, co spolu­vytváří náš požitek ze Vzpoury stro­jů. Buď nás to rozruší, rozes­mě­je nebo vzbudí citovou odezvu — smysl teď ponechme stra­nou — pro­tože stále ještě s velkým zalíbením vzpomínáme na první dva díly, takže jsem schop­ni při­j­mout sko­ro cokoli. T3 je prostě náhražk­ou a sou­borem vzpomínek na původ­ní film.

Video: Zvětšujeme obraz

Ter­miná­tor 3 vyšel v HD DVD edi­ci v roce 2006. Ačkoli nová Blu-ray edice nepoužívá ste­jného kódování (Warn­er zře­jmě překó­doval pro BD-50, pro­tože datový tok mezi těmi­to dvě­ma disky se liší), zák­lad­ní tech­nické para­me­try zůstá­va­jí ste­jné. Stále se jed­ná o VC‑1 trans­fer, přes­ně zapada­jící do for­má­tu obrazu 2.40:1, a Warn­er potvrdil, že použil ste­j­nou matri­ci jako u HD DVD edice.

Naneštěstí Blu-ray edice má jed­nu závaž­nou vadu. Díky kódovací chy­bě je disk ve for­má­tu 1080i, a ne ve 1080p jak je uve­de­no na pře­balu. Ačkoli Warn­er uvedl, že chy­bu na budoucích dis­cích opraví a již zak­oupené disky vymění, zákazník stále zůstává na vahách, jestli z netr­pělivosti koupit T3 nyní, nebo počkat na opravenou edici.

Samozře­jmě, že puritáni jako jsem já by radili počkat. Ale také bych dodal, že tato situ­ace vytváří zají­mavý test pro posouzení rozdílu mezi for­mátem 1080i a 1080p při použití ste­jného zdro­je. Při srovnání Blu-ray disku s jeho HD DVD pro­tějškem bylo jas­né, že ve for­má­tu 1080i je obraz místy zubatý a obje­vu­jí se pohy­bové arte­fak­ty. Přesto výsled­ný obraz přehrá­vaného záz­na­mu (ať už přes Blu-ray přehrá­vač a/nebo HD mon­i­tor) obsahu­je min­i­mum rozpoz­natelých rozdílů mezi těmi­to dvě­ma high def­i­n­i­tion verze­mi T3. Omlou­vám se, klid­ně se do mě pusťte.

Když pomineme for­mát 1080i, všech­ny ostat­ní aspek­ty toho­to trans­feru jsou shod­né s předešlou HD DVD edicí. Všim­něte si, že stále snižu­ji hod­no­cení obrazu kvůli for­má­tu 1080i, ale hod­no­cení samozře­jmě opravím, jak­mile Warn­er ofi­ciál­ně opraví edici.

Terminator 3: Rise of the Machines / 2Stopa je výborná, bez jakýchkoli kazů, teček či jiných odchylek. Černá je per­fek­t­ní a kon­trast přirozený a konzis­tent­ní. Barvy jsou poměrně hezké, s boha­tou škálou odstínů, které jsou ustálené a bez šumu. Avšak kvůli použití fil­trů (napřík­lad při nák­laďákové honičce, která se má odehrá­vat za soum­raku, ale je zře­jmé, že byl jas­ný den) tóny pleti tíh­nou malinko k čer­vené (možná to byl ale záměr). Co se týká detailu, scény za den­ního svět­la jsou převážně vynika­jící, s úžas­ným dojmem tro­jrozměrnos­ti, kter­ou jsem si u high def­i­n­i­tion zamiloval.

Po pravdě jsem ale nebyl úplně přesvědčen vše­mi aspek­ty toho­to trans­feru. Zdá­lo se mi, že v tmavších scénách se obje­vu­je šedé rozostření, a barvy půso­bi­ly vždy­cky trochu přehnaně. Napřík­lad ve scéně, kdy se Cather­ine Brew­ster (Claire Danes) poprvé setkává s Johnem Con­norem (Nick Stahl) je ve vet­er­inární kanceláři poněkud šero, kon­trast je ostrý a barvy zatemňu­jí detail. T3 byl natočen za pomo­ci pro­ce­su Super35, který počítá s větší flex­i­bil­i­tou for­má­tu obrazu při trans­feru na for­mát pro domácí video, ale za cenu toho, že zrni­tost je trochu znatel­nější. Jem­né zrnění je viditel­né v celém T3, obzvlášť v tmavých scénách. Sice je to patřičné vzh­le­dem k zamýšlené­mu sty­lu fil­mu, ale nedá mi to, prostě je to tam.

Audio: Hodnotíme zvuk

Přizne­jme si to: hlavním důvo­dem, proč si nějaký fan­da domácího kina pořídí Ter­miná­to­ra 3 na Blu-ray je, že chce slyšet pořád­né a hla­sité výbuchy. Je oprav­du smůla, že se Warn­er v tom­to pří­padě nerozhodl pro PCM nebo Dol­by True­HD stopu. Při­pusťme sice, že před­chozí HD DVD bylo pouze v Dol­by Dig­i­tal-Plus, ale proč fanouškům Blu-ray upírat lep­ší zvuk? V každém pří­padě Blu-ray má srov­natel­nou stopu Dol­by Dig­i­tal 5.1 Sur­round se ste­jným datovým tokem 640kbps.

Nenechte se ale splést, zvuk T3 je úžas­ný. Okol­ní zvuky jsou rovnoměrně rozložené a čas­to vytváře­jí 360 stupňové zvukové pole, obzvlášť během akčních scén. Dojem ze všech kanálů je vel­mi zřetel­ný, skvěle jsou zpra­cov­ány jed­notlivé efek­ty, včet­ně dialogů. Jed­iným zklamáním je hud­ba Mar­ca Bel­trami­ho — není dostatečně zakom­ponová­na do celku a postrádá indus­triál­ní “sturm und drang” skladeb Bra­da Fiedela z prvních dvou filmů. Dynami­ka je vynika­jící, s pros­torovým rozpětím, jas­ný­mi výška­mi a sil­ný­mi basy. 0.1 LFE se dostane do skutečné zátěže při scénách hro­mad­ného ničení — tohle vám oprav­du pohne s nábytkem, když to pořád­ně zesílíte. Přeze všech­no je ale těžké si před­stavit, že by film nezněl lépe v plném high resolution.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Ste­jně jako u předešlého high def­i­n­i­tion DVD a stan­dard def­i­n­i­tion DVD vydání Ter­miná­to­ra 3, Warn­er pře­nesl napros­to ste­jné pří­davky i na Blu-ray. Nejed­ná se o špat­ný výběr (zejmé­na co se týká velkého poč­tu komen­tářů), přesto ale pří­davky začí­na­jí půso­bit trochu zastarale.

  • Zvukový komen­tář (Audio Com­men­tary): Zahrnu­je úžas­nou tro­ji­ci snímků. První snímek je natočen s režisérem Jonathanem Mostowem. V druhém snímku se obje­vu­jí kromě Mostowa také Arnold Schwarzeneg­ger, Claire Danes, Nick Stahl a Kris­tan­na Loken. Ve třetím snímku (který na stan­dard def­i­n­i­tion DVD není) pak uvidíte opět Mostowa a scénáristy Johna Bran­ca­ta a Michaela Fer­rise, režiséra fotografie Dona Burgesse a pro­dukčního designéra Jef­fa Man­na. Oba skupinové snímky uvádí Mostow. Jsou tvoře­ny směsicí her­ců a štábu, natoče­ny v různých městech a poskládány dohro­mady. Vlast­ně se mi tahle směsice líbí, pro­tože zde najdete velké množství infor­ma­cí a nej­sou zde dlouhé mez­ery ticha. Kaž­dopád­ně druhý snímek je nejlepší, pro­tože her­ci jsou zde mno­hem otevřenější než běžně v pří­davcích býva­jí. Je sko­ro až sur­re­al­i­stické slyšet guvernéra Arnol­da Schwarzeneg­gera mlu­vit jako akčního hrdinu, kterým kdysi byl — i když jeho počáteční, dlouhé proslovy o jeho nahém těle jsou poněkud nevhod­né. Danesová a Stahl mají taky smysl pro humor co se týká velkých pro­jek­tů jako ten­to a mlu­ví o tom, co si mys­lí, že to udělá s jejich kar­iérou. Loken měla možná nejtěžší úkol ze všech, a to aby důvěry­hod­ně ztvárni­la postavu ter­miná­torky oděné v kůži, ale postarala se o to se sebe­jis­to­tou a její role je vel­mi poutavá. Ve skutečnos­ti je druhý snímek nato­lik zají­mavý, že když shléd­nete zbylé dva, tak se vám chtě nechtě budou zdát přihlou­plé. Stále se v nich něco opaku­je doko­la. Mostow v nich ale ale­spoň probírá všech­ny sen­zace a výrob­ní detai­ly, které v druhém snímku chy­bí. Samozře­jmě počet pří­davků, které shléd­nete záleží jen na vás, nicméně tyh­le se studiu Warn­er povedly.
  • TV Speciál: První pohled přes HBO (TV Spe­cial: HBO First Look, SD, 24 min­ut): Běžný reklam­ní spot před uve­dením fil­mu. Nedozvíte se z něj nic, co byste už nevěděli po shléd­nutí fil­mu. Větši­na inter­view, kde účinku­jí Mostow, Schwarzeneg­ger, Stahl a Danes, vám neod­halí ohled­ně zápletky nic nového, všich­ni totiž jen stále prohlašu­jí, jak to bude skvělé.
  • Terminator 3: Rise of the Machines / 3Snímek Oděn k zabí­jení (Fea­turette Dressed to Kill, SD, 3 min­u­ty): Vtip­ný snímek o tom, jaký oděv zvolit pro Ter­miná­to­ra a co mít na sobě, když vás něk­do honí. Zábavné, ale příliš krátké.
  • Snímek Hračky v akci (Fea­turette Toys in Action, SD, 8 min­ut): Ten­to krátký ses­třih pojed­nává o uměl­ci Tod­du McFar­len­ovi a jeho rozličných „hračkách“, jejichž vznik byl inspirován samot­ným filmem. Tenhle snímek je opět poměrně krátký a působí spíše jako rekla­ma než jako pří­dav­ek k filmu.
  • Kreslené scénáře (Sto­ry­boards, SD, 4 min­u­ty): Kreslený návrh konkrét­ní scény se soupeřící­mi ter­miná­to­ry je pos­tup­ně srovnáván se scé­nou ve finál­ní verzi filmu.
  • Scé­na Sgt. Can­dy (Sgt. Can­dy Scene, SD, 3 min­u­ty): Tohle je něco oprav­du divného — jed­ná se o vyřazenou komick­ou scénu, která podle mého názoru nedává žád­ný smysl.
  • Kino upoutáv­ka (The­atri­cal Trail­er, SD): Všech­no to celé završu­je původ­ní kino upoutáv­ka, která je jako zbytek pří­davků pouze ve for­má­tu 480p/MPEG‑2.

Blu-ray bonusy: Máme tu nějaké exkluzivní lahůdky?

Film Ter­miná­tor 3: Vzpoura stro­jů byl mezi první­mi z HD DVD edice, ve kterém Warn­er uvedl In-Movie Expe­ri­ence komen­tář, ten­to stále ale patří k jed­něm z nejlepších. Snímek před­vádí možnost Pic­ture-In-Pic­ture zážitku za použití kom­bi­nace zvlášť kódovaných videosekvencí a schop­nos­tí Blu-ray for­má­tu. Přestože se nejed­ná o skutečný Pro­fil 1.1 (ten by byl přehratel­ný na jakémkoli Blu-ray přehrá­vači), jako takový se chová, takže se dom­nívám, že konečný výsledek bude z pohle­du uži­vatele napros­to hlad­ký a bezešvý.

  • In-Movie Expe­ri­ence: Co je na tomh­le snímku oprav­du skvělé, je to, že režisér Johnathan Mostow (ste­jně jako pro­du­cen­ti Mario Kas­sar a Andrew Vaj­na) natočili nové pří­davky a inter­view. Na začátku Mostow slibu­je, že vytvoří mater­iál nes­patřený veře­jnos­tí nikdy dříve a slibu oprav­du dos­to­jí — obje­vu­je se zde velké množství doplňu­jícího mater­iálu, které na stan­dard def­i­n­i­tion DVD není. Zábavné na tom všem je, že vlast­ně teprve po pěti letech dostáváme možnost skutečného náh­le­du na film a na jeho mís­to v ter­miná­torském pan­teónu. Nicméně Mostow zabere pod­stat­nou část času por sebe samot­ného, takže to nakonec působí jako komen­tář jed­notlivce se zakom­pono­vaný­mi krátký­mi video sekvence­mi. Přesto ale tenhle snímek zůstává zají­mavý, vlast­ně je to 109 min­ut dlouhý doku­ment, který vám poskytne podrob­né infor­ma­ce o tvor­bě fil­mu — rozhod­ně sto­jí za shlédnutí.

Závěrečné hodnocení

Nemůžu tvrdit, že jsem si Ter­miná­to­ra 3: Vzpou­ru stro­jů užil ste­jně jako před­chozí dva díly, ale jed­ná se o film tak ohrom­ný, hla­sitý a nabitý akční­mi scé­na­mi, že jsem se u něho oprav­du nikdy nenudil. Pat­náct měsíců po HD DVD verzi fil­mu do obchodů dorazi­la Blu-ray verze fil­mu se sil­ným trans­fer­em, pros­torovým zvukem a pěknou sbírk­ou pří­davků. Navíc T3 je zají­mavý tím, že je to první Blu-ray tit­ul od stu­dia Warn­er, který obsahu­je PiP stopu (i když se nejed­ná o oprav­dový Pro­fil 1.1), a fun­gu­je oprav­du skvěle. Skuteční video­ma­ni­akové možná budou chtít počkat na opravenou verzi fil­mu v celé jeho 1080p kráse, ale film ve své nynější podobě potěší jistě spous­tu jeho fanoušků.

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2021 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2021 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv