War (Blu-ray disc)

War / 1Přiznám se, že jsem bohužel viděl už hod­ně filmů, ve kterých nepove­dený zvrat na kon­ci fil­mu zkazil všech­no, co tomu před­cháze­lo. Dokonce i slib­ný Tajem­ný let rozu­zlil zápletku tak absurd­ním zvratem, že mi to jed­ním rázem zkazi­lo celý film. Byl jsem tedy přek­vapený, když jsem narazil na film, který dovedl pravý opak. War je průměrný akční snímek, během kterého jsem musel pokuko­vat na hodinky, až do doby než přišel zvrat – odhalení, které najed­nou změni­lo celý film na něco, co oprav­du sto­jí za to shlédnout. 

Film vypráví zdán­livě jednoduchý příběh agen­ta FBI Johna Craw­for­da (Jason Statham), který strávil posled­ní tři roky své kar­iéry hon­bou nech­val­ně proslulého čín­ského vra­ha jménem Rogue (Jet Li), který mu zabil parťá­ka. Když je Craw­ford pověřen vedením speciál­ní jed­notky FBI, zaměřené na asi­jské podsvětí, konečně získává příst­up k infor­ma­cím, které mu umožní skutečné pronásle­dování pro­tivní­ka. Brzy se dozvídá, že vrah se vrátil do Států a snaží se pošt­vat pro­ti sobě dva míst­ní gangy Triá­du a Jakuzu. Zatím­co se nebezpečný kon­flikt v krim­inál­ním podsvětí vymyká kon­t­role, Craw­ford pracu­je na odhalení vra­hových motivů a na jeho předve­dení spravedlnosti.

Film War úspěšně propo­ju­je Stathamovy drsné a prud­ké akční doved­nos­ti s pův­abem a plynu­lostí Liových východ­ních bojových umění. Tito dva her­ci vytváře­jí úžas­ně pro­tik­lad­né postavy. Li využívá klid­ného chování a poma­lé mlu­vy k zakry­tí své zvrá­cenos­ti, naopak Statham v roli Craw­for­da neskrývá svou výbuš­nou povahu. Právě tyto skutečnos­ti děla­jí zvrat ve fil­mu tak úžas­ným. Více než na moment přek­vapení, zvrat sází na pro­pra­co­v­anost postav. Li a Statham se vyví­jeli od samého začátku. Aniž bych si to vůbec uvě­domil, moje poc­i­ty mi pří­chod dějového zvratu napoví­daly už dlouho pře­dem. Když pak běže­ly závěrečné tit­ulky, dostal jsem poc­it, že jsem film pod­ce­nil a šel jsem se na něj tedy podí­vat znovu.

Naneštěstí druhé sle­dování fil­mu jen zdůrazni­lo ty záleži­tosti, které mi vadi­ly už napoprvé. Nejvíce bijící do očí jsou dial­o­gy, které působí nepřirozeným dojmem. Co je pak ještě horší jsou vedle­jší postavy, které pronáše­jí spous­tu přehnaných klišé, ze kterých už jsou fan­dové akčních snímků pěkně otrávení (jako přík­la­dy bych zmínil drobounk­ou agre­sivní asi­jsk­ou dívenku, otravného gang­stera, který prostě nedá pokoj a bojovní­ka v obleku s vráska­mi na čele). Závěrečný zvrat může sice odhalit dvo­jí povahu hlavních postav, ale nemůže vynahra­dit nedostatek půso­bivého napětí ve fil­mu — každá scé­na vypadá jen jako přípra­va na další boj nebo honičku.

Upřím­ně řečeno fil­moví fanouš­ci, kteří se zaměřu­jí na pro­pra­co­v­anost postav a vývoj příběhu zaz­na­me­na­jí nejspíš méně nedostatků než já. Já jsem oce­nil akční scény, soubo­je a závěrečný dějový zvrat. Tyto prvky sice film pozveda­jí nad úroveň průměrného snímku, ale film sám o sobě mohl být o dost lepší.

Video: Zvětšujeme obraz

War / 2Film War dorazil na Blu-ray disku ve slušném 1080p/AVC MPEG‑4 trans­feru, který na první pohled vypadá vel­mi dobře. Barvy jsou pronikavé, tóny pleti jsou přes­né a černá je ink­ous­tová — sice scháze­jí něk­teré tmavé odstíny, ale vypadá to, že je to důsledek záměrné dodatečné úpravy. Také pla­me­ny vypada­jí pozoruhod­ně dobře a dodá­va­jí obrazu hloubku. V každém pří­padě jsem neza­z­na­me­nal žád­né okra­jové zkreslení a jen zříd­ka se dá v obrazu zaz­na­me­nat zrno. Ve srovnání se stan­dard DVD, Blu-ray edice fil­mu vypadá prostě úžasně.

Naneštěstí ale obraz trpí roz­poru­plnos­t­mi, které se pro­je­vu­jí něko­li­ka způ­so­by. Před­mě­ty v popředí vypada­jí uměle doost­řené v momentech, kdy před­mě­ty v pozadí jsou slabé a jem­ně ohraničené. Hloub­ka obrazu se čas­to mění a něko­lik scén působí ploše a mdle. Čas­to trpí i detail, zejmé­na v momentech, kdy se v rám­ci jed­né scény mění záběr z jed­no­ho před­mě­tu na jiný. Ke vše­mu jsem vícekrát zaz­na­me­nal kom­pri­mační arte­fak­ty, které poz­na­mená­va­jí celkový vizuál­ní dojem. Když vezmeme v úvahu, že se jed­ná o nový film, jsem z výsled­ku poněkud zklamaný.

Audio: Hodnotíme zvuk

Ať už ale kval­i­tu obrazu ohod­notíte jakkoli, zvuk této edice je vynika­jící. Lion­s­gate se předvedl s buráce­jící stopou PCM 7.1, která doslo­va šoko­vala moje domácí kino. Dynami­ka oprav­du rozhýbe věci kolem sil­ný­mi LFE impul­sy, které skutečně děla­jí čest co se týká jas­ného a věrného zvuku. Dial­o­gy jsou zřetel­né a zdařile upřed­nos­t­něné, zatím­co zvuky okol­ního prostředí nabíze­jí škálu pod­půrných tónů vytváře­jících pros­torové zvukové pole. Dokonce i fil­mová hud­ba je půso­bivou částí celého díla a obsahu­je rapové pís­ně začleněné do zvukového pole takovým způ­sobem, že posluchače úplně obklopí.

War / 3Pokud máte 7.1 sys­tém, jste vys­taveni skutečné­mu požitku. Když jsem sám sle­doval úvod­ní bojovou scénu ve skladišti, třikrát jsem sebou trhl v dom­nění, že mi něco padá za zády. Nikdy jsem nemohl při­jít na to, který speak­er je v daný okamžik zdro­jový a neustále jsem slyšel slabé ozvěny ze všech míst zvukového pole. Sice jsem si uží­val výhody 7.1 zvuku už dříve, ale nemůžu si vzpome­nout na žád­ný z filmů, jehož zvuk zněl tak­to přesvědčivě.

PCM mix toho­to fil­mu je beze­s­poru ve výborné audio kvalitě.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Blu-ray edice fil­mu War obsahu­je všech­ny pří­davky ze stan­dard DVD prezen­to­vané zde v high def­i­n­i­tion. V každém pří­padě něk­teré pří­davky jsou doplněny o zají­mavý mater­iál. Podrob­něji se o tom zmíním v další pasáži.

 • Zvukový komen­tář (Audio Com­men­tary): Ten­to snímek se scénáristy (Lee Antho­ny Smith a Gre­go­ry J. Bradley) je napros­tou ztrá­tou času. Tito dva jen neza­jí­mavě popisu­jí kaž­dou scénu, komen­tu­jí, který herec se zde objeví a prozrazu­jí, jak moc se jim každý záběr líbí. V průběhu snímku vyčer­pa­jí vešk­eré infor­ma­ce a zač­nou se opako­vat. Pokud hledáte mezi pří­davky něco zají­mavého, přeskočte na vizuál­ní komen­tář s režisérem Philipem G. Atwellem, kde se dozvíte mno­hem zasvě­cenější informace.
 • Skry­té rez­ervy (The War Chest, HD, 72 min­ut): Jeden ze smyslu­plných pří­davků — popisu­je skrz devět krátkých snímků hlavní akční scény ve fil­mu. Tyto mini-snímky jsou dos­tup­né buď jed­notlivě, nebo jako celek. Zachy­cu­jí rozhovory s her­ci a se štábem. Ti ele­gant­ně shrnu­jí všech­no, co se ve které scéně děje. Výborné je, že každý ze snímků zdůrazňu­je jiné výrob­ní aspek­ty, aby se předeš­lo opakování ste­jných věcí.
 • War / 4Hud­ba k fil­mu (Scor­ing War, HD, 9 min­ut): Ten­to podrob­ný snímek je hezkým pří­davkem a obsahu­je rozhovor s hudeb­ním skla­datelem a s filmaři.
 • Zvukové detai­ly (Audio Triv­ia Track): Ten­to dlouhý zvukový komen­tář je oprav­du nud­ný. Při promítání fil­mu jsou vybírá­na náhod­ná fak­ta a komen­tář k nim čte žena, která vypadá, že brzy usne. Jed­iná věc, která činí snímek ale­spoň trochu zají­mavým je fakt, že zde byly přidány ses­tři­hy z rozhovorů s režisérem, scénáristy, her­ci a další­mi čle­ny štábu.
 • Vystřižené/doplněné scény (Deleted/Extended Scenes, HD, 2 min­u­ty): Dvě vys­třižené a jed­na rozšířená scé­na jsou trochu málo. Tyh­le ses­tři­hy jen potvrdi­ly moji dom­něnku, že Nadine Velazquez (Jmenu­ji se Earl) je příšerná herečka.
 • Sbír­ka gagů (Gag Reel, HD, 2 min­u­ty): Sbír­ka vtip­ných chyb a omylů zaměřených hlavně na Liho a jeho šaškování. Tohle jsou přek­va­pivě roz­tomilé sestřihy.

Blu-ray bonusy: Máme tu nějaké exkluzivní lahůdky?

Lion­s­gate nabízí něko­lik exk­luzivních snímků, ale jejich obsah není tak podrob­ný a půso­bivý, jak by se dalo očeká­vat. Všim­něte si, že War je v Pro­filu 1.1. Pro­to musíte mít Pro­fil 1.1 Blu-ray přehrá­vač, abyste mohli přehrát většinu z těch­to snímků.

 • War / 5PiP vizuál­ní komen­tář: Bohužel se nejed­ná o plnou PiP funkci, ale spíše o stat­ický záběr režiséra Phili­pa Atwella, jak mlu­ví o fil­mu. Když pominete nes­myslný fakt, že v záběru je celou dobu pouze režisér, ten­to komen­tář je sám o sobě dobrý. Chvíli mu sice trvá, než se rozpovídá, ale podává ucháze­jící infor­ma­ce o fil­mové pro­duk­ci a o jeho spoluprá­ci s her­ci. Oce­nil jsem jeho otevřenost, ale snímek trpí podi­vný­mi pasáže­mi ticha, kdy Atwell sám sle­du­je scény z filmu.
 • Skry­té rez­ervy-Inter­ak­tivní snímek: Během přehrávání fil­mu vyskaku­jí obrázky, které vám umožní příst­up k 9 již zmiňo­vaným mini-snímkům.
 • B‑Roll PiP (HD, 1 min­u­ta): Ten­to snímek nám umožňu­je náh­led na fil­mové scény a zkoumá použití speciál­ních krvavých efek­tů. Tohle sto­jí za shléd­nutí, je to dobře prove­dené a z hlediska obsahu zají­mavé. Bohužel snímek netrvá déle než jed­nu minutu.
 • Hra Yakuza Fight­er: Wow, tohle je oprav­du hrozná hra. V pod­statě napro­ti sobě sto­jí dva bojovní­ci. Z daných vari­ant (horní a dol­ní vykry­tí, horní a dol­ní úder, horní a dol­ní kop) si vyberete 9 pohy­bů. Když máte vybráno, zmáčknete enter a sle­du­jete, jak vaše postavič­ka poslouchá rozkazy. Nejen, že je to nud­né, ale nemá to žád­ný smysl – dva hráči vyber­ou náhod­né pohy­by a sle­du­jí nes­myslný souboj. Hrůza.
 • Blu-line Slid­er: Snímek, který vám umožní přeskočit na speci­fické, vámi zvolené scény. Vlast­ně se jed­ná o vyh­ledá­vač scén pro nadšence.
 • Tvor­ba záložek: Umožní vám označit si vaše oblíbené scény a můžete se k nim pak znovu vrátit, i když byl přehrá­vač mez­itím vypnutý.

Závěrečné zamyšlení

War je nepove­dený akční snímek, který může zau­j­mout jen fanoušky žán­ru, kteří chtějí shléd­nout nedostatky postav a příběhu. Blu-ray edice nepřináší nic převrat­ného, video trans­fer trpí roz­poru­plnos­t­mi a pří­davky k fil­mu jsou nud­né a poněkud hůře prove­dené. Jed­iná z nes­porných před­nos­tí edice je její úžas­ná zvuková stopa PCM 7.1, která by vzbudi­la i mrtvého. Audio­ma­niaci se můžou zved­nout a jít si zak­oupit tuto Blu-ray edi­ci, ale všich­ni ostat­ní by si koupi měli pořád­ně rozmyslet.

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2021 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2021 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv