Noc patří nám (Blu-ray Disc)

We Own The Night / 1Vždy­cky mě hrozně nad­chne, když vidím u jed­no­ho fil­mu sez­nam skvělých her­ců a na zák­ladě poten­ciálu obsazení vždy ochot­ně koupím vstu­penku. Ten­to zvyk však bohužel příliš čas­to přináší zklamání. Výborní her­ci mohou dobrý film ještě vylepšit, se špat­ným scénářem ale nic nez­mo­hou. Vezměte napřík­lad Noc patří nám — fenomenál­ní her­ci jako Mark Wahlberg, Joaquin Phoenix a Robert Duvall nemohli přece všich­ni udělat ste­j­nou trag­ick­ou chy­bu. Nebo snad ano?

Pokračo­vat »

Vášeň a cit (Blu-ray Disc)

Becoming Jane / 1Kdy­by Hol­ly­wood­ské biografické filmy byly jídlem, pak by Vášeň a cit byl zákuskem. Je to film, který si vybral vynika­jící spiso­vatelku, Jane Austen­ovou a zobrazu­je její živ­ot jako další stan­dard­ní romantický film pro ženy. To ale nez­na­mená, že by nebyl zábavným či dokonce přík­lad­ným vzorem svého žán­ru. Během fil­mu jsem však stále měl ten nervózní poc­it, že nejza­jí­mavější aspek­ty živ­ota Austen­ové zůstaly neprozkoumány.

Pokračo­vat »

Invaze (Blu-ray Disc)

Invasion / 1Chudák Nicole Kid­man. Zdá se, že prvotříd­ní hereč­ka, která získala i Oscara, nemůže posled­ní dobou popad­nout dech. Sez­nam jejích posled­ních snímků vypadá jako sez­nam fil­mových katas­trof: Step­ford­ské paničky, Moje krás­ná čar­o­děj­ka, Dogville, Zrození a Zlatý kom­pas — všech­no bom­by. A nyní můžeme při­dat ještě snímek Invaze. Jde o prob­lé­mový remake původ­ního fil­mu Invaze lupičů těl; stal se nejen neúspěchem léta 2007, ale jeho neúspěšnost dosáh­la tak obrovských pro­por­cí, že si nakonec odnesl tit­ul největšího propadáku sezóny. Pokračo­vat »

Mé druhé já (Blu-ray Disc)

The Brave One / 1Soudě podle plaká­tu a trail­erů na Mé druhé já, mýlil jsem se, když jsem čekal pořád­ně pod­vrat­ný film se strážcem, který všem nakope prdel? Reklam­ní spo­ty jej vydá­valy za žen­sk­ou verzi Přání smr­ti a obrázky Jodie Fos­terové, jak se se zbraní v ruce pro­tahu­je ulice­mi a kosí zlo­duchy, mě nal­adi­ly na film, kde by se moh­lo na tom­to dlouho zavrho­vaném žán­ru něco zají­mavého změnit. Ško­da. Konečný pro­dukt je zmatený a morál­ně pochyb­ný. Je to další odpad­ní céčkový film od áčkového stu­dia. Sice jej nac­pali velký­mi jmény a ele­gant­ní pro­dukcí, jenomže Mé druhé já je povrch­ní jako každý jiný film z Grind­house a navíc ani nemá dost odvahy si své pohnutky přiz­nat. Pokračo­vat »

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv