Zabití Jesseho Jamese zbabělcem Robertem Fordem

The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford / 1Mám sla­bost pro odvážné snímky, které se nebo­jí vzepřít očekáváním a přináše­jí skutečně jedinečný zážitek. Jeden pohled na Oscarové nom­i­nace za nejlepší kameru naz­naču­je, že Akademie konečně začíná mít ste­jný názor. Nech­ci tím znevážit ostat­ní nomi­no­vané filmy, ale obrovským zklamáním pro mě bylo, že se snímek Zabití Jesse­ho Jamese zbaběl­cem Robertem For­dem neza­řadil do letošních nom­i­nací v hlavních kategoriích.

Po skončení občan­ské války zůstali bratři Jesse (Brad Pitt) a Frank (Sam Shep­ard) Jameso­vi z bývalé Kon­fed­er­ace rozhod­nu­ti pokračo­vat v boji pro­ti severu. Během něko­li­ka dnů posklá­dali dohro­mady nech­val­ně známý gang, který okrá­dal obchody, bandy a vlaky Unie a vytvořil z těch­to mužů leg­endy už za jejich živ­ota. Film začíná v roce 1881, kdy se Jesse­ho gang roz­padá a jeho člen­ové se vrací k rod­inám. Na Jesse­ho hlavu je však vyp­saná lákavá odmě­na, pro­to jeho bývalí přátelé zač­nou za jeho zády osno­vat spiknutí. Když Jesse odhalí jejich záměry a trestá všech­ny, kteří se ho chys­tali zra­dit, sebe­jistý kar­iérista Robert Ford (Casey Affleck) zoufale pracu­je na tom, aby si získal Jesse­ho respekt. Jesse jej však neustále přehlíží a nevěří vůbec niko­mu. Když začne být vztah mezi dvě­ma muži nepřá­tel­ský, Robert se rozhodne ucho­pit osud do vlast­ních ruk­ou a zasa­dit první ránu.

Kri­tiky zvýši­ly má očekávání, když jsem na kon­ci loňského roku šel na Zabití Jesse­ho Jamese do kina. Mé srd­ce však ztvrd­lo během první poloviny, kdy se film zdál být vším jiným, než čím bych chtěl — byl bezcíl­ný, náladový, s mno­ha odbočka­mi. Nepod­chytil jsem jádro příběhu ani vyobrazení postav. Ještě více matoucí byl pro mě způ­sob, jakým film nashromáždil mal­ou armá­du nadšených fandů. V mých očích byl Jesse jen vzteka­jícím se hlupákem, Robert pak jen o něco více než zbabělec, jak naz­naču­je samot­ný název fil­mu, a Jamesův gang byl jen nes­ne­sitel­nou ban­dou nevzdělaných pit­o­m­ců a psanců. V určitém okamžiku se ale všech­no změni­lo — snímek začal prozk­oumá­vat muže skry­té za tvrdý­mi fasá­da­mi. Jesse se stal kalku­lu­jícím géniem, který nosí masku dur­de­n­ovské anar­chie a pomatené nemilos­rd­nos­ti; rodin­ný typ nenávidící sám sebe, roz­er­vaný mezi loa­jal­i­tou a pudem sebezá­chovy. Robert byl vykreslen jako opovržlivý snílek, který hledá své mís­to v živ­otě; ztra­cený v prázd­notě uctívání hrdiny a touze být něk­do víc. Jamesův gang se náh­le změnil ve smečku ochočených vlků potu­lu­jících se kolem Jesse­ho stolu, aby urvali pro sebe zbytky pada­jící ze stolu; zabed­nění muži zají­ma­jící se jen o sebe, kteří se nevě­domě při­b­ližu­jí vlast­ní­mu zániku. Jesse James nebyl jen dobrým střel­cem — byl vynika­jícím stratégem, v němž se kloubi­la cham­tivost s tal­en­tem stát se jed­ním z nejslavnějších pis­tol­níků historie.

Her­ci odvedli vynika­jící prá­ci, jejich rep­liky a pohy­by odráže­jí nej­menší nuance. Pitt je ohnivý a nabízí jeden z nejvíce soustředěných a evoka­tivních výkonů své kar­iéry. Casey Affleck pokraču­je v rodin­né tradi­ci a svým výkonem, za nějž byl nomi­nován na Oscara, úspěšně navazu­je na úspěchy staršího bra­tra; jeho pojetí Rober­ta je dojem­né i šílené zároveň a z pří­domku zbabělce dělá trag­ick­ou nálep­ku, která postavu nijak neospravedlňu­je. Vedle­jší herecké role jsou také vel­mi kval­it­ně obsazeny — Sam Rock­well, Sam Shep­ard, Paul Schnei­der a Jere­my Ren­ner vše zvládli na jed­ničku. Dokonce i nej­menší role mají svou váhu — Mary-Louise Park­er skvěle ztvárni­la roli Jesse­ho ženy, Zooey Deschanel se objeví pone­jvíce v závěru a wash­ing­ton­ský moc­nář James Carville ztělesní guvernéra Crit­ten­de­na, neza­pomenutel­nou sílu odplaty.

The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford / 2Brilant­nost snímku Zabití Jesse­ho Jamese zbaběl­cem Robertem For­dem je v jeho názvu. Už tedy víme, jak příběh skončí, ale nuda prvního jed­nání, kdy jsem sle­doval vzá­jem­né chování členů gan­gu, jen zvýši­la mou zvě­davost. Jak Robert přechy­tračí Jesse­ho? Jak se rozštíp­nou Jesse­ho vztahy? Která osud­ná chy­ba přis­pě­je k jeho zničení? Tyto otázky pozvol­na dáva­jí prů­chod vnitřní­mu poc­i­tu děsu, pro­tože Robert a Jesse se pozvol­na při­b­ližu­jí své­mu nevy­h­nutel­né­mu střet­nutí; dokonce i když tato chvíle konečně přišla, dala mi nečekaný políček. Přestože více než dvě hodiny známe výsledek, závěrečná hra se rozvine tak jedovatě, že jsem si nevšiml událostí třetího aktu až do doby, než se za ohro­mu­jícího ticha na obra­zovce objevily závěrečné titulky.

Něk­teří lidé mohou mít k fil­mu oprávněné připomínky — příběh se vyvíjí v poma­lém tem­pu a závěr nakonec zcela závisí na očekáváních diváků. Ti, kteří hleda­jí tradiční west­ern a vzrušu­jící přestřelky, budou trpce zklamáni, ale trpěliví divá­ci, jež oslovu­je charak­terová studie postav, budou výsled­kem nadšeni. Zabití Jesse­ho Jamese zbaběl­cem Robertem For­dem je pozoruhod­ný film, takový, na který si rádi zajdete znovu.

Video: Zvětšujeme obraz

Blu-ray vydání snímku Zabití Jesse­ho Jamese zbaběl­cem Robertem For­dem sevíru­je kval­it­ní 1080p/VC‑1 trans­fer, který přináší záměrný vzh­led fil­mové spravedl­nos­ti — zejmé­na ve srovnání se svým ušmouraným stan­dard­ním DVD pro­tějškem. První polov­ina fil­mu vás možná nenad­chne, pro­tože nen­abízí mno­ho lákadel pro oči. Barvy jsou vybledlé a překry­té sépi­ový­mi odstíny, což podtrhu­je tón snímku, ale otupu­je jeho výraznost. Černé jsou hluboké, ale tmavost obrazu čas­to působí jako neproniknutel­ný plášť, jenž skrývá léčky nočních prostředí natáčení. Detai­ly jsou chvíle­mi neu­věřitel­ně sil­né, ale tech­ni­ka natáčení způ­so­bi­la, že mno­hé záběry zůstaly mělké, neza­ostřené a výrazně zdeformované.

The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford / 3Přese všech­no bych dal obrazu snímku vyšší hod­no­cení, právě díky věro­hod­nos­ti natáčecího sty­lu, kdy­by však trans­fer nebyl poškozen závažný­mi tech­nick­ý­mi prob­lémy. Za první, je podi­vné, že Warn­er nac­pal 160 min­u­tový film na 25GB jed­novrstvý disk, který nechal trans­fer zcela chlad­ným. Kom­pri­mační prob­lémy se plíží celým filmem a byl jsem oprav­du roz­pačitý z této vlek­oucí se prezen­tace. Snímku nepřidává ani to, že úroveň kon­trastu je dost průměrná a nád­h­erná kam­era snímku vypadá jako plochá sbír­ka obrázků bez nápadu. Ke vše­mu jsou černé barvy čas­to roz­drcené, bílé někdy příliš ostré a šumy obtěžu­jí více než je zdrávo.

Nejhorší ze vše­ho je, že jsem nemohl odtrhnout oči od chy­by, která mi neustále ruši­la podí­vanou — obraz je zamořen nejsil­nějším rozostřením hran, jaké jsem kdy na novém vydání viděl. Her­ci chvíle­mi působí jako navrstvení na obra­zovce, tmavé klobouky vypada­jí nespo­jitě se zbytkem obrazu a budovy na hor­i­zon­tu působí, jako by byly na jas­né obloze nalepe­ny. Jako pokus jsem vysunul disk a vzal si jej do ložnice, abych se podí­val, jak viditel­né budou nedostatky na malé 27“ LCD obra­zovce. Všudypří­tom­né ozvěny trans­feru ční jako zdvižený prst i zde — je pak lehké před­stavit si, jak ošk­livé je toto rozostření na větších obra­zovkách. Máme tu high def­i­n­i­tion vydání — skutečně tedy potře­bu­je umělé zlepšování kvality?

Celkově vypadá Zabití Jesse­ho Jamese zbaběl­cem Robertem For­dem docela dobře, ale nedokon­alá hloub­ka obrazu a rušivé roz­mazání hran docela kazí podívanou.

Audio: Hodnotíme zvuk

Po tom, co mě zkla­mal video trans­fer snímku, jsem byl rád, že zák­lad­ní Dol­by Dig­i­tal 5.1 sur­round track (640 kb/s) je kval­it­ním prvkem toho­to vydání. Dial­o­gy jsou jas­né a dobře vyvážené, záběry hlad­ké a trans­par­ent­ní a zad­ní kaná­ly nabíze­jí jem­né okol­ní prostředí venkovních scén. Také inter­iérové scény zní skvěle — ozvěny a akusti­ka jsou přirozené a je jas­né, že designéři věno­vali pozornost i množství malých detailů. Dynami­ka upoutá vaši pozornost, obzvláště když si vezme na pomoc ještě LFE kanál a sta­bil­ní vysoké polo­hy. Celkový efekt vám asi nezláme žebra, ale zatáhl mě do příběhu a dovo­lil mi ponořit se do svě­ta na obrazovce.

Pokud bych měl nějak­ou připomínku, týkala by se přestřelek, jež jsou navrže­ny ve sty­lu zásah-minela (omlou­vám se za to přirovnání). Něk­teré výstře­ly jsou doprovázeny ohro­mu­jící­mi údery, zatím­co jindy ste­jné zbraně znějí slabě. Přisoudil bych to his­torické přes­nos­ti, ale Jesse­ho zbraně zní výrazně odlišně, dokonce i když se střílí ve ste­jném prostředí. Ale nechápe­jte mě zle, jed­ná se o drob­nůstky, které neb­u­dou diváky, snad jen s výjimk­ou nejzary­tějších audiofilů, nijak zatěžovat.

Upřím­ně řečeno jde o jed­nu z mála recen­zí, u které bych netoužil po bezeztrá­tovém tracku. Pochy­bu­ji, že by True­HD upgrade mohl kromě zjevného vylepšení důvěry­hod­nos­ti nějak výrazněji zvýšit efekt toho­to fil­mu. Jde o tichý track, který se rozvíjí ste­jně poma­lu jako příběh — divá­ci si mohou stěžo­vat na poma­lost, ale mix odvádí svou prá­ci vel­mi dobře.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Stan­dard­ní DVD vydání Zabití Jesse­ho Jamese zbaběl­cem Robertem For­dem neob­sahu­je žád­né bonusy. Ačkoli tím promeškal možnost vytvořit fascin­u­jící komen­tář, Warn­er uvedl na Blu-ray disku ale­spoň exk­luzivní dokument.

Blu-ray bonusy: Máme tu nějaké exkluzivní bonusy?

Zabití Jesse­ho Jamese: Smrt psance (The Assas­si­na­tion of Jesse James: Death of an Out­law, SD, 32 min­ut) je úmorným doku­mentem, který rych­le přeskočí pro­duk­ci fil­mu a soustřeďu­je se na živ­ot a časy Jameso­va gan­gu. Naštěstí přináší rozhovory s her­ci a čle­ny štábu, přesto je výsledek docela zklamáním; doku­ment je pouze zbytkovým opakováním fakt, která byla půso­bivě pop­sá­na v samot­ném fil­mu. Nud­né, opaku­jící a typ­ické — přeskočte ten­to chromý kousek a věnu­jte čas raději něče­mu užitečnějšímu.

Závěrečné hodnocení

The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford / 4Zabití Jesse­ho Jamese zbaběl­cem Robertem For­dem je výzvou. Herecké výkony jsou lep­ší než dobré, scénář přek­va­pivý a samot­ný film přináší nepopi­ratel­ný dojem blížícího se zániku, díky němuž je příběh skutečně pod­manivý. Bohužel, toto Blu-ray vydání je pěknou směsk­ou. Zatím­co tu máme skvělý audio track, prob­lem­at­ický trans­fer a nepří­tom­nost bonusů jsou poměrně velký­mi nedostatky. Jed­ná se o jednoduchý film, u kterého nemusíte přemýšlet, a v každém ohle­du překonává stan­dard­ní DVD. Noví divá­ci by však měli k disku přis­tupo­vat opa­trně, aby si slepě nek­oupili ten­to film, o kterém se nam­luvi­lo už mnoho.

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv