Vášeň a cit (Blu-ray Disc)

Becoming Jane / 1Kdy­by Hol­ly­wood­ské biografické filmy byly jídlem, pak by Vášeň a cit byl zákuskem. Je to film, který si vybral vynika­jící spiso­vatelku, Jane Austen­ovou a zobrazu­je její živ­ot jako další stan­dard­ní romantický film pro ženy. To ale nez­na­mená, že by nebyl zábavným či dokonce přík­lad­ným vzorem svého žán­ru. Během fil­mu jsem však stále měl ten nervózní poc­it, že nejza­jí­mavější aspek­ty živ­ota Austen­ové zůstaly neprozk­oumány.

Zák­la­dem fil­mu je vyprávění o velkém a neznámém románku v živ­otě Austen­ové, který inspiroval šest jejích velkolepých literárních děl (včet­ně kla­sick­ých románů jako Emma, Pýcha a před­sudek a Rozum a cit). Anne Hath­away­ová před­stavu­je mladou, vzdorovi­tou Jane, která se vzpírá kon­vencím malého anglick­ého městeč­ka a odmítá se vdá­vat kvůli svým průkop­nick­ým fem­i­ni­stick­ým zásadám, to vše navz­do­ry své matce a otci (Julie Wal­tersová a James Cromwell).

Její odhodlání je ale brzy vys­taveno zkoušce. Do měs­ta při­jede švi­hácký, bezs­tarost­ný a nema­jet­ný budoucí právník Tom Lefroy (James McAvou). Svý­mi vlast­nos­t­mi uráží rozum i cit mladé spiso­vatelky, jejich roz­porná ega však brzy vyloudí jiskry a ty roznítí vášnivou roman­ci. Jane začne snít o nemožném — sňatku z lásky. Odmítá však své srd­ce zcela otevřít a Tom se brzy zas­noubí s jinou a naši hrdinku tím donutí pře­hod­notit vešk­eré své dosavad­ní názo­ry a ideá­ly.

Romantický námět ve Vášni a citu je recyklo­vaný z nespočet­ných jiných romantick­ých slaďáků. Máme tu dva lidi z pro­tik­lad­ných stran živ­ota, všich­ni vidíme, že pro sebe navzá­jem byli pře­durčeni. Oni sami to však nev­idí a tak stráví celý film hašteřením, až to nakonec pochopí. Je to milé a povrch­ní a vlast­ně je to nejs­labší bod Vašni a citu. Jane Austen­ová byla jed­na z nejúch­vat­nějších žen v min­ulých dvou stech letech a možná nejk­ousavější společen­ská ese­jist­ka své doby, Vášeň a cit se ji však pok­ouší zobraz­it téměř jako kňoura­jící otravu.

Scénář Kev­ina Hoo­da a Sarah Williamsové a režie Julian Jar­roldové se však naštěstí vyhýbá těm­to ruti­n­ním kon­vencím a spíše se zaměří na docela při­tažlivou hravost. Narozdíl od jiných dobových romantick­ých filmů je svět Vášně a citu plný živoucí sex­u­al­i­ty skry­té za str­nulý­mi společen­ský­mi zvyky. Právě toto miho­tavé napětí fil­mu dodává ryzí tep­lo. Sice si nemys­lím, že by Hath­away­ová jako hereč­ka měla podob­ný rozsah a hloubku jako Kate Winsle­tová či Keira Knight­ly­ová, byla však schop­ná v Jan­ině dilematu najít rovnováhu mezi zoufal­stvím a těžko skrý­vanou zlobou, což jejím bojům s McAvoyem dodává energii. Pár vytváří skutečné jiskry a chemické působení, takže i když Vášeň a cit není tou největší fil­movou romancí, mezi hlavní­mi hrdiny je dostatek ohně, aby udrželi náš zájem.

Vášeň a cit je také hezký film pro oko. Jar­rold má dobrý cit pro jem­nou krá­su svých kom­poz­icí a jeho podání Anglie 18. sto­letí je hezké a pří­jem­né. Téměř každá scé­na je naplně­na náladovostí a atmos­férou, svět ve fil­mu ale přesto vypadá aut­enticky, obsahu­je plně rozv­in­utou společnost a je osídlen plno­hod­not­ný­mi postava­mi. Vedle­jší her­ci jsou výborní, přede­vším Wal­tersová a Cromwell, kteří nes­náze Austen­ovy rodiny zobrazu­jí s velkým tal­en­tem.

Vášeň a cit však nakonec nepřekoná lehkost svého přís­tupu. Není to hloupý film, ale je ško­da, že ve svém rozsahu neměl víc ambicí — živ­ot Jane Austen­ové je tak bohatý, až prosí o obsáh­le­jší pojed­nání. Stále je to ale zábavný snímek, vtip­ný a svůd­ný a rozhod­ně hezky proved­ný. Vášeň a cit nelze srovná­vat s nejlepší­mi adap­tace­mi románů Austen­ové, jako nedávná Pýcha a před­sudek či oskarový Rozum a cit. Pro fanoušky této spiso­vatelky je to přesto malý hezký pamlsek.

Video: Zvětšujeme obraz

Dis­ney Vášeň a cit uvádí na 1080p/AVC MPEG-4 videu. Je to velice nat­u­ral­i­stický film, s jem­nou barevnou pale­tou a teplý­mi tex­tu­ra­mi, které jsou na Blu-ray podány vel­mi hezky.

Becoming Jane / 2Čer­stvě po svém uve­dení v kinech se Vášeň a cit hon­osí bez­vad­ným zdro­jem s úžas­ný­mi úrovně­mi černé a hezky vyváženým kon­trastem. Barvy nej­sou obec­ně moc syté, ale použití pot­lačených růžových, mod­rých a fialových tónů fil­mu dává pastelový nádech, který místy vypadá téměř impre­sion­i­sticky, což je půso­bivé hlavně v ostrém den­ním svě­tle. Pleťové tóny jsou místy mdlé a stu­dené, ale kval­it­ní úroveň detailů a hloubky uržu­je rozměrový a tex­tur­ovaný vzh­led prezen­tace.

Bohužel je tu trochu šumu při širokých nehyb­ných záběrech (i když je ho málo) a prokreslení stínů se místy vytrácí kvůli něko­li­ka nesourodým kusům přesví­cených míst. Nej­sou to však velké vady a Vášeň a cit si urdžu­je úroveň vynika­jicího trans­feru.

Audio: Hodnotíme zvuk

Film Vášeň a cit do vínku dostal nekom­p­ri­movanou PCM 5.1 pros­torovou stopu (48kHz/24bit) a i když je zvukový design poněkud pot­lačený, stopa má přesto své kla­dy. (Disk obsahu­je také dabing v pros­torovém Dol­by Dig­i­tal 5.1 ve fran­couzšt­ině a španělšt­ině, anglick­ou SDH a fran­couzské a anglické tit­ulky.)

Jak je pro literární dra­ma­ta typ­ické, není tu mno­ho zvukových efek­tů. Mix je větši­nou koverza­ční s hezk­ou hud­bou. Je ale půso­bivý a líbi­ly se mi hudeb­ní vsu­vky a pot­lačená atmos­féra v zad­ních kanálech, přede­vším při svěžích exter­iérových scénách. Film však vyniká svým teplým a pros­torným dynam­ick­ým rozsa­hem. Hud­ba do sub­wooferu dává trochu víc hlubokého dunění, než bych čekal. Čis­to­ta a jiskra ve vysokých tónech je vel­mi pří­jem­ná. Dial­o­gy jsou napros­to dokon­alé, přes­ně jak mají být. Nečeke­jte že butete zvukem toho­to disku ohromeni, ale přesto je dobrý.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Vášeň a cit na Blu-ray vychází přes­ně ve ste­jný den jako na stan­dard­ním DVD a oba sdíle­jí ste­jné pří­davky. Vešk­erý video mater­iál (kromě trail­erů) je uve­den pouze v 480p/i/MPEG-2 videu.

  • Zvukový komen­tář — režisér­ka Julian Jar­roldová, scénárista Kevin Hood a pro­du­cent Robert Bern­stein spolu vedou ze začátku sil­ný skupinový rozhovor. Přede­vším Hood posky­tu­je množství zají­mavých infor­ma­cí o tvor­bě příběhu, který je vlast­ně částečně biografický, částečně vytvořen a Jar­roldová vese­le vzpomíná na působení dvou hlavních hrdinů a na různé zážitky z placu. Stopa se ale posléze začíná táh­nout a upa­dat, až účast­ní­ci pouze opaku­jí to, co vlast­ně sami vidíme na obra­zovce. Kdy­by si zachovali sil­né tem­po z první poloviny, byl by to téměř povin­ný pří­dav­ek, ale tak­to je to poslech jenom z nouze.
  • Snímeček Pátráme po skutečné Jane Austen­ové (SD, 16 min­ut) vlast­ně vůbec není doku­ment o Austen­ové, spíše se jed­ná o stan­dard­ní doku­ment z natáčení. Her­ci a člen­ové štábu chválí hluboký pohled scénáře na její živ­ot a je tu spous­ta záběrů z fil­mu a z natáčení. Je to prostě moc obec­né a vlast­ně je to jenom rozšířená rekla­ma.
  • Dále tu máme třináct vys­třižených scén (SD, 19 min­ut) a dokonce nej­sou špat­né. Dozvíme se něco dalšího o Austen­ovic rod­ině a uvidíme něko­lik veselých scén s postavou James McAvoye — nic objevného, ale aspoň je to víc než jen rozšíření už exis­tu­jících scén. Ovšem ještě lep­ší by byly, kdy­by tu byl volitel­ný komen­tář nebo tex­tový doprovod.
  • Mezi HD trail­ery pro kina najdeme Kouzel­nou roman­ci, Šíp­kovou růženku a chys­tanou pre­miéru od Pixaru Wall-E. Na Vášeň a cit tu trail­er není.

Blu-ray bonusy: Máme tu nějaké exkluzívní lahůdky?

Becoming Jane / 3Bohužel žád­ná lav­ina bonusů, ale jeden zají­mavý tu je:

Vášeň a cit: Vysuno­vací úda­je a poznámky pod čarou — zábavný malý triv­ia track a navíc docela rych­lý. Nedozvíme se sice moc podrob­ného o výrobě fil­mu, ale to už pokry­ly stan­dard­ní pří­davky. Zde najdeme hod­ně infor­ma­cí o živ­otě skutečné Jane Austen­ové. Ško­da, že se mi nepoved­lo pustit si vysuno­vací infor­ma­ce a zvukový komen­tář zároveň, musel jsem si vybrat buď jeden, nebo druhý (ale­spoň tedy na mé Playsta­tion 3).

Závěrečné zamyšlení

Vášeň a cit sice není pečlivá biografie Jane Austen­ové, ale jako pův­ab­ná romantická před­sta­va je zábavný a sym­pat­ický. Toto Blu-ray staví na odiv vynika­jící video i audio a dobrý balíček bonusů. Film sto­jí za podívání pro fanoušky žán­ru nebo ty, kdo by se rádi podí­vali, co inspirova­lo jejich oblíbené romány.

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2017 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2017 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv