HD DVD">Toshiba oficiálně ukončila HD DVD

Ano, dnes je ten den, kdy lidé jako já chodí s úsměvem od ucha k uchu a mohli by říct: Já vám to povi­dal! Pro­tože všich­ni, kterým bych to mohl říct, už to ale dobře vědí, přináším vám v plném znění tiskovou zprávu společnos­ti Toshi­ba. Pohodl­ně se posaďte a čtěte! 

Toshiba logo

Tokyo — Toshi­ba Cor­po­ra­tion dnes oznámi­la, že pod­nikla rozsáhlou revizi své celkové strate­gie HD DVD a rozhod­la se dále nevyví­jet, nevyrábět a mar­ketingově nepod­porovat HD DVD přehrá­vače a reko­rdéry. Toto rozhod­nutí zohledňu­je nedávné zásad­ní změny na trhu. Toshi­ba nicméně bude nadále pokračo­vat v plné pro­duk­tové a poprode­jní pod­poře pro všech­ny majitele HD DVD pro­duk­tů Toshiba.

HD DVD bylo vyv­in­u­to, aby nabíd­lo spotřebitelům za rozum­nou cenu příst­up k vysoce kval­it­ní obsahu ve vysokém rozlišení a připrav­it je pro dig­itál­ní pře­chod zítř­ka, kdy se bude dále vyví­jet splynutí spotřeb­ní elek­tron­iky s infor­mační­mi technologiemi.

Pečlivě jsme jsme zvážili dlouhodobý dopad pokračování takz­vané války for­mátů příští gen­er­ace a dospěli jsme k rych­lé­mu rozhod­nutí, které nejlépe pomůže trhu k rozvo­ji,“ řekl Atsu­toshi Nishi­da, prezi­dent a výkon­ný ředi­tel Toshi­ba Corporation.

Jestliže jsme zklamáni za fir­mu, a co je důležitější, za spotřebitele, skutečná příleži­tost masového trhu s obsa­hem ve vysokém rozlišení zůstává nedotče­na a Toshi­ba je nejen schop­na, ale také pře­durče­na, aby využi­la své schop­nos­ti, tech­nologii a duševní vlast­nictví k převe­dení dig­itál­ního pře­chodu do reality.“

Toshi­ba bude pokračo­vat s vedením ino­vací v širokém spek­tru tech­nologií na další ces­tě ke zpřís­tup­nění obsahu ve vysokém rozlišení. To zahrnu­je NAND flash paměti, pevné disky malých rozměrů, pro­ce­so­ry další gen­er­ace, vizuál­ní zpra­cov­ání i bez­drá­tové a šifrovací tech­nolo­gie. Fir­ma [Toshi­ba] očekává další ozná­mení ohled­ně dosažených strate­gick­ých výsled­ků v těch­to přelo­mových technologií.

Toshi­ba začne reduko­vat dodávky HD DVD přehrá­vačů a reko­rdérů do mal­oob­chod­nch [retai­lových] kanálů, s cílem přerušení těch­to obchodů ke kon­ci břez­na 2008. Toshi­ba také plánu­je ukončit masovou pro­duk­ci HD DVD mechanik pro PC a herní zařízení ve ste­jném časovém rozsahu, ale bude pokračo­vat v úsilí splnit poža­davky zákazníků. Fir­ma [Toshi­ba] bude pokračo­vat v ocenění poz­ice note­booků s inte­grovanou HD DVD mechanikou v celém trhu osob­ních počí­tačů ve vztahu k budoucím poža­davkům trhu.

Toto rozhod­nutí neovlivní odd­anost Toshi­by stan­dard­ním DVD a fir­ma bude pokračo­vat v mar­ketingové pod­poře kon­venčních DVD přehrá­vačů a reko­rdérů. Toshi­ba má v úmys­lu dále přis­pí­vat vývo­ji DVD průmys­lu jako člen DVD Forum, mez­inárod­ní orga­ni­zace s při­b­ližně 200 člen­ský­mi fir­ma­mi, odhod­laný­mi k diskusi a defi­nování for­mátů optick­ých disků opti­mál­ních pro spotřebitele i navazu­jící průmysly.

Cílem Toshi­by je také udržo­vat vzá­jem­nou spoluprá­ci mezi fir­ma­mi, které se připo­ji­ly k Toshibě při budování HD DVD trhu, jako jsou Uni­ver­sal Stu­dios, Para­mount Pic­tures, Dream­Works Ani­ma­tion a hlavní japonští a evropští posky­to­vatelé obsahu na straně zábavního průmys­lu, ste­jně jako s vedoucí­mi fir­ma­mi na trhu infor­mačních tech­nologiích tech­nologií, Microsoft, Intel a HP. Toshi­ba bude zkoumat další spoluprá­ci s těmi­to fir­ma­mi pro budoucí obchod­ní příleži­tosti, využí­va­jí akti­va vygen­erovaná při vývo­ji HD DVD.

Přidejte komentář
Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv