Wall Street (Blu-ray disc)

Wall Street / 1Korupce, cham­tivost, nad­bytek a mohut­né účesy — to nemůže být nic jiného než 80. léta. A žád­ný film nezachy­cu­je toto sebestřed­né období lépe než snímek Oliv­era Stona Wall Street. Z části příběh o morálce, z části staromód­ní thriller, s Michaelem Dou­glasem v roli kra­jního niče­my z 80. let — Wall Street je sko­ro dokon­alou ukázk­ou této doby, která kdy byla zfilmována.

Po nedávném zisku Oscara za film Četa sahá režisér Stone po námě­tu z dra­mat­ick­ého prostředí Wall Street, a mění tak džungli ve Viet­na­mu za džungli velkoměs­ta New York. Bud Fox (Char­lie Sheen) je mladý ambi­ciózní zlodějíček, který se — ste­jně jako Sheen­o­va posta­va v Četě — nachází ve složité pozi­ci mezi dvě­ma muži ztělesňu­jící­mi jeho otce. Jeden je starý vážený tatínek (Mar­tin Sheen), věrný zaměst­nanec upada­jící letecké společnos­ti, který věří v nez­dol­nou morálku Staré Ameriky- tvrdě pracu­je, mlu­ví prav­du a pobírá tuč­nou pen­zi za čtyřicet let práce. Opro­ti jemu je zde Gor­don Gekko (Michael Dou­glas), ztělesněný pro­dukt Reaganovy ekonomiky, který neza­k­ládá společnos­ti, ale rád je potápí, aby ses­bíral zisky z nekalých dohod a pod­vod­ných obchodů. Gekko sice ve fil­mu pronáší onu slav­nou větu, že být cham­tivý je fajn, ale je Bud oprav­du schopen pro­dat všech­no, včet­ně svo­jí duše, aby podle Gekkovy filosofie uspěl? 

Stone nevypráví nijak zvlášť orig­inál­ní příběh, a první polov­ina fil­mu Wall Street se odehrává přes­ně podle očekávání. Sle­du­jeme tak (zčásti ve stra­chu a zčásti v nepře­jíc­nos­ti), jak se Bud nechává svést na špat­nou stranu, a jak rych­le stoupá po žebříčku úspěšnos­ti, zatím­co Stone před­vádí své nekonečné (a nekonečně zábavné) ses­tři­hy a vede nás kaňonem burzy na Wall Street, kde se odehrá­va­jí velké obchody. Mez­itím Gekko poma­lu a sys­tem­at­icky ničí všech­ny své mladické zásady a Stone s potěšením do detailu vykres­lu­je kaž­dou eta­pu Budo­va vývo­je, a klade zde takový důraz, že nikdo z nás moral­ist­ní tón nepřehlédne. Nena­jdeme zde sice o velk­ou pro­pra­co­v­anost, jde ale nepopíratel­ně efek­tivní komerční snímek.

I přes trochu těžkopád­ný způ­sob, Wall Street zobrazu­je sice trochu zesílený, ale stále dostatečně přes­ný obraz situ­ace v 80. letech, s Dou­glasem v popředí. V roli Gek­ka je úlis­ný per­fek­cionista, doslo­va vys­ti­hu­jící lstivé sarkas­my a krutou pod­nika­tel­sk­ou etiku doby. Dou­glas ve Wall Street září, svou pří­tom­nos­tí zastiňu­je kaž­dou scénu, přestože se obje­vu­je sám více než v polov­ině fil­mu. Jed­ná se o dokon­alé, dnes už kul­tovní ztvárnění role, za kter­ou Dou­glas obdržel Oscara.

Samozře­jmě, že Wall Street je hlavně film o Budu Foxi, a při rozu­zlení směřu­je Stone k jeho vyk­oupení a volí přímý závěr ve sty­lu hrdinsko-myto­log­ick­ých her Josepha Camp­bel­la. Spous­ta kri­tiků zahrnu­lo fil­mový závěr do thrillerových klišé, ale ve skutečnos­ti šlo jen o drob­né popi­chování a řekněme si narov­inu, byla zde snad nějaká jiná vari­anta ukončení fil­mu? Sto­neo­va vol­ba ohled­ně klad­né a záporné postavy měla jen jed­iné východisko, a největší slabi­nou fil­mu tak zůstává vypravěčský způ­sob, který Stone pro scénář vybral.

I přes jisté nedostatky je nut­né uznat, že Stone nikdy tak dobře nevyvážil své naučné a komerční fil­mařské schop­nos­ti jako právě v tom­to fil­mu, a tak po dvaceti letech Wall Street zůstává stále vel­mi zábavným snímkem. K tomu navíc přičtěme úžas­né herecké výkony (nejen Dou­glasův, ale i pod­ceňo­vané výkony obou Sheenů), dobře vys­tižené detai­ly doby, pros­tořekost, spous­tu dobře nap­saných pasáží, že by vys­tači­ly na deset dalších filmů a vyjde nám z toho, že Wall Street patří mezi jeden z nejlepších Sto­neových kousků.

Video: Zvětšujeme obraz

Fox min­ulý rok k dvacáté­mu výročí vydání DVD Wall Street změnil matri­ci toho­to fil­mu, a to na 1080p/AVC MPEG‑4 (v 1.85:1, i když na pře­balu bylo chyb­ně uve­de­no 2.35:1) zho­toveného ze ste­jného zdro­jového mater­iálu. Bohužel se nejed­ná o velké zdokonalení a nenarazil jsem na jed­iný okamžik, kdy bych měl poc­it, že sle­du­ji něco víc než dobré stan­dard DVD.

Wall Street / 2Zdroj je v dobré kval­itě, s občas­ný­mi drob­ný­mi vada­mi, ale z celkového pohle­du čistý. Obje­vu­je se zrno, ale dodává fil­mu jistý nádech a nikdy ho není příliš. Barvy nej­sou příliš sil­né a tóny pleti tíh­nou malinko k čer­vené, takže všech­ny postavy pak trošku připomí­na­jí prasát­ka. Černá nikdy není obzvlášť hluboká a kon­trast je mírně plochý, obo­jí je ale konzis­tent­ní. To samé platí pro detail a hloubku, pro­tože obraz působí zcela dvourozměrně a mělce. Vykreslení stínů také není per­fek­t­ní, větši­na drob­ných detailů je zastřená. Ale­spoň kódování je čisté a nej­sou zde pří­tom­né arte­fak­ty, ale radím vám, abyste od Wall Street neočeká­vali příliš, pro­tože se jed­ná o jeden z nejs­labších kousků, jaké jsem od Foxu viděl.

Audio: Hodnotíme zvuk

Na pře­balu je uve­de­no, že se jed­ná o zvukovou stopu DTS-HD Loss­less Mas­ter Audio 5.1 Sur­round, ale abych byl upřím­ný, zní to spíše jako stereo. Je to tak fád­ní, jak jen film z roku 1987 může být.

Obklop­u­jící efekt je nulový. Nevy­bavu­ji si jed­iný oprav­dový efekt vys­tupu­jící z pozadí. Podružné pros­torové efek­ty jsou oprav­du takové – podružné. Hud­ba k fil­mu není o nic lep­ší, s napros­tou větši­nou mixu na před­ních kanálech. Odd­ělení sterea je per­fek­t­ní, dial­o­gy jsou převážně ori­en­to­vané na střed, ale celek zní jako aku­stická směs, a žád­ný z prvků výrazně nevyniká. Dynami­ka je ucháze­jící, ale poněkud plochá – neočekáve­jte příliš, co se týká basů nebo sytých, pří­jem­ných zakončení. Dial­o­gy jsou srozu­mitel­né a netr­pí střídáním hla­sitosti, ale to je asi ta největší pochvala, jak­ou můžu zvuku přisou­dit – celkově je prostě fádní.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Fox pře­nesl všech­ny pří­davky z předešlých dvou DVD edicí Wall Street na Blu-ray edi­ci. První vyšla roku 2000 a obsa­ho­vala zvukový komen­tář a doku­ment, zatím­co druhá vyšla min­ulý rok a obsa­ho­vala něko­lik nových doku­men­tů a vys­třižených scén. Kom­bi­nací těch­to dvou vzniká pří­jem­ný výsledek, jistě to nejlepší na téh­le edi­ci. (Přestože ale nové doku­men­ty z min­ulého DVD byly uve­de­ny v HD 1.78:1, Fox je zde dodává pouze ve for­má­tu 480i/MPEG‑2. Stu­dio také neposkyt­lo u těch­to pří­davků žád­nou možnost vol­by titulků.)

  • Zvukový komen­tář (Audio Com­men­tary): Oliv­er Stone v tom­to pří­davku vys­tupu­je sám, a ti, kteří dopo­sud Wall Street považo­vali za jeden z jeho neosob­ních, komerčních snímků budou komen­tářem vel­mi přek­vapeni. Téměř pološeptem nám prozrazu­je detai­ly důvěrného vztahu, který měl se svým otcem (který pra­co­v­al na Wall Street) a jak ten­to vztah ovlivnil vznik scénáře a vývoj postavy Buda Foxe. Pří­dav­ek je fascin­u­jící a poučný, je ale ško­da, že Stone přestává být tak­to sdíl­ný asi v polov­ině snímku. Přestože druhá půl­ka je zdlouhavá (obje­vu­jí se zde čas­to momen­ty ticha), pořád je zde spous­ta infor­ma­cí, které by fanoušky mohly zajímat.
  • Doku­ment: Jak se točil Wall Street (Doc­u­men­tary: The Mak­ing of Wall Street, SD, 57 min­ut): Ten­to doku­ment z roku 2000 byl pořízen ve ste­jné době jako zvukový komen­tář, ale je doplněn něko­li­ka rozhovory se Stonem, Michaelem Dou­glasem, Char­lie Sheen­em a Mar­tinem Sheen­em. I když kvali­ta videa je trochu zas­taralá, je zde slušné množství mater­iálu natočeného mimo scénu a ze všech pří­davků nejvíc se zaměřu­je na samot­né natáčení a Sto­neovu spoluprá­ci s her­ci na jejich rolích. Jak se točil Wall Street je pří­dav­ek, který sto­jí za to shléd­nout, pokud jste oprav­dový­mi fandy fil­mu, ale jinak není nijak zásadní.
  • Doku­ment: Být cham­tivý je fajn (Doc­u­men­tary: Greed is Good, SD, 54 min­ut): Cože, další doku­ment? Snímek byl natočen min­ulý rok při příleži­tosti dvacátého výročí vydání DVD edice a obsahu­je nové rozhovory se Stonem, Dou­glasem, Char­lie Sheen­em, navíc pak s Johnem C. McGin­leym, Halem Hol­brookem a vedoucí stři­hu Claire Simp­son. V neposled­ní řadě pak s hosty pravého Wall Street typu. Ti všich­ni pak debatu­jí o odkazu toho­to fil­mu. Bohužel po shléd­nutí komen­táře a předešlého doku­men­tu jsem měl poc­it, že ten­to snímek jak­si nad­bývá. Najdete zde taky hod­ně ses­tři­hů a záběrů s her­ci a štábem, kde se odhalu­jí něk­teré skutečnos­ti o postavách a příběhu, které jsou ale zře­jmé po shléd­nutí fil­mu samot­ného. Přesto mater­iál natočený s lid­mi z Wall Street je zají­mavý a ses­třih různých fil­mových pasáží je zábavný. Ten­to pří­dav­ek není dost dobrý na to, aby nahradil komen­tář a před­chozí doku­ment, ale pokud chcete shléd­nout jen jeden pří­dav­ek, podíve­jte se na tenhle.
  • Wall Street / 3Vys­třižené scény (Delet­ed Scenes, SD, 24 min­ut): Film Wall Street trvá sko­ro dvě hodiny, takže tyto vys­třižené scény byly určitě rozum­ným krokem. Shléd­nout zde můžete Budův noční živ­ot a jeho pra­cov­ní zázemí s něk­terý­mi jeho milý­mi kol­e­gy. Nejlepším důvo­dem, proč shléd­nout tenhle pří­dav­ek je jed­noz­načně rozšířená verze slavného Dou­glaso­va proslovu o tom, že cham­tivost je dobrá. Oprav­du to sto­jí za to. Stone nabízí volitel­ný komen­tář ke všem scénám, které jsou ale uve­de­ny v miz­erné SD video kvalitě.
  • Kino upoutávky (The­atri­cal Trail­ers, HD): Plné verze HD upoutávek na filmy Ďábel nosí Pradu, Království nebeské a Tele­fon­ní bud­ka. Není zde ale upoutáv­ka na Wall Street.

Závěrečné zamyšlení

Něk­teré prvky toho fil­mu jsou sice zas­taralé, ale stále se jed­ná o půso­bivý a tem­at­icky zají­mavý průzkum divoké cham­tivosti v dnešním světě, kdy lidé pro peníze uděla­jí cokoli. Snímek se také může pochlu­bit skvělý­mi hereck­ý­mi výkony Char­lieho a Mar­ti­na Sheena, ste­jně jako oskarového Michaela Dou­glase. Tato Blu-ray edice je směsicí, ve které audio a video nen­abízí nic dokonale­jšího opro­ti stan­dard DVD edi­ci, pří­davky jsou ale hezké. Pro čer­stvé fandy je pořízení fil­mu dobrou vol­bou, pokud ale už vlast­níte předešlé DVD, tak od toho­to nového moc neočekávejte.

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv