The Company (Blu-ray Disc)

The Company / 1The Com­pa­ny vychází z úspěšného románu Rober­ta Lit­tel­la, který podrob­ně popisu­je vývoj CIA během stu­dené války. Kri­tiky uzná­vaná a čtenáři velebená kni­ha brzy upouta­la pozornost lidí z TNT Net­work, kteří rych­le koupili prá­va a začali se chy­s­tat na výrobu min­isérie. Výsled­kem je před­louhá, čtyři a půl hodi­nová epi­ka, která zkoumá třicetile­tou hru zpravo­da­jských služeb na kočku a myš, což vlast­ně probíha­lo od druhé svě­tové války až do konce stu­dené války.

Příběh začíná před­stavením skupiny naivních stu­den­tů vysoké školy — Jack McCau­li­ffe (Chris O´Donnell) Leo Kritzky (Alessan­dro Nivola) a Yevge­ny Tsipin (Rory Cochrane). CIA uloví Jac­ka a Lea a slíbí jim možnost uchránit USA před komu­nis­mem. Yevge­ny se vrátí do rod­ného Rus­ka a rekru­tu­je jej KGB pro kon­traš­pi­onážní oper­ace v Americe. Jeho posláním je předá­vat infor­ma­ce dvo­jitým agen­tům včet­ně velice tajného špi­ona s krycím jménem Sasha. Jak se příběh rozjíždí, Leo dostává úřed­nick­ou prá­ci ve Wash­ing­tonu se spe­cial­is­tou jménem James Angle­ton (Michael Keaton) a Jac­ka pošlou do Evropy tréno­vat pod zkušeným vyzvě­dačem Har­vey Tor­ritem (Alfred Moli­na).

Jak roky ubíha­jí, Jack a Leo se dozvědí o Sashovi a neú­navně se snaží ho odhalit. Angle­ton je stále para­noid­nější z častého blokování jejich pátrání, avšak agen­ti hleda­jí dál. Jejich mise v zámoří (včet­ně vylodění v Zátoce sviní) jsou neustále maře­ny a tak Jack a jeho kra­jané nema­jí jinou možnost než demasko­vat špe­ha KGB.

I když série The Com­pa­ny během svého prvního uve­dení v tele­vizi obdržela různorodá hod­no­cení, já jsem si ji užil víc než dostatečně. Vedle­jší výkony jsou dobré, příběh je obec­ně poutavý a kam­era je krás­ná (na tele­vizní min­isérii). O´Donnellův výkon je možná místy trochu plochý, ale Moli­na a Keaton jsou vynika­jící a strhu­jí na sebe pozornost, kdyko­liv se objeví. Zbý­va­jící obsazení je docela sil­né a scénář se nes­naží kázat o našem dnešním pol­i­tick­ém kli­matu. Dial­o­gy jsou navíc stále řízné a rozví­je­jící se his­torické kon­flik­ty jsou přine­j­menším fascinující.

Takže co je tu za prob­lém? Přede­vším tem­po. Nečetl jsem Lit­tel­lův původ­ní román, umím si ale před­stavit, že ten­to uzná­vaný best­seller ste­jným neduhem netr­pí. Tele­vizní režisér Mikael Salomon a scénárista Ken Nolan se příliš podrob­ně zabý­va­jí nesčet­ný­mi milost­ný­mi zájmy hlavních postav a tím nás ochuzu­jí o daleko zají­mavější his­torické bitvy a operace.

Já osob­ně mám také vnitřní potíže s tím­to typem his­torické fikce. Čas­to se musím zamýšlet nad správnos­tí uve­dených fak­tů — jen těžko si užívám lek­ci z dějepisu, když nevím, jestli je určitá scé­na založená na skutečných událostech nebo zcela vymyšlená. Adap­tace toho­to druhu běžně zjednodušu­jí pořadí či post­up událostí nebo, což je asi nejhorší, zkom­bin­u­jí něko­lik skutečných lidí do jed­né postavy. V tom­to pří­padě jsou celé události, bitvy a per­spek­tivy dra­sticky změněny, aby se hodi­ly do spletitých dějových lin­ií příběhu. Když tvůr­ci mrza­čí fak­ta důležité špi­onážní oper­ace pouze kvůli podružné­mu milost­né­mu románku, pak mají asi dost pokřivené priority.

The Com­pa­ny je zají­mavá ces­ta klíčový­mi momen­ty nebezpečného vývo­je stu­dené války. Jako čistá fikce je to dostatečně zábavná jíz­da. Jako doku­ment z his­to­rie je to frus­tru­jící kaše, která nedokáže půso­bit soudržně. Sice jsem si sle­dování The Com­pa­ny užil, musel jsem však ignorovat příliš mno­ho rozpty­lu­jících otázek na to, abych ji mohl označit za skutečně dobrou.

Video: Zvětšujeme obraz

The Company / 2The Com­pa­ny je uve­den se sil­ným 1080p/AVC MPEG‑4 trans­fer­em, který vypadá na tele­vizní min­isérii úžasně.

Styl­i­zo­vaná pale­ta je záměrně vybělená, ale jed­notvárné barvy jsou sta­bil­ní a čisté. Jestliže se objeví odvážnější tóny, jsou hezky sat­ur­ované a nevy­pada­jí nepatřičně. Úrovně černé jsou hluboké, kon­trast je pří­jem­ný a prokreslení stínů odhalu­je každičk­ou součást scény. Detai­ly jsou také ohro­mu­jící — tex­tu­ry oblečení vyční­va­jí, vlasy a tváře vypada­jí zřetel­ně a nej­menší poskrnky od blá­ta a krve jsou čistě ren­derované. Tato high def­i­n­i­tion prezen­tace je vlast­ně tak detail­ní, že odhalí okra­je make-upu na tvářích O´Donnella, Keatona a ostat­ních her­ců během posled­ní hodiny, kdy je tyto úpravy tře­ba pro jejich zestárnutí.

Prezen­tace ale bohužel není per­fek­t­ní. V něko­li­ka scénách jsem spatřil barevné lemování kolem jas­nějších oblastí, tře­potání obrazu (nej­markant­nější na něko­li­ka oblecích s drob­nou tex­tur­ou) a něko­lik záběrů vypadá měkčích, než zbytek prezen­tace. Jsou to ale menší prob­lémky, které nepoškodí celkový zážitek. Ten­to Blu-ray trans­fer vypadá vel­mi dobře a fanouš­ci série budou jistě potěšeni.

Audio: Hodnotíme zvuk

Blu-ray debut snímku The Com­pa­ny na nás zapů­sobí také nekom­p­ri­movanou PCM 5.1 pros­torovou stopou (48 kHz/16 bitů/4,6Mbps) a stan­dard­ním Dol­by Dig­i­tal 5.1 mix­em (640kbps). PCM stopa ukáže své kval­i­ty během zuřivých válečných scén, mix Dol­by Dig­i­tal se však také nenechá zahan­bit. Obě stopy zvlá­da­jí tuto převážně kon­verza­ční min­isérii vel­mi dobře.

The Company / 3Dial­o­gy jsou jiskřivé a zříd­ka se ztrácí pod agre­sivní dynamik­ou v druhé polov­ině série. Výstře­ly a exploze jsou repro­dukovány s uspoko­jivým, organ­ick­ým duněním. Obzvlášť na mě však zapů­so­bi­la soudržnost zvukového pole. Směrovost je až podi­vně přes­ná a zvukové pole je přesvědčivé bez ohle­du na to, kolik nábo­jů je ve scéně vypáleno. Při zavřených očích jsem byl schopen iden­ti­fiko­vat nej­drob­nější zvuky okol­ního prostředí, jako prach pod nohama, odrazy v dálce a suť odpadá­va­jící po tankovém výstřelu.

Jako jed­iný nedostatek u obou stop se mi jeví akusti­ka ve zvukovém poli. Možná jsem už zhýčkaný z velko­rozpoč­tových hol­ly­wood­ských snímků, ale tady prostě znějí míst­nos­ti různých velikostí pořád ste­jně. Jed­iný rozdíl je slyšet, když se scé­na změní z vnitřní na vnější (nebo na velký sál). Nepomáhá ani to, že se během prvního aktu občas ztrati­ly dial­o­gy — musel jsem si něk­teré kousky přehrát zno­va, jed­nou dokonce nahodit tit­ulky, abych zjis­til, co bylo řečeno.

Přesto, znovu opaku­ji, toto je obec­ně velice půso­bivý soundtrack.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Pří­davky jsou obec­ně chudé a já osob­ně bych je považo­val za daleko zají­mavější, kdy­by obsa­ho­valy srovnání his­torick­ých fak­tů s tím­to fik­tivním podáním.

The Company / 4Mís­to toho ale dostáváme dva snímečky, oba na disku 2: Odta­jněno: Původ fil­mu The Com­pa­ny (15 min­ut) a Skry­tá ruka: Tvor­ba The Com­pa­ny (23 min­ut). V doku­men­tu Odta­jněno spolu různí člen­ové štábu a her­ci probíra­jí scénář, postavy a celkově příběh. Skry­tá ruka se zaměřu­je na štáb a vypráví příběh ze zákulisí, jak se vlast­ně The Com­pa­ny dostal na obra­zovku. Oba doku­men­ty jsou dost suché a dotýka­jí se pouze povr­chově celého toho úsilí, které se muse­lo do min­isérie toho­to rozsahu investovat.

Oba snímky jsou prezen­továny pouze v 480i/p videu.

Závěrečné zamyšlení

The Com­pa­ny sice není bezchyb­ná his­torická fikce, přesto dokáže před­vést sil­né výkony a zají­mavý příběh. Toto Blu-ray vydání svým sil­ným audiem i videem lehce přetrumfne uve­dení v tele­vizi. Jed­iným skutečným zklamáním tak je slabounká sada pří­davků, která věcem nepřidává žád­ný rozměr. Přesto je to na tele­vizní min­isérii půso­bivě solid­ní vydání.

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv